Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 2 februari 2017

Gepubliceerd: 3 februari 2017
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Activiteitnummer: 2016A0432310
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=e26ee5c9-5d69-42ef-bbd9-fdf1673e2f06&title=Besluitenlijst%20OCW-procedurevergadering%202-2-2017%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 30420, 22112, 22112, 34587, 34355, 34598, 34598, 31289, 31289, 32040, 32040, 31293, 31293, 32034, 31293, 31293, 31293, 31288, 27020, 31524, 31293, 31288, 31288, 31288, 29338, 31288, 34607, 34607, 31288, 31288, 33650, 33650, 33846, 32156, 32827

Inhoud


Planningsbrief 2017

Zaak: Stafnotitie - 27 januari 2017. KVKO (Klankbordgroep Versterking Kennis- en Onderzoeksfunctie Tweede Kamer) - 2017Z01263

Besluit: De genoemde thema's worden verwerkt in het Jaarplan als voorstellen voor prioritaire onderwerpen waarop extra ondersteuning van de commissiestaf is gewenst. Het concept-Jaarplan wordt voor de volgende procedurevergadering geagendeerd.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 27 januari 2017. Aanvulling Planningsbrief 2017 - 34550-VIII-109

Besluit: Voor kennisgeving aannemen en betrekken bij opstellen van Jaarplan commissie OCW.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 13 januari 2017. Planningsbrief 2017 - 34550-VIII-107

Besluit: Voor kennisgeving aannemen en betrekken bij opstellen van Jaarplan commissie OCW.
Noot: Reactie op commissiebrief met kenmerk 2016D50417.

Opbrengsten Emancipatiebeleid 2013-2017 en reactie op Emancipatiemonitor 2016

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 23 januari 2017. Opbrengsten Emancipatiebeleid 2013-2017 en reactie op Emancipatiemonitor 2016 - 30420-257

Besluit: Toevoegen aan het dossier Emancipatiebeleid.Rondvraag Overig

EU-notitie - Politieke dialoog Onderwijs verbeteren en Investeren in jongeren

Zaak: Stafnotitie - 27 januari 2017. EU-notitie - Politieke dialoog Onderwijs verbeteren en Investeren in jongeren - 2017Z01240

Besluit: De commissie stemt in met de inhoud van de brief aan de Europese Commissie in het kader van de politieke dialoog. Deze brief wordt namens de commissievoorzitter aan de Europese Commissie en in kopie aan het Europees Parlement, de Raad, de parlementaire vertegenwoordigingen van de 27 andere parlementen in EU-lidstaten en de ministers van OCW en BZ worden toegestuurd.

Fiche: Mededeling investeren in jongeren van Europa

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 20 januari 2017. Fiche: Mededeling investeren in jongeren van Europa - 22112-2286

Besluit: Betrekken bij het schriftelijk overleg op 14 februari a.s. over de OJCS-raad.

Antwoord van het kabinet op de consultatie van de Commissie inzake verkenning regelgeving invoer cultuurgoederen

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 20 januari 2017. Antwoord van het kabinet op de consultatie van de Commissie inzake verkenning regelgeving invoer cultuurgoederen - 22112-2285

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Deze consultatie grenst aan verschillende beleidsterreinen: OCW, FIN en V&J. Wanneer te zijner tijd het Europese voorstel gepubliceerd wordt, zal bezien worden welke commissie het voortouw krijgt inzake dit thema.

Reactie op de Initiatiefnota van het lid Bruins: ‘Kerels voor de klas, onderwijsmaatregelen die goed zijn voor jongens én meisjes (en ook voor juffen en meesters)

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 27 januari 2017. Reactie op de Initiatiefnota van het lid Bruins: ‘Kerels voor de klas, onderwijsmaatregelen die goed zijn voor jongens én meisjes (en ook voor juffen en meesters) - 34587-3

Besluit: Betrekken bij AO Leraren, onderwijsarbeidsmarkt en lerarenopleidingen en Initiatiefnota van het lid Bruins: ‘Kerels voor de klas, onderwijsmaatregelen die goed zijn voor jongens én meisjes.Europa

Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met een verbeterde regeling voor het gezamenlijk verzorgen van hoger onderwijs door Nederlandse en buitenlandse instellingen voor hoger onderwijs alsmede vanwege enkele andere wijzigingen ter bevordering van de internationalisering van het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (bevordering internationalisering hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek)

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 31 januari 2017. Nota naar aanleiding van het nader verslag - 34355-14

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 34355-14

Zaak: Wetgeving - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 3 december 2015. Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met een verbeterde regeling voor het gezamenlijk verzorgen van hoger onderwijs door Nederlandse en buitenlandse instellingen voor hoger onderwijs alsmede vanwege enkele andere wijzigingen ter bevordering van de internationalisering van het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (bevordering internationalisering hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek) - 34355

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Voorstel van wet van de leden Bisschop en Rog tot wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet op de expertisecentra teneinde de wettelijke grondslag voor de diagnostische toets te schrappen

Zaak: Nota van wijziging - Tweede Kamerlid, R. Bisschop (SGP) - 27 januari 2017. Nota van wijziging - 34598-7

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 34598-7

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - Tweede Kamerlid, R. Bisschop (SGP) - 27 januari 2017. Nota naar aanleiding van het verslag - 34598-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 34598-6

Zaak: Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, R. Bisschop (SGP) - 1 november 2016. Voorstel van wet van de leden Bisschop en Rog tot wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet op de expertisecentra teneinde de wettelijke grondslag voor de diagnostische toets te schrappen - 34598

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Tussenevaluatie Wet Eindtoetsing PO

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 26 januari 2017. Tussenevaluatie Wet Eindtoetsing PO - 31289-343

Besluit: Betrokken bij het notaoverleg gelijke kansen van 30 januari jl.

Brede brugklassen in het voortgezet onderwijs

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 26 januari 2017. Brede brugklassen in het voortgezet onderwijs - 31289-344

Besluit: Betrokken bij het notaoverleg gelijke kansen van 30 januari jl.

Fusietoets

Zaak: Brief derden - Onderwijsraad te Den Haag - 15 december 2016. Afschrift brief Onderwijsraad aan staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap m.b.t. advies over verfijning vereenvoudiging bekostiging voortgezet onderwijs - 2016Z24238

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 17 oktober 2016. Fusietoets in het onderwijs - 32040-26

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.7
Gerelateerde kamerstukken: 32040-26

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 27 oktober 2016. Informatie over de toezending van de brieven over de fusietoets en de voortgangsrapportage krimp - 32040-27

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Gerelateerde kamerstukken: 32040-27

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 28 oktober 2016. Voortgangsrapportage uitvoering maatregelen leerlingendaling funderend onderwijs - 31293-336

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 11 november 2016. Nieuwe bestuurlijke samenwerkingsvormen in het funderend onderwijs - 31293-345

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Reactie op brief van een burger m.b.t. aanmeldprocedure voortgezet onderwijs en tegenstrijdige informatie van school

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 26 januari 2017. Reactie op brief van een burger m.b.t. aanmeldprocedure voortgezet onderwijs en tegenstrijdige informatie van school - 2017Z01185

Besluit: Betrekken bij het dossier overgang van primair naar voortgezet onderwijs.
Noot: Reactie op brief derde met kenmerk 2016D50296.

Stand van zaken van het Doorbraakproject Onderwijs en ICT

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 25 januari 2017. Stand van zaken van het Doorbraakproject Onderwijs en ICT - 32034-21

Besluit: Betrokken bij het notaoverleg gelijke kansen en SCHOOLKOSTEN van 30 januari jl.
Besluit: Bewindspersoon rappelleren om te reageren op commissiebrief inzake reactie op het rapport 'De innovatieve leraar' van Burson-Marsteller.

Evaluatie materiële instandhouding primair onderwijs 2010-2014

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 25 januari 2017. Evaluatie materiële instandhouding primair onderwijs 2010-2014 - 31293-356

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Notitie van de fractie D66 over Gelijke kansen in het onderwijs

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, P.H. van Meenen (D66) - 25 januari 2017. Notitie van de fractie D66 over Gelijke kansen in het onderwijs - 2017Z01052

Besluit: Betrokken bij het notaoverleg gelijke kansen en schoolkosten van 30 januari jl.6

Verslag van een schriftelijk overleg over het onderzoek naar schoolkeuzemotieven in het funderend onderwijs

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 28 oktober 2016. Onderzoeken naar schoolkeuzemotieven in het funderend onderwijs - 31293-337

Besluit: Betrekken bij het nog te ontvangen wetsvoorstel Ruimte voor nieuwe scholen.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 24 januari 2017. Antwoorden op vragen van de commissie over het onderzoek naar schoolkeuzemotieven in het funderend onderwijs - 31293-355

Besluit: Betrekken bij het nog te ontvangen wetsvoorstel Ruimte voor nieuwe scholen.

Onderwijsagenda Caribisch Nederland 2017-2020

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 24 januari 2017. Onderwijsagenda Caribisch Nederland 2017-2020 - 34550-VIII-108

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Er is ook nog een dossier Onderwijsagenda Caribisch Nederland.

Reactie op verzoek commissie om uitzondering voor afleggen colloquium doctum voor toelating tot universiteit op 19 jarige leeftijd

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 24 januari 2017. Reactie op verzoek commissie om uitzondering voor afleggen colloquium doctum voor toelating tot universiteit op 19 jarige leeftijd - 2017Z00987

Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg strategische agenda en wetenschapsbeleid van 25 januari jl.

Reactie op verzoek commissie over het onderzoek van ResearchNed inzake schakeltrajecten hbo-wo voor het algemeen overleg inzake voortgang Strategische Agenda, Prestatieafspraken hoger onderwijs en Monitoring studievoorschot en Wetenschapsbeleid

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 23 januari 2017. Reactie op verzoek commissie over het onderzoek van ResearchNed inzake schakeltrajecten hbo-wo voor het algemeen overleg inzake voortgang Strategische Agenda, Prestatieafspraken hoger onderwijs en Monitoring studievoorschot en Wetenschapsbeleid d.d. 25 januari 2017 - 31288-576

Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg strategische agenda en wetenschapsbeleid van 25 januari jl.
Noot: Reactie op commissiebrief met kenmerk 2017D01462.

Rapport herziening gewichtenregeling fase 2: resultaten voor scholen en gemeenten

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 23 januari 2017. Uitkomsten tweede fase CBS-onderzoek Herziening gewichtenregeling primair onderwijs-Fase II - 27020-69

Besluit: Toevoegen aan het dossier Achterstandenbeleid.
Noot: De Kamer zal, na overleg met de VNG en de PO-Raad over de bekostigingsstatistieken op basis van de nieuwe indicator, te zijner tijd geïnformeerd worden.5

Reactie op verzoek commissie inzake brief C.H.O.I. Keuzegids en NVS-NVL m.b.t. falende informatie over arbeidsmarktperspectieven

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 24 januari 2017. Reactie op verzoek commissie inzake brief C.H.O.I. Keuzegids en NVS-NVL m.b.t. falende informatie over arbeidsmarktperspectieven - 2017Z00989

Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg strategische agenda en wetenschapsbeleid van 25 januari jl.
Noot: Reactie op commissiebrief met kenmerk 2017D00689.

Loopbaanoriëntatie en -begeleiding

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 28 september 2016. Loopbaanoriëntatie en -begeleiding - 31524-301

Besluit: Toevoegen aan dossier LOB en aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt.
Noot: Aangehouden uit de vorige procedurevergadering.•vo: LOB is onderdeel van discussie over Onderwijs2032•mbo: LOB is in het mbo onderdeel van de kwalificatie en diplomering, en van keuzedelen vanaf schooljaar 2016–2017inspectie onderzoekt momenteel de invulling van burgerschapsonderwijs, LOB en de kwaliteit hiervan in het mbo•ho: over studiekeuze-informatie in het hoger onderwijs en Studiekeuze123 is de Kamer separaat geïnformeerd (31288-548), is betrokken bij verzamel-AO hoger onderwijs op 25 januari 2017•onderwijstoezicht: vanaf 1 augustus 2017 wordt LOB voor po, vo en mbo onderdeel van het onderzoekskader

Reactie op huisvestingsvoorstel PO-Raad, VO-Raad en VNG inzake de verantwoordelijkheden bij de bekostiging van renovatie

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 22 december 2016. Reactie op huisvestingsvoorstel PO-Raad, VO-Raad en VNG inzake de verantwoordelijkheden bij de bekostiging van renovatie - 31293-352

Besluit: Voor kennisgeving aannemen. De staatssecretaris gaat met de VNG, de PO-Raad en de VO-raad over hun voorstel in gesprek. In het voorjaar van 2017 informeert hij de Kamer over de voortgang.

Stelselrapportage 2016 Reviewcommissie Hoger Onderwijs en Onderzoek

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 20 januari 2017. Stelselrapportage 2016 van de Reviewcommissie Hoger Onderwijs en Onderzoek - 31288-570

Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg strategische agenda en wetenschapsbeleid van 25 januari jl.4

Reactie op verzoek commissie over het tussenbericht van de Inspectie van het Onderwijs: selectie van voltijd masteropleidingen in het wetenschappelijk onderwijs en studentenstromen

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 20 januari 2017. Reactie op verzoek commissie over het tussenbericht van de Inspectie van het Onderwijs: selectie van voltijd masteropleidingen in het wetenschappelijk onderwijs en studentenstromen - 31288-571

Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg strategische agenda en wetenschapsbeleid van 25 januari jl.
Noot: Reactie op commissiebrief met kenmerk 2017D0141

Numerus fixus bij technische universiteiten

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 20 januari 2017. Numerus fixus bij technische universiteiten - 31288-572

Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg strategische agenda en wetenschapsbeleid van 25 januari jl.

Nulmeting portfolio-analyse instituten NWO en KNAW

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 20 januari 2017. Nulmeting portfolio-analyse instituten NWO en KNAW - 29338-154

Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg strategische agenda en wetenschapsbeleid van 25 januari jl.

Uitvoering van de motie van het lid Rog over een onderzoek naar studiekeuzechecks en matchingsprocedures (Kamerstuk 31 288, nr. 501)

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 20 januari 2017. Uitvoering van de motie van het lid Rog over een onderzoek naar studiekeuzechecks en matchingsprocedures - 31288-573

Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg strategische agenda en wetenschapsbeleid van 25 januari jl.

Aanbieding voorpublicatie "Totale investeringen in wetenschap en innovatie (TWIN) 2015-2021 van Rathenau Instituut

Zaak: Brief derden - Rathenau Instituut te Den Haag - 19 januari 2017. Aanbieding voorpublicatie "Totale investeringen in wetenschap en innovatie (TWIN) 2015-2021 van Rathenau Instituut - 2017Z00787

Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg strategische agenda en wetenschapsbeleid van 25 januari jl.3

Afschrift brief aan de Eerste Kamer der Staten-Generaal over het wetsvoorstel Aanpassingswet studiefinanciering BES (Kamerstuk 34 331)

Zaak: Nota van wijziging - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 27 januari 2017. Nota van wijziging - 34607-7

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 34607-7

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 27 januari 2017. Nota naar aanleiding van het verslag - 34607-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 34607-6

Zaak: Wetgeving - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 15 november 2016. Wijziging van enkele onderwijswetten om deze meer te laten aansluiten bij de Algemene wet bestuursrecht en om de overgangsbepalingen voor onderwijshuisvesting in Caribisch Nederland te verlengen en aanpassing van de Wet studiefinanciering BES om die in overeenstemming te brengen met de uitvoeringspraktijk - 34607

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 19 januari 2017. Afschrift brief aan de Eerste Kamer der Staten-Generaal over het wetsvoorstel Aanpassingswet studiefinanciering BES (Kamerstuk 34 331) - 2017Z00645

Besluit: Betrekken bij de behandeling van het wetsvoorstel wijziging van enkele onderwijswetten om deze meer te laten aansluiten bij de Algemene wetbestuursrecht (Kamerstuk 34 607)
Noot: Betreft afschrift van brief aan Eerste Kamer, waarin de minister verzoekt het wetsvoorstel Aanpassingswet studiefinanciering BES (Kamerstuk 34 331) aan te houden. Ze kondigt aan een aangepaste inwerkingtredingsdatum, alsmede een grondslag voor gegevensuitwisseling, vormgeven in een novelle, op een zo kort mogelijke termijn aan te bieden aan de Tweede Kamer. Op deze wijze is het mogelijk om aan alle politieke wensen van de Tweede Kamer op een zorgvuldige wijze uitvoering te geven. Om te voorkomen dat de overige onderdelen uit het bij de Eerste Kamer voorliggende wetsvoorstel Aanpassingswet studiefinanciering BES (artikelen I, II, III en IV) onnodig vertragen, zal zij die onderdelen (die de volledige instemming van de Tweede Kamer hebben gekregen) via een nota van wijziging toevoegen aan het technische wetsvoorstel Algemene wet bestuursrecht (Kamerstuk 34 607) dat thans bij de Tweede Kamer aanhangig is.

Voortgang open science

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 19 januari 2017. Voortgang open science - 31288-575

Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg strategische agenda en wetenschapsbeleid van 25 januari jl.

Wetenschap met impact

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 19 januari 2017. Wetenschap met impact - 31288-574

Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg strategische agenda en wetenschapsbeleid van 25 januari jl.

Reactie op het amendement van de leden Lucas en Jadnanansing over de maker movement (Kamerstuk 34 300 VIII, nr. 28)

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 16 januari 2017. Reactie op het amendement van de leden Lucas en Jadnanansing over de maker movement (Kamerstuk 34 300 VIII, nr. 28) - 33650-51

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Nadere reactie op het verzoek van de commissie naar aanleiding van het verzoek Stichting ALO tot aanpassing Subsidieregeling Praktijkleren

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 16 januari 2017. Nadere reactie op het verzoek van de commissie naar aanleiding van het verzoek Stichting ALO tot aanpassing Subsidieregeling Praktijkleren - 33650-52

Besluit: Toevoegen aan dossier Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt.

Monitor Bibliotheekwet 2015

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 25 januari 2017. Monitor Bibliotheekwet 2015 - 33846-50

Besluit: Toevoegen aan het dossier cultuur.Rondvraag Cultuur en MediaGeen agendapuntenOnderwijs en Wetenschap
Gerelateerde kamerstukken: 33846-50

Reactie op gewijzigde motie van de leden Dik-Faber en Vermue over onderzoek welk bedrag uit het niet verplichte bedrag in de rode Brim/Sim ingezet kan worden voor de groene monumenten (Kamerstuk 34 550 VIII, nr. 102)

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 17 januari 2017. Reactie op gewijzigde motie van de leden Dik-Faber en Vermue over onderzoek welk bedrag uit het niet verplichte bedrag in de rode Brim/Sim ingezet kan worden voor de groene monumenten (Kamerstuk 34 550 VIII, nr. 102) - 32156-79

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Frictiekostenregeling regionale publieke omroep

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 16 januari 2017. Frictiekostenregeling regionale publieke omroep - 32827-96

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.