Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 19 januari 2017

Gepubliceerd: 20 januari 2017
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Activiteitnummer: 2016A043229
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=2bf7fae4-b9f1-4ccf-a310-81cf6f2ef790&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20OCW%20op%2019%20januari%202017.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 33925, 31524, 31288, 33009, 30079, 31288, 31289, 31293, 33495, 33495, 31524, 29240, 31293, 31293, 31293, 34638, 31288, 31490, 34643

Inhoud


Het onderzoek van ResearchNed inzake schakeltrajecten HBO-WO voor algemeen overleg inzake voortgang Strategische Agenda, Prestatie-afspraken hoger onderwijs en Monitoring studievoorschot en Wetenschapsbeleid

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M.R.J. Rog (CDA) - 19 januari 2017. Het onderzoek van ResearchNed inzake schakeltrajecten HBO-WO voor algemeen overleg inzake voortgang Strategische Agenda, Prestatie-afspraken hoger onderwijs en Monitoring studievoorschot en Wetenschapsbeleid - 2017Z00711

Besluit: Aan minister verzoeken het onderzoek van ResearchNed inzake schakeltrajecten HBO-WO vóór algemeen overleg strategische agenda aan de Kamer te sturen.

Antwoorden op het schriftelijk overleg inzake Onderzoeken naar schoolkeuzemotieven in het funderend onderwijs

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, E.E.W. Bruins (ChristenUnie) - 19 januari 2017. Antwoorden op het schriftelijk overleg inzake Onderzoeken naar schoolkeuzemotieven in het funderend onderwijs - 2017Z00696

Besluit: De staatssecretaris wordt verzocht om per ommegaande de antwoorden op het schriftelijk overleg over zijn brief van 28 oktober jl. (Kamerstuk 31293, nr. 337) naar de Kamer te zenden.

Start Voorlopercommissie KVKO (in besloten deel)

Zaak: Stafnotitie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 13 januari 2017. Concept-format Jaarplanning OCW 2017 en toelichting op het behandelproces - 2017Z00309

Besluit: Format is vastgesteld.

Kennisgeving Interparlementaire EU bijeenkomsten voor de eerste helft van 2017

Zaak: Brief commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken, M. Azmani (VVD) - 8 december 2016. Kennisgeving Interparlementaire EU bijeenkomsten voor de eerste helft van 2017 - 2016Z23501

Besluit: Ter informatie en voorlopige agendering in de commissieagenda. Wanneer het programma van de conferentie bekend is, zal een delegatie kunnen worden vastgesteld.
Noot: Dit overzicht wordt u doorgezonden door de commissie Europese Zaken ten behoeve van een actieve delegatieinbreng vanuit de Kamer.

EU-voorstel: mededeling Investeren in de jongeren van Europa - COM (2016) 940

Zaak: Stafnotitie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 11 januari 2017. Behandelvoorstel Onderwijs verbeteren en Investeren in jongeren - 2017Z00242

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 9 januari 2017. EU-voorstel: mededeling Onderwijs verbeteren en moderniseren COM (2016) 941 - 2017Z00152

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 14 februari a.s. 14.00 uur.
Besluit: De leden Ypma en Van Meenen nemen het voortouw voor het opstellen van een brief aan de Europese Commissie (‘politieke dialoog’).

Zaak: EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 9 januari 2017. EU-voorstel: mededeling Investeren in de jongeren van Europa COM (2016) 940 - 2017Z00153

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 14 februari a.s. 14.00 uur.
Besluit: De leden Ypma en Van Meenen nemen het voortouw voor het opstellen van een brief aan de Europese Commissie (‘politieke dialoog’).

Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet medezeggenschap op scholen en de Wet primair onderwijs BES in verband met maatregelen voor een toekomstbestendig onderwijsaanbod in het basisonderwijs

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 17 januari 2017. Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet medezeggenschap op scholen en de Wet primair onderwijs BES in verband met maatregelen voor een toekomstbestendig onderwijsaanbod in het basisonderwijs - 34656

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 14 februari a.s. te 10.00 uur.
Noot: Een wetgevingsrapport is rondgezonden.Europa

Brief van het lid Rog inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, M.R.J. Rog (CDA) - 11 januari 2017. Brief van het lid Rog inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel - 33925-4

Besluit: Ter informatie.
Gerelateerde kamerstukken: 33925-4

Loopbaanoriëntatie en -begeleiding

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 28 september 2016. Loopbaanoriëntatie en -begeleiding - 31524-301

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.
Noot: In de procedurevergadering van 6 oktober 2016 is besloten: Agenderen voor een algemeen overleg ‘Studiekeuze, uitval en aansluiting arbeidsmarkt’ zodra de brief over aanpassing macrodoelmatigheid in het onderwijs ontvangen is. Ambtelijk is vernomen dat er geen brief komt over macrodoelmatigheid in het mbo.

Beleid voor wetenschappelijk talent

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 11 januari 2017. Beleid voor wetenschappelijk talent - 31288-569

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over hoger onderwijs en wetenschapsbeleid.

Verkenning: prioriteiten voor investeringen in wetenschap en innovatie

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 11 januari 2017. Verkenning: prioriteiten voor investeringen in wetenschap en innovatie - 33009-37

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over hoger onderwijs en wetenschapsbeleid.

Doorstroom vmbo-havo

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 11 januari 2017. Doorstroom vmbo-havo - 30079-69

Besluit: Agenderen voor notaoverleg Gelijke kansen in het onderwijs en Schoolkosten.
Besluit: De staatssecretaris wordt verzocht ruimschoots voor het Nota-overleg gelijke kansen van 30 januari a.s. de in onderhavige brief toegezegde reactie op het Onderwijsraadadvies 'een Herkenbaar vmbo met sterk vakmanschap' naar de Kamer te zenden.

Toestemming deelname van de heer Jonk aan rondetafelgesprek over de rol van eindtoetsen

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 10 januari 2017. Toestemming deelname van de heer Jonk aan rondetafelgesprek over de rol van eindtoetsen - 2017Z00190

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Reactie op commissiebrief met kenmerk 2016D50366.

Toezegging tussenrapportage Inspectie van het Onderwijs

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 23 december 2016. Toezegging tussenrapportage Inspectie van het Onderwijs - 31288-568

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Voortgang Strategische Agenda, Prestatie-afspraken hoger onderwijs en Monitoring studievoorschot en Wetenschapsbeleid.
Besluit: Bewindspersoon verzoeken om het inspectierapport zo spoedig mogelijk aan de Kamer te doen toekomen.

Reactie op verzoek commissie inzake meenemen behaalde deelcertificaten staatsexamen naar regulier examen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 23 december 2016. Reactie op verzoek commissie inzake meenemen behaalde deelcertificaten staatsexamen naar regulier examen - 2016Z24971

Besluit: Toevoegen aan dossier Examens.
Noot: Reactie op brief derde met kenmerk 2016D43795.5

Advies Onderwijsraad verfijning vereenvoudiging bekostiging voortgezet onderwijs

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 23 december 2016. Advies van de Onderwijsraad over verfijning en vereenvoudiging van de bekostiging van het voortgezet onderwijs - 31289-342

Besluit: Betrekken bij het dossier bekostiging voortgezet onderwijs.
Noot: De komende periode beraad de staatssecretaris zich verder op de concrete aanbevelingen van de Onderwijsraad en treedt hij hierover in overleg met de VO-raad. Begin 2017 komt hij hier uitgebreider bij de Kamer op terug, mede naar aanleiding van het verzoek van de commissie OCW om een reactie op het advies (commissiebrief 2016Z24734 ).

Uitstelbrief toezending evaluatie materiële instandhouding PO

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 23 december 2016. Uitstelbrief over toezending van de evaluatie van de materiële instandhouding PO - 31293-354

Besluit: Voor kennisgeving aannemen (procedurele uitstelbrief).
Besluit: Bewindspersoon verzoeken om de evaluatie van de materiële instandhouding PO vóór 1 februari 2017 aan de Kamer te doen toekomen.
Noot: In het eerste kwartaal van 2017 ontvangt de Kamer de evaluatie met een beleidsreactie.

Reactie op verzoek commissie over een klacht ten aanzien van het handelen van Veilig Thuis, van de St. Dominicusschool te Utrecht en de Raad voor de Kinderbescherming

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 23 december 2016. Reactie op verzoek commissie over een klacht ten aanzien van het handelen van Veilig Thuis, van de St. Dominicusschool te Utrecht en de Raad voor de Kinderbescherming - 2016Z24952

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen; adressant informeren.
Noot: Reactie op commissiebrief met kenmerk 2016D29259 .

Afschrift brief aan de Eerste Kamer over versterking medezeggenschapscultuur in het onderwijs

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 23 december 2016.

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Voortgang Strategische Agenda, Prestatie-afspraken hoger onderwijs en Monitoring studievoorschot en Wetenschapsbeleid.
Besluit: Betrekken bij het dossier governance in het onderwijs.

Reactie op casus ongelijke kansen examenleerlingen VO

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 23 december 2016. Reactie op casus ongelijke kansen examenleerlingen VO - 2016Z24949

Besluit: Betrekken bij het dossier Examens.
Noot: Reactie op brief derde met kenmerk 2016D37464.

Structurele maatregel schoolkosten 16- en 17-jarige mbo-studenten

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 23 december 2016. Structurele maatregel schoolkosten 16- en 17-jarige mbo-studenten - 34550-VIII-105

Besluit: Agenderen voor notaoverleg Gelijke kansen in het onderwijs en Schoolkosten.

Lijst van vragen en antwoorden over het rapport van de Algemene Rekenkamer Vastgoed universiteiten; Deel 1: Financieel toezicht op de sector

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 6 oktober 2016. Rapport Vastgoed universiteiten; Deel 1: Financieel toezicht op de sector - 33495-100

Besluit: Betrekken bij dossier Governance in het onderwijs.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 23 december 2016. Beantwoording vragen commissie over het rapport van de Algemene Rekenkamer Vastgoed universiteiten; Deel 1: Financieel toezicht op de sector - 33495-103

Besluit: Betrekken bij dossier Governance in het onderwijs.

Wijziging van onder meer de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet voortgezet onderwijs BES in verband met modernisering van de bepalingen over voorzieningenplanning

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 22 december 2016. Wijziging van onder meer de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet voortgezet onderwijs BES in verband met modernisering van de bepalingen over voorzieningenplanning - 34642

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op woensdag 8 februari a.s. te 10.00 uur.
Noot: Een wetgevingsrapport is rondgezonden.

Verslag van een schriftelijk overleg over de kabinetsreactie naar aanleiding van het KIS-rapport over stagediscriminatie in het mbo (Kamerstuk 31 524, nr. 300)

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 23 september 2016.

Besluit: Agenderen voor notaoverleg Gelijke kansen in het onderwijs en Schoolkosten.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 22 december 2016. Antwoorden op vragen commissie over de kabinetsreactie naar aanleiding van het KIS-rapport over stagediscriminatie in het mbo - 31524-305

Besluit: Agenderen voor notaoverleg Gelijke kansen in het onderwijs en Schoolkosten.

Monitor sociale veiligheid in en rond scholen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 22 december 2016. Monitor sociale veiligheid in en rond scholen - 29240-75

Besluit: Toevoegen aan het dossier sociale veiligheid.

Reactie op huisvestingsvoorstel PO-Raad, VO-Raad en VNG inzake de verantwoordelijkheden bij de bekostiging van renovatie

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 22 december 2016. Reactie op huisvestingsvoorstel PO-Raad, VO-Raad en VNG inzake de verantwoordelijkheden bij de bekostiging van renovatie - 31293-352

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Curriculumherziening in het primair en voortgezet onderwijs

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 22 december 2016. Curriculumherziening in het primair en voortgezet onderwijs - 31293-353

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Onderwijs2032.
Noot: Op dit moment werkt de staatssecretaris met de Onderwijscoöperatie en de leden van de regiegroep aan een gezamenlijk voorstel voor de uitwerking van het vervolg in het proces van curriculumherziening. Hierbij zijn de in deze brief beschreven uitgangs-punten leidend. Het streven is om dit voorstel – inclusief een passende naam voor het traject – in januari 2017 met de Kamer te delen.Reactie op commissiebrief met kenmerk 2016D46633.

Onderwijsontwikkeling voortgezet onderwijs Maastricht

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 21 december 2016. Onderwijsontwikkeling voortgezet onderwijs Maastricht - 2016Z24614

Besluit: Betrekken bij het notaoverleg van 30 januari a.s. over gelijke kansen in het onderwijs en Schoolkosten.

Groepsgrootte in het funderend onderwijs in 2016

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 20 december 2016. Groepsgrootte in het funderend onderwijs in 2016 - 31293-351

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 10 februari 2016 om 10.00 uur.

Dyslexieverklaringen in het onderwijs

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 20 december 2016. Dyslexieverklaringen in het onderwijs - 34638-1

Besluit: Agenderen voor het verzamel-algemeen overleg Burgerschapsvorming, Seksuele diversiteit en Dyslexie.
Noot: Reactie op brief derde met kenmerk 2016D22757.2

Voorhang ontwerpbesluit tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit WHW 2008 in verband met een andere bekostigingswijze van de Open Universiteit en enige technische wijzigingen

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 20 december 2016. Voorhang ontwerpbesluit tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit WHW 2008 in verband met een andere bekostigingswijze van de Open Universiteit en enige technische wijzigingen - 31288-565

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Advies Raad voor Cultuur en Raad voor het openbaar bestuur over informatiebeheer in ketensamenwerking

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 10 januari 2017. Advies Raad voor Cultuur en Raad voor het openbaar bestuur over informatiebeheer in ketensamenwerking - 31490-222

Besluit: De commissie BiZa verzoeken de behandeling over te nemen.

Afschrift brief uitkomsten juridisch onderzoek transparantie ex artikel 2.15 Mediawet 2008 en artikel 68 Grondwet

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 27 december 2016. Afschrift brief uitkomsten juridisch onderzoek transparantie ex artikel 2.15 Mediawet 2008 en artikel 68 Grondwet - 2016Z24976

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Werkprogramma Erfgoedinspectie 2017-2018

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 22 december 2016. Werkprogramma Erfgoedinspectie 2017-2018 - 34550-VIII-104

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit tot deelname in de gemeenschappelijke regeling Nieuw Land Erfgoedcentrum

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 21 december 2016. Besluit tot deelname in de gemeenschappelijke regeling Nieuw Land Erfgoedcentrum - 34643-1

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: De voorlegging van het besluit tot deelneming geschiedt in het kader van artikel 94, tweede lid van de Wgr. Conform deze bepaling biedt de minister de Kamer gedurende vier weken de mogelijkheid om de wens kenbaar te maken dat de inwerkingtreding van het besluit bij wet geregeld wordt. Indien van deze mogelijkheid geen gebruik wordt gemaakt zal het besluit tot deelneming na afloop van deze termijn gepubliceerd worden in de Staatscourant.