Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 27 oktober 2016

Gepubliceerd: 27 oktober 2016
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Activiteitnummer: 2016A042855
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=8259f273-49f4-43ba-8211-a8230e67d059&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20commissie%20Binnenlandse%20Zaken%20d.d.%2027%20oktober%202016.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 29544, 28684, 32802, 33258, 34361, 32752, 25764

Inhoud


Initiatiefnota van de leden Samsom en Segers: “De herovering van de publieke samenleving, naar coöperatief overheidsbestuur”

Zaak: Initiatiefnota - Tweede Kamerlid, D.M. Samsom (PvdA) - 21 oktober 2016. Initiatiefnota van de leden Samsom en Segers: “De herovering van de publieke samenleving, naar coöperatief overheidsbestuur” - 34581

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op donderdag 10 november 2016 te 14.00 uur. Een algemeen overleg van 2 uur met de initiatiefnemers en zo mogelijk de minister van BZK zal spoedig na ontvangst van de antwoorden op de vragen worden gepland.RondvraagGeen agendapunten

Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2017 (hoofdstuk VII) van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 7 oktober 2016. Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2017 (hoofdstuk VII) van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties - 34550-VII-6

Besluit: (Desgewenst) betrekken bij de plenaire behandeling van de Begroting 2017 TK 3455. 0 Hfst VII Binnenlandse Zaken.4

Handleiding EU-rapporteurschap in de Tweede Kamer

Zaak: Overig - voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken, M. Azmani (VVD) - 16 september 2016. Handleiding EU-rapporteurschap in de Tweede Kamer - 2016Z16812

Besluit: Ter informatie.

Werkwijze opvragen restreint documenten

Zaak: Brief commissie - griffier, P.T.M. van Doorn - 3 oktober 2016. Werkwijze opvragen restreint documenten - 2016Z18025

Besluit: Ter informatie.

Brief van de Voorzitter / het Presidium aan het lid Omtzigt (CDA) betreffende een reactie van het Presidium n.a.v. het verzoek van het lid Omtzigt om een brief te ontvangen van het Presidium inzake de IOPR richtlijn en de informatievoorziening hierover aan de Kamer, n.a.v. de behandeling van het door de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangeboden onderhandelingsresultaat over de IORP richtlijn (en de vastgestelde afspraken behandelvoorbehoud bij het EU-voorstel inzake bedrijfspensioenfondsen COM (2014) 167, Kamerstuk 33931, nr.1)

Zaak: Brief commissie - voorzitter van het Presidium, K. Arib (PvdA) - 18 oktober 2016. Brief van de Voorzitter / het Presidium aan het lid Omtzigt (CDA) betreffende een reactie van het Presidium n.a.v. het verzoek van het lid Omtzigt om een brief te ontvangen van het Presidium inzake de IOPR richtlijn en de informatievoorziening hierover aan de Kamer, n.a.v. de behandeling van het door de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangeboden onderhandelingsresultaat over de IORP richtlijn (en de vastgestelde afspraken behandelvoorbehoud bij het EU-voorstel inzake bedrijfspensioenfondsen COM (2014) 167, Kamerstuk 33931, nr.1) - 2016Z19139

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Voortgangsrapportage aanjager overheid

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 17 oktober 2016. Voortgangsrapportage aanjager overheid - 29544-744

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Sturing van de collectieve sector (Wrkg. Van de Donk, Borstlap, IBO pensioenen)

Toezeggingen Algemeen Overleg Veilige Publieke Taak 1 juni 2016.

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 17 oktober 2016. Reactie op toezeggingen gedaan tijdens het algemeen overleg inzake veilige publieke taak van 1 juni 2016 - 28684-479

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.3

Reactie op de motie van het lid Koser Kaya over meer inzicht voor burgers in welke persoonsgegevens uit overheidsdatabanken zijn opgevraagd

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 13 oktober 2016. Reactie op de motie van het lid Koser Kaya over meer inzicht voor burgers in welke persoonsgegevens uit overheidsdatabanken zijn opgevraagd - 32802-34

Besluit: Agenderen voor het nog te plannen algemeen overleg Digitale infrastructuur/e-ID.

Uitstelbericht toezegging inzake beleid gemeenten bij verzoeken tot berging vliegtuigwrakken uit de Tweede Wereldoorlog

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 13 oktober 2016. Uitstelbericht toezegging inzake beleid gemeenten bij verzoeken tot berging vliegtuigwrakken uit de Tweede Wereldoorlog - 34550-VII-8

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Reactie op de aangenomen motie van het lid Merkies over de juridische behandeling van klokkenluiders

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 12 oktober 2016. Reactie op de aangenomen motie van het lid Merkies over de juridische behandeling van klokkenluiders - 33258-33

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Gerelateerde kamerstukken: 33258-33

Voortgang besprekingen herziening Kiesakte Europees Parlement

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 10 oktober 2016. Voortgang besprekingen inzake de Kiesakte betreffende de verkiezingen van de leden van het Europees Parlement - 34361-10

Besluit: Overlaten aan de rapporteur van de commissie BiZa voor de Europese verkiezingsakte en de rapporteur verzoeken de commissie te informeren over de stand van zijn werkzaamheden.

Advies van de Commissie van toezicht financiën politieke partijen (Ctfpp) over de jaarstukken van de politieke partijen over 2015

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 10 oktober 2016. Advies van de Commissie van toezicht financiën politieke partijen (Ctfpp) over de jaarstukken van de politieke partijen over 2015 - 32752-46

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Gerelateerde kamerstukken: 32752-46

Verbeteringen in de dienstverlening rondom het verstrekken van reisdocumenten

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 10 oktober 2016. Verbeteringen in de dienstverlening rondom het verstrekken van reisdocumenten - 25764-102

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Paspoorten.2

Antwoorden op vragen commissie over vaststelling van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat en de Kabinetten van de Gouverneurs (IIB) voor het jaar 2017 (Kamerstuk 34550-IIB)

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 7 oktober 2016. Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden - 34550-IIB-5

Besluit: (Desgewenst) betrekken bij de plenaire behandeling van de Begroting 2017 TK 3455. 0 Hfst IIB Overige Hoge Colleges van Staat.

Wijziging van de Financiële-verhoudingswet in verband met een vereenvoudiging van het verdeelmodel van het provinciefonds

Zaak: Wetgeving - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 5 oktober 2016. Wijziging van de Financiële-verhoudingswet in verband met een vereenvoudiging van het verdeelmodel van het provinciefonds - 34568

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 17 november 2016 te 14:00 uur.

34550 III Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2017

Zaak: Brief regering - minister van Algemene Zaken, M. (Mark) Rutte - 14 oktober 2016. Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden - 34550-III-4

Besluit: (Desgewenst) betrekken bij de plenaire behandeling van de Begroting 2017 TK 3455. 0 Hfst III Algemene Zaken.Binnenlandse Zaken

34550 I Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake vaststelling van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2017

Zaak: Brief regering - minister van Algemene Zaken, M. (Mark) Rutte - 14 oktober 2016. Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden - 34550-I-4

Besluit: (Desgewenst) betrekken bij de plenaire behandeling van de Begroting 2017 TK 3455. 0 Hfst I De Koning.