Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 24 januari 2017

Gepubliceerd: 26 januari 2017
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Economische Zaken
Activiteitnummer: 2016A0426016
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=e5fe7ca2-bd57-4a43-b9b7-4a5c4a7513c7&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20vaste%20commissie%20voor%20Economische%20Zaken%20op%2024%20januari%202017%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 30196, 26643, 26643, 26643, 27879, 34298, 27406, 34298, 33009, 21501, 34413, 32440, 29502, 29502, 22112, 34647, 34647, 32637, 34559, 34559, 22112, 32637, 30196, 31239, 32849, 32849, 31239, 31239, 22112, 30196, 34627, 33529, 31239, 29023, 21501, 34560, 22112, 21501, 21501, 33037, 33037, 33037, 33037, 32201, 28625, 33576, 33348, 28807, 33037, 22112, 22112, 28286, 29664, 30826, 27858, 27858, 34510, 34510, 27858, 34532, 34532

Inhoud


Voortgangsrapportage Energieakkoord 2016 en uitvoering Urgenda-vonnis

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 23 december 2016. Voortgangsrapportage Energieakkoord 2016 en uitvoering Urgenda-vonnis - 30196-503

Besluit: Reeds betrokken bij de inbreng feitelijke vragen toekomstig energiebeleid d.d. 11 januari 2017.

Voorkomen van ongewenste overstap zakelijke abonnees ("slamming")

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 15 december 2016. Voorkomen van ongewenste overstap zakelijke abonnees ("slamming") - 26643-434

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Telecommunicatie d.d. 21 december 2016.

Verkenning digitale connectiviteit

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 16 december 2016. Verkenning digitale connectiviteit - 26643-432

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Telecommunicatie d.d. 21 december 2016.

Ontwikkelingen omtrent snel internet in het buitengebied

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 16 december 2016. Ontwikkelingen omtrent snel internet in het buitengebied - 26643-433

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Telecommunicatie d.d. 21 december 2016.

Verzoek van het lid Geurts, namens het lid Agnes Mulder, om het algemeen overleg over de situatie bij het Europees Octrooibureau (9 februari 2017) om te zetten in een schriftelijk overleg

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, A.H. (Agnes) Mulder (CDA) - 18 januari 2017. Verzoek van het lid Agnes Mulder om het algemeen overleg over de situatie bij het Europees Octrooibureau (9 februari 2017) om te zetten in een schriftelijk overleg - 2017Z00631

Besluit: Het verzoek is gehonoreerd. De inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg is vastgesteld op donderdag 2 februari 2017.15

Rapport van de Algemene Rekenkamer "Producten op de Europese markt: CE-markering ontrafeld"

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 19 januari 2017. Rapport: "Producten op de Europese markt: CE-markering ontrafeld" - 27879-56

Besluit: Desgewenst betrekken bij het te zijner tijd te voeren algemeen overleg Marktwerking en Mededinging.

Bevindingen en aanbevelingen van de Algemene Rekenkamer inzake het rapport van de tijdelijke commissie Breed welvaartsbegrip

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 20 december 2016. Parlementair onderzoek Breed welvaartsbegrip - 34298-16

Besluit: Betrekken bij het plenaire debat met de regering over het rapport van de tijdelijke commissie Breed welvaartsbegrip.

Strategische Agenda Onderzoeksfaciliteiten TO2-instellingen

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 17 januari 2017. Strategische Agenda Onderzoeksfaciliteiten TO2-instellingen - 27406-225

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg Bedrijfslevenbeleid en Innovatie.Overig Economie en Innovatie

Vervolg kabinetsreactie op rapport tijdelijke commissie Breed welvaartsbegrip

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 23 december 2016. Vervolg kabinetsreactie op rapport tijdelijke commissie Breed welvaartsbegrip - 34298-17

Besluit: Betrekken bij het plenaire debat met de regering over het rapport van de tijdelijke commissie Breed welvaartsbegrip.

Toekomst onderzoek nanotechnologie

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 22 december 2016. Toekomst onderzoek nanotechnologie - 33009-36

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg Bedrijfslevenbeleid en Innovatie.14

Verslag van de Telecomraad van 2 december 2016.

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 22 december 2016. Verslag van de Telecomraad van 2 december 2016 - 21501-33-629

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Telecomraad op 7 juni 2017.

Privacy Impact Assessment startarchitectuur eIDAS

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 22 december 2016. Privacy Impact Assessment startarchitectuur eIDAS - 34413-9

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg Telecommunicatie.
Gerelateerde kamerstukken: 34413-9

Toezending rapport 'Onderzoek naar tenderkostenvergoedingen bij ingetrokken aanbestedingen'

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 22 december 2016. Rapport 'Onderzoek naar tenderkostenvergoedingen bij ingetrokken aanbestedingen' - 32440-94

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg Marktwerking en mededinging.
Gerelateerde kamerstukken: 32440-94

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Tijdelijk besluit postbezorgers 2011 in verband met het vervallen van de uitzondering ingeval van een collectieve arbeidsovereenkomst

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 23 december 2016. Ontwerpbesluit tot wijziging van het Tijdelijk besluit postbezorgers 2011 in verband met het vervallen van de uitzondering ingeval van een collectieve arbeidsovereenkomst - 29502-134

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg is vastgesteld op donderdag 26 januari 2017 te 12.00 uur. De vragen dienen met spoed beantwoord te worden opdat een eventueel debat naar aanleiding van het verslag van het schriftelijk overleg (VSO) volgende week kan plaatsvinden.

Ontwikkelingen op de postmarkt

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 23 december 2016. Ontwikkelingen op de postmarkt - 29502-135

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg Post.

Fiche: Mededeling de toekomstige leiders van Europa: het starters- en opschalingsinitiatief

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 23 december 2016. Fiche: Mededeling de toekomstige leiders van Europa: het starters- en opschalingsinitiatief - 22112-2267

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Raad voor het Concurrentievermogen op 15 februari 2017.

Evaluatie Winkeltijdenwet

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, E. Dijkgraaf (SGP) - 18 januari 2017. Verzoek van het lid Dijkgraaf (SGP) om schriftelijk overleg te voeren over de brief van de minister van Economische Zaken d.d. 23 december 2016 over de Evaluatie Winkeltijdenwet (TK 34647-1) - 2017Z00614

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg is vastgesteld op donderdag 9 februari 2017 te 12.00 uur.

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 23 december 2016. Evaluatie Winkeltijdenwet - 34647-1

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg Ondernemen en Bedrijfsfinanciering.

Reactie op motie van het lid Van Tongeren c.s. over een top tien-positie op de index voor sociaal ondernemerschap (Kamerstuk 34 550 XIII, nr. 47)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 6 december 2016. Reactie op motie van het lid Van Tongeren c.s. over een top tien-positie op de index voor sociaal ondernemerschap (Kamerstuk 34 550 XIII, nr. 47) - 32637-269

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Gerelateerde kamerstukken: 32637-26

Voorstel van wet van de leden Agnes Mulder en Mei Li Vos tot wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het tegengaan van onredelijk lange betaaltermijnen

Zaak: Nota van wijziging - Tweede Kamerlid, A.H. (Agnes) Mulder (CDA) - 20 december 2016. Nota van wijziging - 34559-7

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 34559-7

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - Tweede Kamerlid, A.H. (Agnes) Mulder (CDA) - 20 december 2016. Nota naar aanleiding van het verslag - 34559-8

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 34559-8

Zaak: Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, A.H. (Agnes) Mulder (CDA) - 27 september 2016. Voorstel van wet van de leden Agnes Mulder en Mei Li Vos tot wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het tegengaan van onredelijk lange betaaltermijnen - 34559

Besluit: Reeds aangemeld voor plenaire behandeling.

Conceptbeantwoording op de consultatie van de Europese Commissie over de tussentijdse evaluatie van Horizon 2020

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 19 december 2016. Conceptbeantwoording op de consultatie van de Europese Commissie over de tussentijdse evaluatie van Horizon 2020 - 22112-2265

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Raad voor het Concurrentievermogen op 15 februari 2017.

Tweede Monitor Vestigingsklimaat

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 16 december 2016. Tweede Monitor Vestigingsklimaat - 32637-271

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg Bedrijfslevenbeleid en Innovatie.

Behandelvoorstel en tussenrapportage Tweede winterpakket Energie-Unie

Zaak: Stafnotitie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 19 januari 2017. Tussenrapportage Energie-Unie - 2017Z00724

Besluit: Ter informatie.

Zaak: Stafnotitie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 19 januari 2017. Behandelvoorstel Tweede winterpakket Energie-Unie - 2017Z00722

Besluit: De Kamer wordt verzocht een behandelvoorbehoud te plaatsen op de volgende vier EU-voorstellen governance (COM(2016)759), herziening elektriciteitsmarkt (COM(2016)861 t/m 864), energie-efficiëntie (COM(2016)761), hernieuwbare energie (COM(2016)767) 2)
Besluit: Het behandelvoorbehoud wordt besproken (informatie afspraken met de minister van Economische Zaken maken) in het algemeen overleg Energieraad op woensdag 22 februari en het algemeen overleg wordt met een uur verlengd.

Verzoek van het lid Van Tongeren om een reactie te vragen aan de minister van economische zaken op het voorstel om te experimenteren met een nationale CO2 prijs

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, L. van Tongeren (GroenLinks) - 16 januari 2017. Verzoek van het lid Van Tongeren om een reactie te vragen aan de minister van economische zaken op het voorstel om te experimenteren met een nationale CO2 prijs - 2017Z00411

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Besluit Rijkscoördinatieregeling ten behoeve van netversterking Marnezijl

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 23 december 2016. Besluit Rijkscoördinatieregeling ten behoeve van netversterking Marnezijl - 30196-501

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.11

Uitstel reactie op motie Smaling en Jan Vos over alternatieven voor grote windparken rondom de Drentse Veenkoloniën

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 12 januari 2017. Uitstel reactie op gewijzigde motie van de leden Smaling en Jan Vos over alternatieven voor grote windparken rondom de Drentse Veenkoloniën (Kamerstuk 31 239, nr. 246) - 31239-252

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Reactie op verzoek van het lid Smaling, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 22 november 2016 over aardbevingsschade in Emmen

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 4 januari 2017. Reactie op verzoek van het lid Smaling, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 22 november 2016, over aardbevingsschade in Emmen - 32849-98

Besluit: Betrekken bij het plenaire debat Mijnbouw.

Overzicht methaanemissies door olie- en gasindustrie

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 4 januari 2017. Overzicht methaanemissies door olie- en gasindustrie - 32849-99

Besluit: Betrekken bij het plenaire debat Mijnbouw.

Uitvoering van de motie van het lid Jan Vos over een verhoogd SDE+-tarief voor kleinschalige windprojecten (Kamerstuk 31239, nr. 229)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 3 januari 2017. Uitvoering van de motie van het lid Jan Vos over een verhoogd SDE+-tarief voor kleinschalige windprojecten - 31239-250

Besluit: Betrekken bij het plenaire debat Toekomstig energiebeleid.

Evaluatie salderingsregeling

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 3 januari 2017. Evaluatie salderingsregeling - 31239-251

Besluit: Betrekken bij het plenaire debat Toekomstig energiebeleid.

Uitstel BNC-fiches Winterpakket Energie Unie

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 3 januari 2017. Uitstel toezending BNC-fiches over het Winterpakket Energie Unie - 22112-2273

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Verlengingsregeling horizon subsidiemodules voor energie-innovatie en indirecte emissiekosten ETS

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 22 december 2016. Verlengingsregeling horizon subsidiemodules voor energie-innovatie en indirecte emissiekosten ETS - 30196-500

Besluit: Betrekken bij het plenaire debat Toekomstig energiebeleid.

Toetsen ACM en SodM bij wetsvoorstel Voortgang Energietransitie

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 22 december 2016. Toetsen ACM en SodM bij wetsvoorstel Voortgang Energietransitie - 34627-5

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel Voortgang Energietransitie.
Gerelateerde kamerstukken: 34627-5

Meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen 2017-2021

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 23 december 2016. Meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen 2017-2021 - 33529-321

Besluit: Betrekken bij het plenaire debat Mijnbouw.

Evaluatie SDE+

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 23 december 2016. Evaluatie SDE+ - 31239-249

Besluit: Betrekken bij het plenaire debat Toekomstig energiebeleid.

380 kV hoogspanningsverbinding Eemshaven-Vierverlaten

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 21 december 2016. 380 kV hoogspanningsverbinding Eemshaven-Vierverlaten - 29023-212

Besluit: Betrekken bij het plenaire debat Toekomstig energiebeleid. Indien de plenaire behandeling van het wetsvoorstel Voortgang energietransitie (Kamerstuk 34627) eerder plaatsvindt, zal de brief betrokken worden bij de behandeling van het wetvoorstel.

Verslag Energieraad 5 december 2016.

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 20 december 2016. Verslag Energieraad 5 december 2016 - 21501-33-627

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Energieraad (formeel) op 22 februari 2017.

Reactie op brief gemeente Stadskanaal over duurzame energie

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 16 december 2016. Reactie op brief gemeente Stadskanaal over duurzame energie - 2016Z24249

Besluit: Agenderen voor het nog te plannen algemeen overleg Energie.9

Uitvoerbaarheids- en handhaafbaarheidstoets ten aanzien van Voorstel van wet van het lid Smaling tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet teneinde het groepsverbod niet voor regionale netbeheerders te laten gelden (Kamerstuk 34 560)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 16 december 2016. Uitvoerbaarheids- en handhaafbaarheidstoets van de Autoriteit Consumenten en Markt - 34560-4

Besluit: Betrekken bij het nog in behandeling te nemen wetsvoorstel van het lid Smaling tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet teneinde het groepsverbod niet voor regionale netbeheerders te laten gelden (Kamerstuk 34560).
Gerelateerde kamerstukken: 34560-4

Overzicht interparlementaire EU-bijeenkomsten voor de eerste helft van 2017

Zaak: Brief commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken, M. Azmani (VVD) - 8 december 2016. Kennisgeving Interparlementaire EU bijeenkomsten voor de eerste helft van 2017 - 2016Z23501

Besluit: Ter informatie.

Begrotingswijzigingen ten opzichte van de 2e suppletoire begroting 2016 van het Ministerie van Economische Zaken

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 20 december 2016. Begrotingswijzigingen ten opzichte van de 2e suppletoire begroting 2016 van het Ministerie van Economische Zaken - 34550-XIII-126

Besluit: Desgewenst betrokken bij de behandeling van de suppletoire begroting (samenhangende met de Najaarsnota).

Lijst met EU-voorstellen vaste commissie voor EZ

Zaak: Lijst met EU-voorstellen - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 20 december 2016. Lijst met EU-voorstellen vaste commissie voor EZ - 2016Z24458

Besluit: Conform voorstellen.8

Lijst van commissieactiviteiten Economische Zaken tot aan verkiezingsreces

Zaak: Overig - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 10 januari 2017. Lijst van commissieactiviteiten Economische Zaken tot aan verkiezingsreces - 2016Z17085

Besluit: Ter informatie.

Kwartaaloverzicht Europese consultaties op het terrein van het Ministerie van Economische Zaken

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 16 december 2016. Kwartaaloverzicht Europese consultaties op het terrein van het Ministerie van Economische Zaken - 22112-2259

Besluit: Ter informatie.

Verzoek van het lid Ouwehand een reactie te vragen aan de staatsecretaris van EZ op een rapport over bijensterfte: Wood, Thomas; Goulson, Dave 2017: “The Environmental Risks of neonicotinoid pesticides: a review of the evidence post-2013”

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, E. Ouwehand (PvdD) - 24 januari 2017. Verzoek van het lid Ouwehand een reactie te vragen aan de staatsecretaris van EZ op een rapport over bijensterfte: Wood, Thomas; Goulson, Dave 2017: “The Environmental Risks of neonicotinoid pesticides: a review of the evidence post-2013” - 2017Z00966

Besluit: Het verzoek is gehonoreerd.Gezamenlijke agendapunten Energie, Economie en Innovatie en Landbouw en Natuur

Geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad 23 januari 2017.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 13 januari 2017. Geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad 23 januari 2017 - 21501-32-960

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 18 januari 2017.

Verslag van de Landbouw- en Visserijraad van 12 en 13 december 2016 te Brussel

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 20 december 2016. Verslag van de Landbouw- en Visserijraad van 12 en 13 december 2016 te Brussel - 21501-32-958

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 18 januari 2017.

Mestverwerkingspercentages

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 22 december 2016. Mestverwerkingspercentages - 33037-186

Besluit: Reeds geagendeerd voor de inbreng schriftelijk overleg over de Stand van zaken mestbeleid 2016, Percentages verplichte mestverwerking 2017 en Zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn 2017-2021 op 17 januari 2017.

Percentages verplichte mestverwerking 2017

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 20 december 2016. Percentages verplichte mestverwerking 2017 - 33037-185

Besluit: Reeds geagendeerd voor de inbreng schriftelijk overleg over de Stand van zaken mestbeleid 2016, Percentages verplichte mestverwerking 2017 en Zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn 2017-2021 op 17 januari 2017.

Zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn (2018-2021)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 20 december 2016. Zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn (2018-2021) - 33037-183

Besluit: Reeds geagendeerd voor de inbreng schriftelijk overleg over de Stand van zaken mestbeleid 2016, Percentages verplichte mestverwerking 2017 en Zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn 2017-2021 op 17 januari 2017.

Stand van zaken mestbeleid 2016

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 20 december 2016. Stand van zaken mestbeleid 2016 - 33037-184

Besluit: Reeds geagendeerd voor de inbreng schriftelijk overleg over de Stand van zaken mestbeleid 2016, Percentages verplichte mestverwerking 2017 en Zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn 2017-2021 op 17 januari 2017.

Voortgangsrapportage implementatie Gemeenschappelijk Visserijbeleid

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 23 december 2016. Voortgangsrapportage implementatie Gemeenschappelijk Visserijbeleid - 32201-86

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 18 januari 2017.

Evaluatierapport Regeling jonge landbouwers

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 16 december 2016. Evaluatierapport Regeling jonge landbouwers - 28625-240

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 18 januari 2017.

BOR-notitie "Herijkte plan van aanpak ‘NVWA 2020’

Zaak: Stafnotitie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 19 januari 2017. BOR-notitie "Herijkte plan van aanpak ‘NVWA 2020’ - 2017Z00658

Besluit: De staatssecretaris zal worden verzocht de informatievoorziening aan de Kamer verder te verbeteren (conform de verbeterpunten van de stafnotitie).
Besluit: De BOR-notitie over het herijkte plan van aanpak 'NVWA 2020' wordt openbaar gemaakt.Reeds geagendeerde agendapunten Landbouw en Natuur

Verzoek van het lid Geurts om de staatssecretaris van Economische Zaken een te reactie vragen op het onderzoek van Hanekamp, Crok en Briggs betreffende een onafhankelijke ammoniakreview alsook de onderzoekers op korte termijn uit te nodigen voor een gesprek

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, J.L. Geurts (CDA) - 19 januari 2017. Verzoek van het lid Geurts om de staatssecretaris van Economische Zaken een te reactie vragen op het onderzoek van Hanekamp, Crok en Briggs betreffende een onafhankelijke ammoniakreview alsook de onderzoekers op korte termijn uit te nodigen voor een gesprek - 2017Z00649

Besluit: De staatssecretaris zal worden verzocht uiterlijk 17 februari 2017 een kabinetsreactie te geven op het rapport 'Ammoniak in Nederland'.
Besluit: Het verzoek tot houden van een gesprek wordt gehonoreerd. Het voornemen is het gesprek in de laatste vergaderweek voor het verkiezingsreces te houden. Via de email zal worden geïnventariseerd welke andere sprekers de commissie voor dit gesprek wenst uit te nodigen.

Uitvoering motie van de leden Grashoff en Leenders over een nationaal plan van aanpak voor weidevogels (Kamerstuk 34 550 XIII, nr. 98)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 13 januari 2017. Uitvoering motie van de leden Grashoff en Leenders over een nationaal plan van aanpak voor weidevogels - 33576-95

Besluit: Aangekondigde nadere informatie afwachten.VisserijGeen agendapuntenOverig Landbouw en Natuur

Nahang Besluit van 8 december 2016 houdende wijziging van enkele besluiten in verband met de inwerkingtreding van de Wet natuurbescherming

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 23 december 2016. Nahang Besluit van 8 december 2016 houdende wijziging van enkele besluiten in verband met de inwerkingtreding van de Wet natuurbescherming - 33348-193

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.4
Gerelateerde kamerstukken: 33348-19

Stand van zaken omtrent vogelgriep

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 17 januari 2017. Stand van zaken omtrent vogelgriep - 28807-206

Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 18 januari 2017.Natuur

Reactie op verzoek commissie over e-CMR als alternatief voor AGR/GPS-plicht voor export

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 29 december 2016. Reactie op verzoek commissie over e-CMR als alternatief voor AGR/GPS-plicht voor export - 33037-187

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 22 februari 2017 dan wel betrekken bij het debat naar aanleiding van verslag van algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad (VAO) d.d. 18 januari 2017.

Fiche: Mededeling EU toetreding tot de Internationale Organisatie voor Wijnbouw en Wijnbereiding (OIV)

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 23 december 2016. Fiche: Mededeling EU toetreding tot de Internationale Organisatie voor Wijnbouw en Wijnbereiding (OIV) - 22112-2266

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 22 februari 2017.

Fiche: Verordening definitie, presentatie en etikettering gedistilleerde dranken

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 23 december 2016. Fiche: Verordening definitie, presentatie en etikettering gedistilleerde dranken - 22112-2272

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 22 februari 2017.

Verslag van een nader schriftelijk overleg over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit diergeneeskundigen en het Besluit houders van dieren in verband met diverse wijzigingen op het gebied van dierenwelzijn (Kamerstuk 28 286, nr. 878)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 23 december 2016. Antwoord op nadere vragen commissie over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit diergeneeskundigen en het Besluit houders van dieren in verband met diverse wijzigingen op het gebied van dierenwelzijn - 28286-902

Besluit: Aanmelden voor een plenair debat (VSO), te houden nadat het werkbezoek van individuele leden aan een boerderij met betrekking tot het belang van koudmerken van koeien heeft plaatsgevonden.
Noot: Zie besluit onder agendapunt 3.3

Uitvoering motie van het lid Geurts c.s. over het voortzetten van de controle op handelsnormen door de NVWA

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 23 december 2016. Uitvoering motie van het lid Geurts c.s. over het voortzetten van de controle op handelsnormen door de NVWA - 29664-172

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg NVWA op 23 februari 2017.

Informatie over het arrest van de Hoge Raad van 16 december 2016 over de Wet verbod pelsdierhouderij

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 21 december 2016. Informatie over het arrest van de Hoge Raad van 16 december 2016 over de Wet verbod pelsdierhouderij - 30826-46

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Gerelateerde kamerstukken: 30826-46

Uitstel toezending rapport van de evaluatie van de Regeling Brede weersverzekering (BWV) voor schade aan gewassen door ongunstige weersomstandigheden

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 19 december 2016. Uitstel toezending rapport van de evaluatie van de Regeling Brede weersverzekering (BWV) voor schade aan gewassen door ongunstige weersomstandigheden - 27858-377

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Uitvoering motie van het lid Dijkgraaf c.s. over de beschikbaarheid van biologische gewasbeschermingsmiddelen voor de fruitteelt (Kamerstuk 34 550 XIII, nr. 102)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 19 december 2016. Uitvoering motie van het lid Dijkgraaf c.s. over de beschikbaarheid van biologische gewasbeschermingsmiddelen voor de fruitteelt (Kamerstuk 34 550 XIII, nr. 102) - 27858-375

Besluit: Aangekondigde nadere informatie afwachten.

Reactie op verzoek van het lid Ouwehand, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 22 december 2016, over de gang van zaken rond het voorstel van de Europese Commissie voor criteria voor hormoonverstoorders en het bericht dat uit uitgelekte notulen van de Commissie blijkt dat het voorstel is aangepast ten behoeve van de op stapel staande vrijhandelsverdragen met Amerika en Canada

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 17 januari 2017. Reactie op verzoek van het lid Ouwehand, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 22 december 2016, over de gang van zaken rond het voorstel van de Europese Commissie voor criteria voor hormoonverstoorders en het bericht dat uit uitgelekte notulen van de Commissie blijkt dat het voorstel is aangepast ten behoeve van de op stapel staande vrijhandelsverdragen met Amerika en Canada - 34510-72

Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 18 januari 2017.

Criteria hormoonverstorende stoffen inzake de Europese Gewasbeschermings- en Biocidenverordening

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 19 december 2016. Criteria hormoonverstorende stoffen inzake de Europese Gewasbeschermings- en Biocidenverordening - 34510-6

Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 18 januari 2017.

Toezegging over arresten van het Europese Hof van Justitie over gewasbeschermingsmiddelen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 19 december 2016. Toezegging over arresten van het Europese Hof van Justitie over gewasbeschermingsmiddelen - 27858-376

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Maatregelenpakket fosfaatreductie

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 30 december 2016. Maatregelenpakket fosfaatreductie - 34532-98

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 22 februari 2017 en het algemeen overleg met een uur verlengen.
Gerelateerde kamerstukken: 34532-98

Verslag van een schriftelijk overleg over de reactie op verzoek van het lid Geurts, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 6 december 2016, over het bericht ‘Kabinet wist al op 7 juli van afwijzing fosfaatplan’ (Kamerstuk 34532, nr. 96)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 16 december 2016. Antwoorden op vragen commissie over de reactie op verzoek van het lid Geurts, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 6 december 2016, over het bericht ‘Kabinet wist al op 7 juli van afwijzing fosfaatplan’ - 34532-97

Besluit: Betrekken bij het dertigledendebat over het bericht dat het kabinet wist van het afwijzen van het fosfaatplan.
Gerelateerde kamerstukken: 34532-97

Uitnodiging voor werkbezoek aan boerderij m.b.t. belang van koudmerken koeien

Zaak: Brief derden - W. Snijder

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.

Uitnodiging Nationale Voedseltop 2017

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 20 december 2016. Uitnodiging Nationale Voedseltop 2017 - 2016Z24521

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.