Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 21 juni 2017

Gepubliceerd: 23 juni 2017
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Financiën
Activiteitnummer: 2016A0420510
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=98b306ec-3a0b-4bdf-a5a0-0d3c8ec03c32&title=Besluitenlijst%20Financi%C3%ABn%20-%2021%20juni%202017%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 31865, 21501, 22112, 21501, 34725, 34725, 34725, 34725, 34725, 34725, 28165, 34552, 34552, 25087, 25087, 31066, 29507, 29507, 29507, 33283, 33283, 21501, 31311, 32043, 34677

Inhoud


Technische briefing over het rapport van de Adviescommissie Verslaggevingsstelsel rijksoverheid""Baten en lasten geherwaardeerd; Voor- en nadelen van verdere toevoeging van baten-lasteninformatie"

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem (PvdA) - 31 maart 2017. Rapportage Adviescommissie Verslaggevingsstelsel rijksoverheid - 31865-93

Besluit: De vaste commissies voor Infrastructuur en Milieu en voor Defensie worden als volgcommissie uitgenodigd voor de besloten technische briefing door de Algemene Rekenkamer en het ministerie van Financiën over het rapport. De briefing is gepland op dinsdag op 27 juni 2017.

Verzoek namens de EP-rapporteurs voor de commissievoorstellen CCTB en CCCTB om een gesprek met de commissie Financiën

Zaak: Brief derden - Europees Parlement Informatiebureau in Nederland te Den Haag - 15 juni 2017. Verzoek Europees Parlement Informatiebureau in Nederland, namens rapporteurs voor commissievoorstellen CCTB en CCCTB, om gesprek met vaste commissie voor Financiën - 2017Z08353

Besluit: De commissie stemt in met het voeren van een openbaar gesprek met de EP-rapporteurs. Via e-mail zal worden geïnventariseerd welke leden aan het gesprek zullen deelnemen.Overig

Fiche: Aanpassing van de EMIR-verordening en communicatie over verdere uitdagingen voor kritieke marktinfrastructuur

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 9 juni 2017. Fiche: Aanpassing van de EMIR-verordening en communicatie over verdere uitdagingen voor kritieke marktinfrastructuur - 2017Z07990

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad dat is gepland op donderdag 6 juli 2017.
Noot: •In de European Market Infrastructure Regulation (EMIR) uit 2012 is geregeld dat derivatentransacties gerapporteerd moeten worden aan handelsregisters en dat gestandaardiseerde derivatencontracten geregistreerd, gesaldeerd en gegarandeerd (samen: gecleared) moeten worden via centrale tegenpartijen (Central Counterparties; CCP’s).•Dit fiche richt zich op een voorstel met concrete aanpassingen aan de EMIR-verordening die volgen uit de onlangs afgeronde evaluatie.•Het kabinet staat in beginsel positief tegenover de voorstellen die de Commissie doet om de EMIR-vereisten proportioneler te maken en de derivatenmarkt toegankelijker en transparanter te maken. Desalniettemin worden in het fiche vijf aandachtspunten bij specifieke onderdelen van de voorgestelde aanpassingen benoemd.•De subsidiariteit en proportionaliteit worden positief beoordeeld.

Voorstel voor de EU-begroting van 2018

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem (PvdA) - 12 juni 2017. Voorstel voor de EU-begroting van 2018 - 21501-03-106

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad dat is gepland op donderdag 6 juli 2017.
Noot: In deze brief wordt nader ingegaan op het Commissievoorstel voor de EU-begroting voor 2018. Ook het voorstel voor de derde aanvullende begroting voor 2017 wordt toegelicht. Op 24 juli 2017 is de Ecofin-begrotingsraad geagendeerd. Voorafgaand aan of tijdens deze Raad wordt waarschijnlijk een Raadscompromis bereikt over de begroting voor 2018. Deze brief vervangt de gebruikelijke geannoteerde agenda die aan een Raad voorafgaat, alsook het gebruikelijke BNC-fiche over de voorstellen.

Afschrift reactie van de voorzitter van de Supervisory Board van de Europese Centrale Bank op brief over het functioneren van de bankenunie

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem (PvdA) - 6 juni 2017. Afschrift reactie van de voorzitter van de Supervisory Board van de Europese Centrale Bank op brief over het functioneren van de bankenunie - 22112-2349

Besluit: Reeds betrokken bij het algemeen overleg Eurogroep en Ecofinraad d.d. 14 juni 2017.8

Lijst met EU-voorstellen week 22 (commissie Financiën) (2017)

Zaak: Lijst met EU-voorstellen - griffier, R.F. Berck - 12 juni 2017. Lijst met EU-voorstellen week 22-23 (commissie Financiën) (2017) - 2017Z08036

Besluit: COM(2017) 291: Discussienota over de verdieping van de Economische en Monetaire Unie.
Besluit: Over de wijze van behandeling van de discussienota is reeds besloten in de procedurevergadering van 7 juni 2017.
Besluit: COM(2017) 292: Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, Europese Raad, Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over de Mid-Term Review of the Capital Markets Union Action Plan.
Besluit: Aangekondigde kabinetsreactie afwachten (zie 21501-07, nr. 1443).
Noot: In de Ecofinraad van 16 juni 2017 zal de Europese Commissie een presentatie geven over de Mid-Term Review van het actieplan Kapitaalmarktunie. In de geannoteerde agenda voor die Raad (besproken in het algemeen overleg d.d. 14 juni 2017) wordt door de minister van Financiën aangekondigd dat de Kamer over de Mid-Term Review een kabinetsreactie zal ontvangen.

Geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad van 15 en 16 juni 2017.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem (PvdA) - 9 juni 2017. Geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad van 15 en 16 juni 2017 - 21501-07-1443

Besluit: Reeds betrokken bij het algemeen overleg Eurogroep en Ecofinraad d.d. 14 juni 2017.

Publicatie "Inzicht in publiek geld; Uitnodiging tot bezinning op de publieke verantwoording"

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 13 juli 2016. Publicatie "Inzicht in publiek geld; Uitnodiging tot bezinning op de publieke

Besluit: Desgewenst betrekken bij de actualisatie van het werkprogramma van de commissie op het terrein van Rijksuitgaven en de formulering van nieuwe prioriteiten bij het aflopen van dit werkprogramma eind 2017.
Noot: •In deze publicatie schetst de Rekenkamer brede ontwikkelingen in de overheidsfinanciën en de gevolgen daarvan voor de informatiepositie van onder meer het parlement. De Rekenkamer benadrukt het belang van bezinning op deze ontwikkelingen en schetst ter bespreking enkele mogelijkheden om het inzicht te versterken, zoals de transitie naar een baten-lastenstelsel en de inzet van informatietechnologie.•Deze publicatie is op 9 mei 2017 besproken in het periodiek overleg met de Algemene Rekenkamer. Tevens is de thematiek aan bod gekomen in de Staat van de Rijksverantwoording 2016 (Kamerstuk 34725, nr. 3) en op 31 mei 2017 besproken in het Verantwoordingsdebat over het jaar 2016.Europa

Erratum Resultaten verantwoordingsonderzoek 2016 bij het Ministerie van Financiën en Nationale Schuld

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 7 juni 2017. Erratum Resultaten verantwoordingsonderzoek 2016 bij het Ministerie van Financiën en Nationale Schuld - 34725-IX-8

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Antwoorden op vragen van de commissie over diverse verantwoordingsstukken over het jaar 2016

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem (PvdA) - 6 juni

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem (PvdA) - 6 juni 2017. Beantwoording vragen commissie over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2016 bij het Ministerie van Financiën en Nationale Schuld 2016 (IX) - 34725-IX-7

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem (PvdA) - 6 juni 2017. Beantwoording vragen commissie over het Financieel jaarverslag van het Rijk 2016 - 34725-19

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Gerelateerde kamerstukken: 34725-19

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem (PvdA) - 6 juni 2017. Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden - 34725-IX-5

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem (PvdA) - 6 juni 2017. Beantwoording vragen commissie over het rapport Staat van de rijksverantwoording - 34725-20

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Gerelateerde kamerstukken: 34725-20

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem (PvdA) - 7 juni 2017. Beantwoording vragen commissie over het rapport bij de Nationale verklaring 2017 - 34725-22

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Gerelateerde kamerstukken: 34725-22

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem (PvdA) - 7 juni 2017. Beantwoording vragen commissie over de Bijlagen bij het Financieel jaarverslag van het Rijk 2016 - 34725-21

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Gerelateerde kamerstukken: 34725-21

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 12 juni 2017. Beantwoording vragen commissie over het rapport bij de Nationale verklaring 2017 - 34725-24

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Gerelateerde kamerstukken: 34725-24

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 12 juni 2017. Beantwoording vragen commissie over het rapport Staat van de rijksverantwoording 2016 - 34725-23

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Gerelateerde kamerstukken: 34725-23

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 12 juni 2017. Beantwoording vragen commissie over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2016 bij het Ministerie van Financiën en Nationale Schuld 2016 (IX) - 34725-IX-9

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Openbaarmaking wetsontwerp borging publieke belangen URENCO

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 14 juni 2017. Borging publieke belangen inzake URENCO - openbaarmaking wetsontwerp - 28165-267

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vastgesteld op donderdag 6 juli 2017 te 14.00 uur.
Noot: •Met deze brief maakt de minister kenbaar het wetsvoorstel van de Uitvoeringswet Verdrag van Almelo, zoals dat in 2016 ter instemming is aangeboden aan de Britse en Duitse autoriteiten en de Duitse aandeelhouders, openbaar. Het wetsvoorstel waarover overeenstemming met het Verenigd Koninkrijk en Duitsland is op 14 juni 2017 openbaar gemaakt via de website van de Rijksoverheid. Het wetsvoorstel zoals dat in december 2014 is aangeboden aan de Raad van State, het nader rapport en het advies van de Raad van State, is op 14 juni 2017 gepubliceerd in de Staatscourant (2017, nr. 32226).•De minister heeft de Uitvoeringswet Verdrag van Almelo ontworpen om publieke belangen te borgen in het geval het Verenigd Koninkrijk zijn aandelen in URENCO Ltd. verkoopt. In de zomer van 2016 heeft Nederland hierover een akkoord bereikt met het Verenigd Koninkrijk en Duitsland. Op 13 oktober 2016 hebben medeaandeelhouders E.ON en RWE echter te kennen gegeven niet akkoord te gaan met de bijbehorende verandering in de vennootschapsrechtelijke structuur. De minister heeft het voorstel daarom niet aangeboden aan de Kamer (Kamerstuk 28165, nr. 258).

Aanbieding van een vertrouwelijke brief over het wijzigingsprotocol met Oezbekistan resp. Ghana

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 16 juni 2017. Aanbieding van een vertrouwelijke brief over het wijzigingsprotocol met Ghana - 2017Z08431

Besluit: Voor kennisgeving aannemen; officiële aanbieding van de stukken afwachten.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 16 juni 2017. Aanbieding van een vertrouwelijke brief over het wijzigingsprotocol met Oezbekistan - 2017Z08433

Besluit: Voor kennisgeving aannemen; officiële aanbieding van de stukken afwachten.

Evaluatierapport 30%-regeling

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 13 juni 2017. Evaluatierapport 30%-regeling - 34552-84

Besluit: Aanhouden tot de eerste procedurevergadering na het aantreden van een nieuw kabinet.
Besluit: Gericht schriftelijk commentaar vragen op het rapport aan enkele - nog onder de leden te inventariseren - organisaties of personen.
Noot: Uit de evaluatie van de 30%-regeling komt naar voren dat de 30%-regeling een doeltreffende en doelmatige regeling is. Als mogelijke aanpassingen met mogelijke positieve effecten worden genoemd: verkorting van de looptijd, vergroten van de 150-km-grens en verlaging van het forfait bij inkomens boven
Noot: •Uit de evaluatie van de 30%-regeling komt naar voren dat de 30%-regeling een doeltreffende en doelmatige regeling is. Als mogelijke aanpassingen met mogelijke positieve effecten worden genoemd: verkorting van de looptijd, vergroten van de 150-km-grens en verlaging van het forfait bij inkomens boven de €100.000. Het kabinetsstandpunt zal door het volgende kabinet worden opgesteld.•Zie ook het rapport van het Fiscaal Economisch Instituut B.V. dat in opdracht van het Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA) onderzoek heeft gedaan naar de toepassing van de 30%-regeling: http://feibv.nl/onderzoeken/.
Gerelateerde kamerstukken: 34552-84

Keuzedocument box 3

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 9 juni 2017. Keuzedocument box 3 - 34552-83

Besluit: Aanhouden tot de eerste procedurevergadering na het aantreden van een nieuw kabinet.
Noot: In deze technische rapportage worden de varianten voor een box 3-heffing op basis van werkelijk rendement uit de eerdere voortgangsrapportage hierover (34552-6) verder uitgediept en wordt tevens ingegaan op mogelijke aanpassingen binnen het forfaitaire systeem. Deze informatie kan behulpzaam zijn bij het maken van een keuze door een nieuw kabinet voor een heffing over het inkomen uit vermogen die beter aansluit bij de werkelijk behaalde rendementen, aldus de staatssecretaris van Financiën.
Gerelateerde kamerstukken: 34552-83

Schriftelijk overleg over de aanpak van belastingontduiking

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 17 januari 2017. Aanpak van belastingontduiking - 25087-138

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 6 juni 2017. Antwoorden op vragen van de commissie over de aanpak van belastingontduiking - 25087-169

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: •Het kabinet is gestart met de uitwerking van elk in de brief genoemde onderwerpen in (een) consultatiedocument(en). De consultatie van de diverse onderwerpen zal plaatsvinden in twee tranches: voor het merendeel van de onderwerpen zal rond de zomer een internetconsultatie worden gestart. Enkele resterende onderwerpen worden de tweede helft van dit jaar geconsulteerd.•Het conceptvoorstel voor een Wet identificatie houders aandelen aan toonder, dat is opgesteld door de Minister van Veiligheid en Justitie en door de Minister van Financiën, is, evenals het conceptvoorstel voor een Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden, dat is opgesteld door de Minister van Financiën, de Minister van Veiligheid en Justitie en de Minister van Economische Zaken, inmiddels op internet geconsulteerd.•Internetconsultatie Wet identificatie houders aandelen aan toonder: https://www.internetconsultatie.nl/identificatie_aandelen_aan_toonder (sluitingsdatum 11 mei 2017).•Internetconsultatie Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden: https://www.internetconsultatie.nl/implementatiewetregistratieuiteindelijkbelanghebbenden (sluitingsdatum 28 april 2017).

Toepassing van de remplaçantenregeling bij de Douane/FIOD

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 8 juni 2017. Toepassing van de remplaçantenregeling bij de Douane/FIOD - 31066-363

Besluit: Reeds betrokken bij het algemeen overleg Belastingdienst d.d. 8 juni 2017.

Schriftelijk overleg over rapport Evaluatie van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)

Zaak: Brief derden - Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) te Den Haag - 3 februari 2017. Reactie Kifid n.a.v. evaluatierapport over Kifid (29507-142) - 2017Z01790

Besluit: Door middel van een e-mailinventarisatie wordt bij de leden van de commissie de belangstelling nagegaan voor een werkbezoek aan het Kifid.
Besluit: Naar aanleiding van dit agendapunt wordt gesproken over de mogelijkheid om een openbaar rondetafelgesprek te organiseren met het Kifid en enkele andere partijen. De heer Nijboer (PvdA) zal een voorstel aan de commissie voorbereiden dat vervolgens wordt geagendeerd voor de procedurevergadering die is gepland op woensdag 5 juli 2017.Stukken/brieven (als eerste) ondertekend door de staatssecretaris van Financiën3
Noot: In hun brief van 5 februari 2017 biedt het KIFID aan eventuele vragen over het evaluatierapport graag te beantwoorden, indien gewenst bij gelegenheid van een nieuw werkbezoek aan het KIFID. In de procedurevergadering van 15 februari 2017 heeft de commissie besloten om de beslissing om al dan niet in te gaan op de uitnodiging voor een werkbezoek aan het KIFID aan te houden tot na ontvangst van de antwoorden van de minister van Financiën in het kader van het schriftelijk overleg.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 20 december 2016. Rapport Evaluatie van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) - 29507-142

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem (PvdA) - 12 juni 2017. Antwoorden op vragen commissie over het rapport Evaluatie van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) - 29507-145

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Publicaties van DNB en het CPB over macro-economische risico's voor het financiële stelsel

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 6 juni 2017. CPB Risicorapportage Financiële Markten 2017 - 33283-15

Besluit: Reeds betrokken bij het openbaar gesprek met DNB en het CPB over macro-economische risico's voor het financiële stelsel d.d. 13 januari 2017.
Noot: De publicaties van DNB en CPB geven tevens invulling aan de motie van het lid Schouten c.s. over over brede analyse van de effecten van langjarige lage rentestanden (34550, nr. 39).

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem (PvdA) - 6 juni 2017. DNB-publicatie Overzicht Financiële Stabiliteit - 33283-16

Besluit: Reeds betrokken bij het openbaar gesprek met DNB en het CPB over macro-economische risico's voor het financiële stelsel d.d. 13 januari 2017.
Noot: De publicaties van DNB en CPB geven tevens invulling aan de motie van het lid Schouten c.s. over over brede analyse van de effecten van langjarige lage rentestanden (34550, nr. 39).

Reactie op verzoek van het lid Van Rooijen over de berichten ‘Brussel keurt redding Monte dei Paschi goed’ en ‘Noodlijdende Banco Popular voor €1 verkocht’

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem (PvdA) - 13 juni 2017. Reactie op verzoek van het lid Van Rooijen, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 7 juni 2017, over de berichten ‘Brussel keurt redding Monte dei Paschi goed’ en ‘Noodlijdende Banco Popular voor €1 verkocht’ - 21501-07-1444

Besluit: Reeds betrokken bij het algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad d.d. 4 juni 2017.

Verkoop van een gedeelte van het belang van de staat in a.s.r.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem (PvdA) - 15 juni 2017. Ontvangst verkoopopbrengst a.s.r. en adviezen NLFI - 2017Z08370

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem (PvdA) - 13 juni 2017. Afronding van de procedure tot verkoop van een gedeelte van het belang van de staat in a.s.r. - 2017Z08076

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem (PvdA) - 12 juni 2017. Aankondiging vervolgplaatsing aandelen a.s.r. - 2017Z08074

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Reactie op de gewijzigde motie van de leden Ronnes en Aukje de Vries over specifieke aandacht voor kwetsbare groepen

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem (PvdA) - 9 juni 2017. Reactie op de gewijzigde motie van de leden Ronnes en Aukje de Vries over specifieke aandacht voor kwetsbare groepen - 31311-190

Besluit: Reeds betrokken bij de stemming d.d. 13 juni 2017 over de gewijzigde motie van de leden Ronnes en Aukje de Vries over specifieke aandacht voor kwetsbare groepen (31311, nr. 190).

Reactie op verzoek van het lid Van Rooijen over het bericht ‘Rekenrente verzekeraars na jaren praten omlaag’

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem (PvdA) - 6 juni 2017. Reactie op verzoek van het lid Van Rooijen, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 6 april 2017, over het bericht ‘Rekenrente verzekeraars na jaren praten omlaag’ - 32043-365

Besluit: Reeds betrokken bij het dertigledendebat over de rekenrente voor verplichtingen van verzekeraars d.d. 8 juni 2017.

Wet aanvullende maatregelen accountantsorganisaties

Zaak: Wetgeving - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 10 februari 2017. Wijziging van de Wet toezicht accountantsorganisaties, het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten op het terrein van accountantsorganisaties en het accountantsberoep in verband met het versterken van de governance van accountantsorganisaties (Wet aanvullende maatregelen accountantsorganisaties) - 34677

Besluit: Wetsvoorstel bij de griffie plenair aanmelden voor plenaire behandeling.
Noot: •De beoogde inwerkingtredingsdatum van het wetsvoorstel is 1 januari 2018.•Medio 2017 zal de AFM rapporteren over de implementatie en de borging van de verandermaatregelen bij de oob- accountantsorganisaties en de kwaliteit van de wettelijke controles van de Big 4-accountantsorganisaties. De AFM start bovendien in de loop van de tweede helft van 2017 een meting van de kwaliteit van wettelijke controles bij de overige oob-accountantsorganisaties. Een volgend rapport van de Monitoring Commissie Accountancy (MCA) zal naar verwachting eind 2017 verschijnen.

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem (PvdA) - 13 juni 2017. Nota naar aanleiding van het verslag - 34677-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 34677-6