Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 7 juni 2017

Gepubliceerd: 9 juni 2017
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Financiën
Activiteitnummer: 2016A0420411
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=4e316d1d-2c31-41cd-86ce-63f956c397d1&title=Besluitenlijst%20Financi%C3%ABn%20-%207%20juni%202017%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 32140, 31941, 21501, 21501, 21501, 32772, 32637, 31066, 31066, 34036, 31066, 31066, 31066, 34725, 32013, 34730, 34730, 32545, 32545, 29507, 32545

Inhoud


Verzoek met betrekking tot het algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, M.J. van Rooijen (50PLUS) -

Besluit: Besloten wordt de duur van het algemeen overleg dat is gepland op 14 juni 2017 niet te verlengen. De in de procedurevergadering aanwezige woordvoerders verwachten dat er voor het overleg voldoende tijd beschikbaar is.
Noot: In 2016 is besloten de standaardduur van het maandelijkse algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad te verlengen van tweeëneenhalf uur naar drie uur.

Beantwoording door de Algemene Rekenkamer van vragen van de commissie Financiën over het Rapport Zicht op belastingverlichtende regelingen; Een inventarisatie van fiscale regelingen die de belastingontvangsten van het Rijk beperken

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 1 juni 2017. Beantwoording op vragen commissie over het Rapport Zicht op belastingverlichtende regelingen; Een inventarisatie van fiscale regelingen die de belastingontvangsten van het Rijk beperken - 32140-31

Besluit: Aanhouden tot na ontvangst van de antwoorden van het kabinet op de vragen van de commissie Financiën over het Rekenkamerrapport (zie ook de noot).
Noot: In de procedurevergadering van 30 maart 2017 is besloten over het rapport feitelijke vragen te stellen aan zowel de staatssecretaris van Financiën als aan de Algemene Rekenkamer. Tevens is in die procedurevergadering besloten om na ontvangst van de antwoorden op de gestelde vragen te beslissen over het al dan niet voeren van een gesprek met de Algemene Rekenkamer en om het rapport vervolgens aan te houden tot de eerste procedurevergadering na het aantreden van een nieuw kabinet.Rondvraag

Uitnodiging van de Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers voor een gedachtewisseling over de doorrekening van verkiezingsprogramma's van politieke partijen

Zaak: Brief derden - Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers te Brussel - 8 mei 2017. Informatie Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers over oprichting werkgroep “Politieke partijen” en tevens uitnodiging voor werkbezoek - 2017Z07131

Besluit: De leden Harbers (VVD), Omtzigt (CDA) en Koolmees (D66) zijn graag bereid aan een gedachtewisseling over de doorrekening van verkiezingsprogramma's van politieke partijen deel te nemen. In overleg met de Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers zal naar een geschikte datum voor het overleg worden gezocht.
Noot: De werkgroep Politieke partijen van de Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers onderzoekt een mogelijke wijziging van de Belgische wet op de doorrekening van verkiezingsprogramma's. Deze brief van de Voorzitter van het Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers bevat een uitnodiging aan enkele leden van de Tweede Kamer voor een gedachtewisseling over de doorrekening van verkiezingsprogramma's van politieke partijen in Nederland om meer te vernemen over hoe de politieke wereld dit systeem ervaart en beoordeelt.

Ontwikkelingen interventies kredietcrisis

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 23 mei 2017. Ontwikkelingen interventies kredietcrisis - 31941-13

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: •In deze brief meldt de Algemene Rekenkamer dat de website van de

Kabinetsreactie landenspecifieke aanbevelingen 2017

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 6 juni 2017. Kabinetsreactie landenspecifieke aanbevelingen 2017 - 21501-20-1231

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad dat is gepland op woensdag 14 juni 2017.
Noot: Zie ook agendapunt 27.

EU-voorstel: Discussienota over de verdieping van Economische en Monetaire Unie (EMU) (Engelstalige versie)

Zaak: EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 1 juni 2017. EU-voorstel: Discussienota over de verdieping van Economische en Monetaire Unie (EMU) (Engelstalige versie) - 2017Z07289

Besluit: Vóór het zomerreces in een procedurevergadering, op basis van een voorstel van de leden Harbers (VVD) en Omtzigt (CDA), beslissen over de opzet en timing van een deskundigenbijeenkomst in de vorm van een rondetafelgesprek (zie ook de noot).
Noot: Besluiten over Witboek en "verdieping EMU" in de commissie Financiën tot nu toe:•In het najaar van 2016 is bij de bespreking van het werkprogramma van de Europese Commissie besloten het onderdeel "verdieping EMU" van het Witboek toekomst van Europa (hierna: Witboek) als prioritair onderwerp aan te merken.•In de procedurevergadering van 15 februari 2017 is bij de discussie over de jaarplanning van de commissie Financiën besloten het onderdeel

Verslag van de Eurogroep en Ecofinraad van 22 en 23 mei 2017 te Brussel

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem (PvdA) - 29 mei 2017. Verslag van de Eurogroep en Ecofinraad van 22 en 23 mei 2017 te Brussel - 21501-07-1441

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad dat is gepland op woensdag 14 juni 2017.

Consultatiereactie Europese Toezichthoudende Autoriteiten (ESA's)

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem (PvdA) - 24 mei 2017. Consultatiereactie Europese Toezichthoudende Autoriteiten (ESA's) - 21501-07-1440

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Lijst van nieuwe EU-voorstellen vaste commissie FIN

Zaak: Lijst met EU-voorstellen - griffier, R.F. Berck - 29 mei 2017. Lijst met EU-voorstellen commissie Financiën week 21 en 22 (2017) - 2017Z07009

Besluit: COM(2017) 245: het Voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1387/2013 houdende schorsing van de autonome rechten van het gemeenschappelijk douanetarief voor bepaalde landbouw- en industrieproducten. Behandelbesluit: BNC-fiche afwachten.
Besluit: COM(2017) 244: Voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1388/2013 betreffende de opening en het beheer van autonome tariefcontingenten van de Unie voor bepaalde landbouw- en industrieproducten. Behandelbesluit: V.k.a.
Besluit: COM(2017) 500: Mededeling van de Commissie , het Europees Parlement, de Europese Raad, de raad, de Europese Centrale Bank, het Europees Economisch en Sociaal Comité, het comité van deregio's en de Europese investeringsbanksemester 2017 European Semester: landspecifieke aanbevelingen.
Besluit: De op 6 juni 2017 ontvangen kabinetsappreciatie (21501-20, nr. 1231) agenderen voor het algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad dat is gepland op woensdag 14 juni 2017 (zie agendapunt
Besluit: COM(2017) 518: Aanbeveling voor een aanbeveling van de Raad over het nationale hervormingsprogramma 2017 van Nederland en met een advies van de Raad over het stabiliteitsprogramma 2017 van Nederland. Behandelbesluit: Desgewenst betrekken bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2017.

Stafnotities

Zaak: Stafnotitie - griffier, R.F. Berck - 26 mei 2017. Stafnotitie - Verantwoordingsdebat 31 mei 2017: beleidsevaluatie en brede welvaart - 2017Z06995

Besluit: Desgewenst betrokken bij het Verantwoordingsdebat op 31 mei 2017.

Zaak: Stafnotitie - griffier, R.F. Berck - 24 mei 2017. Stafnotitie - Premiegefinancierde middelen, uitvoering motie Vermue - 2017Z06938

Besluit: Desgewenst betrokken bij de inbreng voor feitelijke vragen over de kabinetsreactie op de motie van het lid Vermue c.s. over een onderzoek ter versterking van het budgetrecht van de Staten-Generaal (rapport Uitgaven premiesectoren; 34426, nr. 31).

Aanbevelingslijst van zes personen voor een collegelid van de Algemene Rekenkamer

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene

Besluit: Over de werkwijze m.b.t. het vaststellen van een voordracht is reeds eerder besloten (zie de noot).
Noot: Deze brief bevat een aanbevelingslijst van zes personen in volgorde van voorkeur voor vervulling van de vacature in het college van de Algemene Rekenkamer. De Kamer draagt naar aanleiding hiervan drie personen voor aan de regering, eveneens in volgorde van voorkeur. De Kamer is hierbij niet gebonden aan de aanbevelingslijst van de Algemene Rekenkamer. Het voorgenomen schema voor de verdere behandeling is als volgt:•Maandag 26 juni 2017 spreekt een werkgroep bestaande uit leden van de commissie Financiën met door haar genodigde personen.•Dinsdag 27 juni 2017 besluit de werkgroep over een ontwerpvoordracht aan de commissie Financiën.•Donderdag 29 juni 2017 besluit de commissie in een extra procedurevergadering over een conceptvoordracht aan de Kamer.•Dinsdag 4 juli 2017 besluit de Kamer over een voordracht aan de regering.•De benoeming geschiedt bij koninklijk besluit uit de drie personen voorgedragen door de Kamer.

Ter informatie - Recent van de Europese Rekenkamer ontvangen brieven/verslagen/rapporten en reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën

Zaak: Brief derden - Europese Rekenkamer (ERK) te Luxembourg - 30 mei 2017. Aanbieding speciaal verslag (nr. 8/2017) 'EU-visserijcontroles: meer inspanningen nodig' van ERK - 2017Z07180

Besluit: Ter informatie.
Noot:

Ter informatie - Recent ontvangen (plannen van aanpak van) beleidsdoorlichtingen en interdepartementale beleidsonderzoeken (IBO's) met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 24 mei 2017. Beleidsdoorlichting van artikel 4.2 ‘Opleidingen, Beroepenstructuur en Arbeidsmarkt’ van de VWS-begroting en de evaluatie van de registratiecommissies - 32772-26

Besluit: Ter informatie.
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 28 juni en het Bureau Onderzoek en Rijksuitgaven (BOR) verzoeken om tijdig voorafgaand aan de inbrengdatum een notitie op te stellen
Noot:

Voorbereiding actualisatie werkprogramma rijksuitgaven

Zaak: Stafnotitie - griffier, R.F. Berck - 2 juni 2017. Voorbereiding actualisatie werkprogramma rijksuitgaven - 2017Z07262

Besluit: De leden Aukje de Vries (VVD) en Ronnes (CDA) doen in samenwerking met de staf een voorstel aan de commissie voor de actualisatie van het werkprogramma rijksuitgaven voor de tweede helft van 2017.

Reactie op het verzoek van het lid Leijten over het bericht dat multinationals actief geworven zijn met belastingverlaging inclusief het aanbod om het maken van de ontwijkingsconstructie te betalen

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 1 juni 2017. Reactie op het verzoek van het lid Leijten, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 1 juni 2017, over het bericht dat multinationals actief geworven zijn met belastingverlaging inclusief het aanbod om het maken van de ontwijkingsconstructie te betalen - 32637-281

Besluit: Reeds betrokken bij het plenaire debat over belastingafspraken met

Beantwoording vragen commissie over de 19e Halfjaarsrapportage Belastingdienst en de Opzet handhavingsbrief (Kamerstuk 31066-355)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 2 juni 2017. Beantwoording vragen commissie over de 19e Halfjaarsrapportage Belastingdienst en de Opzet handhavingsbrief - 31066-362

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Belastingdienst dat is gepland op donderdag 8 juni 2017.Stukken/brieven (als eerste) ondertekend door een andere bewindspersoon

Kamers voor het notariaat

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 1 juni 2017. Kamers voor het notariaat - 31066-361

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Belastingdienst dat is gepland op 8 juni 2017.

Nadere toelichting op een constatering van de Algemene Rekenkamer over de vertrekregeling 2016 bij de Belastingdienst

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 1 juni 2017. Nadere toelichting op een constatering van de Algemene Rekenkamer over de vertrekregeling 2016 bij de Belastingdienst - 2017Z07432

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Verlenging opschorting handhaving in het kader van de Wet DBA

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 1 juni 2017. Verlenging opschorting handhaving in het kader van de Wet DBA - 34036-65

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Uitvoerings- en handhavingsproblematiek Wet DBA dat is gepland op donderdag 29 juni 2017.
Gerelateerde kamerstukken: 34036-65

Toezegging inzake publicatieplicht algemeen nut beogende instellingen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 31 mei 2017. Toezegging inzake publicatieplicht algemeen nut beogende instellingen -

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op woensdag 21 juni 2017 te 14.00 uur.
Noot: Met deze brief reageert de staatssecretaris van Financiën op de vraag van de heer Omtzigt (CDA) naar een overzicht van moskeeën en kerken waarvan de ANBI-status is ingetrokken omdat zij niet voldoen aan de verplichting om stukken te publiceren op internet. De staatssecretaris geeft aan dat tot op heden het toezicht op de publicatieplicht van kerkelijke instellingen nog niet tot intrekkingen van de ANBI-status heeft geleid.

Massaal bezwaar tegen btw-heffing inzake privégebruik van een zakelijke auto

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 1 juni 2017. Massaal bezwaar tegen btw-heffing inzake privégebruik van een zakelijke auto - 31066-360

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Belastingdienst dat is gepland op donderdag 8 juni 2017.
Noot: Met deze brief komt de staatssecretaris tegemoet aan het verzoek van de commissie Financiën om de Kamer op de hoogte te houden van het vervolg van de procedures inzake btw-heffing over het privégebruik van een auto van de zaak. De inspecteur heeft een collectieve uitspraak gedaan op de ingediende bezwaarschriften. In de collectieve uitspraak, die staatssecretaris als bijlage heeft toegevoegd, worden de bezwaren ongegrond verklaard met uitzondering van de bezwaren inzake de lagere, werkelijke omvang van het privégebruik auto.

Aanpak btw-(carrousel)fraude met telecommunicatiediensten

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 29 mei 2017. Aanpak btw-(carrousel)fraude met telecommunicatiediensten - 31066-359

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op donderdag 15 juni 2017 te 14.00 uur.
Noot: Recent is btw-(carrousel)fraude geconstateerd bij telecommunicatiediensten waarbij in Nederland een verlies van btw-inkomsten wordt geleden. De staatssecretaris acht het wenselijk om een verleggingsregeling mogelijk te maken (aanpassing Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968). Vooruitlopend zal de staatssecretaris één dezer dagen een beleidsbesluit laten publiceren waarin hij reeds een goedkeuring geeft om de heffing van omzetbelasting plaats te laten vinden met toepassing van de verleggingsregeling.N.B. Op 1 juni 2017 is het beleidsbesluit met betrekking tot de mogelijkheid om in bepaalde gevallen een verlegging van de verschuldigde btw over telecommunicatiediensten toe te passen gepubliceerd (Staatscourant 2017, nr. 30440). Het besluit is op 2 juni 2017 in werking getreden.

Reactie over de situatie waarin pleegkinderen kwalificeren als partner voor de toeslagen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 24 mei 2017. Reactie over de situatie waarin pleegkinderen kwalificeren als partner voor de toeslagen - 31066-358

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Belastingdienst dat is gepland op donderdag 8 juni 2017.
Noot: In deze brief meldt de staatssecretaris dat hij voornemens is het door de heer Omtzigt en de heer Bashir gesignaleerde probleem ter zake van de situatie waarin pleegkinderen kwalificeren als partner voor de toeslagen op te lossen en bij het pakket Belastingplan 2018 een wettelijke maatregel daartoe te treffen.

Reactie op het verzoek van het lid Leijten over actualisatie van het overzicht inzake de APA-/ATR-praktijk

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 23 mei 2017. Reactie op het verzoek van het lid Leijten, gedaan tijdens de Regeling van

Besluit: Reeds betrokken bij het plenaire debat over belastingafspraken met multinationals d.d. 1 juni 2017.

Reactie op verzoek van de SP-fractie, gedaan tijdens het Verantwoordingsdebat op 31 mei 2017, over de aanwending van Wlz-premies

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem (PvdA) - 2 juni 2017. Reactie op verzoek van de SP-fractie, gedaan tijdens het Verantwoordingsdebat op 31 mei 2017, over de aanwending van Wlz-premies - 34725-18

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Gerelateerde kamerstukken: 34725-18

Aanbevelingen voor een versterking van Nederlandse financiële innovatie, zoals opgesteld door de Special Envoy FinTech dhr. Willem Vermeend

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem (PvdA) - 29 mei 2017. Aanbevelingen voor een versterking van Nederlandse financiële innovatie, zoals opgesteld door de Special Envoy FinTech dhr. Willem Vermeend - 32013-144

Besluit: Aanhouden tot de eerste procedurevergadering na het aantreden van een nieuw kabinet.
Besluit: In het kader van het versterken van de kennispositie van de commissie wordt op voorstel van mw. De Vries (VVD) besloten om, zo mogelijk vóór het zomerreces, een rondetafelgesprek / deskundigenbijeenkomst te organiseren met de Special Envoy FinTech, de heer Willem Vermeend, met de EP-rapporteur FinTech, mevrouw Cora van Nieuwenhuizen (lid EP voor de VVD) en met een afvaardiging van Holland FinTech.
Noot: Dit betreft de aanbevelingen voor versterking van Nederlandse financiële innovatie van de Special Envoy FinTech, de heer Willem Vermeend. De minister van Financiën schrijft in de aanbiedingsbrief dat het in de rede ligt dat het volgende kabinet deze aanbevelingen meeneemt bij het vaststellen van zijn visie en beleid voor de financiële sector.

Voorjaarsnota 2017 c.a.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem (PvdA) - 1 juni 2017. Relatie begrotingssaldo en koopkracht - 34730-2

Besluit: Betrekken bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2017 c.a.
Gerelateerde kamerstukken: 34730-2

Zaak: Begroting - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem (PvdA) - 1 juni 2017. Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) - 34730-IX

Besluit: Over de wijze van behandeling van de Voorjaarsnota 2017 c.a. is al eerder een besluit genomen (zie de noot).
Noot: •Inbrengdatum feitelijke vragen: woensdag 14 juni 2017 om 14.00 uur. De minister zal worden verzocht de antwoorden uiterlijk op vrijdag 23 juni 2017 aan de Kamer toe te sturen.•Plenaire behandeling: in de laatste vergaderweek vóór het zomerreces.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem (PvdA) - 1 juni 2017. Voorjaarsnota 2017 - 34730-1

Besluit: Over de wijze van behandeling van de Voorjaarsnota 2017 c.a. is al eerder een besluit genomen (zie de noot).
Noot: •Inbrengdatum feitelijke vragen: woensdag 14 juni 2017 om 14.00 uur. De minister zal worden verzocht de antwoorden uiterlijk op vrijdag 23 juni 2017 aan de Kamer toe te sturen.•Plenaire behandeling: in de laatste vergaderweek vóór het zomerreces.2
Gerelateerde kamerstukken: 34730-1

Vrijstellingsgrens prospectus en stand van zaken wetsvoorstel transparant toezicht financiële markten

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem (PvdA) - 29 mei 2017. Vrijstellingsgrens prospectus en stand van zaken wetsvoorstel transparant toezicht financiële markten - 32545-69

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Verslag van de plenaire vergadering van de Financial Action Task Force (FATF) van 22 tot en met 24 februari 2017.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem (PvdA) - 29 mei 2017. Verslag van de plenaire vergadering van de Financial Action Task Force (FATF) van 22 tot en met 24 februari 2017 - 2017Z07029

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Verslag Financieel Stabiliteitscomité mei 2017

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem (PvdA) - 24 mei 2017. Verslag Financieel Stabiliteitscomité mei 2017 - 32545-68

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Besluit: De brief kan tevens desgewenst worden betrokken bij het openbare gesprek met DNB en CPB over macro-economische risico's voor het financiële stelsel dat is gepland op woensdag 14 juni 2017.
Noot: •Het Financieel Stabiliteitscomité heeft in zijn vergadering van 18 mei 2017 gesproken over het belang van een meer gelijke fiscale behandeling van eigen en vreemd vermogen. Ook heeft het comité stilgestaan bij de gevolgen van politieke en beleidsonzekerheden en de liquiditeitsrisico’s van vermogensbeheerders. Daarnaast besprak het comité de belangrijkste uitkomsten van de recente beoordeling van de Nederlandse financiële sector door het IMF. •Het Financieel Stabiliteitscomité heeft tot taak risico’s voor de financiële stabiliteit in Nederland te signaleren en daarover aanbevelingen te doen. In het Financieel Stabiliteitscomité spreken vertegenwoordigers van DNB, de AFM en het ministerie van Financiën over ontwikkelingen op het gebied van de stabiliteit van het Nederlandse financiële stelsel. Het CPB neemt als externe deskundige deel aan de vergaderingen. Het comité komt tenminste tweemaal per jaar bijeen onder voorzitterschap van de president van DNB.•Website: http://www.financieelstabiliteitscomite.nl/nl.

Informatie over openbaarmaking activeringsresultaten bij beleggingsverzekeringen

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem (PvdA) - 24 mei 2017. Informatie over openbaarmaking activeringsresultaten bij beleggingsverzekeringen - 29507-144

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Reactie op verzoek commissie om een toelichting over de analyse van het vakbekwaamheidsbouwwerk

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem (PvdA) - 23 mei 2017. Reactie op verzoek commissie om een toelichting over de analyse van het vakbekwaamheidsbouwwerk - 32545-67

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.