Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 24 mei 2017

Gepubliceerd: 26 mei 2017
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Financiën
Activiteitnummer: 2016A042039
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=8c3af9f0-4ea6-4bb6-b348-f51a8c0f8e7a&title=Besluitenlijst%20Financi%C3%ABn%20-%2024%20mei%202017.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 34036, 21501, 21501, 31865, 34725, 34298, 34725, 34726, 32620, 34552, 22112, 31066, 31066, 31066, 31066, 31935, 31935, 32043, 31311, 31311, 33532, 26234, 34639

Inhoud


Rapport varianten voor de kwalificatie van de arbeidsrelatie

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher (PvdA) - 22 mei 2017. Rapport varianten voor de kwalificatie van de arbeidsrelatie - 34036-64

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Uitvoerings- en handhavingsproblematiek Wet DBA.
Besluit: Het algemeen overleg met de staatssecretaris van Financiën en de minister van
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op woensdag 7 juni 2017 te 14.00 uur. Het kabinet zal worden verzocht de antwoorden tijdig voorafgaand aan het algemeen overleg aan de Tweede Kamer toe te sturen.

Voorstel i.v.m. Wob-verzoek importcijfers voertuigen parallelimport 2016

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, P.H. Omtzigt (CDA) - 16 mei 2017. Voorstel i.v.m. Wob-verzoek importcijfers voertuigen parallelimport 2016 - 2017Z06407

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op donderdag 15 juni 2017 te 14.00 uur (zie ook agendapunt 10).
Noot: Zie: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/wob-verzoeken/2017/03/30/besluit-na-wob-verzoek-om-informatie-over-de-parallelimport-van-autos-in-2016.Rondvraag

Geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad van 22 en 23 mei 2017 te Brussel

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem (PvdA) - 15 mei 2017. Geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad van 22 en 23 mei 2017 te Brussel - 21501-07-1439

Besluit: Reeds betrokken bij het algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad d.d. 18 mei 2017.

EU begroting 2017: tweede aanvullende begroting

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem (PvdA) - 11 mei 2017. EU begroting 2017: tweede aanvullende begroting - 21501-03-105

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Voor Nederland leidt het surplus in 2017 tot 0,3 miljard euro lagere afdrachten. Naar verwachting zullen de vertragingen aan de uitgavenzijde van de EU-begroting in 2016 in latere jaren van het MFK ingelopen worden, hetgeen in die jaren tot een even grote verhoging van de afdrachten leidt.

Lijst van nieuwe EU-voorstellen vaste commissie FIN

Zaak: Lijst met EU-voorstellen - griffier, R.F. Berck - 8 mei 2017. Lijst met EU-voorstellen (FIN) t/m week 19, 2017 - 2017Z05863

Besluit: Public consultation on the structures of excise duties applied to alcohol and alcoholic beverages. Behandelbesluit: Indien de minister aan deze raadpleging deelneemt, ontvangt u conform de bestaande informatie-afspraken een afschrift van de definitieve reactie op de consultatie.
Besluit: COM(2017) 208, Proposal for a regulation amending Regulation (EU) No 648/2012 as regards the clearing obligation, the suspension of the clearing obligation, the reporting requirements, the risk mitigation techniques for OTC derivatives contracts not cleared by a central counterparty, the registration and supervision of trade repositories and the requirements for trade repositories.Behandelbesluit: BNC-fiche afwachten.
Besluit: COM(2017) 225, Mededeling van de Europese Commissie. Een antwoord bieden op uitdagingen voor kritieke financiëlemarktinfrastructuren en de kapitaalmarktenunie verder ontwikkelen. Behandelbesluit: Voor kennisgeving aannemen.
Noot: Het betreft een openbare raadpleging inzake de mogelijke herziening van EU-richtlijn 1992/83/EEC over de structuur van douaneheffingen die worden toegepast op alcohol en alcoholische dranken. Beoogd wordt om administratieve lasten te verminderen en verstoringen van de interne markt tegen te gaan.
Noot: Het betreft een wijzigingsvoorstel voor verordening 648/2012 (EMIR) om praktische tekortkomingen in deze verordening aan te pakken. Op een aantal punten wordt voorgesteld de bestaande wetgeving te vereenvoudigingen.
Noot: De mededeling doet een vooraankondiging van wetgevingsvoorstellen die zullen verschijnen in het kader van de kapitaalmarktenunie (KMU). Het wijzigingsvoorstel voor de EMIR-verordening (COM(2017) 208) behoort hier toe; de andere wetsvoorstellen worden in juni verwacht. De KMU is een prioritair dossier van de Tweede Kamer.

De brief met vragen van de V-100

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Financiën, P.J. Duisenberg (VVD) - 22 mei 2017. Brief over de vragen van de V-100 - 2017Z06725

Besluit: Ter informatie.
Noot: •De commissie heeft in de procedurevergadering van 18 januari 2017 besloten om maandag 22 mei 2017 de zogenaamde V-100 te organiseren. Voor dit evenement zijn honderd mensen uitgenodigd die in hun dagelijks leven te maken hebben met het beleid van de rijksoverheid. Zij hebben in de Kamer de jaarverslagen van de ministeries van EZ, OCW, VWS, VenJ en SZW onder. Aan het einde van de dag hebben zij hun vragen over de jaarverslagen aangeboden aan de Kamer.•De commissie Financiën heeft de Kamercommissies die het betreft op maandag 22 mei 2017 per brief op de hoogte gesteld van de vragen van de V-100. De Voorzitter van de Tweede Kamer heeft deze commissies aanbevolen de vragen die betrekking hebben op hun beleidsterrein door te geleiden aan het kabinet.

Reactie Algemene Rekenkamer op rapportage Adviescommissie Verslaggevingsstelsel rijksoverheid

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 9 mei 2017. Reactie op rapportage Adviescommissie Verslaggevingsstelsel rijksoverheid - 31865-97

Besluit: Desgewenst betrekken bij de verdere behandeling van de rapportage van de adviescommissie Verslaggevingsstelsel rijksoverheid (zie de noot).
Noot: De minister van Financiën heeft op 31 maart 2017 de rapportage Adviescommissie Verslaggevingsstelsel rijksoverheid zonder kabinetsstandpunt aan de Tweede Kamer toegestuurd (31865, nr. 93). In de procedurevergadering van 13 april 2017 is besloten de verdere behandeling van de rapportage, waaronder het aanstellen van een of meer rapporteurs, te agenderen voor de eerste procedurevergadering na het aantreden van een nieuw kabinet. Tevens is besloten te verzoeken om een technische briefing in voorbereiding op de verdere behandeling van de rapportage.

Verantwoording over het jaar 2016; publicaties 'brede welvaart"

Zaak: Begroting - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem (PvdA) - 17 mei 2017. Slotwet Ministerie van Financiën en Nationale Schuld 2016 - 34725-IX

Besluit: Over de wijze van behandeling van de verantwoordingstukken is reeds eerder een besluit genomen (zie de noot bij het agendapunt).

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 17 mei 2017. Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2016 bij het Ministerie van Financiën en Nationale Schuld 2016 (IX) - 34725-IX-2

Besluit: Over de wijze van behandeling van de verantwoordingstukken is reeds eerder een besluit genomen (zie de noot bij het agendapunt).

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem (PvdA) - 17 mei 2017. Jaarverslag Ministerie van Financiën en Nationale Schuld 2016 - 34725-IX-1

Besluit: Over de wijze van behandeling van de verantwoordingstukken is reeds eerder een besluit genomen (zie de noot bij het agendapunt).

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 17 mei 2017. Aanbieding van het rapport bij de Nationale verklaring 2017 - 34725-4

Besluit: Over de wijze van behandeling van de verantwoordingstukken is reeds eerder een besluit genomen (zie de noot bij het agendapunt).

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 17 mei 2017. Informatie over de Verkenning Brede Welvaart van de planbureaus - 34298-22

Besluit: Over de wijze van behandeling van de twee publicaties met het thema “brede welvaart“ is reeds eerder een besluit genomen (zie de noot bij het agendapunt).

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 17 mei 2017. Aanbieding van het rapport Staat van de rijksverantwoording 2016 - 34725-3

Besluit: Over de wijze van behandeling van de verantwoordingstukken is reeds eerder een besluit genomen (zie de noot bij het agendapunt).

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem (PvdA) - 17 mei

Besluit: Over de wijze van behandeling van de verantwoordingstukken is reeds eerder een besluit genomen (zie de noot bij het agendapunt).

Zaak: Brief regering - minister van Algemene Zaken, M. (Mark) Rutte (VVD) - 17 mei 2017. Verantwoordingsbrief over het jaar 2016 - 34726-1

Besluit: Over de wijze van behandeling van de verantwoordingstukken is reeds eerder een besluit genomen (zie de noot bij het agendapunt).

Ter informatie - Recent van de Europese Rekenkamer ontvangen brieven/verslagen/rapporten en reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën

Zaak: Brief derden - Europese Rekenkamer (ERK) te Luxembourg - 27 april 2017. Aanbieding verslag “Het beschermen van de EU-begroting tegen onregelmatige uitgaven: in de periode 2007-2013 maakte de Commissie op cohesiegebied in toenemende mate gebruik van preventieve maatregelen en financiële correcties” van ERK - 2017Z05790

Besluit: Ter informatie.
Besluit: Desgewenst betrekken bij het algemeen overleg over het meerjarig financieel kader van de EU op 6 juni 2017.
Noot:

Ter informatie - Recent ontvangen (plannen van aanpak van) beleidsdoorlichtingen en interdepartementale beleidsonderzoeken (IBO's) met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 12 mei 2017. Interdepartementale beleidsonderzoek 'Innovatie in de zorg' - 32620-190

Besluit: Ter informatie.
Noot:

Rapportage werkgroep exportheffing afvalstoffenbelasting

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 19 mei 2017. Rapportage werkgroep exportheffing afvalstoffenbelasting - 34552-81

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: De staatssecretaris van IenM en de staatssecretaris van Financiën zijn voornemens om langs de voorgestelde lijnen van de werkgroep de vormgeving van de exportheffing in de afvalstoffenbelasting nader uit te werken. Het is hun ambitie om de voorbereidingen voor de invoering van de nader uitgewerkte variant in het vroege voorjaar van 2018 ter besluitvorming voor een volgend kabinet gereed te hebben inclusief dekking van de uitvoeringskosten.

Schriftelijk overleg over Btw-carrouselfraude

Zaak: EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 15 februari 2017. EU-voorstel: Routekaart 'Beperkingen op contante betalingen' (Engelstalige versie) - 2017Z02586

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 27 januari 2017. Fiche: Wijziging van de btw-richtlijn voor een tijdelijke toepassing van een algehele verleggingsregeling - 22112-2293

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 1 november 2016. Btw-carrouselfraude en antwoord op vraag van het lid Omtzigt en het lid Groot, gesteld tijdens het mondelinge vragenuur van 25 oktober 2016 - 31066-314

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 10 februari 2017. Antwoord op vragen van de commissie over Btw-carrouselfraude en Btw-carrouselfraude en antwoord op vraag van het lid Omtzigt en het lid Groot, gesteld tijdens het mondelinge vragenuur van 25 oktober 2016 - 31066-343

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 25 oktober 2016. Btw-carrouselfraude - 31066-308

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.3

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 12 mei 2017. Antwoorden op vragen commissie over Btw-carrouselfraude - 31066-356

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: De heer Omtzigt (CDA) overweegt een VSO; hij zal hierover op korte termijn uitsluitsel geven aan de griffier van de commissie.

Stand van zaken geruime tijd aanhangige wetsvoorstellen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 10 mei 2017. Stand van zaken geruime tijd aanhangige wetsvoorstellen - 34550-IX-24

Besluit: Aanhouden tot de eerste procedurevergadering na het aantreden van een nieuw kabinet.
Noot: Met deze brief reageert de staatssecretaris van Financiën op het verzoek van 23 december 2016 met betrekking tot twee geruime tijd aanhangige wetsvoorstellen (33714 en 3006. 1). In de kern acht de staatssecretaris beide wetsvoorstellen niet meer nodig omdat ze niet meer passen binnen het beleid van dit kabinet respectievelijk al op andere wijze is voorzien in de voorstellen. De staatssecretaris laat het aan het volgende kabinet om een finale beslissing te nemen over de intrekking.

Advies NVVB over voorlichting aan immigranten over de MRB-plicht

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 10 mei 2017. Advies NVVB over voorlichting aan immigranten over de MRB-plicht - 34550-IX-23

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op donderdag 15 juni 2017 te 14.00 uur (zie ook agendapunt 23).
Noot: Met deze brief stuurt de staatssecretaris van Financiën het advies van de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken (NVVB) toe met betrekking tot de vraag of en op welke wijze het mogelijk en wenselijk is om gemeenten een folder te laten verstrekken over de MRB-plicht aan personen die zich komen inschrijven in de BRP vanwege vestiging vanuit het buitenland. De NVVB adviseert om geen extra voorlichtingstaak bij de gemeenten neer te leggen of de gemeenten daarvoor te compenseren. De staatssecretaris concludeert op basis van de door de NVVB aangedragen argumentatie dat het neerleggen van extra voorlichtingstaken bij gemeenten, niet tot het gewenste effect zal leiden.

Antwoorden op vragen van de commissie over de Beleidsdoorlichting uitvoering toeslagen door Belastingdienst

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 15 december 2016. Beleidsdoorlichting uitvoering toeslagen door Belastingdienst - 31935-36

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Belastingdienst dat is gepland op donderdag 8 juni 2017.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 8 mei 2017. Antwoorden op vragen van de commissie over de Beleidsdoorlichting uitvoering toeslagen door Belastingdienst - 31935-41

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Belastingdienst dat is gepland op donderdag 8 juni 2017.

Uitstel op het verzoek van het lid Van Rooijen over het bericht ‘Rekenrente verzekeraars na jaren praten omlaag’

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem (PvdA) - 15 mei 2017. Uitstel op het verzoek van het lid Van Rooijen, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 6 april 2017, over het bericht ‘Rekenrente verzekeraars na jaren praten omlaag’ - 32043-363

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: De gevraagde brief, met daarin meegenomen de beantwoording van de aanvullende vragen van de commissie Financiën, vergt nog nadere afstemming met verschillende betrokkenen. De minister streeft ernaar de brief eind mei 2017 aan de Kamer te sturen.Stukken/brieven (als eerste) ondertekend door de staatssecretaris van

Uitspraak rechtbank Amsterdam inzake toepassing overdrachtsregeling op Conservatrix Leven N.V.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem (PvdA) - 15 mei 2017. Uitspraak rechtbank Amsterdam inzake toepassing overdrachtsregeling op Conservatrix Leven N.V. - 2017Z06322

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Schriftelijk overleg over afschrift brief van de AFM over toegestane bandbreedte bij beoordeling rentederivaten

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 24 februari 2017. Afschrift brief van de AFM over toegestane bandbreedte bij beoordeling rentederivaten - 31311-181

Besluit: VSO aanmelden bij de griffie plenair met als eerste spreker de heer Ronnes (CDA).

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem (PvdA) - 11 mei 2017. Antwoorden op vragen commissie over afschrift brief van de AFM over toegestane bandbreedte bij beoordeling rentederivaten - 31311-185

Besluit: VSO aanmelden bij de griffie plenair met als eerste spreker de heer Ronnes (CDA).

Geschil garantiefee Propertize

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem (PvdA) - 9 mei 2017. Geschil garantiefee Propertize - 33532-72

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Tussen de staat en Lone Star is een geschil ontstaan over de garantiepremie. Lone Star is op 18 april 2017 een arbitrageprocedure tegen de staat begonnen bij het Nederlands Arbitrage Instituut. Op de inhoud van het geschil kan de minister in deze brief niet verder ingaan, aangezien dit de positie van de staat in de arbitrageprocedure zou kunnen schaden. De minister zal de Kamer informeren over de uitkomst van de arbitrageprocedure of eerder als relevante ontwikkelingen daarom vragen.

Verslag van de voorjaarsvergadering van het International Monetary and Financial Committee (IMFC) en de G20 vergadering

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem (PvdA) - 9 mei 2017. Verslag van de voorjaarsvergadering van het International Monetary and Financial Committee (IMFC) en de G20 vergadering - 26234-201

Besluit: Agenderen voor het - nog te plannen - algemeen overleg voorafgaand aan de najaarsvergadering van het IMF.

Nota van wijziging - Wet implementatie verordening essentiële-informatiedocumenten

Zaak: Nota van wijziging - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem (PvdA) - 11 mei 2017. Nota van wijziging - 34639-7

Besluit: Betrokken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Noot: Het wetsvoorstel is op 24 mei 2017 afgedaan als hamerstuk.Stukken/brieven (als eerste) ondertekend door de minister van Financiën