Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 10 mei 2017

Gepubliceerd: 12 mei 2017
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Financiën
Activiteitnummer: 2016A0420215
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=8d3b6fbb-9e5c-4287-821e-854600420f55&title=Besluitenlijst%20Financi%C3%ABn%20-%2010%20mei%202017%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 21109, 21501, 21501, 31865, 31865, 29544, 27020, 34426, 34426, 31865, 33987, 34036, 31066, 34651, 25087, 25087, 34036, 31066, 32013, 32013, 33532, 32545, 31311, 21501, 21501, 21501, 34267, 34639

Inhoud


Uitnodiging Platformoverleg Horizontaal toezicht voor gesprek

Zaak: Brief derden - LENS Accountants te Raalte - 26 april 2017. Uitnodiging LENS accountants, namens Platformoverleg Horizontaal toezicht

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.Rondvraag

Voorstel gesprek over parlementaire behandeling Belastingplan 2018

Zaak: Stafnotitie - griffier, R.F. Berck - 4 mei 2017. Voorstel gesprek behandeling Belastingplan 2018 - 2017Z05812

Besluit: Vóór het zomerreces een besloten gesprek organiseren tussen een aantal Kamerleden, fractiemedewerkers, de commissiegriffie en ambtenaren van het ministerie van Financiën, zoals omschreven in de stafnotitie.
Noot: Dit agendapunt is besproken in een besloten gedeelte van de procedurevergadering.

Behandeling van de verantwoording van het ministerie van Financiën en de Nationale Schuld (IX) over 2016

Zaak: Stafnotitie - griffier, R.F. Berck - 1 mei 2017. Behandeling van de verantwoording van het ministerie van Financiën en de Nationale Schuld (IX) over 2016 - 2017Z05708

Besluit: Besloten wordt de - nog te ontvangen - verantwoordingstukken van het ministerie van Financiën en de Nationale Schuld (IX) over het jaar 2016 desgewenst te betrekken bij het plenaire Verantwoordingsdebat dat is gepland op woensdag 31 mei 2017; er vindt dit jaar dus geen afzonderlijk wetgevingsoverleg plaats en er worden geen rapporteurs aangesteld.
Noot: De commissie heeft in haar procedurevergadering van 13 april 2017 de staf verzocht de mogelijke behandelwijzen van de departementale verantwoording over 2016 in een stafnotitie te beschrijven, ten behoeve van besluitvorming over het al dan niet organiseren van een van een wetgevingsoverleg. Dit agendapunt is besproken in een besloten gedeelte van de procedurevergadering.

Uitnodiging CPB voor werkbezoek

Zaak: Brief derden - Centraal Planbureau (CPB) te Den Haag - 27 april 2017. Uitnodiging CPB voor werkbezoek - 2017Z05691

Besluit: Ingaan op de uitnodiging voor een werkbezoek; deelname inventariseren bij de leden van de commissies Financiën en EZ en hun beleidsmedewerkers.
Noot: Het Centraal Planbureau nodigt de commissies Financiën en Economische Zaken uit voor een werkbezoek op een nader te bepalen datum in juni.

Kabinetsreactie op 1) het Actieplan van de Europese Commissie "Financiële diensten voor de consument", en op 2) het verslag van de Europese Commissie "Versnellen van de kapitaalmarktunie: aanpakken van nationale belemmeringen voor kapitaalstromen"

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem (PvdA) - 2 mei

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg over beide kabinetsreacties vaststellen op donderdag 1 juni 2017 te 14.00 uur.
Noot: •De in het actieplan "Financiële diensten voor de consument" aangekondigde wetgevende initiatieven zullen op een later moment in concrete voorstellen worden uitgewerkt. De Kamer wordt op dat moment via BNC-fiches geïnformeerd.•De uitvoering van het Actieplan voor de kapitaalmarktunie is eerder door de commissie Financiën als prioritair dossier aangewezen.

Stand van zaken implementatie richtlijnen eerste kwartaal 2017 (onderdeel Financiën)

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 21 april 2017. Stand van zaken implementatie richtlijnen eerste kwartaal 2017 - 21109-228

Besluit: Ter informatie.
Noot: Het betreft een periodiek overzicht van de stand van zaken bij de implementatie van EU-richtlijnen in de Nederlandse wet- en regelgeving aan het einde van het eerste kwartaal van 2017. De brief behandelt achtereenvolgens: (i) de implementatieachterstand zoals die op 31 maart 2017 gold; (ii) oorzaken van deze achterstand; (iii) dreigende implementatieachterstanden indien van toepassing; (iv) de ingebrekestellingprocedures die de Europese Commissie tegen Nederland is gestart als gevolg van niet-tijdige implementatie en (v) lopende infracties wegens (vermeende) onjuiste implementatie per departement. Deze zijn opgenomen in de bijlage.Ad (i/ii): Voor het ministerie van Financiën gelden de volgende implementatieachterstanden en oorzaken daarvan:•Uitvoeringsrichtlijn 2015/2392/EU van de Commissie van 17 december 2015 bij Verordening (EU) nr. 596/2014 inzake marktmisbruik, met betrekking tot de melding van daadwerkelijke of potentiële inbreuken op deze verordening aan de bevoegde autoriteiten. Uiterste implementatiedatum 3 juli 2016.De Wet implementatie verordening en richtlijn marktmisbruik is 11 augustus 2016 in werking getreden (Stb. 2016, 297). Vanwege vertraging in het wetgevingsproces is prioriteit gegeven aan het wetsvoorstel en is het niet gelukt om tijdig de uitvoeringsrichtlijn te implementeren. De verordening marktmisbruik is aangegrepen om het boetestelsel en openbaarmakingsregime in lijn te brengen met Europese ontwikkelingen op dit vlak en toekomstbestendig te maken. Het betreft ingrijpende wijzigingen en heeft tot uitvoerige discussie geleid met stakeholders. De zorgvuldigheid die is betracht om tot een gedragen herziening te komen, heeft gezorgd voor vertraging in het wetgevingsproces. Naar verwachting zal de implementatie voorjaar 2017 zijn afgerond. •Richtlijn 2014/92/EU betreffende de vergelijkbaarheid van de in verband met betaalrekeningen aangerekende vergoedingen, het overstappen naar een andere betaalrekening en de toegang tot betaalrekeningen met basisfuncties. Uiterste implementatiedatum 18 september 2016.De Implementatiewet toegang basisbetaalrekening is op 11 november 2016 in werking getreden. Daarmee is een deel van de richtlijn gerealiseerd. Daarnaast vindt implementatie plaats door aanpassing van twee algemene maatregelen van bestuur in het Implementatiebesluit betaalrekeningenrichtlijn. Dit ontwerpbesluit is op 31 maart jl. in de ministerraad behandeld en vervolgens ter advisering voorgelegd aan de Afdeling advisering van de Raad van State. Naar verwachting zal het implementatieproces in het voorjaar van 2017 worden afgerond. De Europese Commissie heeft echter vanwege overschrijding van de implementatietermijn op 24 november 2016 een inbreukprocedure tegen Nederland ingeleid.Ad (iii): Voor het ministerie van Financiën gelden de volgende dreigende implementatieachterstanden: •Richtlijn (EU) 2016/881 van de Raad van 25 mei 2016 tot wijziging van

Witboek Toekomst van Europa en kabinetsappreciatie; verdieping van de Economische en Monetaire Unie (EMU)

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 13 april 2017. Kabinetsappreciatie Witboek over de toekomst van Europa - 21501-20-1202

Besluit: Betrekken bij de Financiënprioriteit “Verdieping EMU”, in afwachting van 1) het door de Europese Commissie aangekondigde 'reflection paper EMU' dat naar verwachting op 31 mei 2017 zal worden gepubliceerd, en 2) de nog te ontvangen nadere informatie van de minister van Financiën waar de commissie om heeft gevraagd (zie de noot).
Besluit: De commissie neemt zich voor om zo mogelijk in de tweede helft van de maand juni een expertmeeting in de vorm van een rondetafelgesprek te organiseren. De leden Harbers (VVD) en Omtzigt (CDA) zullen hiertoe een voorstel uitwerken.
Noot: •De vaste commissie voor Europese Zaken heeft in haar procedurevergadering van 20 april 2017 besloten het witboek en de kabinetsappreciatie door te geleiden naar de betreffende vakcommissies ter verdere behandeling op hun deelterrein.•De commissie Financiën heeft het onderdeel "verdieping van de Economische en Monetaire Unie" uit het witboek besproken in de procedurevergadering van 30 maart jl. Besloten is om de minister van Financiën te verzoeken om een brief met een inhoudelijke appreciatie en verwachting voor het verdere procesverloop van het onderdeel EMU van het witboek. Met de nu voorliggende brief wordt gedeeltelijk aan dit verzoek gehoor gegeven. De minister geeft aan dat het kabinet separaat zal terugkomen op de onderdelen van het verzoek van de commissie voor Financiën die nog niet in deze brief zijn geadresseerd.11

Verslag van de Eurogroep en informele Ecofin van 7 en 8 april 2017 in Valletta

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem (PvdA) - 24 april 2017. Verslag van de Eurogroep en informele Ecofin van 7 en 8 april 2017 in Valletta - 21501-07-1437

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad dat is gepland op woensdag 17 mei 2017.

Rapporteurschap Meerjarig Financieel Kader (MFK)

Zaak: Stafnotitie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 13 april 2017. EU-Stafnotitie Afsluiting fase 1 MFK rapporteurschap en voorstel voor verlenging - 2017Z04963

Besluit: De e-mailinventarisatie voor het (co-)rapporteurschap MFK zal worden gecombineerd met de inventarisatie voor het rapporteurschap Verdieping EMU'. De uitkomst van de inventarisaties voor beide rapporteurschappen zal worden geagendeerd na de publicatie van het 'Reflection Paper' over de toekomst van de EMU (voorziene publicatiedatum: 31 mei).
Noot: De commissie Europese Zaken heeft het voortouw bij het MFK-rapporteurschap, de commissie Financiën is volgcommissie. Namens de commissie Europese Zaken heeft het lid Anne Mulder (VVD) aangegeven zijn huidige rol als co-rapporteur in principe te willen continueren. Het lid Koolmees (D66) heeft het afgelopen jaar het co-rapporteurschap vervuld namens de commissie Financiën en heeft laten weten zich niet beschikbaar te stellen voor een tweede termijn. De tweede fase van het rapporteurschap loopt tot en met het zomerreces. Daarna zal opnieuw worden bezien of, en zo ja hoe, dit rapporteuschap wordt ingevuld.

Besluitvorming in de commissie over Portugese voorstel groene kaart inzake belastingheffing en financiële transparantie in de EU

Zaak: Stafnotitie - griffier, R.F. Berck - 12 april 2017.

Besluit: Ter informatie.

Zaak: Brief derden - Assembly of the Republic of Portugal te Brussel - 9 december 2016. Reactie commissie voor Europese Zaken van de Assembly of the Republic of Portugal m.b.t. belang van een groene kaart voor belastingen en financiële transparantie in de Europese Unie - 2016Z23761

Besluit: Besloten wordt de concepttekst van de groene kaart, inclusief de door de commissie gesteunde wijzigingsvoorstellen, voor verdere besluitvorming door te geleiden naar de Kamer.

Lijst van nieuwe EU-voorstellen vaste commissie FIN

Zaak: Lijst met EU-voorstellen - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 10 april 2017. Lijst nieuwe EU-voorstellen 2017, week 13-14 (FIN), 2017 - 2017Z04765

Besluit: COM(2017) 165, voorstel voor een besluit inzake de ondertekening en voorlopige toepassing van de bilaterale overeenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika met betrekking tot prudentiële maatregelen betreffende verzekering en herverzekering.
Besluit: Voor kennisgeving aannemen.
Besluit: Openbare raadpleging 'Public consultation on the conflict of laws rules for third party effects of transactions in securities and claims'.
Besluit: Indien de minister aan deze raadpleging deelneemt, ontvangt u conform de bestaande informatie-afspraken een afschrift van de definitieve reactie op de consultatie.
Besluit: Openbare raadpleging, 'Public consultation on general arrangements for excise duty - harmonisation and simplification'.
Besluit: Indien de minister aan deze raadpleging deelneemt, ontvangt u conform de bestaande informatie-afspraken een afschrift van de definitieve reactie op de consultatie.

Uitnodiging Accountability Hack 2017

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 4 mei 2017. Uitnodiging Accountability Hack 2017 - 2017Z05828

Besluit: Ter informatie.
Noot: De Algemene Rekenkamer organiseert op vrijdag 9 juni 2017 bij de Tweede Kamer de Accountability Hack 2017. Dit is een evenement waarbij programmeurs worden uitgedaagd met gebruik van open data geldstromen en prestaties van de overheid op nieuwe manieren in beeld te brengen. De Rekenkamer nodigt in deze brief Kamerleden uit hieraan deel te nemen. Geïnteresseerde leden kunnen zich melden bij de commissiestaf.

Schriftelijk overleg over rapporteringstoleranties voor fouten en onzekerheden in de departementale jaarverslagen

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 26 januari 2017. Nieuw stelsel van rapporteringstoleranties voor het melden van fouten en onzekerheden in de departementale jaarverslagen - 31865-91

Besluit: Desgewenst betrekken bij het plenaire Verantwoordingsdebat dat is gepland op woensdag 31 mei 2017.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem (PvdA) - 26 april 2017. Antwoorden op vragen commissie over nieuw stelsel van rapporteringstoleranties voor het melden van fouten en onzekerheden in de departementale jaarverslagen - 31865-96

Besluit: Desgewenst betrekken bij het plenaire Verantwoordingsdebat dat is gepland op woensdag 31 mei 2017.9

Activiteitenverslag 2016 van de Europese Rekenkamer (ERK)

Zaak: Brief derden - Europese Rekenkamer (ERK) te Luxembourg - 24 april 2017. Aanbieding activiteitenverslag 2016 van de Europese Rekenkamer (ERK) - 2017Z05629

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Het activiteitenverslag biedt inzicht in de activiteiten van de Europese Rekenkamer en de besteding van de middelen door de Europese Rekenkamer in 2016 als extern controleur van de EU-financiën.

Focusonderwerp begrotingsjaar 2017

Zaak: Stafnotitie - griffier, R.F. Berck - 6 april 2017. Stafnotitie - Concept focusonderwerp 2017 - 2017Z04623

Besluit: De Kamer voorstellen om de onderwerpen "toetsbare beleidsplannen" en "verplichtingen: pijler van het budgetrecht" aan te wijzen als focusonderwerpen voor de verantwoording over het begrotingsjaar 2017.
Noot: •De commissie heeft op 13 april 2017 besloten de mogelijke rijksbrede focusonderwerpen voor het begrotingsjaar 2017 te bespreken met de Algemene Rekenkamer. Dit stond op de agenda van het periodiek overleg van dinsdag 9 mei 2017. De commissie kon naar aanleiding hiervan één of meerdere focusonderwerpen selecteren om aan de Kamer te adviseren.•Tevens heeft de commissie op 13 april 2017 besloten niet aan de vaste en algemene commissies te vragen om focusonderwerpen te benoemen op commissieniveau.•Dit agendapunt is besproken in een besloten gedeelte van de procedurevergadering.

Ter informatie - Recent van de Europese Rekenkamer ontvangen

Zaak: Brief derden - Europese Rekenkamer (ERK) te Luxembourg - 27 april 2017. Aanbieding rapport 'De EU-reactie op de vluchtelingencrisis: de ´hotspotbenadering’ van ERK - 2017Z05673

Besluit: Ter informatie.
Noot:

Ter informatie - Recent ontvangen (plannen van aanpak van) beleidsdoorlichtingen en interdepartementale beleidsonderzoeken (IBO's) met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher (PvdA) - 26 april 2017. Interdepartementaal beleidsonderzoek “Geschikt voor de arbeidsmarkt; mogelijkheden om de arbeidsparticipatie in de WIA te bevorderen” - 29544-780

Besluit: Ter informatie.
Noot:

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker (VVD) - 26 april 2017. Interdepartementaal beleidsonderzoek onderwijsachterstandenbeleid - 27020-70

Besluit: Ter informatie.
Noot:

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert (VVD) - 21 april 2017. Beleidsdoorlichting Budget Internationale Veiligheid (BIV) - 2017Z05522

Besluit: Ter informatie.
Noot:

Kabinetsreactie budgetrecht van de Staten-Generaal met betrekking tot de premiegefinancierde sectoren7

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem (PvdA) - 11 april 2017. Reactie op de motie van het lid Vermue c.s. over een onderzoek ter versterking van het budgetrecht van de Staten-Generaal (Kamerstuk 34426-19) - 34426-31

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op donderdag 1 juni te 14.00 uur en de staf verzoeken om tijdig voor de inbrengdatum een stafnotitie op te stellen.
Noot: •De Kamer heeft met de motie Vermue c.s. (34426, nr. 19) de minister verzocht onderzoek te doen naar de versterking van het budgetrecht in het bijzonder in relatie tot de premiegefinancierde sectoren zorg en sociale zekerheid.•In zijn reactie concludeert de minister dat de Staten-Generaal geen budgetrecht hebben bij premiegefinancierde uitgaven, maar dat zij deze wel kunnen beïnvloeden door de onderliggende wetgeving aan te passen. Het binnen het budgetrecht brengen van deze uitgaven zou alleen mogelijk zijn door stelselwijzigingen in de zorg en sociale zekerheid. De minister is van mening dat de bevoegdheden van de Algemene Rekenkamer in deze sectoren aansluiten bij de bevoegdheden van de betreffende ministers.

Brief Algemene Rekenkamer Rijk in uitvoering

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 11 april 2017. Introductiepakket Algemene Rekenkamer op thema: Rijk in uitvoering - 31865-94

Besluit: Reeds betrokken bij de technische briefing van de Algemene Rekenkamer op 20 april 2017.
Noot: Dit rapport geeft een overzicht van onderwerpen op diverse terreinen die de komende jaren naar het oordeel van de Rekenkamer om aandacht vragen. Het doel is om Kamerleden die nieuw zijn (op hun portefeuille) op compacte wijze op de hoogte te brengen van informatie die is gebleken uit onderzoeken van de Rekenkamer.

Brief over focusonderwerp en operatie Inzicht in kwaliteit

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem (PvdA) - 10 april 2017. Aandachtspunten commissie Financiën bij brief over focusonderwerp en

Besluit: Desgewenst betrekken bij het plenaire Verantwoordingsdebat dat is gepland op woensdag 31 mei 2017.
Besluit: De minister van Financiën verzoeken om de door hem aangeboden brief over de wijze waarop hij artikel 3.1 van de Comptabiliteitswet 2016 tot uitvoering wil brengen aan de Kamer toe te sturen. De minister daarbij tevens vragen naar de bredere voortgang van de uitwerking in lagere regelgeving van de Comptabiliteitswet 2016.
Besluit: De staf verzoeken om tijdig voorafgaand aan het plenaire Verantwoordingsdebat een stafnotitie op te stellen naar aanleiding van de brief van de minister.
Noot: •De commissie heeft op 27 oktober 2016 een brief verstuurd aan de minister van Financiën over beleidsdoorlichtingen en het bredere evaluatiestelsel (2016Z19719). De minister heeft bij brief van 23 december 2016 gereageerd (31865, nr. 90). De commissie constateerde dat de minister in deze brief niet inging op al haar vragen en suggesties en heeft daarom gevraagd om een aanvullende reactie (2017D01360).•In deze brief geeft de minister aan de keuze voor een brede heroverweging van het evaluatiestel (operatie Inzicht in Kwaliteit) aan het volgende kabinet te willen laten. Op korte termijn stelt de minister een verbeterparagraaf verplicht bij alle beleidsdoorlichtingen en start hij met de minister van VWS een pilot voor een meerjarenplanning beleidsdoorlichtingen. In reactie op de vraag van de commissie welke aanvullende eisen hij zal stellen aan beleidsdoorlichtingen, geeft hij aan geen extra eisen te stellen, maar maatregelen te nemen om de kennis en cultuur bij de departementen te verbeteren. Met betrekking tot de suggestie om voor bepaalde onderwerpen intensievere beleidsdoorlichtingen uit te voeren, geeft de minister aan dat dit reeds mogelijk is op verzoek van de betreffende Kamercommissie.•"Focus op beleidstoetsing" is het focusonderwerp van de verantwoording over het begrotingsjaar 2016.
Noot: •In deze brief geeft de minister tevens aan voornemens te zijn artikel 3.1 van de Comptabiliteitswet 2016 verder uit te werken in een handreiking (niet in regelgeving) en de commissie Financiën daarbij te willen betrekken, bijvoorbeeld door middel van een brief en een ambtelijke technische briefing. In artikel 3.1 wordt bepaald dat bij alle (beleids-)voorstellen, voornemens en toezeggingen moet worden ingegaan op de doelstellingen, doeltreffendheid en doelmatigheid die worden nagestreefd.•In haar werkprogramma rijksuitgaven heeft de commissie besloten de uitwerking van de Comptabiliteitswet 2016 in lagere regelgeving nauwgezet te volgen (Kamerstuk 31597, nr. 11).

Beantwoording vragen inzake voorstel van wet van de leden Swinkels, Recourt en Van Oosten tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de Faillissementswet teneinde de omvang van de wettelijke gemeenschap van goederen te beperken

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 14 april 2017. Beantwoording vragen inzake Voorstel van wet van de leden Swinkels, Recourt en Van Oosten tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de Faillissementswet teneinde de omvang van de wettelijke gemeenschap van goederen te beperken - 33987-29

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op woensdag 24 mei 2017 te 14.00 uur.
Noot: Het initiatiefwetsvoorstel is op 28 maart 2017 door de Eerste Kamer aanvaard. Het voornemen van de regering is om het initiatiefwetsvoorstel per 1 januari 2018 in werking te laten treden voor huwelijken die vanaf die datum worden gesloten. Bij de behandeling van het Belastingplan 2017 hebben de leden van de CDA-fractie gevraagd in te gaan op de fiscale gevolgen van het initiatiefwetsvoorstel aan de hand van enkele vragen (voorbeelden). De staatssecretaris gaat in deze brief op de gestelde vragen in.

Derde Voortgangsrapportage van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 20 april 2017. Derde Voortgangsrapportage van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) - 34036-63

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Uitvoerings- en handhavingsproblematiek Wet DBA dat is gepland op donderdag 1 juni 2017.

19e Halfjaarsrapportage Belastingdienst; opzet handhavingsbrief

Zaak: Stafnotitie - griffier, R.F. Berck - 4 mei 2017. Voorstel rondetafelgesprek data & analytics - 2017Z05793

Besluit: De stafnotitie met het voorstel voor een expertmeeting in de vorm van een rondetafelgesprek zal per e-mail aan de commissie worden toegestuurd. Desgewenst kunnen suggesties worden gedaan voor wijziging van de opzet van de expertmeeting.
Noot: De stafnotitie is besproken in een besloten gedeelte van de procedurevergadering.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 21 april 2017. Rectificatie van omissies in de 19e Halfjaarsrapportage Belastingdienst - 2017Z05534

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Belastingdienst dat is gepland
Noot: Op 20 april 2017 heeft de staatssecretaris de Kamer de 19e halfjaarsrapportage toegezonden. Na verzending is in deze rapportage een aantal kleine omissies ontdekt, die zijn veroorzaakt tijdens de transformatie van de word-versie naar de drukversie. De geconstateerde omissies hebben geen invloed op de rapportage.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 20 april 2017. 19e Halfjaarsrapportage Belastingdienst - 31066-355

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Belastingdienst dat is gepland op donderdag 8 juni 2017.
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op donderdag 18 mei 2017 te 14.00 uur. De staatssecretaris van Financiën zal worden verzocht om zijn antwoorden op de vragen uiterlijk donderdag 1 juni 2017 aan de Kamer toe te sturen.

Toezeggingen gedaan bij behandeling van de Wet aanvullende regels uitwisseling landenrapporten over de openbaarmaking van boetes

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 14 april 2017. Toezeggingen gedaan bij behandeling van de Wet aanvullende regels uitwisseling landenrapporten over de openbaarmaking van boetes - 34651-14

Besluit: Desgewenst betrokken bij het wetsvoorstel Wet aanvullende regels uitwisseling landenrapporten
Noot: Het wetsvoorstel en het in de brief genoemde amendement van de heer Van der Lee (GroenLinks) inzake het verhogen van de boete, zijn op 18 april 2017 door de Kamer aangenomen.

Schriftelijk overleg over brief fiscale moties en toezeggingen van 20 september 2016.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 20 september 2016. Fiscale moties en toezeggingen Tweede Kamer - 34550-IX-5

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 14 april 2017. Antwoord op vragen commissie over fiscale moties en toezeggingen Tweede Kamer - 34550-IX-22

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Reactie op verzoek van het lid Leijten over het toesturen van alle bestaande (interne) APA/ATR notities van de Belastingdienst

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 28 april 2017. Reactie op verzoek van het lid Leijten, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 20 april 2017, over actualisatie van het overzicht inzake de APA-/ATR-praktijk - 2017Z05693

Besluit: De staatssecretaris van Financiën verzoeken om in zijn toegezegde brief over de huidige APA-/ATR-praktijk aan te geven welke beleidswijzigingen op dit gebied hebben plaatsgevonden en wanneer deze hebben plaatsgevonden. De staatssecretaris zal hierbij worden verzocht om de ambtelijke notities, inclusief zijn reactie hierop, die aan de beleidswijzigingen ten grondslag lagen als bijlagen bij deze brief mee te sturen.
Noot: In zijn brief van 19 april 2017 heeft de staatssecretaris de Kamer aangeboden om de huidige, veelvoorkomende rulings, met de daaraan verbonden uitvoeringsaspecten en hun beperkingen meer uitvoerig op papier zetten, opdat de Kamer meer zicht krijgt op de huidige APA-/ATR-praktijk. De staatssecretaris schrijft in deze brief dat hij dat graag zorgvuldig en gedegen aanpakt. Op die manier kan het plenaire debat op grond van de huidige stand van zaken worden gevoerd. De staatssecretaris kondigt aan dat hij de brief uiterlijk 24 mei 2017 aan de Kamer zal sturen.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 19 april 2017. Reactie op verzoek van het lid Leijten, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 18 april 2017, over het toesturen van alle bestaande (interne) APA/ATR notities van de Belastingdienst - 25087-151

Besluit: Betrekken bij het - nog te plannen - uitgestelde plenaire debat over belastingafspraken met multinationals.4

Reactie op verzoek van het lid Leijten over het bericht dat Nederland omstreden belastingafspraken met multinationals blijft maken

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 14 april 2017. Reactie op verzoek van het lid Leijten, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 29 maart 2017, over het bericht dat Nederland omstreden belastingafspraken met multinationals blijft maken - 25087-150

Besluit: Betrekken bij het - nog te plannen - uitgestelde plenaire debat over belastingafspraken met multinationals.
Besluit: De griffie zal worden verzocht het plenaire debat te plannen in week 22.

Reactie op het verzoek van de commissie om een overzicht nog te ontvangen stukken met betrekking tot de Wet DBA

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 13 april 2017. Reactie op het verzoek van de commissie om een overzicht nog te ontvangen stukken met betrekking tot de Wet DBA - 34036-62

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: •In deze brief geeft de staatssecretaris van Financiën aan dat de derde voortgangsrapportage in april aan de Kamer zal worden verzonden (inmiddels ontvangen) en dat het rapport over de herijking van de begrippen “vrije vervanging” en “gezagsverhouding” op korte termijn aan de informateur zal worden aangeboden en tevens aan de Kamer zal worden verzonden.•Tijdens de procedurevergadering van 13 april 2017 is besloten om de derde voortgangsrapportage te agenderen voor het AO Uitvoerings- en handhavingsproblematiek Wet DBA op 1 juni 2017 en om na ontvangst van het aangekondigde rapport in een procedurevergadering over de verdere wijze van behandeling te besluiten.

Wervingsplan Belastingdienst

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 11 april 2017. Wervingsplan Belastingdienst - 31066-354

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Belastingdienst dat is gepland op donderdag 8 juni 2017.

Toezeggingen gedaan tijdens het algemeen overleg FATCA van 20 december 2016.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 11 april 2017. Toezeggingen gedaan tijdens het algemeen overleg FATCA van 20 december 2016 - 34371-(R2066)-11

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op donderdag 1 juni 2017 te 14.00 uur.
Besluit: De staatssecretaris van Financiën verzoeken om contact op te nemen met het Amerikaanse ministerie van Financiën (Department of the Treasury) om te vragen naar de stand van zaken van het verzoek van de twee republikeinse politici Rand Paul en Mark Meadows om FATCA in te trekken en de mogelijkheden die dit biedt voor het oplossen van de FATCA-problematiek, en daarover de Kamer te informeren.
Noot: Met deze brief over de gevolgen van de Amerikaanse FATCA-regelgeving geeft de staatssecretaris van Financiën gevolg aan de toezeggingen gedaan tijdens het algemeen overleg FATCA van 20 december 2016 en gaat hij in op de verzoeken van de commissie Financiën over de Nederlandse inzet bij de

Schriftelijk overleg Follow up Toetredingsbrief

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 21 december 2016. Follow up Toetredingsbrief - 32013-142

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.Stukken/brieven (als eerste) ondertekend door de staatssecretaris van Financiën

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem (PvdA) - 2 mei 2017. Antwoord op vragen van de commissie over Follow up Toetredingsbrief - 32013-143

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Verplaatsing SRH N.V.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem (PvdA) - 1 mei 2017. Verplaatsing SRH N.V. - 33532-71

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Met deze brief informeert de minister de Kamer over zijn voornemen de NLFI te verzoeken de aandelen van SRH N.V. te decertificeren en over te dragen aan de staat per de datum van de algemene aandeelhoudersvergadering op 18 mei 2017.

Reactie op verzoek commissie inzake de wetgevingsbrief op het terrein van de financiële markten

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem (PvdA) - 26 april 2017. Reactie op verzoek commissie inzake de wetgevingsbrief op het terrein van de financiële markten - 32545-66

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Informatie over de consultatie naar de effectiviteit en gewenste mate van bescherming voor zzp-ers en mkb-ers bij financiële diensten en producten (zgn. kleinzakelijke klanten)

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem (PvdA) - 12 april 2017. Informatie over de consultatie naar de effectiviteit en gewenste mate van bescherming voor zzp-ers en mkb-ers bij financiële diensten en producten (zgn. kleinzakelijke klanten) - 31311-183

Besluit: Aanhouden tot de eerste procedurevergadering na het zomerreces.
Noot: Uit de consultatie komt naar voren dat een effectievere bescherming van kleinzakelijke klanten wenselijk is. Mede gegeven het beeld dat naar voren is gekomen uit de consultatie, wil de minister in eerste instantie inzetten op verbetering van de bescherming van kleinzakelijke klanten door middel van zelfregulering. Hierbij gaat het concreet om (i) het stimuleren van het initiatief van de NVB om een afdwingbare gedragscode t.b.v. kredietverlening aan kleinzakelijke klanten op te stellen; en (ii) het oproepen van banken en verzekeraars om in overleg met ondernemersvertegenwoordigers de mogelijkheid voor toegang tot alternatieve geschillenbeslechting naar kleine

Nederlandse Stabiliteitsprogramma 2017; Nationaal Hervormingsprogramma 2017

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 26 april 2017. Definitieve Nationaal Hervormingsprogramma 2017 en de bijdrage van de Nederlandse sociale partners - 21501-07-1438

Besluit: Desgewenst betrekken bij de behandeling van de - nog te ontvangen - Voorjaarsnota 2017.

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 7 april 2017. Nationaal Hervormingsprogramma 2017 - 21501-07-1425

Besluit: Desgewenst betrekken bij de behandeling van de - nog te ontvangen - Voorjaarsnota 2017.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem (PvdA) - 13 april 2017. Nederlandse Stabiliteitsprogramma 2017 - 21501-07-1434

Besluit: Desgewenst betrekken bij de behandeling van de - nog te ontvangen - Voorjaarsnota 2017.

Onderzoeksrapport ‘Private equity in Nederland: een stakeholder-perspectief’

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem (PvdA) - 13 april 2017. Onderzoeksrapport ‘Private equity in Nederland: een stakeholder-perspectief’ - 34267-10

Besluit: Aanhouden tot de eerste procedurevergadering na het aantreden van een nieuw kabinet.
Noot: Met deze brief stuurt de minister van Financiën het onderzoeksrapport "Private equity in Nederland: een stake-holder-perspectief" aan de Kamer, dat het kabinet heeft laten uitvoeren in reactie op de initiatiefnota van de leden Nijboer en Groot (PvdA) "Private equity: einde aan de excessen" (34267). Dit onderzoek was aangekondigd in de kabinetsreactie op deze initiatiefnota (34267, nr. 3). De brief van de minister bevat geen kabinetsstandpunt op het onderzoeksrapport.

Wet implementatie verordening essentiële-informatiedocumenten

Zaak: Wetgeving - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 21 december 2016. Wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met de implementatie van de verordening (EU) nr. 1286/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 26 november 2014 over essentiële-informatiedocumenten voor verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (PRIIP's) (PbEU 2014, L 352) (Wet implementatie verordening essentiële-informatiedocumenten) - 34639

Besluit: Wetsvoorstel bij de griffie aanmelden voor plenaire behandeling als hamerstuk.Stukken/brieven (als eerste) ondertekend door de minister van

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem (PvdA) - 11 april 2017. Nota naar aanleiding van het verslag - 34639-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.