Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 15 februari 2017

Gepubliceerd: 20 februari 2017
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Financiën
Activiteitnummer: 2016A0420013
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=c1ad56c7-2952-4a98-926f-411d90c4a686&title=Besluitenlijst%20Financi%C3%ABn%20-%2015%20februari%202017%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 34387, 29507, 32140, 21501, 21501, 21109, 32824, 26448, 30982, 34153, 31066, 34323, 34323, 31066, 34552, 31066, 31066, 34036, 32545, 28165, 32545, 32545, 31935, 31935, 32847, 27863, 27863, 33977

Inhoud


Voorlichting van de Raad van State over verbetering van de handhaving van Europese afspraken

Zaak: Motie - Tweede Kamerlid, P.H. Omtzigt (CDA) - 1 februari 2017. Motie van het lid Omtzigt over voorlichting van de Raad van State over verbetering van de handhaving van Europese afspraken - 34387-4

Besluit: De leden Omtzigt (CDA) en Harbers (VVD) doen een gezamenlijk voorstel aan de commissie voor een commissiebrief aan de Kamer over de verdere uitwerking en concretisering van de voorlichtingsvragen aan de Raad van State (zie ook de noot).
Noot: Tijdens het plenaire debat over het burgerinitiatief "Peuro” is door de heer Omtzigt (CDA) bovengenoemde motie ingediend waarin aan de Kamer wordt voorgesteld "de Raad van State, die tevens de Nederlandse controleur is op het naleven van de Europese begrotingsregels, om voorlichting te vragen over welke mogelijkheden er zijn om de handhaving van de verschillende afspraken die volgen uit het Verdrag van Maastricht en latere EU-verdragen, onder andere het Stabiliteits- en Groeipact, te verbeteren en hierbij de voor- en nadelen van verschillende politieke en institutionele opties voor de toekomst van de euro in kaart te brengen". De motie is op 7 februari 2017 aangenomen.

Jaarplanning commissie Financiën 2017

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 24 januari 2017. Planningsbrief 2017 - 34550-IX-1512

Besluit: Betrokken bij de bespreking van de jaarplanning commissie Financiën 2017.Rondvraag

Zaak: Stafnotitie - griffier, R.F. Berck - 10 februari 2017. Jaarplanning commissie Financiën 2017 - 2017Z01243

Besluit: De commissie Financiën heeft een selectie gemaakt van in het jaar 2017 te behandelen onderwerpen. Voor de selectie heeft de commissie op voorhand gekozen voor een aanvullende inzet van de commissieleden en/of de commissiestaf, bijvoorbeeld vanwege de verwachte complexiteit van het onderwerp. De selectie is gebaseerd op een totaaloverzicht van verwachte onderwerpen. De geselecteerde onderwerpen en het totaaloverzicht is als bijlage toegevoegd aan de besluitenlijst van deze procedurevergadering.

Overzicht (dertigleden)debatten

Zaak: Overig - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 10 februari 2017. Overzicht (dertigleden)debatten - 2016Z24226

Besluit: De heer Omtzigt (CDA) heeft desgevraagd laten weten dat de debatten genoemd onder de nrs. 45 en 14 van de lijst kunnen worden afgevoerd. Daartoe is door de Kamer op 14 februari 2017 reeds besloten. Het debat genoemd onder nr. 9 blijft op verzoek van de heer Omtzigt op de lijst staan.
Noot: •Het Presidium heeft de vaste Kamercommissies verzocht om in hun procedurevergaderingen de (dertigleden)debatten die op hun beleidsterrein liggen te bespreken. Het Presidium streeft ernaar dat er bij het aantreden van de nieuwe Kamer (23 maart 2017) zo min mogelijk (dertigleden)debaten nog op het overzicht staan vermeld (schone lei). De Kamercommissies worden verzocht na te gaan of (dertigleden)debatten op hun beleidsterrein kunnen worden afgevoerd, samengevoegd, op commissieniveau kunnen worden afgedaan, enz.•In de procedurevergadering van 1 februari 2017 is besoten om enkele (dertigleden)debatten van de lijst af te voeren. Tevens is besloten de heer Omtzigt (CDA) te vragen of hij ermee kan instemmen dat de (dertigleden)debatten hieronder genoemd onder de nrs. 45, 9 en 14 van de lijst worden afgevoerd. •Aangemeld, maar nog niet geagendeerd•31 362 (Voorstel van wet van het lid Van Tongeren; Wijz. Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)•34 424 (Goedkeuring van het op 19 april 2015 te Washington tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Malawi tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen (Trb. 2015, 75 en Trb. 2016, 16)) •Te agenderen debatten•45. Debat over financiering van terrorisme via fraudecarrousels (Omtzigt) (minister V&J, staatssecretaris Financiën) •Te agenderen dertigledendebatten/interpellaties•9. Dertigledendebat over het rapport van de Nationale ombudsman over het verdwijnen van de blauwe envelop (Omtzigt) (staatssecretaris Financiën)•14. Dertigledendebat over het bericht dat de Belastingdienst informatie achterhield voor het gerechtshof en de Hoge Raad (Omtzigt) (staatssecretaris Financiën)

Brief van de Algemene Rekenkamer over de actualisatie van de website over de kredietcrisis

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 9 februari 2017. Actualisering website kredietcrisis.rekenkamer.nl - 2017Z02176

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: •In deze brief meldt de Algemene Rekenkamer dat de website van de Rekenkamer over de kredietcrisis is aangevuld met twee gebeurtenissen: de verkoop en opbrengst van aandelen ABN AMRO op 17 november 2016 en de verkoop en opbrengst van aandelen ASR op 13 januari 2017.11

Reactie Kifid n.a.v. evaluatierapport over KIFID (29507-142) en uitnodiging werkbezoek

Zaak: Brief derden - Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) te Den Haag - 3 februari 2017. Reactie Kifid n.a.v. evaluatierapport over Kifid (29507-142) - 2017Z01790

Besluit: De beslissing om al dan niet in te gaan op de uitnodiging voor een werkbezoek aan het KIFID wordt aangehouden tot na ontvangst van de antwoorden van de minister van Financiën in het kader van het schriftelijk overleg (zie de noot).
Noot: •In deze brief biedt KIFID aan eventuele vragen over het evaluatierapport over KIFID graag te beantwoorden. Indien gewenst kan dit bij gelegenheid van een nieuw werkbezoek aan KIFID.•Het KIFID-evaluatierapport is op 20 december 2016 door de minister van Financiën aan de Tweede Kamer toegestuurd (29507, nr. 142). De commissie Financiën heeft op 18 januari jl. besloten om over de brief van de minister (en het rapport) een schriftelijk overleg met de minister te voeren. De inbrengdatum is vastgesteld op donderdag 23 februari 2017 te 14.00 uur.

Wetgevingsrapporten10

Zaak: Stafnotitie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 10 februari 2017. Wetgevingsrapport - Wet aanvullende regels uitwisseling landenrapporten (34 651) - 2017Z02233

Besluit: Desgewenst betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel Wet aanvullende regels uitwisseling landenrapporten.

Zaak: Stafnotitie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 7 februari 2017. Wetgevingsrapport Wet implementatie verordening essentiële-informatiedocumenten (PRIIP's) - 2017Z01881

Besluit: Desgewenst betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel Wet implementatie verordening essentiële- informatiedocumenten.

Zaak: Stafnotitie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 3 februari 2017. Wetgevingsrapport Herstelwet financiële markten 2017 - 2017Z01765

Besluit: Desgewenst betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel Herstelwet financiële markten 2017.

Rapport Algemene Rekenkamer Zicht op belastingverlichtende regelingen

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 1 februari 2017. Rapport Zicht op belastingverlichtende regelingen; Een inventarisatie van fiscale regelingen die de belastingontvangsten van het Rijk beperken - 32140-30

Besluit: Aangehouden tot de eerste procedurevergadering na de verkiezingen.

Verslag van de Eurogroep en Ecofinraad van 26 en 27 januari 2017 te Brussel

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 6 februari 2017. Verslag van de Eurogroep en Ecofinraad van 26 en 27 januari 2017 te Brussel - 21501-07-1412

Besluit: Reeds betrokken bij het algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad d.d. 14 februari 2017.

Lijst met nieuwe EU-voorstellen (cie FIN), 2016-20179

Zaak: Lijst met EU-voorstellen - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 6 februari 2017. Lijst nieuwe EU-voorstellen 2016-2017, week 2 t/m 4 incl. nagekomen voorstellen uit november 2016 - 2017Z01792

Besluit: COM(2017) 24, Niet wetgevende mededeling van de Europese Commissie over het Slowaaks verzoek om een derogatie inzake de toepassing van de Btw-richtlijn. Slowakije heeft de Europese Commissie verzocht om toepassing van de verleggingsregeling. De Commissie maakt in de mededeling bezwaar tegen dit verzoek.
Besluit: Voor kennisgeving aannemen.
Besluit: COM(2016) 852, wetsvoorstel inzake regelgevend kader financiële diensten. De in het voorstel opgenomen beleidsmaatregelen beogen de veerkracht van financiële instellingen te vergroten.
Besluit: BNC-fiche afwachten.
Besluit: COM (2016) 854, wetsvoorstel inzake bankentoezicht en financiële stabiliteit. Het voorstel is bedoeld om de hervormingsagenda van het financiële bestel af te ronden en hangt samen met bovengenoemd voorstel COM (2016) 852.
Besluit: BNC-fiche afwachten.
Besluit: Openbare raadpleging over de tussentijdse herziening van de kapitaalmarktunie. De Kamer ontvangt krachtens de standaard-informatieafspraken de definitieve kabinetsreactie op alle consultaties van de Europese Commissie waarop het kabinet reageert.
Besluit: Eventuele kabinetsreactie afwachten.
Besluit: Routekaart 'ECICS'-evaluatie. De routekaart bevat een planning en omschrijving van de evaluatie over de effectiviteit, doelmatigheid en duurzaamheid van de ‘European Customs Inventory of Chemical Substances’ (ECICS).
Besluit: Voor kennisgeving aannemen.
Besluit: Routekaart 'Beperkingen op contante betalingen'. De routekaart bevat een concept-impact assessment over het voorstel om een maximumbedrag vast te leggen voor contante betalingen als onderdeel van het beleid tegen terrorismefinanciering.
Besluit: Agenderen voor het schriftelijk overleg Btw-carrouselfraude / tegengaan van terrorismefinanciering (inbreng gepland op dinsdag 21 februari 2017 te. 17.00 uur).

Nacalculatie EU-afdrachten

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 2 februari 2017. Nacalculatie EU-afdrachten - 21501-03-103

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: De Europese Commissie heeft op 24 januari 2017 cijfers voor de nacalculatie van de Europese afdrachten voor 2016 gepresenteerd aan de lidstaten. Voor de Nederlandse begroting betekent deze nacalculatie een verlaging van de EU-afdrachten voor 2017 van netto 124 mln. euro. Deze zal bij Voorjaarsnota in de begroting worden verwerkt.

Stand van zaken implementatie richtlijnen vierde kwartaal 2016 (onderdeel Financiën)

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 26 januari 2017. Stand van zaken implementatie richtlijnen vierde kwartaal 2016 - 21109-227

Besluit: Ter informatie.
Noot: Het betreft een periodiek overzicht van de stand van zaken bij de implementatie van EU-richtlijnen in de Nederlandse wet- en regelgeving aan het einde van het vierde kwartaal van 2016. De brief behandelt achtereenvolgens: (i) de implementatieachterstand zoals die op 31 december 2016 gold; (ii) oorzaken van deze achterstand; (iii) dreigende implementatieachterstanden indien van toepassing; (iv) de ingebrekestellingprocedures die de Europese Commissie tegen Nederland is gestart als gevolg van niet-tijdige implementatie en (v) lopende infracties wegens (vermeende) onjuiste implementatie per departement. Deze zijn opgenomen in de bijlage.Ad (i/ii): Voor het ministerie van Financiën gelden de volgende implementatieachterstanden en oorzaken daarvan:1.Uitvoeringsrichtlijn 2015/2392/EU van de Commissie van 17 december 2015 bij Verordening (EU) nr. 596/2014 inzake marktmisbruik, met betrekking tot de melding van daadwerkelijke of potentiële inbreuken op deze verordening aan de bevoegde autoriteiten. Uiterste implementatiedatum 3 juli 2016. De Wet implementatie verordening en richtlijn marktmisbruik is 11 augustus 2016 in werking getreden (Stb. 2016, 297). Vanwege vertraging in het wetgevingsproces is prioriteit gegeven aan het wetsvoorstel en is het niet gelukt om tijdig de uitvoeringsrichtlijn te implementeren. De reden van de vertraging is vooral gelegen in de herziening van het boetestelsel en van het regime voor openbaarmaking van bestuurlijke sancties van de Wet op het financieel toezicht. Naar verwachting zal de implementatie voorjaar 2017 zijn afgerond.2.Richtlijn 2014/92/EU betreffende de vergelijkbaarheid van de in verband met betaalrekeningen aangerekende vergoedingen, het overstappen naar een andere betaalrekening en de toegang tot betaalrekeningen met basisfuncties. Uiterste implementatiedatum 18 september 2016. Naar verwachting zal het implementatieproces in het voorjaar van 2017 worden afgerond. De Europese Commissie heeft echter vanwege overschrijding van de implementatietermijn op 24 november 2016 een inbreukprocedure tegen Nederland ingeleid.Ad (iii): Er is geen sprake van dreigende implementatieachterstanden.Ad (iv): Op het terrein van Financiën heeft de Europese Commissie Nederland in het vierde kwartaal van 2016 in gebreke gesteld voor zaak 2016/0797 over richtlijn 2014/92 (de hierboven genoemde richtlijn betaalrekeningen).

Introductiecursus begroten en verantwoorden voor de nieuwe zittingsperiode van de Kamer

Zaak: Stafnotitie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 10 februari 2017. Stafnotitie - Introductiecursus begroten en verantwoorden nieuwe zittingsperiode Kamer - 2017Z02244

Besluit: In samenwerking met de Algemene Rekenkamer een cursus begroten en verantwoorden voor Kamerleden organiseren in de week van maandag 8 mei 2017.Europa8

Ter informatie - Recent van de Algemene Rekenkamer ontvangen brieven/rapporten en reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 8 februari 2017. Erratum aanbiedingsbrief rapport UWV, balanceren tussen ambities en middelen - 32824-184

Besluit: Ter informatie.
Besluit: Desgewenst betrokken bij het algemeen overleg Arbeidsmigratie, loondoorbetaling bij ziekte, arbeidsongeschiktheid en arbeidsmarktbeleid op 9 februari jl.
Noot:
Gerelateerde kamerstukken: 32824-18

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 31 januari 2017. Rapport: "UWV, balanceren tussen ambities en middelen" - 26448-586

Besluit: Ter informatie.
Besluit: Desgewenst betrokken bij het algemeen overleg Arbeidsmigratie, loondoorbetaling bij ziekte, arbeidsongeschiktheid en arbeidsmarktbeleid op 9 februari jl.
Noot:

Ter informatie - Recent ontvangen (plannen van aanpak van) beleidsdoorlichtingen en interdepartementale beleidsonderzoeken (IBO's) met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 30 januari 2017. Beleidsdoorlichting artikel 13, Integratie en Maatschappelijke Samenhang - 30982-31

Besluit: Ter informatie.
Besluit: Het BOR vragen voor de volgende procedurevergadering een notitie te verzorgen over de beleidsdoorlichting.
Noot:

Behandelschema verantwoording en Voorjaarsnota 2017

Zaak: Stafnotitie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 6 februari 2017. Voorstel voor commissiebrief aan Presidium over verantwoording en Voorjaarsnota 2017 - 2017Z01840

Besluit: De brief en de daarin opgenomen voorstellen worden vastgesteld en verzonden aan het Presidium. Het Presidium wordt geadviseerd het plenaire Verantwoordingsdebat te houden in de week van 29 mei 2017.
Noot: De door de commissie Financiën aan het Presidium verzonden brief is te raadplegen op de website van de Tweede Kamer (link).

Brief Algemene Rekenkamer inzake een vacature collegelid van de Algemene Rekenkamer

Zaak: Stafnotitie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 10 februari 2017. Stafnotitie - Vacaturevervulling lid college Algemene Rekenkamer - 2017Z02234

Besluit: De in deze stafnotitie opgenomen voorstellen voor het te volgen proces om te komen tot een voordracht van drie kandidaten voor het college van de Algemene Rekenkamer, worden vastgesteld.
Noot: •Het is de taak van de Kamer om, mede op basis van een voordracht van zes kandidaten door de Rekenkamer, te komen tot een voordracht van drie kandidaten aan de regering ter vervulling van de ontstane vacature. De commissie Financiën doet hiertoe een voorstel aan de Kamer.•Conform de voorstellen in de stafnotitie is besloten om:•na het verkiezingsreces een werkgroep in te stellen om te komen tot een ontwerpvoordracht; en•deze werkgroep een tijdspad te adviseren waarmee de Kamer voor het zomerreces over een voordracht zal kunnen besluiten.

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 2 februari 2017. Brief Algemene Rekenkamer inzake een vacature collegelid van de Algemene Rekenkamer - 34153-5

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: De Algemene Rekenkamer deelt mede dat het collegelid Vendrik per 1 april 2017 eervol ontslag is verleend door Zijne Majesteit de Koning.

Toestemming deelname van een vertegenwoordiger van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) aan het rondetafelgesprek over terrorismefinanciering

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 2 februari 2017. Toestemming deelname van een vertegenwoordiger van de Algemene

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Schriftelijk overleg over Btw-carrouselfraude

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 10 februari 2017. Antwoord op vragen van de commissie over Btw-carrouselfraude en Btw-carrouselfraude en antwoord op vraag van het lid Omtzigt en het lid Groot, gesteld tijdens het mondelinge vragenuur van 25 oktober 2016 - 31066-343

Besluit: Het algemeen overleg Btw-carrouselfraude / tegengaan van terrorismefinanciering dat gepland stond op donderdag 16 februari 2017 en waarvoor deze brief stond geagendeerd, omzetten in een schriftelijk overleg met als inbrengdatum dinsdag 21 februari 2017 te 17.00 uur.Stukken/brieven (als eerste) ondertekend door een andere bewindspersoon

Afschrift brief aan Eerste Kamer inzake pensioen in eigen beheer - verschil tussen bepaald elders verzekerd deel en onbepaald elders verzekerd deel

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 10 februari 2017. Afschrift brief aan Eerste Kamer inzake pensioen in eigen beheer - verschil tussen bepaald elders verzekerd deel en onbepaald elders verzekerd deel - 2017Z02257

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Wijzigingen van het Besluit fiscale eenheid 2003

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 29 december 2016. Wijziging van het Besluit fiscale eenheid 2003 - 34323-18

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: •Dit betreft een nahangprocedure met betrekking tot wijzigingen van het Besluit fiscale eenheid in het Eindejaarsbesluit 2016.•Het betreft aanpassingen van het fiscale-eenheidsregime in de vennootschapsbelasting ingevolge de Wet aanpassing fiscale eenheid.•Deze wijzigingen treden niet eerder in werking dan acht weken na 29 december 2016 (23 februari 2017) en werken terug tot en met 1 januari 2017.
Gerelateerde kamerstukken: 34323-18

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 9 februari 2017. Wijzigingen van het Besluit fiscale eenheid 2003 - 34323-19

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: In de procedurevergadering van 18 januari 2017 is besloten de staatssecretaris van Financiën te verzoeken om uiterlijk op donderdag 16 februari 2017 zijn reactie aan de Kamer toe te sturen op het commentaar van de Commissie Wetsvoorstellen van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) op wijzigingen van het Besluit fiscale eenheid 2003. Deze brief is de reactie van de staatssecretaris op dat verzoek.
Gerelateerde kamerstukken: 34323-19

Brief naar aanleiding van uitzending Zembla op 1 februari 2017.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 8 februari 2017. Brief naar aanleiding van uitzending Zembla op 1 februari 2017 - 31066-3405

Besluit: Reeds betrokken bij het plenaire debat over de Belastingdienst d.d. 9 februari 2017.

Vervallen tijdklemmen kapitaalverzekeringen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 8 februari 2017. Vervallen tijdklemmen kapitaalverzekeringen - 34552-78

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: •Als gevolg van het aangenomen amendement Omtzigt/Ronnes is in Overige fiscale maatregelen 2017 (OFM 2017) opgenomen dat de zogenoemde tijdklemmen voor de kapitaalverzekering eigen woning (KEW), de spaarrekening eigen woning (SEW) en het beleggingsrecht eigen woning (BEW) met inwerkingtreding bij koninklijk besluit geheel vervallen.•Met deze brief komt de staatssecretaris van Financiën tegemoet aan zijn toezegging om de Kamer voor 1 februari 2017 te informeren over het overleg over de impact van het vervallen van de zogenoemde tijdklemmen met DNB, AFM en het Verbond van Verzekeraars. •Op basis van het overleg komt de staatssecretaris tot de conclusie dat – hoewel dit met enige onzekerheid blijft omgeven – de impact van het vervallen van de tijdklemmen beperkt lijkt te zijn.•De staatssecretaris is voornemens deze maatregelen per 1 april 2017 in werking te laten treden.•Hij verzoekt de Kamer om eventuele bezwaren, gelet op de gevraagde spoedige inwerkingtreding, binnen drie weken na dagtekening (31 januari 2017) van deze brief kenbaar te maken (21 februari 2017).
Gerelateerde kamerstukken: 34552-78

Reactie op enkele brieven Bbz en reactie m.b.t. motie van de leden Groot en Omtzigt over een maatwerkoplossing voor mensen wier leenbijstand is omgezet in een gift

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 1 februari 2017. Reactie op enkele brieven Bbz en reactie m.b.t. motie van de leden Groot en Omtzigt over een maatwerkoplossing voor mensen wier leenbijstand is omgezet in een gift - 2017Z01437

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Handhavingsbeleid Belastingdienst dat is gepland op woensdag 22 februari 2017.
Noot: •In deze brief geeft de staatssecretaris aan dat hij geen mogelijkheden ziet om tot een juridisch goed verdedigbare en tevens betaalbare maatwerkoplossing voor de periode voor 1 januari 2017 te komen.•De staatssecretaris verwijst hierbij naar zijn antwoorden op de schriftelijke vragen van de Kamerleden Omtzigt (CDA) en Groot (PvdA) over dit onderwerp: Aanhangsel Handelingen II, 2016/17, nr. 1108 (https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2017D03015).

Reactie op verzoek commissie om aandacht voor oneerlijke verandering in artikel 82a van Successiewet uit Belastingplan 2016 per 1 januari 2017.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 7 februari 2017. Reactie op verzoek commissie om aandacht voor oneerlijke verandering in artikel 82a van Successiewet uit Belastingplan 2016 per 1 januari 2017 - 2017Z01894

Besluit: Desgewenst betrekken bij het - nog te ontvangen - pakket Belastingplan 2018.
Noot: •Dit betreft een reactie van de staatssecretaris van Financiën op een brief over het overgangsrecht bij de vanaf 1 januari 2017 geldende vrijstelling schenkbelasting voor een eigen woning tot € 100.000.•Het kabinet ziet geen aanleiding het overgangsrecht 2017 te verruimen.

Beantwoording op vragen commissie over de Belastingdienst

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 1 februari 2017. Beantwoording op vragen commissie over de kabinetsreactie op het Rapport van de Commissie onderzoek Belastingdienst: Onderzoek naar de besluitvormingsprocedures binnen de Belastingdienst - 31066-332

Besluit: Reeds betrokken bij het algemeen overleg Belastingdienst d.d. 2 februari 2017.4

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 1 februari 2017. Beantwoording op vragen commissie over de continuïteitsrapportage Belastingdienst en enkele andere op de Belastingdienst betrekking hebbende stukken - 31066-333

Besluit: Reeds betrokken bij het algemeen overleg Belastingdienst d.d. 2 februari 2017.

Reactie op verzoek commissie inzake toestemming deelname vertegenwoordiger FIOD aan rondetafelgesprek tegengaan terrorismefinanciering op 7 februari 2017.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 30 januari 2017. Reactie op verzoek commissie inzake toestemming deelname vertegenwoordiger FIOD aan rondetafelgesprek tegengaan terrorismefinanciering op 7 februari 2017 - 2017Z01340

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Reactie op verzoek commissie om toestemming deelname leiding Belastingdienst aan hoorzitting op 31 januari 2017.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 30 januari 2017. Reactie op verzoek commissie om toestemming deelname leiding Belastingdienst aan hoorzitting op 31 januari 2017 - 2017Z01322

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Handhaving van de Wet DBA

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 3 februari 2017. Handhaving van de Wet DBA - 34036-61

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Handhavingsbeleid Belastingdienst dat is gepland op woensdag 22 februari 2017.
Gerelateerde kamerstukken: 34036-61

Gestanddoening toezegging wetgevingsoverleg Wet implementatie verordening en richtlijn marktmisbruik en toezegging boetebesluit

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 9 februari 2017. Gestanddoening toezegging wetgevingsoverleg Wet implementatie verordening en richtlijn marktmisbruik en toezegging boetebesluit - 32545-603

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: •Tijdens het wetgevingsoverleg over de Wet implementatie verordening en richtlijn marktmisbruik van 4 juli 2016 heeft de minister toegezegd de Kamer op de hoogte te houden van bepalingen die op grond van artikel 1:3a, vierde lid, van de Wet op het financieel toezicht (Wft) worden opgesteld. Artikel 1:3a biedt een grondslag om bij algemene maatregel van bestuur op detailpunten uitvoering te kunnen geven aan Europese verordeningen op het gebied van de financiële markten. Via deze brief doet de minister die toezegging gestand.•Met deze brief wordt ook een andere toezegging gestand gedaan, nl. om de Tweede Kamer in een vroegtijdig stadium op de hoogte te stellen van beleidsmatige aanpassingen in het Besluit bestuurlijke boetes financiële sector. Deze toezegging is gedaan in het kader van de wijziging van het boetestelsel in 2009.Stukken/brieven (als eerste) ondertekend door de staatssecretaris van Financiën

Onderbouwing financiële kaders NS

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 7 februari 2017. Onderbouwing financiële kaders NS - 28165-265

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Schriftelijk overleg over het verslag van het Financieel Stabiliteitscomité

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 15 november 2016. Verslag Financieel Stabiliteitscomité - 32545-57

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 9 februari 2017. Antwoord op vragen commissie over het verslag Financieel Stabiliteitscomité en over de ESRB waarschuwing inzake de Nederlandse woningmarkt - 32545-61

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Beleidsdoorlichting van artikel 6 Btw-compensatiefonds (BCF) op de begroting Financiën en Nationale Schuld (IX)

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 25 oktober 2016. Beleidsdoorlichting van artikel 6 Btw-compensatiefonds (BCF) op de begroting Financiën en Nationale Schuld (IX) - 31935-33

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 9 februari 2017. Beantwoording vragen commissie over de beleidsdoorlichting van artikel 6 Btw-compensatiefonds (BCF) op de begroting Financiën en Nationale Schuld (IX) - 31935-39

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Doorlooptijden hypotheekaanvragen2

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 31 januari 2017. Doorlooptijden hypotheekaanvragen - 32847-293

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: De doorlooptijden bij hypotheken laten al geruime tijd een duidelijk dalende trend zien. De Mortgage Credit Directive (MCD) heeft hier geen verandering in gebracht. Vooral inspanningen in de sector lijken hieraan ten grondslag te liggen. De consument zelf heeft ook een belangrijke rol om het proces zo efficiënt mogelijk te doorlopen door goed voorbereid alle benodigde documenten op orde te hebben. Indien doorlooptijden op een verantwoorde manier efficiënter kunnen worden ingericht is dat volgens de minister een welkome ontwikkeling. Uiteindelijk moet naar zijn oordeel wel voorop blijven staan dat het acceptatieproces zorgvuldig wordt doorlopen. De huidige stand van zaken geeft de minister momenteel geen aanleiding om nadere maatregelen te overwegen.

Schriftelijk overleg over vereenvoudigen van overstappen naar een andere bank

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 7 juli 2016. Vereenvoudigen van overstappen naar een andere bank - 27863-67

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 2 februari 2017. Antwoorden op vragen commissie over het vereenvoudigen van overstappen naar een andere bank - 27863-68

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Wet aanvullende maatregelen accountantsorganisaties; Rechtsbescherming accountants en accountantsorganisaties

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 31 januari 2017. Rechtsbescherming accountants en accountantsorganisaties - 33977-16

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van wetsvoorstel Wet aanvullende maatregelen accountantsorganisaties (34677).
Noot: In deze brief concludeert de minister dat er ten aanzien van de formele rechtsbeschermingsmogelijkheden van accountants(organisaties) op dit moment geen lacunes bestaan. Ter versterking van de rechtszekerheid voor accountantsorganisaties en individuele accountants, zal de AFM verkennen hoe de markt beter geïnformeerd kan worden over haar belangenafweging om te besluiten tot het indienen van een tuchtklacht of het opleggen van (formele) handhavingsmaatregelen. Tevens zullen de AFM en de NBA een rol vervullen bij het verduidelijken van normen door daarover met elkaar het gesprek aan te gaan en de uitkomst van hun dialoog te delen met de sector. Ten slotte zal de rechtsbescherming voor de accountancysector worden versterkt met het - nog in te dienen - wetsvoorstel transparant toezicht financiële markten.Stukken/brieven (als eerste) ondertekend door de minister van Financiën

Zaak: Wetgeving - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 10 februari 2017. Wijziging van de Wet toezicht accountantsorganisaties, het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten op het terrein van accountantsorganisaties en het accountantsberoep in verband met het versterken van de governance van accountantsorganisaties (Wet aanvullende maatregelen accountantsorganisaties) - 34677

Besluit: De inbrengdatum voor het verslag wordt vastgesteld op donderdag 30 maart 2017 te 14.00 uur.
Noot: •Het wetsvoorstel bevat maatregelen ter versterking van de governance van accountantsorganisaties en ter verbetering van de kwaliteit van de wettelijke controles. Het wetsvoorstel voorziet ook in een aantal nieuwe bevoegdheden voor de AFM. •De beoogde inwerkingtredingsdatum van het wetsvoorstel is 1 januari 2018.

Behandelschema pakket Belastingplan 2018

Zaak: Overig - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 8 februari 2017. Behandelschema Belastingplan 2018 - 2017Z02074

Besluit: Onderstaand behandelschema voor het pakket Belastingplan 2018 is vastgesteld (zie de noot).
Noot: •Dinsdag 19 september; Prinsjesdag (week 38): indiening•Woensdag 27 september van 10:00-12:30 uur (week 39): besloten technische briefing•Woensdag 11 oktober 12:00 uur (week 41): inbrengdatum voor het verslagHerfstreces van 13 oktober t/m 23 oktober 2017 •Dinsdag 24 oktober (week 43): nota naar aanleiding van verslag•Maandag 30 oktober van 11:00-19:00 uur (week 44): eerste wetgevingsoverleg, eerste termijn commissie•Donderdag 2 november (week 44): schriftelijke antwoorden n.a.v. het eerste wetgevingsoverleg•Maandag 6 november van 11:00-23:00 uur (week 45): tweede wetgevingsoverleg, eerste termijn regering en volledige tweede termijn