Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 30 maart 2017

Gepubliceerd: 3 april 2017
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Financiën
Activiteitnummer: 2016A0419916
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=766d612e-e062-4ded-9312-76841c8dc449&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20Financi%C3%ABn%20-%2030%20maart%202017%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 34703, 22112, 22112, 21501, 21501, 22112, 34054, 21501, 26448, 27879, 31865, 31865, 32140, 31980, 25087, 25087, 25087, 25087, 26485, 31935, 31935, 34196, 34196, 31066, 22112, 22112, 31311, 31066, 32545, 32847, 32545, 22026, 31311, 29023, 34469, 34469, 27863, 27863, 27863, 32545, 34651, 34651, 34634, 34634

Inhoud


Voorbereiding gesprek president Europese Centrale Bank

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, P.H. Omtzigt (CDA) - 30 maart 2017. Voorbereiding gesprek president Europese Centrale Bank - 2017Z04333

Besluit: Het eerder door de commissie genomen besluit om het gesprek met de president van de ECB dat is gepland op woensdag 10 mei 2017 gezamenlijk voor te bereiden, wordt bevestigd.

Voorstel van mevrouw Aukje de Vries (VVD) om een reactie te vragen aan de staatssecretaris van Financiën op het bericht "Free-market groups urge repeal of Obama-era offshore tax law"15

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, A. (Aukje) de Vries (VVD) - 29 maart 2017. Voorstel van mevrouw Aukje de Vries (VVD) om een reactie te vragen aan de staatssecretaris van Financiën op het bericht "Free-market groups urge repeal of Obama-era offshore tax law" - 2017Z04153

Besluit: Besloten wordt de staatssecretaris van Financiën om een reactie te vragen op het bericht "Free-market groups urge repeal of Obama-era offshore tax law".Rondvraag

Voorstel van mevrouw Leijten (SP) om een AO te houden over de financiële positie van de Algemene Rekenkamer

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 29 maart 2017. Verslag 2016 van de Algemene Rekenkamer - 34703-1

Besluit: Ter informatie.
Noot: •In dit jaarverslag wordt onder meer melding gemaakt van een ingezette reorganisatie, mede naar aanleiding van opgelegde taakstellingen (pagina's 5, 9, 47-48, 70-73). •Zie ook de brief van de president van de Algemene Rekenkamer van 21 september 2016 (34550-IIB, nr. 4). De commissie Binnenlandse zaken heeft destijds besloten die brief (desgewenst) te betrekken bij de begrotingsbehandeling van de overige Hoge Colleges van Staat en de Kabinetten van de Gouverneurs (IIB) voor het jaar 2017 (34550-IIB).•Het jaarverslag van de Algemene Rekenkamer wordt tevens geagendeerd voor de procedurevergadering van de commissie Financiën die is gepland op woensdag 12 april 2017.

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, R.M. Leijten (SP) - 29 maart 2017. Voorstel van mevrouw Leijten (SP) om een AO te houden over de financiële positie van de Algemene Rekenkamer - 2017Z04150

Besluit: Agenderen van de financiële positie van de Algemene Rekenkamer voor het (nog in te plannen) periodiek overleg en vervolgens desgewenst betrekken bij het Verantwoordingsdebat 2017.

Consultatiereactie Mid-term review Kapitaalmarktunie

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem (PvdA) - 23 maart

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad dat is gepland op woensdag 17 mei 2017.
Noot: De Europese Commissie heeft op 20 januari 2017 een publieke consultatie geopend voorafgaand aan de tussentijdse evaluatie van de kapitaalmarktunie. De minister stuurt de Kamer de gezamenlijke reactie van Financiën, Economische Zaken, de AFM en DNB op deze consultatie.Overig

Witboek over de toekomst van Europa (onderdeel Economische en Monetaire Unie)

Zaak: EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 17 maart 2017. EU-voorstel: Witboek over de toekomst van Europa; Beschouwingen en scenario's voor de EU27 tegen 2025 COM (2017) 2025 - 2017Z03822

Besluit: De minister van Financiën verzoeken om een brief met een inhoudelijke appreciatie en verwachting voor het verdere procesverloop van het onderdeel Economische en Monetaire Unie van het witboek.
Noot: •De commissie Financiën heeft in het najaar van 2016 het onderdeel "Verdieping EMU" van dit witboek als prioritair onderwerp aangemerkt. In de procedurevergadering van 15 februari 2017 is bij de discussie over de jaarplanning van de commissie besloten dit onderwerp op voorhand te selecteren voor een aanvullende inzet van de commissieleden en/of de commissiestaf. Tevens is besloten om na ontvangst van het witboek een besluit te nemen over het aanstellen van rapporteurs.•De vaste commissie voor Europese Zaken, die het voortouw heeft bij de behandeling van het witboek, heeft in haar procedurevergadering van 30 maart 2017 besloten de minister van Buitenlandse Zaken te verzoeken om een kabinetsreactie vóór 13 april 2017 aan de Kamer toe te zenden.

Schriftelijk overleg over kabinetsreactie op voorstellen van de Europese Commissie inzake risicoreducerende maatregelen

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 19 december 2016. Kabinetsreactie op voorstellen van de Europese Commissie inzake risicoreducerende maatregelen - 22112-2261

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad dat is gepland op woensdag 17 mei 2017.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 9 maart 2017. Antwoord op vragen commissie over de kabinetsreactie op voorstellen van de Europese Commissie inzake risicoreducerende maatregelen - 22112-2323

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad dat is gepland op woensdag 17 mei 2017.

Schriftelijk overleg Eurogroep/Ecofinraad

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 10 maart 2017. Geannoteerde agenda voor de Eurogroep en Ecofinraad van 20 en 21 maart te Brussel - 21501-07-1420

Besluit: Reeds betrokken bij het algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad d.d. 30 maart 2017.
Noot: In verband met het verkiezingsreces is in de procedurevergadering van 15 februari 2017 besloten om over de Eurogroep/Ecofinraad van 20 en 21 maart 2017 in plaats van het gebruikelijke algemeen overleg een schriftelijk overleg te voeren.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 28 februari 2017.

Besluit: Reeds betrokken bij het algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad d.d. 30 maart 2017.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 15 maart 2017. Antwoord op vragen commissie over de geannoteerde agenda voor de Eurogroep en Ecofinraad van 20 en 21 maart te Brussel - 21501-07-1421

Besluit: Reeds betrokken bij het algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad d.d. 30 maart 2017.
Noot: In verband met het verkiezingsreces is in de procedurevergadering van 15 februari 2017 besloten om over de Eurogroep/Ecofinraad van 20 en 21 maart 2017 in plaats van het gebruikelijke algemeen overleg een schriftelijk overleg te voeren.

Nederlandse consultatiereactie op EIOPA-discussiedocument over herstel en afwikkeling van verzekeraars

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 23 februari 2017. Nederlandse consultatie reactie op EIOPA discussie document herstel en afwikkeling van verzekeraars - 22112-2311

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Als bijlage bij deze brief stuurt de minister de reactie van Nederland op het EIOPA-discussiedocument over de potentiële harmonisatie van raamwerken voor herstel en afwikkeling van verzekeraars.

Lijst van nieuwe EU-voorstellen vaste commissie FIN

Zaak: Lijst met EU-voorstellen - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 22 maart 2017. Lijst nieuwe EU-voorstellen 2016-2017, week 8 t/m 11 (FIN) - 2017Z03289

Besluit: COM(2017) 90, Mededeling van de Europese Commissie over het Europees semester 2017: beoordeling van structurele hervormingen, preventie en correctie van macro-economische onevenwichtigheden, en resultaten van diepgaande evaluaties.
Besluit: Minister verzoeken om een kabinetsappreciatie.
Besluit: COM(2017) 79, Voorstel voor een verordening betreffende de vrijstelling van de vereiste om summiere aangiften bij binnenbrengen en uitgaan in te dienen voor Uniegoederen die via de corridor van Neum worden vervoerd.
Besluit: BNC-fiche afwachten.
Besluit: COM(2017) 102, Verslag van de Europese Commissie met bevindingen en actiepunten voor het versnellen van de kapitaalmarktenunie.
Besluit: de minister verzoeken om een kabinetsreactie op de in dit verslag vastgestelde belemmeringen voor kapitaalstromen en de daaruit voortvloeiende actiepunten voor lidstaten in de bijbehorende routekaart.
Besluit: COM(2017) 123, Verslag van de Europese Commissie over de kwaliteit van de in 2016 door de lidstaten verstrekte begrotingsgegevens. In het verslag staan de bevindingen van de Europese Commissie (Eurostat) aangaande de tijdigheid, betrouwbaarheid en volledigheid van de in 2016 verstrekte gegevens over het overheidstekort en de overheidsschuld.
Besluit: Ter informatie.

Verslag van een Interparlementaire conferentie over het Europees semester voor economische beleidscoördinatie en bestuur

Zaak: Overig - Tweede Kamerlid, P.J.M.J. Moors (VVD) - 21 februari 2017. Verslag van een Interparlementaire conferentie over het Europees semester voor economische beleidscoördinatie en bestuur - 34054-6

Besluit: Ter informatie.
Noot: Van 30 januari tot en met 1 februari jl. vonden tijdens de "Europese parlementaire week" twee interparlementaire EU-conferenties plaats in Brussel:

Geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad van 20 en 21 februari 2017 te Brussel

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 13 februari 2017. Geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad van 20 en 21 februari 2017 te Brussel - 21501-07-1416

Besluit: Reeds betrokken bij het algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad d.d. 14 februari 2017.

Brief over de behandeling van de verantwoording over 2016 en de eerste suppletoire begrotingen 2017

Zaak: Stafnotitie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 24 maart 2017. Stafnotitie - brief aan de commissies inzake de behandeling van de jaarverantwoording 2016 en de eerste suppletoire begroting 2017 - 2017Z04026

Besluit: De brief vaststellen en verzenden aan de vaste en algemene commissies.

Ter informatie - Recent van de Algemene Rekenkamer ontvangen brieven/rapporten en reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 8 februari 2017. Reactie op het rapport van de Algemene Rekenkamer: "UWV, balanceren tussen ambities en middelen" - 26448-587

Besluit: Ter informatie.
Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg over arbeidsmigratie, loondoorbetaling bij ziekte, arbeidsongeschiktheid en arbeidsmarktbeleid op 9 februari 201
Noot:

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 22 februari 2017. Uitvoering aanbeveling Algemene Rekenkamer over CE markering - 27879-58

Besluit: Ter informatie.
Noot:

Ter informatie - Recent van de Europese Rekenkamer ontvangen brieven/verslagen/rapporten en reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën

Zaak: Brief derden - Europese Rekenkamer (ERK)

Besluit: Ter informatie.
Besluit: Desgewenst betrekken bij het plenaire debat over het WRR-rapport 'Naar een voedselbeleid'.
Noot:

Zaak: Brief derden - Europese Rekenkamer (ERK) te Luxembourg - 2 maart 2017. Aanbieding rapport ‘Meer inspanningen nodig om het Natura 2000-netwerk zo te ontwikkelen dat het volledige potentieel ervan wordt gerealiseerd’ van ERK - 2017Z03491

Besluit: Ter informatie.
Noot:

Schriftelijk overleg over de evaluatie van de Aanwijzingen voor subsidieverstrekking die volgen uit het Uniform Subsidiekader (USK)10

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 21 november 2016. Evaluatie van de Aanwijzingen voor subsidieverstrekking die volgen uit het Uniform Subsidiekader (USK) - 31865-89

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 15 maart 2017. Antwoorden op vragen commissie over de evaluatie van de Aanwijzingen voor subsidieverstrekking die volgen uit het Uniform Subsidiekader - 31865-92

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Advies van de werkgroep marginale kosten van belastingheffing

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 1 maart 2017. Advies van de werkgroep marginale kosten van belastingheffing - 34550-IX-17

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Deze brief bevat het advies van de werkgroep Marginale kosten van belastingheffing. De werkgroep is gevraagd om te adviseren over de te stellen eisen aan maatschappelijke kosten-batenanalyses (MKBA) in opdracht van het Rijk, naar aanleiding van de in 2013 opgestelde algemene leidraad MKBA (33750-IX-9). Het advies van de werkgroep heeft betrekking op:•De kosten van (de verstorende werking van) belastingheffing. Volgens de werkgroep is het niet nodig te corrigeren voor de kosten van belastingheffing bij financiering uit algemene middelen.•De verdelingseffecten van de maatregelen. De werkgroep adviseert expliciet aandacht te besteden aan het afzonderlijk in beeld brengen van de mate waarin verschillende inkomensgroepen positieve of negatieve effecten ondervinden van een maatregel, wanneer deze is gericht op inkomensherverdeling of als de effecten zodanig scheef verdeeld zijn over inkomensgroepen dat deze de besluitvorming kunnen beïnvloeden.Het kabinet ziet in de adviezen een bevestiging van de huidige werkwijze.

Rapport Zicht op belastingverlichtende regelingen; Een inventarisatie van fiscale regelingen die de belastingontvangsten van het Rijk beperken

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 1 februari 2017. Rapport Zicht op belastingverlichtende regelingen; Een inventarisatie van fiscale regelingen die de belastingontvangsten van het Rijk beperken - 32140-30

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen aan de Algemene Rekenkamer vaststellen op donderdag 20 april 2017 te 14.00 uur.
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen aan de staatssecretaris van Financiën vaststellen op donderdag 20 april 2017 te 14.00 uur.
Besluit: Na ontvangst van de antwoorden op de gestelde vragen wordt besloten over het al dan niet voeren van een gesprek met de Algemene Rekenkamer. Het rapport wordt vervolgens aangehouden tot de eerste procedurevergadering na het aantreden van een nieuw kabinet.

Reikwijdte van artikel 30 van de Wet op de parlementaire enquête 2008 (Wpe 2008) en jurisprudentie die daarop betrekking heeft

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, S.A. Blok - 18 augustus 2016. Reikwijdte van artikel 30 van de Wet op de parlementaire enquête 2008 (Wpe 2008) en jurisprudentie die daarop betrekking heeft - 31980-84

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering en de commissiestaf
Noot: •Tijdens de procedurevergadering van 14 september 2016 is besloten om deze brief aan te houden tot de Hoge Raad uitspraak heeft gedaan in het cassatieberoep tegen het arrest van Hof Amsterdam van 29 juni 2014 (ECLI:NL:GHAMS:2014:3005) inzake de bewijsuitsluitingsregel van artikel 30 Wpe 2008. •In zijn uitspraak (http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2016:2213) is de Hoge Raad niet nader ingegaan op de reikwijdte van artikel 30 Wpe 2008, wel is de conclusie van de A-G gevolgd. De A-G heeft uitgebreid stilgestaan bij de reikwijdte van artikel 30 Wpe 2008 (http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:PHR:2016:163) en concludeert dat de bewijsuitsluiting van artikel 30 Wpe 2008 absoluut is.

Rapportage over stand van zaken parlementaire goedkeuring verdragen (onderdeel Financiën)

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 20 maart 2017. Rapportage over stand van zaken parlementaire goedkeuring verdragen - 34550-V-71

Besluit: Ter informatie (voortouw commissie BuZa).
Noot: •Jaarlijks overzicht van tot stand gekomen verdragen, waarbij partij worden van het Koninkrijk tot de reële mogelijkheden behoort, maar die nog niet ter goedkeuring zijn ingediend (peildatum 1 januari 2017). •Het overzicht bestaat uit drie lijsten:•verdragen waarvan verwacht wordt dat zij in de loop van 2017 ter parlementaire goedkeuring worden ingediend (lijst I, 112 verdragen)•lijst van verdragen waarvan de indiening ter goedkeuring eerst op langere termijn te verwachten valt, of ten aanzien waarvan nog geen beslissing is genomen over de wenselijkheid van partij worden (lijst II, 24 verdragen)•lijst van verdragen ten aanzien waarvan is besloten dat partij daarbij worden onder de huidige omstandigheden niet wenselijk is, maar waarbij onderkend is dat, als de omstandigheden zich zouden wijzigen, heroverweging van deze beslissing nodig zou kunnen zijn (lijst III, 18 verdragen)•De minister van Buitenlandse Zaken zou het zeer op prijs stellen indien de Kamer te zijner tijd medewerking zou willen verlenen aan een voortvarende behandeling van de verdragen van lijst I.

Schriftelijk overleg over reactie op motie van het lid Merkies c.s. over volledige country-by-country reporting

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, S.A. Blok - 13 februari 2017. Antwoorden op vragen van de commissie over de reactie op motie van het lid Merkies c.s. over volledige country-by-country reporting - 25087-146

Besluit: Reeds betrokken bij het VSO over de reactie op motie van het lid Merkies c.s. over volledige country-by-country reporting (25087, nr. 146) d.d. 23 februari 2017.

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 19 oktober 2016. Reactie op motie van het lid Merkies c.s. over volledige country-by-country reporting (Kamerstuk 21 501-07, nr. 1385) - 25087-134

Besluit: Reeds betrokken bij het VSO over de reactie op motie van het lid Merkies c.s. over volledige country-by-country reporting (25087, nr. 146) d.d. 23 februari 2017.

Schriftelijk overleg over de hoofdlijnen van het multilateraal instrument BEPS (Kamerstuk 25 087, nr. 135)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 28 oktober 2016. Multilateraal instrument BEPS - 25087-135

Besluit: Betrekken bij het plenaire debat over belastingafspraken met multinationals.8

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 21 maart 2017. Antwoorden op vragen van de commissie over de hoofdlijnen van het multilateraal instrument BEPS - 25087-148

Besluit: Betrekken bij het plenaire debat over belastingafspraken met multinationals.

Beleidsdoorlichting artikel 5 begroting IX: Exportkredietverzekeringen, -garanties en investeringsverzekering; Gevolgen voor het beleid van de NCP-uitspraak inzake rol ADSB bij de verstrekking van twee exportkredietverzekeringen voor twee baggerprojecten in Suape, Brazilië

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 17 maart 2017. Uitspraak van het Nederlandse Nationaal Contactpunt (NCP) inzake de rol van Atradius Dutch State Business (ADSB) bij de verstrekking van twee exportkredietverzekeringen voor twee baggerprojecten in Suape, Brazilië - 26485-243

Besluit: Desgewenst betrekken bij de verdere behandeling van de beleidsdoorlichting.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 17 maart 2017. Beantwoording vragen commissie over de beleidsdoorlichting artikel 5 begroting IX: Exportkredietverzekeringen, -garanties en investeringsverzekering - 31935-40

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van de beleidsdoorlichting.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 14 oktober 2016. Beleidsdoorlichting artikel 5 begroting IX: Exportkredietverzekeringen, -garanties en investeringsverzekering - 31935-32

Besluit: Aangehouden tot de eerste procedurevergadering na het aantreden van een nieuw kabinet.

Verdwijnen van de blauwe envelop

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 10 mei 2016. Reactie op het verzoek van het lid Omtzigt, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 5 april 2016, over het bericht ‘Ombudsman hekelt einde blauwe envelop in kritisch rapport’ - 34196-27

Besluit: Agenderen voor het - nog te plannen - algemeen overleg Belastingdienst.
Noot: Eerder is besloten deze brief te betrekken bij het nog te plannen dertigledendebat over het rapport van de Nationale ombudsman over het verdwijnen van de blauwe envelop. Dit debat is in februari 2017 afgevoerd van de lijst met nog te plannen debatten.
Gerelateerde kamerstukken: 34196-27

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 27 mei 2016. Besluitvorming over uitsluitend digitaal verzenden van definitieve toeslagbeschikkingen - 34196-29

Besluit: Agenderen voor het - nog te plannen - algemeen overleg Belastingdienst.
Noot: Eerder is besloten deze brief te betrekken bij het nog te plannen dertigledendebat over het rapport van de Nationale ombudsman over het verdwijnen van de blauwe envelop. Dit debat is in februari 2017 afgevoerd van de lijst met nog te plannen debatten.
Gerelateerde kamerstukken: 34196-29

Uitstel toezending reactie over de situatie waarin pleegkinderen kwalificeren als partner voor de toeslagen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 13 maart 2017. Uitstel toezending reactie over de situatie waarin pleegkinderen kwalificeren als partner voor de toeslagen - 31066-349

Besluit: Agenderen voor het - nog te plannen - algemeen overleg Belastingdienst.
Besluit: De staatssecretaris van Financiën wordt verzocht om de Kamer tijdig voorafgaand aan het algemeen overleg te informeren over de voorgenomen oplossing.
Noot: Tijdens het algemeen overleg van 15 december 2016 heeft de staatssecretaris toegezegd om uiterlijk in februari 2017 te reageren op vragen van de heren Bashir en Omtzigt inzake de situatie waarin pleegkinderen kwalificeren als partner voor de toeslagen. Op dit moment zijn er oplossingsrichtingen in beeld, waarvan de uitvoerbaarheid wordt onderzocht. Tot spijt van de staatssecretaris is daar meer tijd voor nodig dan voorzien. Zodra dit onderzoek is afgerond zal de staatssecretaris de Kamer berichten.
Noot: Tijdens het algemeen overleg van 15 december 2016 heeft de staatssecretaris toegezegd om uiterlijk in februari 2017 te reageren op vragen van de heren Bashir en Omtzigt inzake de situatie waarin pleegkinderen kwalificeren als partner voor de toeslagen. Op dit moment zijn er oplossingsrichtingen in beeld, waarvan de uitvoerbaarheid wordt onderzocht. Tot spijt van de staatssecretaris is daar meer tijd voor nodig dan voorzien. Zodra dit onderzoek is afgerond zal de staatssecretaris de Kamer berichten.7

Reactie op brief van een burger inzake aandacht voor geschil met ministerie van Financiën over restitutie belasting toegevoegde waarde (BTW) op niet geleverd product

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 2 maart 2017. Reactie op brief van een burger inzake aandacht voor geschil met ministerie van Financiën over restitutie belasting toegevoegde waarde (BTW) op niet geleverd product - 2017Z03455

Besluit: Agenderen voor het - nog te plannen - algemeen overleg Belastingdienst.

Schriftelijk overleg over Pensioenen en de Europese kapitaalmarktunie en over de Analyse Hoge Raad arrest inzake DB-pensioenregeling

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 19 december 2016. Analyse Hoge Raad arrest inzake DB-pensioenregeling - 34550-IX-13

Besluit: Betrekken bij het plenaire debat over onderzoek door de eurozone naar de fiscale houdbaarheid van pensioenstelsels.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 9 december 2016. Pensioenen en de Europese kapitaalmarktunie - 22112-2257

Besluit: Betrekken bij het plenaire debat over onderzoek door de eurozone naar de fiscale houdbaarheid van pensioenstelsels.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 1 maart 2017. Antwoorden op vragen commissie over Pensioenen en de Europese kapitaalmarktunie en over de Analyse Hoge Raad arrest inzake DB-pensioenregeling - 22112-2317

Besluit: Betrekken bij het plenaire debat over onderzoek door de eurozone naar de fiscale houdbaarheid van pensioenstelsels.

Reactie op het verzoek van het lid Omtzigt, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 14 februari 2017, over het artikel ‘Nieuwe wet kost 122.000 zzp'ers omzet’ uit Trouw van maandag 13 februari 2017.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 21 februari 2017. Reactie op het verzoek van het lid Omtzigt, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 14 februari 2017, over het artikel ‘Nieuwe wet kost 122.000 zzp'ers omzet’ uit Trouw van maandag 13 februari 2017 - 31311-180

Besluit: Reeds betrokken bij het algemeen overleg Handhavingsbeleid Belastingdienst van 22 februari 2017.
Besluit: Naar aanleiding van dit agendapunt wordt besloten eind mei / begin juni een algemeen overleg te voeren over de uitvoerings- en handhavingsproblematiek m.b.t. de Wet DBA. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de staatssecretaris van Financiën zullen worden verzocht de Kamer een overzicht toe te sturen van toegezegde c.q. nog te ontvangen stukken, incl. de termijn waarbinnen die stukken worden toegestuurd. Voor de volgende procedurevergadering wordt een agendavoorstel voor het algemeen overleg geagendeerd.6

Toezegging naar aanleiding van het debat op 9 februari 2017 over de Belastingdienst

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 14 februari 2017. Toezegging naar aanleiding van het debat op 9 februari 2017 over de Belastingdienst - 31066-344

Besluit: Naar aanleiding van dit agendapunt wordt besloten om eind mei/ begin juni een algemeen overleg Belastingdienst te voeren met de staatssecretaris van Financiën.
Noot: In deze brief geeft de staatssecretaris van Financiën een overzicht van de onderzoeken die zullen worden gedaan naar aanleiding van de uitzending van Zembla van 2 februari 2017 waaruit onder meer bleek dat gegevens van belastingplichtigen bij de afdeling Broedkamer/Data&Analytics van de Belastingdienst onvoldoende zouden zijn beveiligd.

Halfjaarlijkse notificatie van Nederland aan de Europese Commissie over het EMU-saldo en de EMU-schuld

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem (PvdA) - 24 maart 2017. Halfjaarlijkse notificatie van Nederland aan de Europese Commissie over het EMU-saldo en de EMU-schuld - 34550-IX-20

Besluit: Naar aanleiding van dit agendapunt wordt besloten om de minister van Financiën te verzoeken in de - nog te ontvangen - Voorjaarsnota 2017 apart in te gaan op het thema van het in 2016 behaalde begrotingsoverschot in relatie tot de achterblijvende koopkracht van huishoudens.

Wetgevingsbrief op het terrein van de financiële markten

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem (PvdA) - 24 maart 2017. Wetgevingsbrief op het terrein van de financiële markten - 32545-64

Besluit: De minister van Financiën zal worden verzocht de Kamer nader te informeren
Besluit: Naar aanleiding van dit agendapunt wordt besloten na te gaan of net als in voorgaande jaren ook dit voorjaar een Wijzigingswet financiële markten zal worden ingediend.

Leidraad AFM berekening vergoeding bij vervroegde aflossing

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 20 maart 2017. Leidraad AFM berekening vergoeding bij vervroegde aflossing - 32847-296

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Tegemoetkoming wettelijke rente uitkeringen depositogarantiestelsel

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 22 maart 2017. Tegemoetkoming wettelijke rente uitkeringen depositogarantiestelsel - 32545-63

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Reactie op verzoek commissie over de uitvoering van de Wabeke-aanbeveling met betrekking tot beleggingsverzekeringen

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 15 maart 2017. Reactie op verzoek commissie over de uitvoering van de Wabeke-aanbeveling met betrekking tot beleggingsverzekeringen - 2017Z03738

Besluit: T.z.t. betrekken bij een - nog te plannen - schriftelijk, dan wel algemeen overleg over beleggingsverzekeringen.

Investering Intercity Nieuwe Generatie (ICNG) België

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 6 maart 2017. Investering Intercity Nieuwe Generatie (ICNG) België - 22026-496

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: De minister van Financiën heeft vanuit zijn rol bij aandeelhouderschappen van de Staat de NS toestemming gegeven om twee Intercities Nieuwe Generatie (ICNG's) aan te schaffen. Dit is een optie als onderdeel van een reeds afgesloten contract voor de aanschaf van ICNG's voor het traject Den Haag - Eindhoven. Met dit besluit wordt nog niet gekozen voor een oorder ter vervanging van de gehele IC Brussel-vloot.

Reactie op brief Adfiz, namens CANON, inzake de diplomaplicht in relatie tot het algemeen pensioenfonds, analyse vakbekwaamheidbouwwerk en volmacht4

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 24 februari 2017. Reactie op brief Adfiz, namens CANON, inzake het schriftelijk overleg over de diplomaplicht in relatie tot het algemeen pensioenfonds, analyse vakbekwaamheidbouwwerk en volmacht - 2017Z03326

Besluit: De minister van Financiën wordt verzocht de Kamer te informeren wanneer de analyse van het vakbekwaamheidsbouwwerk gereed zal zijn. Ook wil de commissie graag van de minister weten hoe de analyse is opgezet.
Noot: De commissie heeft op 5 december 2016 verslag uitgebracht van een schriftelijk overleg met de minister van Financiën over diplomaplicht in relatie tot algemeen pensioenfonds, analyse vakbekwaamheidbouwwerk en volmacht (32545-54). Naar aanleiding hiervan heeft Adfiz op 22 december 2016 een brief aan de commissie verstuurd, met betrekking op het toetsen van "oude" kennis, overleg met branche- en belangenorganisaties en de verhoging van het legestarief (2016Z24995). De comissie heeft de minister op 6 februari 2017 verzocht om de onderhavige reactie.

Schriftelijk overleg over Outlook 2017

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 22 december 2016. Outlook 2017 - 34550-IX-14

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 7 maart 2017. Antwoorden op vragen commissie over Outlook 2017 - 34550-IX-18

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Begrotingsmutaties ministerie van Financiën 2016

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 7 maart 2017. Begrotingsmutaties begroting Ministerie van Financiën 2016 - 34550-IX-19

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op woensdag 19 april 2017 te 14.00 uur.
Besluit: T.z.t. betrekken bij de behandeling van de - nog te ontvangen - slotwet.
Noot: De minister van Financiën meldt met deze brief enkele mutaties in de begroting van het ministerie van Financiën (IXA) voor 2016 die in de slotwet zullen worden opgenomen. De mutaties zijn het gevolg van:•het onbedoeld eerder voldoen van een bijdrage aan een internationale organisatie (380.000 euro kas en verplichtingen);•het verplichten van de kapitaalstorting aan TenneT in 2017, 2018 en 2019 (780 mln. euro verplichtingen);•verschillende mutaties op artikelonderdeelniveau bij de Belastingdienst (netto verlagingen van 43 mln. euro uitgaven en 251 mln. euro verplichtingen); en•het additioneel storten van niet-gerealiseerde uitgaven in de begrotingsreserve exportkredietverzekeringen (33,7 mln. euro).

Afschrift brief van de AFM over toegestane bandbreedte bij beoordeling rentederivaten

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 24 februari 2017. Afschrift brief van de AFM over toegestane bandbreedte bij beoordeling rentederivaten - 31311-181

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op donderdag 13 april 2017 te 14.00 uur.

Methodebesluit Autoriteit Consument en Markt (ACM) voor Gasunie Transport Services

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 24 februari 2017. Methodebesluit Autoriteit Consument en Markt (ACM) voor Gasunie Transport Services - 29023-213

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Op grond van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet stelt ACM periodiek de methode van regulering vast voor de regionale netbeheerders elektriciteit, de regionale netbeheerders gas, de landelijke netbeheerder elektriciteit (TenneT), de netbeheerder voor het net op Zee (TenneT) en de landelijke netbeheerder gas (GTS). Dit doet ACM in zogenaamde methodebesluiten. Met een methodebesluit bepaalt ACM hoe zij voor een netbeheerder voor een periode van 3-5 jaar de gereguleerde tariefinkomsten berekent.

Reactie op de motie van het lid Nijboer c.s. over meer hoogleraren zonder nevenfuncties in de accountancysector

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 23 februari 2017. Reactie op de motie van het lid Nijboer c.s. over meer hoogleraren zonder nevenfuncties in de sector (Kamerstuk 34469-7) - 34469-12

Besluit: Desgewenst betrekken bij de verdere behandeling van wetsvoorstel Wet aanvullende maatregelen accountantsorganisaties (34677).3
Gerelateerde kamerstukken: 34469-7 , 34469-12

Schriftelijk overleg over Jaarrapportage 2015 van het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB); Rapport Bereikbaarheidsmonitor 2016

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 21 februari 2017. Rapport Bereikbaarheidsmonitor 2016 - 27863-70

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Het rapport "Bereikbaarheidsmonitor 2016"is het driejaarlijks onderzoek van het MOB waarin ontwikkelingen en trends in de bereikbaarheid en toegankelijkheid van betaaldiensten in beeld worden gebracht. Uit de enquête blijkt dat respondenten tevreden zijn over de toegankelijkheid en bereikbaarheid van het betalingsverkeer. Deze conclusie is onveranderd ten opzichte van de metingen in 2007, 2010 en 2013. Uit de enquête blijkt voorts dat kwetsbare groepen het in 2016 moeilijker vinden zelfstandig hun basisbetaaldiensten uit te voeren in vergelijking met 2013. Hierbij merkt het MOB op dat een directe vergelijking tussen 2016 en 2013 om diverse redenen niet geheel opportuun is. Het MOB zal in 2017 een analyse uitvoeren naar de knelpunten van deze groepen.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 20 februari 2017. Antwoorden op vragen commissie over de Jaarrapportage 2015 van het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer - 27863-69

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 30 mei 2016. Jaarrapportage 2015 van het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer - 27863-66

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Voorlopige stand overheidsontvangsten 2016

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 23 februari 2017. Voorlopige stand overheidsontvangsten 2016 - 34550-IX-16

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Verslag Financieel Stabiliteitscomité

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 13 februari 2017. Verslag Financieel Stabiliteitscomité - 32545-622

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: •Het Financieel Stabiliteitscomité heeft in zijn vergadering van 7 februari 2017 gesproken over de financiële stabiliteitsrisico’s als gevolg van economische en politieke onzekerheden en over de probleemleningen van Europese banken.•Het Financieel Stabiliteitscomité heeft tot taak risico’s voor de financiële stabiliteit in Nederland te signaleren en daarover aanbevelingen te doen. In het Financieel Stabiliteitscomité spreken vertegenwoordigers van DNB, de AFM en het ministerie van Financiën over ontwikkelingen op het gebied van de stabiliteit van het Nederlandse financiële stelsel. Het CPB neemt als externe deskundige deel aan de vergaderingen. Het comité komt tenminste tweemaal per jaar bijeen onder voorzitterschap van de president van DNB.•Website: http://www.financieelstabiliteitscomite.nl/nl.

Wet aanvullende regels uitwisseling landenrapporten

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 16 januari 2017. Wijziging van de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen en de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 houdende aanvullende regels in verband met de automatische uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot landenrapporten (Wet aanvullende regels uitwisseling landenrapporten) - 34651

Besluit: Wetsvoorstel bij de griffie aanmelden voor plenaire behandeling.
Noot: •Op 25 mei 2016 heeft de Europese Raad Richtlijn 2016/881 tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU wat betreft verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied vastgesteld (PbEU 2016, L 146). Dit wetsvoorstel strekt tot implementatie van deze richtlijn in de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen (WIB) en de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (Wet Vpb 1969).•De beoogde inwerkingtredingsdatum is 5 juni 2017 (dit volgt uit de implementatietermijn van de hiervoor genoemde richtlijn).Stukken/brieven (als eerste) ondertekend door de minister van Financiën

Zaak: Nota van wijziging - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 22 maart 2017. Nota van wijziging - 34651-7

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 34651-7

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 22 maart 2017. Nota naar aanleiding van het verslag - 34651-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 34651-6

Herstelwet financiële markten 2017 (34634)

Zaak: Wetgeving - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 15 december 2016. Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Faillissementswet en enige andere wetten in verband met het herstel van gebreken en omissies bij de implementatie van Europese regelgeving op het terrein van de financiële markten (Herstelwet financiële markten 2017) - 34634

Besluit: Wetsvoorstel bij de griffie aanmelden voor plenaire behandeling als hamerstuk.
Noot: •Dit wetsvoorstel voorziet in het herstel van gebreken en omissies die zijn opgetreden bij de implementatie van Europese regelgeving op het terrein van de financiële markten. Ten behoeve van een juiste implementatie is het van belang om zo spoedig als mogelijk te voorzien in herstel van geconstateerde gebreken en omissies. Vanwege het technisch herstelkarakter van het wetsvoorstel, beperkt het zich tot hetgeen noodzakelijk is voor een goede en correcte implementatie. Dit betekent dat het alsnog toepassen van lidstaatopties geen onderdeel uitmaakt van dit wetsvoorstel.•Het voorstel van wet gaf de Afdeling advisering van de Raad van State geen aanleiding tot het maken van inhoudelijke opmerkingen (blanco advies).

Zaak: Nota van wijziging - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 16 maart 2017. Nota van wijziging - 34634-7

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 34634-7

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 16 maart 2017. Nota naar aanleiding van het verslag - 34634-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 34634-6