Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 1 februari 2017

Gepubliceerd: 3 februari 2017
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Financiën
Activiteitnummer: 2016A0419812
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=15ccc2b8-d596-44e3-8651-22cfa9d19bb8&title=Besluitenlijst%20Financi%C3%ABn%20-%201%20februari%202017%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 22112, 22112, 22112, 21501, 21501, 31865, 25424, 27879, 32824, 26399, 31865, 31066, 31066, 25087, 34552, 31066, 25087, 31935, 31935, 34563, 21501, 28753, 28753, 28165, 33532, 28165, 28165

Inhoud


Jaarplanning commissie Financiën 2017

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 24 januari 2017. Planningsbrief 2017 - 34550-IX-15

Besluit: Aanhouden tot de procedurevergadering van 15 februari 2017 en in die vergadering betrekken bij de bespreking van de jaarplanning commissie Financiën 2017.
Noot: •De commissie Financiën heeft in haar procedurevergadering van 21 december 2016 besloten te fungeren als één van de drie voorlopercommissies bij de uitvoering van de voorstellen van de KVKO (Klankbordgroep Versterking Kennis- en Onderzoeksfunctie Tweede Kamer). Onderdeel hiervan vormt het opstellen van een jaarplanning van de commissie.•De aanpak in de commissie bestaat uit twee stappen:•In de procedurevergadering van 18 januari 2017 is de opzet van het format van het jaarplan besproken en vastgesteld. Besloten is de staf te verzoeken in het overzicht suggesties te doen voor de invulling van het jaarplan en daarbij rekening te houden met de beschikbare capaciteit met het oog op de aanstaande verkiezingen.•In de procedurevergadering van 15 februari 2017 (aanvankelijk gepland: 1 februari 2017) wordt besloten over de concrete invulling van het jaarplan door het maken van keuzes, het stellen van prioriteiten, het toebedelen van capaciteit (leden en staf) en eventueel door te besluiten over van buiten te betrekken van specifieke kennis en/of onderzoek.Rondvraag

Overzicht (dertigleden)debatten

Zaak: Overig - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 27 januari 2017. Overzicht (dertigleden)debatten - 2016Z24226

Besluit: Aan de griffie plenair zal worden doorgegeven dat het debat genoemd onder nr. 23 van de lijst kan worden afgevoerd.
Besluit: Aan de griffie plenair zal worden doorgegeven dat het dertigledendebat genoemd onder nr. 16 van de lijst kan worden afgevoerd (zie ook de noot).
Besluit: Aan de heer Omtzigt zal worden gevraagd of hij ermee kan instemmen dat de (dertigleden)debatten genoemd onder de nrs. 60 (zie ook de noot), 11 en 18 van de lijst worden afgevoerd.
Noot: In de procedurevergadering van 18 januari 2017 is besloten de brief van de staatssecretaris van Financiën d.d. 15 december 2016 met een reactie op het verzoek van de commissie over het rapport ‘Vergeten toeslagen’ (31066, nr. 324) te betrekken bij het dertigledendebat genoemd onder nr. 16. Nu is besloten dat dit dertigledendebat van de lijst kan worden afgevoerd, wordt de brief van de staatssecretaris geagendeerd voor het - nog te plannen - (verzamel) algemeen overleg bedoeld in agendapunt 31.
Noot: Tijdens de procedurevergadering werd overwogen dat het onderwerp van debat nr. 60 aan de orde kan komen tijdens het algemeen overleg Btw-11

Stafnotitie - Beleidsdoorlichting artikel 1 (onderdeel uitvoering toeslagen) op de begroting van Financiën en Nationale Schuld (IX)

Zaak: Stafnotitie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 20 januari 2017. Stafnotitie - Beleidsdoorlichting artikel 1 (onderdeel uitvoering toeslagen) op de begroting van Financiën en Nationale Schuld (IX) - 2017Z00836

Besluit: Desgewenst betrokken bij de inbreng van feitelijke vragen op 26 januari jl. over de beleidsdoorlichting van artikel 1 op de begroting van Financiën en Nationale Schuld (IX).
Besluit: De beleidsdoorlichting van artikel 1 (onderdeel uitvoering toeslagen) en de vragen/antwoorden over de beleidsdoorlichting worden geagendeerd voor een (verzamel) algemeen overleg.
Noot: Zie ook agendapunt 32.

Uitnodiging Rabobank Nederland voor werkbezoek aan kantoor Gooi en Vechtstreek in Hilversum over derivatendossier

Zaak: Brief derden - Rabobank Nederland te Utrecht - 17 januari 2017. Uitnodiging Rabobank Nederland voor werkbezoek aan kantoor Gooi en Vechtstreek in Hilversum over derivatendossier - 2017Z00558

Besluit: Uitnodiging voor het werkbezoek accepteren; werkbezoek organiseren op een nader te bepalen maandag in de maand april 2017.

Fiches8

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 27 januari 2017. Fiche: Wijziging van de btw-richtlijn voor een tijdelijke toepassing van een algehele verleggingsregeling - 22112-2293

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over BTW-carrouselfraude / tegengaan
Noot: •Dit voorstel maakt het voor lidstaten die aan bepaalde voorwaarden voldoen mogelijk om, in het kader van de strijd tegen BTW-carrouselfraude, tijdelijk een algemene verlegging van verschuldigde btw op binnenlandse diensten en leveringen tussen ondernemers (met een factuurbedrag boven de 10.000) naar de afnemer van die prestatie toe te passen. Verder bevat het voorstel rapportageverplichtingen voor zowel de lidstaat die om toepassing van de algemene verleggingsregeling verzoekt en dit ingewilligd krijgt, als voor alle andere lidstaten indien een van de lidstaten de algemene verleggingsregeling mag gaan toepassen. Deze rapportageverplichtingen zien op de monitoring van de fraude en eventuele verschuiving daarvan naar andere fraude en naar andere lidstaten.•Nederland onderschrijft de doelen die met het nieuwe Commissievoorstel worden beoogd, namelijk het bestrijden van btw-fraude en daarmee het verkleinen van het btw-gat. Nederland steunt het voorstel om lidstaten de mogelijkheid te bieden tijdelijk een algemene verleggingsregeling te hanteren, wel dringt Nederland aan op verduidelijking van een aantal elementen. Nederland is vooralsnog zelf niet van plan in te zetten op deze vorm van fraudebestrijding, maar is geïnteresseerd in de effecten daarvan in lidstaten die de maatregel wel willen inzetten.•Het voorstel wordt door Nederland positief beoordeeld op subsidiariteit, omdat lidstaten de mogelijkheid krijgen een verzoek in te dienen voor de toepassing van een derogatie op het bestaande btw-systeem door een algemene verleggingsregeling te introduceren. Het voorstel wordt door Nederland positief beoordeeld op proportionaliteit, omdat het voorstel in juiste verhouding staat tot het te bereiken doel.

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 27 januari 2017. Fiche: Mededeling Ontwikkeling en besturing van de Europese douane-unie - 22112-2294

Besluit: Agenderen voor het eerstvolgende algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad.
Besluit: Naar aanleiding van dit agendapunt wordt besloten het algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad dat is gepland op donderdag 16 februari 2017 te verplaatsen naar een ander moment in die vergaderweek in verband met de samenloop van het geplande algemeen overleg met de CPB-presentatie van de doorrekening van de verkiezingsprogramma's (persconferentie over Keuzes in Kaart 2018-2021).
Noot: •In de mededeling wordt een strategische visie voor de douane-unie uiteengezet. Er wordt ingegaan op de vraag hoe Commissie en lidstaten gezamenlijk de douane-unie kunnen besturen om de welvaart en veiligheid van de Europese Unie te waarborgen.•Het kabinet hecht aan het verder ontwikkelen en verbeteren van de besturing van de EU douane-unie om op de best mogelijke wijze bij te dragen aan de welvaart en veiligheid in de EU. Nederland vindt het belangrijk dat dit in de vorm van een partnerschap tussen de Commissie en de lidstaten gebeurt. Dit partnerschap moet de bevoegdheden zoals toegekend in de verdragen respecteren, waarbij in deze het uitgangspunt gehanteerd wordt dat uitvoering en implementatie van EU wet- en regelgeving van de lidstaten behoort te blijven. Nederland onderzoekt graag op welke manier voor uitvoering en implementatie nauwere samenwerking met andere lidstaten mogelijk is, zonder afbreuk te doen aan de verantwoordelijkheden van individuele lidstaten.•Het oordeel over de subsidiariteit is positief. Het ligt voor de hand dat de ontwikkeling en besturing van de Europese douane-unie een onderwerp is dat moet worden aangepakt op Europees niveau. Het oordeel over de proportionaliteit van de mededeling is deels positief, deels negatief. Nederland is van mening dat de mededeling verder gaat dan nodig is om het beoogde doel te bereiken.

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 27 januari 2017. Fiche: Aanpassing liquide middelen verordening - 22112-2295

Besluit: Agenderen voor het eerstvolgende algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad.
Noot: •Op basis van een evaluatie onder lidstaten in 2015 en een publieke consultatie wordt voorgesteld de verordening aan te passen op een aantal terreinen:• Uitbreiden van de aangifteplicht in de vorm van een zogenaamde disclosure verplichting voor het zenden of ontvangen van meer dan € 10.000 in cash in post(pakketten), vracht- en koerierszendingen.•Uitbreiden van de definitie van liquide middelen met goud en andere waardevolle goederen, alsmede bepaalde prepaidkaarten.•Verbeteren van de informatie-uitwisseling tussen douaneautoriteiten en de FIU’s.•Het creëren van de mogelijkheid voor douaneautoriteiten om liquide middelen tijdelijk in bewaring te kunnen nemen bij bedragen lager dan € 10.000 indien er een indicatie is van gebruik voor criminele activiteiten.•De commissievoorstellen worden positief met enkele kanttekeningen beoordeeld door Nederland. De voorstellen komen grotendeels overeen met Nederlandse wensen tot uitbreiding van het bereik van de verordening, maar had op een aantal punten verder mogen gaan.

Kabinetsstandpunt Verordening Financieel Reglement

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 30 januari 2017. Kabinetsstandpunt over het voorstel Financieel Reglement EU begroting - 21501-03-102

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Verordening Financieel Reglement van de EU-begroting dat is gepland op donderdag 23 februari 2017.
Noot: •De minister meldt in de brief dat de onderhandelingen in de Raad op 31 januari 2017 van start gaan en naar verwachting eind april 2017 zullen worden afgerond, waarna begin mei de besprekingen met het Parlement kunnen starten.•De opinie van de Europese Rekenkamer over het financieel reglement wordt begin februari 2017 verwacht. De gecombineerde openbare technische briefing door de Europese Rekenkamer over het rapport "Het gemeenschappelijk toezichtsmechanisme" en de opinie over de Verordening Financieel Reglement is gepland op woensdag 15 februari 2017.

Geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad van 26 en 27 januari 2017.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 23 januari 2017. Geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad van 26 en 27 januari 2017 - 21501-07-1410

Besluit: Reeds betrokken bij het algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad d.d. 25 januari 2017.

Groene kaart Portugese parlement inzake belastingheffing en financiële transparantie in de EU

Zaak: Stafnotitie - griffier, R.F. Berck - 26 januari 2017. Behandelvoorstel groene kaart Portugese parlement inzake belastingheffing en financiële transparantie in de EU - 2017Z01164

Besluit: Desgewenst betrekken bij de brief van de commissie Europese Zaken van het Portugese parlement over een groene kaart inzake belastingheffing en financiële transparantie in de EU (zie hierboven).

Zaak: Brief derden - Assembly of the Republic of Portugal te Brussel - 9 december 2016. Reactie commissie voor Europese Zaken van de Assembly of the Republic of Portugal m.b.t. belang van een groene kaart voor belastingen en financiële transparantie in de Europese Unie - 2016Z23761

Besluit: Er wordt binnen de commissie verschillend gedacht over de voorstellen in de brief van de commissie Europese Zaken van het Portugese Parlement. Besloten wordt het onderwerp aan te houden. De leden De Vries (VVD), Groot (PvdA) en Omtzigt (CDA) zullen zich over de voorstellen buigen en voor een volgende procedurevergadering een voorstel doen voor de verdere wijze van behandeling.
Besluit: Het instrument groene kaart bevindt zich in een experimentele fase. Over de formele procedure wordt nog gesproken in COSAC-verband. In het behandelvoorstel van de leden De Vries, Groot en Omtzigt zal tevens een voorstel worden gedaan voor de wijze van besluitvorming over een voorstel voor een groene kaart.
Noot: Met een groene kaart (‘enhanced political dialogue’) kunnen nationale parlementen gezamenlijk voorstellen doen aan de Europese Commissie voor nieuwe Europese wetgeving of beleidsmaatregelen, of kunnen zij voorstellen doen om bestaande Europese wetgeving te wijzigen of in te trekken. Het is een

Nieuw stelsel van rapporteringstoleranties voor het melden van fouten en onzekerheden in de departementale jaarverslagen

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 26 januari 2017. Nieuw stelsel van rapporteringstoleranties voor het melden van fouten en onzekerheden in de departementale jaarverslagen - 31865-91

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op woensdag 22 februari 2017 te 14.00.
Noot: De minister van Financiën is voornemens met ingang van de verantwoording over het jaar 2017 de tolerantiegrenzen te wijzigen. Dit zijn de grensbedragen voor fouten en onzekerheden in de rechtmatigheid. Als de fouten en onzekerheden boven de tolerantiegrenzen uitkomen dienen zij apart te worden toegelicht in de bedrijfsvoeringsparagraaf van het departementale jaarverslag. De Algemene Rekenkamer en de Auditdienst Rijk zijn akkoord met deze wijziging.Europa

Ter informatie - Recent van de Algemene Rekenkamer ontvangen brieven/rapporten en reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 26 januari 2017. Rapport Bekostiging van de curatieve geestelijke gezondheidszorg - 25424-341

Besluit: Ter informatie.
Noot:

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 19 januari 2017. Rapport: "Producten op de Europese markt: CE-markering ontrafeld" - 27879-56

Besluit: Ter informatie.
Besluit: Desgewenst betrekken bij het te zijner tijd te voeren algemeen overleg Marktwerking en Mededinging.
Noot:

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 24 januari 2017. Rapport Inburgering; Eerste resultaten van de Wet inburgering 2013 - 32824-181

Besluit: Ter informatie.
Noot:
Gerelateerde kamerstukken: 32824-18

Evaluatie Regeling Grote Projecten (RGP)

Zaak: Stafnotitie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 27 januari 2017. Stafnotitie - Voorstel tot wijziging van de Regeling Grote Projecten naar aanleiding van een evaluatie van deze regeling - 2017Z01213

Besluit: Vaststellen van de wijzigingsvoorstellen voor de Regeling Grote Projecten zoals in de bijlage van de stafnotitie opgenomen en ter informatie doorgeleiden van het voorstel en de geleidende brief naar het Presidium. Na de behandeling in het Presidium worden de stukken ter besluitvorming aan de aan de Kamer toegestuurd.
Noot: In deze stafnotitie wordt een voorstel gedaan voor de wijziging van de Regeling Grote Projecten (RGP) naar aanleiding van de evaluatie van deze regeling en de ontvangen reacties van de minister van Financiën en de Auditdienst Rijk (ADR). De voorgestelde wijzigingen komen voort uit de hierover genomen besluiten van de commissie in de procedurevergaderingen van 26 oktober 2016 en 21 december 2016. Tevens is van de gelegenheid gebruik gemaakt om enkele technische en tekstuele correcties van de RGP voor te stellen.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 1 december 2016. Evaluatie Regeling Grote Projecten (RGP) - 26399-17

Besluit: Desgewenst betrekken bij de verdere behandeling van het voorstel tot wijziging van de Regeling Grote Projecten.

Publicatie "Inzicht in publiek geld; Uitnodiging tot bezinning op de publieke verantwoording"

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 13 juli 2016. Publicatie "Inzicht in publiek geld; Uitnodiging tot bezinning op de publieke verantwoording" - 31865-86

Besluit: Aangehouden tot de eerste procedurevergadering na het eerstvolgende
Noot: In de procedurevergadering van 14 september 2016 is besloten deze publicatie te agenderen voor het periodiek overleg met de Algemene Rekenkamer en het daarna terug te laten komen in de procedurevergadering. Het op 31 januari 2017 geplande overleg met de Rekenkamer is verplaatst naar een latere datum. De bespreking van de publicatie in de procedurevergadering is daardoor eveneens uitgesteld.

Kabinetsreactie op het Rapport van de Commissie onderzoek Belastingdienst (hierna: Commissie): Onderzoek naar de besluitvormingsprocedures binnen de Belastingdienst

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 27 januari 2017. Kabinetsreactie op het Rapport van de Commissie onderzoek Belastingdienst (hierna: Commissie): Onderzoek naar de besluitvormingsprocedures binnen de Belastingdienst - 31066-330

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Investeringsagenda Belastingdienst dat is gepland op donderdag 2 februari 2017.Stukken/brieven (als eerste) ondertekend door een andere bewindspersoonGeen agendapuntenRijksuitgaven

Continuïteitsrapportage Belastingdienst en enkele andere op de Belastingdienst betrekking hebbende stukken

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 27 januari 2017. Continuïteitsrapportage Belastingdienst en enkele andere op de Belastingdienst betrekking hebbende stukken - 31066-331

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Investeringsagenda Belastingdienst dat is gepland op donderdag 2 februari 2017.

Vennootschapsbelasting

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 27 januari 2017. Vennootschapsbelasting - 25087-145

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Evaluaties giftenaftrek en de evaluatie van de praktijk rondom ANBI's en SBBI's

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 27 januari 2017. Evaluaties giftenaftrek en de evaluatie van de praktijk rondom ANBI's en SBBI's - 34552-77

Besluit: Aanhouden tot na ontvangst van de kabinetsreactie.
Noot: •Met deze brief stuurt de staatssecretaris van Financiën de volgende evaluatierapporten aan de Kamer:•het extern uitgevoerde evaluatieonderzoek door Dialogic van de giftenaftrek;4
Gerelateerde kamerstukken: 34552-77

Procedure op 19 januari 2017 over een gesprek inzake de reorganisatie bij de Belastingdienst

Zaak: Stafnotitie - griffier, R.F. Berck - 27 januari 2017. Toelichting bijzondere procedures - 2017Z01244

Besluit: In aanvulling op de notitie is met betrekking tot toekomstige bijzondere procedures het volgende besloten: indien een lid van de commissie bij een bijzondere procedure een rijksambtenaar uitnodigt, dan vraagt dit lid hiervoor toestemming aan de verantwoordelijke bewindspersoon.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 19 januari 2017. Procedure op 19 januari 2017 over een gesprek inzake de reorganisatie bij de Belastingdienst - 2017Z00648

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: •Dit betreft een brief van de staatssecretaris van Financiën over de bijzondere procedure op 19 januari 2017 waarbij o.a. de voorzitter van de Vereniging van Hogere ambtenaren bij het Ministerie van Financiën (VHMF) door de heer Omtzigt is ontvangen om te spreken over de reorganisatie bij de Belastingdienst. Deze brief is op donderdagochtend 19 januari (vóór de bijzondere procedure) ontvangen. •De staatssecretaris geeft in de brief aan dat op alle verzoeken vanuit de Kamers om contacten van Kamerleden met rijksambtenaren instemming van de verantwoordelijke bewindspersoon nodig is en dat dit contact dan slechts is toegestaan voor zover het gaat om verstrekken van inlichtingen van feitelijke aard. De bijzondere procedure volgde deze aanwijzing volgens de staatssecretaris niet. Toch verleende hij in dit bijzondere geval toestemming.•Zie ook onderstaande stafnotitie met een toelichting op de procedurele en organisatorische aspecten van een bijzondere procedure.

Reactie op verzoek van het lid Van Weyenberg over het Besluit van 14 december 2016 tot instelling van een Commissie onderzoek besturing Belastingdienst

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 19 januari 2017. Reactie op verzoek van het lid Van Weyenberg, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 18 januari 2017, over het Besluit van 14 december 2016 tot instelling en bezoldiging van een Commissie onderzoek besturing Belastingdienst - 31066-327

Besluit: Reeds betrokken bij het VAO Belastingdienst d.d. 19 januari 2017.

Aanpak van belastingontduiking

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 17 januari 2017. Aanpak van belastingontduiking - 25087-138

Besluit: Reeds betrokken bij het plenaire debat over belastingontwijking d.d. 19 januari 2017.
Besluit: Schriftelijk overleg voeren; inbrengdatum vaststellen op woensdag 22 februari 2017 te 14.00 uur.
Noot: Deze brief is tijdens het plenaire debat over belastingontwijking d.d. 19 feburari 2017 door enkele woordvoerders genoemd, maar nog niet inhoudelijk besproken.
Noot: •In deze brief kondigt de staatssecretaris een aantal maatregelen aan tegen internationale belastingontduiking, onder meer met betrekking tot automatische uitwisseling van inlichtingen. •De staatssecretaris kondigt daarnaast de volgende nationale maatregelen aan:•Afschaffen van de inkeerregeling;•Aanpakken van aandelen aan toonder, waarmee het achterhalen van de identiteit van houders van deze aandelen makkelijker wordt;3

Antwoorden op vragen commissie over Beleidsdoorlichting art. 3 Financieringsactiviteiten publiek-private sector

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 15 november 2016. Beleidsdoorlichting art. 3 Financieringsactiviteiten publiek-private sector - 31935-35

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.Stukken/brieven (als eerste) ondertekend door de staatssecretaris van Financiën

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 23 januari 2017. Beantwoording op vragen commissie over Beleidsdoorlichting art. 3 Financieringsactiviteiten publiek-private sector - 31935-38

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Reactie op het verzoek van het lid Omtzigt, gedaan tijdens het debat over de Najaarsnota van 21 december 2016, over een reactie op zijn berekening van de kosten van het ECB-opkoopbeleid voor de Nederlandse pensioenfondsen

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 23 januari 2017. Reactie op het verzoek van het lid Omtzigt, gedaan tijdens het debat over de Najaarsnota van 21 december 2016, over een reactie op zijn berekening van de kosten van het ECB-opkoopbeleid voor de Nederlandse pensioenfondsen - 34563-5

Besluit: Agenderen voor het notaoverleg over de initiatiefnota van het lid Omtzigt over ECB monetair beleid en de nadelige gevolgen voor de Nederlandse pensioenfondsen dat is gepland op maandag 13 februari 2017 (van 11.00 -14.00 uur).

Schriftelijk overleg over de motie Merkies c.s. over de implementatiedatum van de richtlijn hybride mismatches met derde landen

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 14 december 2016. Reactie op verzoek van het lid Merkies, gedaan tijdens de Regeling van

Besluit: Reeds betrokken bij het plenaire debat over belastingontwijking d.d. 19 januari 2017.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 19 januari 2017. Antwoorden op vragen commissie over het niet uitvoeren van de aangenomen motie Merkies c.s. over niet pleiten voor langdurig uitstel van de voorgestelde implementatiedatum van de richtlijn hybride mismatches met derde landen (Kamerstuk 34 604, nr. 9) - 21501-07-1411

Besluit: Reeds betrokken bij het plenaire debat over belastingontwijking d.d. 19 januari 2017.

Schriftelijk overleg Voortgangsrapportage DBFM(O) 2016/2017

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 3 oktober 2016. Voortgangsrapportage DBFM(O) 2016/2017 - 28753-43

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 23 januari 2017. Antwoorden op vragen van de commissie over de Voortgangsrapportage DBFM(O) 2016/2017 - 28753-44

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Voortgang Nederlandse Spoorwegen Governance, Risk en Compliance

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 23 januari 2017. Voortgang NS Governance, Risk en Compliance - 28165-263

Besluit: Reeds betrokken bij het algemeen overleg over het Jaarverslag Beheer Staatsdeelnemingen 2015 d.d. 25 januari 2017.

Ontvangst verkoopopbrengst ASR Nederland N.V. en adviezen NLFI

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 17 januari 2017. Ontvangst verkoopopbrengst ASR Nederland N.V. en adviezen NLFI - 33532-67

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Met deze brief maakt de minister van Financiën de adviezen bekend van NL Financial Investments (NLFI) bij de verkoop van een gedeelte van het belang van de staat in ASR Nederland N.V. (a.s.r.). De Kamer is 12 januari 2017 geïnformeerd over het voornemen van deze vervolgplaatsing van aandelen (33523, nr. 65) en 13 januari 2017 over de resultaten (33523, nr. 65). In de procedurevergadering van 18 januari 2017 is besloten beide brieven voor kennisgeving aan te nemen.

Kaders activiteiten in het buitenland van de Nederlandse Spoorwegen

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 17 januari 2017. Kaders activiteiten buitenland Nederlandse Spoorwegen - 28165-261

Besluit: Reeds betrokken bij het algemeen overleg over het Jaarverslag Beheer Staatsdeelnemingen 2015 d.d. 25 januari 2017.

Beantwoording vragen commissie over het Jaarverslag Beheer Staatsdeelnemingen 2015 (Kamerstuk 28 165, nr. 256)

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 18 januari 2017. Beantwoording vragen van de commissie over het Jaarverslag Beheer Staatsdeelnemingen 2015 - 28165-262

Besluit: Reeds betrokken bij het algemeen overleg over het Jaarverslag Beheer Staatsdeelnemingen 2015 d.d. 25 januari 2017.

Voorstel van wet van de leden Groot en Gesthuizen tot wijziging van de Registratiewet 1970 in verband met de instelling van een centraal aandeelhoudersregister (Wet centraal aandeelhoudersregister)

Zaak: Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, V.A. Groot (PvdA) - 19 januari 2017. Voorstel van wet van de leden Groot en Gesthuizen tot wijziging van de Registratiewet 1970 in verband met de instelling van een centraal aandeelhoudersregister (Wet centraal aandeelhoudersregister) - 34661

Besluit: Ter informatie. Het initiatiefvoorstel wordt pas in handen van de commissie gesteld nadat de Raad van State advies heeft uitgebracht en de initiatiefnemers op dat advies hun reactie hebben gegeven.Stukken/brieven (als eerste) ondertekend door de minister van Financiën