Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 18 januari 2017

Gepubliceerd: 20 januari 2017
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Financiën
Activiteitnummer: 2016A0419715
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=d7ad60a4-2638-4fc3-834c-e15bf294c721&title=Besluitenlijst%20Financi%C3%ABn%20-%2018%20januari%202017%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 22112, 22112, 22112, 21501, 31865, 34298, 33495, 30982, 32772, 26399, 23530, 25268, 31066, 34323, 31066, 29507, 32545, 33532, 33532, 31935, 33957, 32013, 32013

Inhoud


Overzicht (dertigleden)debatten

Zaak: Overig - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 13 januari 2017. Overzicht (dertigleden)debatten - 2016Z24226

Besluit: De heer Merkies (SP) heeft laten weten dat, gelet op het plenaire debat over belastingontwijking dat wordt gevoerd op 19 januari, het dertigledendebat over de deal van Starbucks met de Nederlandse fiscus van de lijst met te agenderen dertigledendebatten kan worden afgevoerd. De griffie plenair zal hierover worden geïnformeerd.
Noot: Geagendeerd op langetermijnagenda•Burgerinitiatief "Peuro” - 31 januari, 1 en 2 februari (week 5)Aangemeld, maar nog niet geagendeerd•31 362 (Voorstel van wet van het lid Van Tongeren; Wijz. Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)•34 424 (Goedkeuring van het op 19 april 2015 te Washington tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Malawi tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen (Trb. 2015, 75 en Trb. 2016, 16))Te agenderen debatten•18. Debat over de ongelijkheid in Nederland (Klaver) (minister SZW, staatssecretaris Financiën)•24. Debat over de vermogensrendementsheffing en de renteverlaging door de ECB (Bashir) (minister Financiën, staatssecretaris Financiën, staatssecretaris SZW)•64. Debat over financiering van terrorisme via fraudecarrousels (Omtzigt) (minister V&J, staatssecretaris Financiën)14

Start voorlopercommissie KVKO; vaststellen format jaarplanning; verdere aanpak in twee stappen

Zaak: Stafnotitie - griffier, R.F. Berck - 13 januari 2017. Format jaarplanning Financiën 2017; verdere aanpak in twee stappen - 2017Z00004

Besluit: Het format voor de jaarplanning wordt vastgesteld.
Besluit: Tijdens de procedurevergadering die is gepland op woensdag 1 februari 2017 wordt op basis van een nog op te stellen overzicht besloten over de verdere invulling van de jaarplanning. T.b.v. die besluitvorming wordt de staf verzocht in het overzicht suggesties te doen voor de invulling van het jaarplan waarbij rekening wordt gehouden met de beschikbare capaciteit met het oog op de aanstaande verkiezingen.
Noot: •De commissie Financiën heeft in haar procedurevergadering van 21 december 2016 besloten te fungeren als één van de drie voorlopercommissies bij de uitvoering van de voorstellen van de KVKO
Noot: In de procedurevergadering van 21 december 2016 is besloten de bewindspersonen van Financiën te verzoeken de Kamer een planningsbrief te sturen, die de leden kan helpen bij het formuleren van hun voorstellen. De gevraagde brief wordt naar verwachting uiterlijk op vrijdag 20 januari 2017 aan de Tweede Kamer toegestuurd.

Verzoek kabinetsbrief over vpb-tarief

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, H.J. Grashoff (GroenLinks) - 5 januari 2017. Verzoek kabinetsbrief over vpb-tarief - 2017Z00100

Besluit: De commissie heeft kennisgenomen van het opiniestuk van de minister van Financiën in het AD van 5 januari jl. Besloten wordt de minister te verzoeken om vóór woensdag 25 januari 2017 de Kamer te informeren over het kabinetsstandpunt over de gewenste ontwikkeling van het tarief voor de vennootschapsbelasting (vpb) en enige andere belastingen voor grote bedrijven.

Voorstel rondetafelgesprek faillissementswetgeving

Zaak: Stafnotitie - griffier, R.F. Berck - 13 januari 2017. Stafnotitie + voorstel Nijboer (PvdA) c.s. rondetafelgesprek faillissementswetgeving - 2017Z00325

Besluit: De commissie V&J verzoeken om de verdere behandeling over te nemen. De commissie V&J zal daarbij in overweging worden gegeven om ook het Centraal Planbureau (CPB) voor het rondetafelgesprek uit te nodigen (zie ook de noot).
Noot: •In de rondvraag van de procedurevergadering van 21 december 2016 is gesproken over de onlangs ontvangen antwoorden op schriftelijke vragen

Fiches

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 13 januari 2017. Fiche: Richtlijn en verordening Modernisering van de btw voor grensoverschrijdende e-commerce - 22112-2279

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad dat is gepland op woensdag 25 januari 2017.
Noot: Voorstel uit het zgn. 'Btw-pakket': Modernisering van de btw voor grensoverschrijdende b2c-e-commerce waarmee een vereenvoudiging van het Europese Btw-stelsel wordt beoogd. Het bevat Btw-maatregelen voor de digitale interne markt. Het voorstel is geen prioritair dossier van de Tweede Kamer, maar vertoont wel samenhang met andere Btw-voorstellen (voor een gemeenschappelijk EU Btw-systeem met gemeenschappelijke tarieven) die in het derde kwartaal van 2017 zullen verschijnen. Deze zijn wel prioritair verklaard.

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 13 januari 2017. Fiche: Wijziging btw-richtlijn op het gebied van btw-tarieven op boeken, kranten en tijdschriften - 22112-2280

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad dat is gepland op woensdag 25 januari 2017.
Noot: Voorstel uit het zgn. 'Btw-pakket': Modernisering van de btw voor grensoverschrijdende b2c-e-commerce waarmee een vereenvoudiging van het Europese Btw-stelsel wordt beoogd. Het bevat Btw-maatregelen voor de digitale interne markt. Het voorstel is geen prioritair dossier van de Tweede Kamer, maar vertoont wel samenhang met andere Btw-voorstellen (voor een gemeenschappelijk EU Btw-systeem met gemeenschappelijke tarieven) die in het derde kwartaal van 2017 zullen verschijnen. Deze zijn wel prioritair verklaard.

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 13 januari 2017. Fiche: Verordening tot invoering van een Europees kader voor herstel en afwikkeling van centrale tegenpartijen - 22112-2281

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad dat is gepland op woensdag 25 januari 2017.

Kennisgeving Interparlementaire EU-bijeenkomsten voor de eerste helft van 2017

Zaak: Brief commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken, M. Azmani (VVD) - 8 december 2016. Kennisgeving Interparlementaire EU bijeenkomsten voor de eerste helft van

Besluit: Ter informatie.
Noot: Dit overzicht wordt u doorgezonden door de commissie Europese Zaken ten behoeve van een actieve delegatieinbreng vanuit de Kamer.

Overzicht prioritaire EU-voorstellen en activiteiten voor commissie Financiën

Zaak: Stafnotitie - griffier, R.F. Berck - 13 januari 2017. Overzicht prioritaire EU-voorstellen en activiteiten voor commissie Financiën - 2017Z00303

Besluit: Ter informatie.
Noot: Deze notitie biedt een overzicht van prioritaire EU-voorstellen en activiteiten voor 2017 en de nog lopende prioriteiten uit voorgaande jaren. Er wordt beknopt aangegeven wat de stand van zaken is op EU-niveau (fase in het besluitvormingstraject) en welke behandeling heeft plaatsgevonden in de Kamer.

Lijst nieuwe EU-voorstellen week 51 en 52 2016 en week 1 2017 (FIN)

Zaak: Lijst met EU-voorstellen - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 12 januari 2017. Lijst nieuwe EU-voorstellen week 51 en 52 2016 en week 1 2017 (FIN) - 2017Z00280

Besluit: COM(2016) 811, wetgevend voorstel voor tijdelijke maatregel om Btw-fraude in de lidstaten tegen te gaan. Geen onderdeel van het prioritaire dossier over BTW-voorstellen die in de loop van 2017 zullen verschijnen.
Besluit: BNC-fiche afwachten.
Besluit: COM(2016) 813, Niet-wetgevende mededeling over de toekomstige ontwikkeling van de douane-unie en de samenwerking tussen EU-lidstaten onderling en met de Europese Commissie.
Besluit: de staatssecretaris verzoeken om een appreciatie door middel van een brief.
Besluit: COM(2016) 825, wetsvoorstel inzake de controle van liquide middelen die de EU
Besluit: BNC-fiche afwachten.
Besluit: Openbare raadpleging over het definitieve Btw-stelsel voor business-to-business (B2B) transacties binnen de EU op goederen. In de loop van 2017 zullen wetgevende voorstellen verschijnen voor een gemeenschappelijk Btw-systeem op EU-niveau. Deze zijn door de Tweede Kamer als prioritair dossier aangemerkt. De Europese Commissie gebruikt de input uit de openbare raadpleging bij het opstellen van de wetsvoorstellen.
Besluit: De Kamer ontvangt krachtens de standaard-informatieafspraken de definitieve kabinetsreactie op alle consultaties van de Europese Commissie waarop het kabinet reageert.
Besluit: Openbare raadpleging over de bijzondere regeling voor kleine ondernemingen van de Btw-richtlijnen. In de loop van 2017 zullen wetgevende voorstellen verschijnen voor een gemeenschappelijk Btw-systeem op EU-niveau. Deze zijn door de Tweede Kamer als prioritair dossier aangemerkt. De Europese Commissie gebruikt de input uit de openbare raadpleging bij het opstellen van de wetsvoorstellen.
Besluit: De Kamer ontvangt krachtens de standaard-informatieafspraken de definitieve kabinetsreactie op alle consultaties van de Europese Commissie waarop het kabinet reageert.
Besluit: Openbare raadpleging over de hervorming van de Btw-tarieven. In de loop van 2017 zullen wetgevende voorstellen verschijnen voor een gemeenschappelijk Btw-systeem op EU-niveau. Deze zijn door de Tweede Kamer als prioritair dossier aangemerkt. De Europese Commissie gebruikt de input uit de openbare raadpleging bij het opstellen van de wetsvoorstellen.
Besluit: de Kamer ontvangt krachtens de standaard-informatieafspraken de definitieve kabinetsreactie op alle consultaties van de Europese Commissie waarop het kabinet reageert.
Noot: De bijbehorende routekaart met hierbij een concept-impact assessment over dit onderwerp wordt u ter informatie toegezonden.
Noot: De bijbehorende routekaart met hierbij een concept-impact assessment over dit onderwerp wordt u ter informatie toegezonden.
Noot: De bijbehorende routekaart met hierbij een concept-impact assessment over dit onderwerp wordt u ter informatie toegezonden.

Verslag Eurogroep en Ecofinraad van 5 en 6 december 2016.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 19 december 2016. Verslag Eurogroep en Ecofinraad van 5 en 6 december 2016 - 21501-07-1409

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad dat is gepland op woensdag 25 januari 2017.

Voorstel voor een aanvullende activiteit bij de verantwoording 2017

Zaak: Stafnotitie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 13 januari 2017. Stafnotitie - Voorstel voor een aanvullende activiteit bij de verantwoording 2017 - 2017Z00305

Besluit: Besloten wordt om vanuit de commissie Financiën op maandag 22 mei 2017 een activiteit te organiseren, waarbij direct betrokken burgers bij de Kamer worden uitgenodigd om te reflecteren op onderdelen van de rijksverantwoording over het jaar 2016. Hierbij zal rekening worden gehouden met de ontwikkelingen rond de Monitor Brede Welvaart.
Noot: Dit agendapunt is besproken in een besloten gedeelte van de procedurevergadering.Europa

Brief over het focusonderwerp en de aanpak van beleidsdoorlichtingen

Zaak: Stafnotitie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 13 januari 2017. BOR-notitie - Brief van de minister van Financiën met betrekking tot het focusonderwerp en beleidsdoorlichtingen - 2017Z00340

Besluit: Desgewenst betrokken bij de verdere behandeling van de brief van de minister van Financiën met betrekking tot het focusonderwerp en beleidsdoorlichtingen (31865, nr. 90).
Noot: Dit agendapunt is besproken in een besloten gedeelte van de procedurevergadering.9

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 23 december 2016. Focusonderwerp en aanpak beleidsdoorlichtingen - 31865-90

Besluit: Besloten wordt de minister van Financiën om een schriftelijke reactie te vragen op enkele aandachtspunten van de commissie bij zijn brief over het focusonderwerp en de aanpak van beleidsdoorlichtingen, met betrekking tot de voorgenomen maatregelen van de minister om de kwaliteit van het evaluatiestelsel in kaart te brengen en te verbeteren.
Noot: Dit agendapunt is besproken in een besloten gedeelte van de procedurevergadering.

Ter informatie - Recent van de Algemene Rekenkamer ontvangen brieven/rapporten en reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 20 december 2016. Parlementair onderzoek Breed welvaartsbegrip - 34298-16

Besluit: Ter informatie.
Noot: Voortouwcommissie EZBehandelgeschiedenis:•Geagendeerd in de procedurevergadering 24 januari 2017•Voorstel: Betrekken bij het plenaire debat met de regering over het rapport van de tijdelijke commissie Breed welvaartsbegrip.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 23 december 2016. Beantwoording vragen commissie over het rapport van de Algemene Rekenkamer Vastgoed universiteiten; Deel 1: Financieel toezicht op de sector - 33495-103

Besluit: Ter informatie.
Besluit: Betrekken bij dossier Governance in het onderwijs.
Noot: Voortouwcommissie OCWBehandelgeschiedenis:•Geagendeerd in de procedurevergadering 19 januari 2017•

Ter informatie - Recent ontvangen (plannen van aanpak van) beleidsdoorlichtingen en interdepartementale beleidsonderzoeken (IBO's) met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 20 december 2016. Beleidsdoorlichting artikel 5 begroting SZW (werkloosheid) - 30982-298

Besluit: Ter informatie.
Noot: Voortouwcommissie SZWBehandelgeschiedenis:•Geagendeerd in de procedurevergadering 17 januari 2017•Voorstel: Het BOR vragen voor de volgende procedurevergadering een notitie te verzorgen over de doorlichting

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 23 december 2016. Beleidsdoorlichting artikel 4.5 van de VWS-begroting over de zorg, jeugdzorg en publieke gezondheidszorg in Caribisch Nederland - 32772-24

Besluit: Ter informatie.
Noot: Voortouwcommissie VWSBehandelgeschiedenis:•Geagendeerd in de procedurevergadering 25 januari 2017•Voorstel: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 11 februari te 14.00 uur en het Bureau Onderzoek en Rijksuitgaven (BOR) verzoeken om tijdig voorafgaand aan de inbrengdatum een notitie op te stellen.

Evaluatie Regeling Grote Projecten (RGP)

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 1 december 2016. Evaluatie Regeling Grote Projecten (RGP) - 26399-17

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.
Noot: In de vorige procedurevergadering is besloten de brief aan te houden en de staf en het Bureau Onderzoek en Rijksuitgaven (BOR) te vragen om een voorstel voor de herziening van de Regeling Grote Projecten voor te bereiden. Dit voorstel is naar verwachting voor de volgende procedurevergadering gereed.

Verdragen in voorbereiding (onderdeel Financiën)

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 5 januari 2017. Verdragen in voorbereiding met als peildatum 31 december 2016 - 23530-113

Besluit: Besloten wordt de staatssecretaris van Financiën te verzoeken de Kamer nader te informeren, eventueel vertrouwelijk, over de inzet bij het ontwerpverdrag met de VS tot vermijden van dubbele belasting op inkomen en met name over de mogelijke gevolgen van dit verdrag voor de doorwerking van de Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA).
Noot: •Het overzicht van ontwerpverdragen (verdragen in voorbereiding), peildatum 31 december 2016, vermeldt onder "Buitenlandse Zaken" een aantal TIEA's, belastingverdragen en douaneverdragen t.b.v. Aruba, Curaçao en Sint Maarten en onder "Financiën" een douaneverdrag en een aantal belastingverdragen.•Vergeleken met de lijst van 3 oktober 2016 (23 530, nr. 112) zijn er op het terrein van Financiën drie nieuwe verdragen aan de lijst toegevoegd:•Verdrag met Vietnam over douanesamenwerking•Verdrag met de EU tot wijziging van het Eurovignetverdrag•Verdrag met de VS tot vermijden van dubbele belasting op inkomenRijksuitgaven

Informatie over de toezending van toegezegde stukken voor het algemeen overleg Investeringsagenda Belastingdienst van 2 februari 2017.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 18 januari 2017. Informatie over de toezending van toegezegde stukken voor het Algemeen Overleg Investeringsagenda Belastingdienst van 2 februari 2017 - 2017Z00617

Besluit: De staatssecretaris van Financiën wordt verzocht de in zijn brief aangekondigde stukken, inclusief de externe toetsen, zo vroeg mogelijk in de ochtend van vrijdag 27 januari 2017 aan de Tweede Kamer toe te sturen. De inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen over de op die dag ontvangen stukken wordt bepaald op vrijdag 27 januari om 16.00 uur. De staatssecretaris zal worden verzocht zijn antwoorden op de gestelde vragen uiterlijk op woensdag 1 februari om 12.00 uur aan de Tweede Kamer toe te sturen.
Besluit: Besloten wordt het algemeen overleg Investeringsagenda Belastingdienst dat is gepland op donderdag 2 februari 2017 met een half uur te verlengen. Nieuwe tijden: van 09.30-13.00 uur.7

Evaluatie functioneren Waarderingskamer over de periode 2011-2016

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 11 januari 2017. Evaluatie functioneren Waarderingskamer over de periode 2011-2016 - 25268-142

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Update stand van zaken uitwisseling van informatie over rulings

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 11 januari 2017. Update stand van zaken uitwisseling van informatie over rulings - 31066-326

Besluit: Betrekken bij het plenaire debat over belastingontwijking dat is gepland op donderdag 19 januari 2017.

Wijziging van het Besluit fiscale eenheid 2003

Zaak: Brief derden - de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB)

Besluit: Besloten wordt de staatssecretaris van Financiën te verzoeken om uiterlijk op donderdag 16 februari a.s. zijn reactie aan de Kamer toe te sturen op het commentaar van de Commissie Wetsvoorstellen van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) op wijzigingen van het Besluit fiscale eenheid 2003.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 29 december 2016. Wijziging van het Besluit fiscale eenheid 2003 - 34323-18

Besluit: Besloten wordt de staatssecretaris van Financiën te verzoeken om uiterlijk op donderdag 16 februari a.s. zijn reactie aan de Kamer toe te sturen op het commentaar van de Commissie Wetsvoorstellen van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) op wijzigingen van het Besluit fiscale eenheid 2003 (zie hieronder).
Noot: •Dit betreft een nahangprocedure met betrekking tot wijzigingen van het Besluit fiscale eenheid in het Eindejaarsbesluit 2016.•Het betreft aanpassingen van het fiscale-eenheidsregime in de vennootschapsbelasting ingevolge de Wet aanpassing fiscale eenheid.•Deze wijzigingen treden niet eerder in werking dan acht weken na 29 december 2016 (23 februari 2017) en werken terug tot en met 1 januari 2017.
Gerelateerde kamerstukken: 34323-18

Afschrift brief aan Tulp Hypotheken BV inzake Optimaal Hypotheek

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 20 december 2016. Afschrift brief aan Tulp Hypotheken BV inzake Optimaal Hypotheek - 2016Z24410

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen; adressant informeren.6

Reactie op verzoek commissie over het rapport ‘Vergeten toeslagen’

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 15 december 2016. Reactie op verzoek commissie over het rapport ‘Vergeten toeslagen’ - 31066-324

Besluit: Betrekken bij het - nog te plannen - dertigledendebat over niet aangevraagde toeslagen van de Belastingdienst.
Noot: Aangehouden in de procedurevergadering van 21 december 2016.

Reactie op verzoek commissie over de petitie inzake naam/bankrekeningnummer-controle bij banken

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 16 januari 2017. Reactie op verzoek commissie over de petitie van AVROTROS Opgelicht inzake de invoering van naam/bankrekeningnummer-controle bij banken - 29507-143

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen; adressant informeren.
Noot: In de brief staat o.a. dat de Betaalvereniging in kaart brengt wat de aard en aantallen zijn van overboekingen die naar een ander IBAN gaan dan de betaler bedoeld had. De Betaalvereniging verwacht de resultaten in januari 2017 met de Consumentenbond te kunnen bespreken. Frauduleuze overboekingen zijn onderdeel van dit onderzoek. De Consumentenbond en de Betaalvereniging zullen bezien hoe klanten beter kunnen worden bijgestaan bij het voorkomen van overboekingen naar een onbedoelde persoon of naar een onbedoeld rekeningnummer c.q. het terughalen daarvan. De minister zal de Kamer daarover daarna informeren.Stukken/brieven (als eerste) ondertekend door de staatssecretaris van Financiën

Evaluatie algemene zorgplicht Wet op het financieel toezicht

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 30 december 2016. Evaluatie algemene zorgplicht Wet op het financieel toezicht - 32545-59

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.5
Noot: •De evaluatie geeft de minister geen aanleiding tot het treffen van maatregelen. De bestuursrechtelijke verankering van de algemene zorgplicht is ingevoerd als een aanvulling op het systeem van consumentenbescherming (normerende werking) en als vangnetbepaling op grond waarvan de AFM kan handhaven indien specifieke regels in de Wft ontbreken (sanctionerende werking). De regeling functioneert in die opzichten goed.Het is naar het oordeel van de minister te vroeg om verdergaande conclusies te trekken ten aanzien van de doeltreffendheid en de effecten van de algemene zorgplicht zoals neergelegd in de Wft.De minister ziet - gegeven het ontbreken van formele handhaving en bestuursrechtelijke rechtspraak – aanleiding voor een nieuwe evaluatie van de algemene zorgplicht. De Staten-Generaal zal uiterlijk 1 januari 2022 een verslag met de bevindingen van deze evaluatie ontvangen.•De afgelopen tijd heeft een consultatie heeft plaatsgevonden over de effectiviteit en gewenste mate van bescherming van zzp-ers en mkb-ers bij financiële dienstverlening, waarbij onder andere de vraag aan bod is gekomen of de reikwijdte van de algemene zorgplicht moet worden uitgebreid naar klein zakelijk. De minister zal de Tweede Kamer begin 2017 informeren over de uitkomsten van deze consultatie.

Plaatsing aandelen a.s.r.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 13 januari 2017. Plaatsing aandelen a.s.r. - 33532-66

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: In de verkoop zijn 20,4 miljoen aandelen van a.s.r. verkocht tegen een prijs van 22,15 euro per aandeel. Dit resulteert in een totale opbrengst van deze transactie van circa 452 miljoen euro. Als gevolg van deze transactie zal het resterende belang van de staat in a.s.r. afnemen van 63,7 % tot 50,1 %. De verkoopopbrengsten worden inzichtelijk gemaakt in de Voorjaarsnota. De transactie zal naar verwachting worden afgewikkeld op 17 januari 2017.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 12 januari 2017. Aankondiging vervolgplaatsing aandelen a.s.r. - 33532-65

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Outlook 2017

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 22 december 2016. Outlook 2017 - 34550-IX-14

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op woensdag 15 februari 2017 te 14.00 uur.
Noot: De Outlook 2017 is het jaarbericht van het Agentschap van de Generale Thesaurie van het Ministerie van Financiën. De Outlook is de jaarlijkse Engelstalige publicatie van het Agentschap. In de Outlook kunnen (potentiële) investeerders en andere geïnteresseerde partijen informatie vinden over de Nederlandse schulduitgifte. Naast een terugblik op de financiering van de staatsschuld in 2016 bevat de Outlook 2017 een beschrijving van de geschatte omvang en de totstandkoming van de financieringsbehoefte van de Nederlandse Staat voor 2017, alsmede een overzicht van de manier waarop het Agentschap van plan is deze in te vullen. Verder wordt onder andere de selectie van banken die zijn aangesteld voor de afname, promotie en distributie van Nederlandse staatsleningen bekendgemaakt.

Reactie op aandachtspunten plannen van aanpak beleidsdoorlichtingen 2017 (Kamerstuk 31 935, nr. 31)

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 22 december 2016. Reactie op aandachtspunten plannen van aanpak beleidsdoorlichtingen 2017 (Kamerstuk 31 935, nr. 31) - 31935-37

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Kostenkaders AFM en DNB 2017-2020

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 20 december 2016. Kostenkaders AFM en DNB 2017-2020 - 33957-28

Besluit: Reeds betrokken bij het VSO over kostenkaders DNB en de AFM 2017-2020 d.d. 21 december 2016.
Gerelateerde kamerstukken: 33957-28

Follow up Toetredingsbrief

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 21 december 2016. Follow up Toetredingsbrief - 32013-142

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op woensdag 15 februari 2017 te 14.00 uur.4

Kabinetsreactie WRR-rapport Samenleving en financiële sector in evenwicht

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 20 december 2016. Kabinetsreactie WRR-rapport Samenleving en financiële sector in evenwicht - 32013-141

Besluit: De commissie neemt zich voor de Wetenschappelijk Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) uit te nodigen voor de eerstvolgende openbare gesprek met DNB en het CPB over macro-economische risico's voor het financiële stelsel. De agenda voor dit gesprek zal dan inhoudelijk worden verbreed in lijn met de (hieronder genoemde) aanbeveling van de kabinetsreactie op het WRR-rapport.
Noot: •In de kabinetsreactie schrijft de minister onder meer het volgende over structurele betrokkenheid van de politiek:"De WRR stelt daarom voor om periodiek, bijvoorbeeld jaarlijks, in de Tweede Kamer een debat te organiseren over «de staat van het financiële systeem». Ik sta daar uiteraard voor open, maar laat het over aan uw Kamer. Momenteel bestaat reeds een jaarlijkse bijeenkomst waarbij de president van DNB en de directeur van het Centraal Plan Bureau (CPB) de Tweede Kamer informeren over de financiële stabiliteit in Nederland. Mogelijk kan, in lijn met het bredere perspectief dat de WRR benoemt, tijdens deze hoorzittingen meer aandacht worden besteed aan aangrijpingspunten binnen de economie en samenleving om de weerbaarheid voor financiële schokken te vergroten. Dit hangt ook voor een groot deel af van de wensen van uw Kamer."•Rapport op website WRR: http://www.wrr.nl/publicaties/publicatie/article/samenleving-en-financiele-sector-in-evenwicht-1/.

Rapport Evaluatie van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 20 december 2016.

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op donderdag 23 februari 2017 te 14.00 uur.
Noot: •In de evaluatie is gekeken naar de volgende aspecten: onafhankelijkheid, tegengaan versnippering (éénloketgedachte), borging belang consument en doelmatigheid in relatie tot de kosten. De evaluatie betreft de periode januari 2013 tot juni 2016.•Naar aanleiding van de opmerkingen van de onderzoekers over het borgen van Kifids onafhankelijkheid ten opzichte van overheid en politiek is de minister voornemens zijn instemmingsbevoegdheid zoals geregeld in het Bgfo en de statuten van Kifid te beperken tot de benoeming van het bestuur, benoeming van de voorzitters van de geschillenbeslechtingsorganen, het reglement, de statuten, de begroting en de jaarrekening. De instemming met de benoeming van de leden van de Geschillencommissie en Commissie van Beroep kan naar het oordeel van de minister geschrapt worden. Daarmee wordt naar zijn oordeel meer recht gedaan aan de onafhankelijke rol van de geschillenbeslechters. Vanwege het samengaan van de functie van Ombudsman met die van voorzitter van de Geschillencommissie, komt bovendien de instemming met benoeming van de Ombudsman (en de voorafgaande raadpleging van de Tweede Kamer) te vervallen.

Wet aanvullende regels uitwisseling landenrapporten

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 16 januari 2017. Wijziging van de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen en de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 houdende aanvullende regels in verband met de automatische uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot landenrapporten (Wet aanvullende regels uitwisseling landenrapporten) - 34651

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 16 februari 2017 te 14.00 uur.
Noot: •Op 25 mei 2016 heeft de Europese Raad Richtlijn 2016/881 tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU wat betreft verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied vastgesteld (PbEU 2016, L 146). Dit wetsvoorstel strekt tot implementatie van deze richtlijn in de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen (WIB) en de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (Wet Vpb 1969).•De beoogde inwerkingtredingsdatum is 5 juni 2017 (dit volgt uit de implementatietermijn van de hiervoor genoemde richtlijn).•In deze richtlijn is voor de EU de verplichting tot het opstellen van een landenrapport (‘country-by-country report’) en de automatische uitwisseling van de landenrapporten tussen de EU-lidstaten opgenomen.•Het betreft aanvullingen op wetgeving ter implementatie van de zogenoemde OESO-standaard, die per 1 januari 2016 in werking is getreden. Op basis van die wetgeving moeten in Nederland gevestigde entiteiten van multinationale ondernemingen jaarlijks ten behoeve van de belastingdiensten onder andere de wereldwijde fiscale winstverdeling inzichtelijk maken en aangeven hoeveel belasting in welk land wordt betaald. •In aanvulling hierop wordt met dit wetsvoorstel onder meer in de WIB de grondslag opgenomen voor de automatische verstrekking door Nederland van het landenrapport aan de andere lidstaten en wordt in de Wet Vpb 1969 de mogelijkheid geïntroduceerd om een groepsentiteit binnen de EU aan te wijzen die voldoet aan de rapportageverplichtingen namens alle groepsentiteiten in de lidstaten.•Het voorstel van wet geeft de Afdeling advisering van de Raad van State geen aanleiding tot het maken van inhoudelijke opmerkingen (blanco advies).Stukken/brieven (als eerste) ondertekend door de minister van Financiën

Wet implementatie verordening essentiële-informatiedocumenten

Zaak: Wetgeving - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 21 december 2016. Wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met de implementatie van de verordening (EU) nr. 1286/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 26 november 2014 over essentiële-informatiedocumenten voor verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (PRIIP's) (PbEU 2014, L 352) (Wet implementatie verordening essentiële-informatiedocumenten) - 34639

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 23 februari 2017 te 14.00 uur.
Noot: •Dit wetsvoorstel strekt tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht ter implementatie van de verordening (EU) nr. 1286/2014 (PbEU 2014, L 352). Deze verordening stelt regels aan verpakte beleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten die worden aangeboden of verkocht aan retailbeleggers (PRIIP’s). De verordening is van toepassing met ingang van 1 januari 2018.•Het voorstel van wet geeft de Afdeling advisering van de Raad van State geen aanleiding tot het maken van inhoudelijke opmerkingen (blanco advies).

Herstelwet financiële markten 2017

Zaak: Wetgeving - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 15 december 2016. Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Faillissementswet en enige andere wetten in verband met het herstel van gebreken en omissies bij de implementatie van Europese regelgeving op het terrein van de financiële markten (Herstelwet financiële markten 2017) - 34634

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 9 februari 2017 te 14.00 uur.
Noot: •Dit wetsvoorstel voorziet in het herstel van gebreken en omissies die zijn opgetreden bij de implementatie van Europese regelgeving op het terrein van de financiële markten. Ten behoeve van een juiste implementatie is het