Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 11 oktober 2016

Gepubliceerd: 13 oktober 2016
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Activiteitnummer: 2016A040142
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=28145d74-3bd2-48e3-b66e-ad7696ebbb69&title=Besluitenlijst%20extra%20OCW-procedurevergadering%20%28cultuur%29%2C%2011-10-2016%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 32156, 32156


Rondetafelgesprek Fondsen (in besloten deel)

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M.S. van Veen (VVD) - 6 oktober 2016. Rondetafelgesprek Fondsen - 2016Z18314

Besluit: Rondetafelgesprek Cultuurfondsen wordt gepland voor voorafgaand aan het wetgevingsoverleg over de OCW-begroting, onderdeel Cultuur, op 21 november a.s.Middels een adhoc-procedure zal worden geïnventariseerd welke personen worden uitgenodigd.Rondvraag OverigGeen agendapunten

Bijzondere procedure gesprek religieus erfgoed (in besloten deel)

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A. Pechtold (D66) - 5 oktober 2016. Bijzondere procedure gesprek religieus erfgoed - 2016Z18151

Besluit: Bijzondere procedure wordt omgezet in een rondetafelgesprek op 3 november 2016, van 14.00-16.45 uur. De lijst van genodigden wordt vastgesteld.

Toekomst stimulering scholing en onderhoud monumenten

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 10 oktober 2016. Toekomst stimulering scholing en onderhoud monumenten - 32156-75

Besluit: De commissie Financiën verzoeken de behandeling over te nemen (te betrekken bij behandeling Belastingplan 2107)
Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg inzake OCW-begroting, onderdeel Cultuur,

Aanpassingen in de financiering van de monumentenzorg

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 20 september 2016. Aanpassingen in de financiering van de monumentenzorg - 32156-74

Besluit: De commissie Financiën verzoeken de behandeling over te nemen (te betrekken bij behandeling Belastingplan 2107).
Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg inzake OCW-begroting, onderdeel Cultuur, op 21 november a.s.
Noot: Behandelschema pakket Belastingplan 2017:(waaronder Wet fiscale maatregelen rijksmonumenten en scholing 34556 ) •Woensdag 12 oktober 12:00 uur: inbrengdatum voor het verslag•Dinsdag 25 oktober: nota naar aanleiding van verslag•Maandag 31 oktober van 11:00-19:00 uur: eerste wetgevingsoverleg, eerste termijn commissie•Donderdag 3 november: schriftelijke antwoorden n.a.v. het eerste wetgevingsoverleg•Maandag 7 november van 11:00-23:00 uur: tweede wetgevingsoverleg, eerste termijn regering en volledige tweede termijn(De minister van OCW neemt deel aan het eerste deel van het WGO in verband met de behandeling van het wetsvoorstel Wet fiscale maatregelen rijksmonumenten en scholing)•Dinsdag 15 en woensdag 16 november: plenaire behandeling (in aanwezigheid van minister OCW)•Donderdag 17 november: stemmingen