Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 20 december 2016

Gepubliceerd: 22 december 2016
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Economische Zaken
Activiteitnummer: 2016A0334312
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=de09c9f2-8f95-4f40-b945-5b919ceea3c6&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20vaste%20commissie%20voor%20Economische%20Zaken%20d.d.%2020%20december%202016%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 25422, 24095, 32637, 29502, 33009, 34298, 32637, 22112, 21501, 22112, 33561, 31305, 31239, 22112, 33529, 33529, 33529, 31510, 34532, 28807, 29683, 25295, 21501, 33835, 34526, 28807, 27858, 27858, 32336, 27428, 33835, 33835, 27924, 21501, 21501, 28625, 31532, 32563, 34532, 34532

Inhoud


Verzoek van het lid Geurts het Voorstel van wet van de leden Agnes Mulder en Mei Li Vos tot wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het tegengaan van onredelijk lange betaaltermijnen (34 559) aan te melden voor de plenaire behandeling.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J.L. Geurts (CDA) - 20 december 2016. Verzoek van het lid Geurts het Voorstel van wet van de leden Agnes Mulder en Mei Li Vos tot wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het tegengaan van onredelijk lange betaaltermijnen (34 559) aan te melden voor de plenaire behandeling. - 2016Z24409

Besluit: Het voorstel van wet van de leden Agnes Mulder en Mei Li Vos tot wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het tegengaan van onredelijk lange betaaltermijnen (34 559) zal voor plenaire behandeling, nog voor het verkiezingsreces, worden aangemeld.

Verzoek van het lid Aukje de Vries (VVD) om het algemeen overleg Marktwerking en Mededinging (16 februari 2017, 14.00-16.00 uur) te verplaatsen in verband met overlap met het algemeen overleg commissie Financiën over carrouselfraude

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A. (Aukje) de Vries (VVD) - 15 december 2016. Verzoek van mevrouw De Vries (VVD) om het algemeen overleg Marktwerking en Mededinging (16 februari 2017, 14.00-16.00 uur) te verplaatsen in verband met overlap met het algemeen overleg commissie Financiën over carrouselfraude - 2016Z24048

Besluit: Het algemeen overleg Marktwerking en Mededinging d.d. 16 februari 2017 wordt tot nader order uitgesteld (na het verkiezingsreces).

Uitkomst van de gesprekken tussen het kabinet en de aandeelhouders van DELTA over een nieuw op te richten Zeeuws nutsbedrijf

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 14 december 2016. Uitkomst van de gesprekken tussen het kabinet en de aandeelhouders van DELTA over een nieuw op te richten Zeeuws nutsbedrijf - 25422-169

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg DELTA d.d. 22 december 2016.

Nota Frequentiebeleid 2016

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 6 december 2016 Nota Frequentiebeleid 2016 - 24095-409

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Telecommunicatie d.d. 21 december 2016.

Uitwerking Aanvullend Actieplan Mkb-financiering

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 6 december 2016. Uitwerking Aanvullend Actieplan Mkb-financiering - 32637-270

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Ondernemen en bedrijfsfinanciering op 7 december 2016.

Ontwikkelingen rond bpost en PostNL

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 1 december 2016. Ontwikkelingen rond bpost en PostNL - 29502-130

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Post op 5 december 2016.11

Brainport Eindhoven

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 6 december 2016. Brainport Eindhoven - 34550-XIII-121

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Ondernemen en bedrijfsfinanciering op 7 december 2016.

Verlenging subsidiemodule MKB-innovatiestimulering Topsectoren

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 15 december 2016. Verlenging subsidiemodule MKB-innovatiestimulering Topsectoren - 33009-34

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.Reeds geagendeerde agendapunten Energie, Economie en Innovatie

Uitstel tweede kabinetsreactie op het rapport “Welvaart in kaart” van de tijdelijke commissie Breed welvaartsbegrip

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 13 december 2016. Uitstel tweede kabinetsreactie op het rapport “Welvaart in kaart” van de tijdelijke commissie Breed welvaartsbegrip - 34298-15

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Toestemming deelname aan het rondetafelgesprek op 16 november 2016 over het aanbestedingsproces scanwerkzaamheden Nationaal Archief

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 9 december 2016. Toestemming deelname aan het rondetafelgesprek op 16 november 2016 over het aanbestedingsproces scanwerkzaamheden Nationaal Archief - 2016Z23604

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Reactie op nieuw ingediend amendement (Kamerstuk 34550 XIII, nr. 122) op de begroting van het Ministerie van Economische Zaken 2017

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 8 december 2016. Reactie op nieuw ingediend amendement (Kamerstuk 34550 XIII, nr. 122) op de begroting van het Ministerie van Economische Zaken 2017 - 34550-XIII-125

Besluit: Betrokken bij de stemmingen over de begroting.

Reactie op het amendement van de leden Bruins en Dik-Faber over een fonds voor wetenschappelijk onderzoek voor technologische innovatie in de visserij (Kamerstuk 34 550 XIII, nr. 112) en het amendement van het lid Bruins over een Subsidieregeling Duurzame Scheepsbouw (Kamerstuk 34 550 XIII, nr. 117)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 7 december 2016. Reactie op het amendement van de leden Bruins en Dik-Faber over een fonds voor wetenschappelijk onderzoek voor technologische innovatie in de visserij (Kamerstuk 34 550 XIII, nr. 112) en het amendement van het lid Bruins over een Subsidieregeling Duurzame Scheepsbouw (Kamerstuk 34 550 XIII, nr. 117) - 34550-XIII-124

Besluit: Betrokken bij de stemmingen over de begroting.10

Reactie op motie van het lid Van Tongeren c.s. over een top tien-positie op de index voor sociaal ondernemerschap (Kamerstuk 34 550 XIII, nr. 47)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 6 december 2016. Reactie op motie van het lid Van Tongeren c.s. over een top tien-positie op de index voor sociaal ondernemerschap (Kamerstuk 34 550 XIII, nr. 47) - 32637-269

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.
Gerelateerde kamerstukken: 32637-26

Fiche: besluit Deelname van de EU aan PRIMA

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 2 december 2016. Fiche: besluit Deelname van de EU aan PRIMA - 22112-2254

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Concurrentievermogen op 15 februari 2017.

Verslag van de Raad voor Concurrentievermogen van 28 en 29 november 2016 in Brussel

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 15 december 2016. Verslag van de Raad voor Concurrentievermogen van 28 en 29 november 2016 in Brussel - 21501-30-389

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Raad voor het Concurrentievermogen op15 februari 2017.

Fiche: Mededeling Ruimtestrategie voor Europa

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 2 december 2016. Fiche: Mededeling Ruimtestrategie voor Europa - 22112-2255

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg Bedrijfslevenbeleid.

Vastgestelde Rijksstructuurvisie windenergie op zee: Aanvulling gebied Hollandse Kust

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 8 december 2016. Vastgestelde Rijksstructuurvisie windenergie op zee: Aanvulling gebied Hollandse Kust - 33561-37

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Visie op de laadinfrastructuur voor elektrisch vervoer

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 6 december 2016. Visie op de laadinfrastructuur voor elektrisch vervoer - 31305-220

Besluit: Reeds betrokken bij het algemeen overleg Elektrisch rijden op 7 december 2016.

Reactie op verzoek commissie over tot wanneer de Kamer de mogelijkheid heeft de invulling van de SDE+ 2017 te beïnvloeden

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 13 december 2016. Reactie op verzoek commissie over tot wanneer de Kamer de mogelijkheid heeft de invulling van de SDE+ 2017 te beïnvloeden - 31239-245

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet (voortgang energietransitie)

Zaak: Wetgeving - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 8 december 2016. Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet (voortgang energietransitie) - 34627

Besluit: Agenderen voor een rondetafelgesprek. De suggesties voor uit te nodigen personen/organisaties zullen door middel van een e-mailprocedure worden geïnventariseerd.
Besluit: Door middel van een emailprocedure zal een datum voor het rondetafelgesprek en voor de inbrengdatum voor het verslag worden vastgesteld.

BNC-fiches voorstellen energie-unie Europese Commissie

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 8 december 2016. BNC-fiches voorstellen energie-unie Europese Commissie - 22112-2256

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen. De aangekondigde BNC-fiches afwachten die uiterlijk 13 januari 2017 naar de Kamer worden gestuurd.

Onderzoeksresultaten en maatregelenpakket inzake na-ijlende effecten van de steenkolenwinning in Limburg

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 15 december 2016. Onderzoeksresultaten en maatregelenpakket inzake na-ijlende effecten van de steenkolenwinning in Limburg - 2016Z24088

Besluit: Betrekken bij het plenaire debat over mijnbouw.

Eerste uitkomsten inspecties gebouwen in Groningen

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 7 december 2016. Eerste uitkomsten inspecties gebouwen in Groningen - 33529-319

Besluit: Betrekken bij het plenaire debat over mijnbouw.8

Rapport Sweco ongelijkmatige bodemdaling landbouwpercelen en planning onderzoek meetinstrumenten aardbevingen

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 14 december 2016. Rapport Sweco ongelijkmatige bodemdaling landbouwpercelen en planning onderzoek meetinstrumenten aardbevingen - 33529-320

Besluit: Betrekken bij het plenaire debat over mijnbouw.

Invulling nieuwe waardevermeerderingsregeling Groningen

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 6 december 2016. Invulling nieuwe waardevermeerderingsregeling Groningen - 33529-318

Besluit: Betrekken bij het plenaire debat over mijnbouw.
Besluit: Het lid Agnes Mulder zal per mail voorstellen om ter voorbereiding op het plenaire debat mijnbouw feitelijke vragen te stellen over enkele brieven die in het debat besproken zullen worden. Dit voorstel zal door middel van een emailprocedure worden afgehandeld.

Energieagenda

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 7 december 2016. Energieagenda - 31510-64

Besluit: Agenderen voor de inbreng van feitelijke vragen over de stukken inzake toekomstig energiebeleid en de inbrengdatum vaststellen op woensdag 11 januari 2017 te 11.00 uur.
Besluit: Betrekken bij het plenaire debat over het toekomstig energiebeleid.

Uitslag van de tweede tender windenergie op zee voor kavels III en IV van het windenergiegebied Borssele

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 12 december 2016. Uitslag van de tweede tender windenergie op zee voor kavels III en IV van het windenergiegebied Borssele - 2016Z23763

Besluit: Betrekken bij het plenaire debat over het toekomstig energiebeleid.

Uitnodiging Shell Nederland BV voor werkbezoek aan windpark Egmond aan Zee d.d. 23 december 2016.

Zaak: Brief derden - Shell Nederland BV te Den Haag - 14 december 2016. Uitnodiging Shell Nederland BV voor werkbezoek aan windpark Egmond aan Zee d.d. 23 december 2016 - 2016Z24026

Besluit: Overlaten aan individuele leden.7

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 15 december 2016. Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden - 34620-XIII-3

Besluit: Betrekken bij het plenaire debat over de Najaarsnota.ENERGIE, ECONOMIE EN INNOVATIEBrievenlijst deel Energie, Economie en Innovatie nrs. 15 t/m 28 (zie de zaken en de besluiten op de brievenlijst)Uitnodigingen Energie, Economie en Innovatie

Lijst van commissie activiteiten Economische Zaken tot aan verkiezingsreces

Zaak: Overig - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 15 december 2016. Lijst van commissie activiteiten Economische Zaken tot aan verkiezingsreces - 2016Z17085

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Lijst met EU-voorstellen vaste commissie voor Economische Zaken

Zaak: Lijst met EU-voorstellen - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 5 december 2016. Lijst met EU-voorstellen vaste commissie voor Economische Zaken - 2016Z23079

Besluit: Conform voorstellen.

Verzoek van het lid Geurts (CDA) om een brief van de staatssecretaris van Economische Zaken te vragen over de uitvoering van de knelgevallenregeling (aangenomen amendement Geurts c.s. nr. 34532, nr. 85), onderdeel van het wetsvoorstel invoering fosfaatrechten.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J.L. Geurts (CDA) - 15 december 2016. Verzoek van het lid Geurts (CDA) om een brief van de staatssecretaris van Economische Zaken te vragen over de uitvoering van de knelgevallenregeling (aangenomen amendement Geurts c.s. nr. 34532, nr. 85) onderdeel van het wetsvoorstel invoering fosfaatrechten. - 2016Z24080

Besluit: Het verzoek is gehonoreerd.Gezamenlijke agendapunten Energie, Economie en Innovatie en Landbouw en Natuur

Verzoek van het lid Geurts (CDA) aan de staatssecretaris van Economische Zaken om de Kamer tijdig en voorafgaand aan de presentatie in het Nitraatcomité dit jaar (Kamerstuk 34532, nr. 27, p. 10) te informeren over het eindrapport van de ex-post en ex-ante evaluatieonderzoeken in het kader van de Evaluatie Meststoffenwet en over het concept actieprogramma nitraatrichtlijn

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J.L. Geurts (CDA) - 15 december 2016. Verzoek van het lid Geurts (CDA) aan de staatssecretaris van Economische Zaken om de Kamer tijdig en voorafgaand aan de presentatie in het Nitraatcomité dit jaar (Kamerstuk 34532, nr. 27, p. 10) te informeren over het eindrapport van de ex-post en ex-ante evaluatieonderzoeken in het kader van de Evaluatie Meststoffenwet en over het concept actieprogramma nitraatrichtlijn - 2016Z24081

Besluit: Het verzoek is gehonoreerd.5

Reactie op verzoek van het lid Geurts, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 6 december 2016, over het bericht ‘Kabinet wist al op 7 juli van afwijzing fosfaatplan’

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 6 december 2016. Reactie op verzoek van het lid Geurts, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 6 december 2016, over het bericht ‘Kabinet wist al op 7 juli van afwijzing fosfaatplan’ - 34532-96

Besluit: Reeds geagendeerd voor inbreng schriftelijk overleg op 7 december 2016.
Gerelateerde kamerstukken: 34532-96

Update situatie vogelgriep in Nederland

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 1 december 2016. Huidige stand van zaken rondom vogelgriep in Nederland en Europa - 28807-204

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Dierziekten en antibioticagebruik op 6 december 2016.

Stand van zaken antibioticabeleid in de dierhouderij

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 2 december 2016. Stand van zaken antibioticabeleid in de dierhouderij - 29683-221

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Dierziekten en antibioticagebruik op 6 december 2016.

Q-koorts deskundigenberaad

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 2 december 2016. Q-koorts deskundigenberaad - 25295-33

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Dierziekten en antibioticagebruik op 6 december 2016.

Verslag Landbouw- en Visserijraad 14 en 15 november 2016.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 2 december 2016. Verslag Landbouw- en Visserijraad 14 en 15 november 2016 - 21501-32-950

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 7 december 2016.

Geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad van 12 en 13 december 2016.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 2 december 2016. Geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad van 12 en 13 december 2016 - 2016Z23017

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 7 december 2016.

Herijkt Plan van Aanpak NVWA: ‘NVWA 2020’

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 9 december 2016. Herijkt Plan van Aanpak NVWA: ‘NVWA 2020’ - 33835-49

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg NVWA op 23 februari 2017.
Besluit: Het BOR zal een notitie opstellen waarin wordt getoetst in hoeverre het Herijkt Plan van Aanpak NVWA: ‘NVWA 2020’ voldoet aan de door de commissie aangedragen verbeterpunten ten aanzien van de informatiepositie NVWA, uiterlijk te ontvangen op 19 januari 2017.

Initiatiefnota van het lid Koser Kaya over een duurzame toekomst voor vis en visser (Kamerstuk 34 256, nr. 2)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 6 december 2016. Reactie op de initiatiefnota van het lid Koser Kaya over een duurzame toekomst voor vis en visser - 34526-3

Besluit: Agenderen voor het nog te plannen notaoverleg.Reeds geagendeerde agendapunten Landbouw en Natuur

Zaak: Initiatiefnota - Tweede Kamerlid, F. Koser Kaya (D66) - 1 september 2016. Initiatiefnota van het lid Koser Kaya over een duurzame toekomst voor vis en visser - 34526

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vastgesteld op 26 januari 2017.
Besluit: Notaoverleg voeren na ommekomst van de antwoorden op de schriftelijke vragen.

Stand van zaken rondom vogelgriep in Europa en Nederland

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 15 december 2016. Stand van zaken rondom vogelgriep in Europa en Nederland - 28807-205

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.3

Wijziging van het Activiteitenbesluit milieubeheer met betrekking tot gewasbescherming in glastuinbouw en open teelt (Kamerstuk 27858, nr. 368)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma - 15 december 2016. Antwoorden op vragen commissie over de wijziging van het Activiteitenbesluit milieubeheer met betrekking tot gewasbescherming in glastuinbouw en open teelt - 27858-374

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma - 6 juli 2016. Wijziging van het Activiteitenbesluit milieubeheer met betrekking tot gewasbescherming in glastuinbouw en open teelt - 27858-368

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Voortgangsrapportage Plan van aanpak Dierproeven en alternatieven

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 15 december 2016. Voortgangsrapportage Plan van aanpak Dierproeven en alternatieven - 32336-64

Besluit: Agenderen voor het nog te plannen algemeen overleg Dierproeven.

Beleidsreactie Trendanalyse Biotechnologie 2016

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma - 12 december 2016. Beleidsreactie Trendanalyse Biotechnologie 2016 - 27428-335

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Biotechnologie op 2 februari 2017.

Vertrouwelijk rapport van KPMG inzake verantwoordingsinformatie NWVA

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 13 december 2016. Vertrouwelijk rapport van KPMG inzake verantwoordingsinformatie NWVA - 33835-50

Besluit: De staatssecretaris van Economische Zaken en de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zullen worden verzocht de vertrouwelijk aangeboden rapporten over de NVWA zo veel als mogelijk openbaar te maken.

Antwoorden op vragen commissie over internationale vergelijking kosten keuring en toezicht NVWA en toets aan Maat Houden (Kamerstuk 33 835, nr. 48)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 13 december 2016. Antwoorden op vragen van de commissie over internationale vergelijking kosten keuring en toezicht NVWA en toets aan Maat Houden - 33835-51

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg NVWA op 23 februari 2017.2

Bemiddelaar pachtherziening

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 9 december 2016. Bemiddelaar pachtherziening - 27924-68

Besluit: Agenderen voor het nog te plannen algemeen overleg Pacht.

Uitvoering van de aangenomen moties uit het VAO Landbouw en Visserij Raad (Kamerstuk 21501-32, nrs. 951, 952 en 956)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 12 december 2016. Uitvoering van de aangenomen moties uit het VAO Landbouw en Visserij Raad (Kamerstuk 21501-32, nrs. 951, 952 en 956) - 21501-32-957

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 18 januari 2017.

Appreciatie van het rapport “Improving market outcomes”

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 8 december 2016. Appreciatie van het rapport “Improving market outcomes” - 28625-239

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 18 januari 2017.

Transparantie voedselketen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 8 december 2016. Transparantie voedselketen - 31532-176

Besluit: Betrekken bij het plenaire debat over het WRR-rapport 'Naar een voedselbeleid'.

Uitvoering van de motie van de leden Rudmer Heerema en Geurts over het overdragen aan de provincie Flevoland van het dierenwelzijn in de Oostvaardersplassen (Kamerstuk 32 563, nr. 58)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 8 december 2016. Uitvoering van de motie van de leden Rudmer Heerema en Geurts over het overdragen aan de provincie Flevoland van het dierenwelzijn in de Oostvaardersplassen (Kamerstuk 32 563, nr. 58) - 32563-65

Besluit: Agenderen voor het nog te plannen algemeen overleg Natuur.

Reactie op amendementen ingediend bij het de Wijziging van de Meststoffenwet in verband met de invoering van een stelsel van fosfaatrechten

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 6 december 2016. Reactie op amendementen ingediend bij de Wijziging van de Meststoffenwet in verband met de invoering van een stelsel van fosfaatrechten - 34532-94

Besluit: Betrokken bij de stemmingen over de wijziging van de Meststoffenwet in verband met de invoering van een stelsel van fosfaatrechten op 6 december 2016.
Gerelateerde kamerstukken: 34532-94

Reactie op het verzoek van het lid Grashoff, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 1 december 2016, over signalen dat er sprake zou zijn van aanpassing van het sectorakkoord inzake fosfaatrechten

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 1 december 2016. Reactie op het verzoek van het lid Grashoff, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 1 december 2016, over signalen dat er sprake zou zijn van aanpassing van het sectorakkoord inzake fosfaatrechten - 34532-63

Besluit: Betrokken bij de plenaire behandeling van de wijziging van de Meststoffenwet in verband met de invoering van een stelsel van fosfaatrechten.
Gerelateerde kamerstukken: 34532-63