Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 6 december 2016

Gepubliceerd: 7 december 2016
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Economische Zaken
Activiteitnummer: 2016A0334212
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=7084302c-0913-4df3-8d3c-7503d1bdda75&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20vaste%20commissie%20voor%20Economische%20Zaken%20d.d.%206%20december%202016.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 30821, 25422, 25422, 21501, 21501, 21501, 31305, 26419, 25883, 31490, 22112, 31409, 24446, 21501, 34559, 29697, 21501, 33612, 30196, 31239, 30196, 29023, 29023, 33529, 33529, 32849, 29684, 25295, 28807, 28807, 29675, 29664, 29664, 33576, 34532, 34532, 34532, 34532, 33835, 31532, 29842, 31532

Inhoud


Verzoek van het lid Remco Bosma (VVD) om de brief 'Stand van zaken inzake het wetsvoorstel ongewenste zeggenschap telecommunicatie' (TK 30821, nr. 34) voor zowel een nog te plannen AO Post als voor het AO Telecommunicatie van 21 december 2016 te agenderen en om de spreektijd voor het AO Telecommunicatie met een minuut te verlengen.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, R.P.G. (Remco) Bosma (VVD) - 30 november 2016. Verzoek van het lid Remco Bosma (VVD) over agenderen brief min EZ (30821-34) voor zowel nog te plannen AO Post als AO Telecommunicatie van 21 december 2016 en verlengen spreektijd AO Telecommunicatie van 21 december 2016 - 2016Z22643

Besluit: De brief over de stand van zaken inzake het wetsvoorstel ongewenste zeggenschap telecommunicatie (30821, nr. 34) zal worden geagendeerd voor het algemeen overleg Telecommunicatie op 21 december 2016 alsook voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg Post.
Besluit: Het algemeen overleg Telecommunicatie op 21 december 2016 zal met een uur worden verlengd.

Delta

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 25 november 2016. Stand van zaken inzake de huidige situatie van Delta - 25422-164

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Het algemeen overleg Delta is naar aanleiding van de emailprocedure op 28 november 2016 verplaatst naar 22 december 2016.Rondvraag Energie, Economie en Innovatie

Afschrift brief aan aandeelhouders DELTA

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 24 november 2016. Afschrift brief aan aandeelhouders DELTA - 25422-163

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Delta.11

Geannoteerde agenda Telecomraad 2 december 2016.

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 23 november 2016. Geannoteerde agenda Telecomraad 2 december 2016 - 21501-33-616

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Telecomraad op 30 november 2016.

Geannoteerde Agenda Energieraad 5 december 2016.

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 23 november 2016. Geannoteerde Agenda Energieraad 5 december 2016 - 21501-33-617

Besluit: Reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg op 28 november 2016 ter voorbereiding van de Energieraad van 5 december 2016.

Geannoteerde agenda voor de Raad voor Concurrentievermogen van 28 en 29 november 2016.

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 18 november 2016. Geannoteerde agenda voor de Raad voor Concurrentievermogen van 28 en 29 november 2016 - 21501-30-387

Besluit: Reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg op 21 november 2016 ter voorbereiding van de Raad voor Concurrentievermogen van 28 en 29 november 2016.

Visie op de laadinfrastructuur voor elektrisch vervoer

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 22 november 2016. Visie op de laadinfrastructuur voor elektrisch vervoer - 31305-219

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Elektrisch rijden op 7 december 2016.

Voortgangsrapportage Gastvrijheidseconomie

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 25 november 2016. Voortgangsrapportage Gastvrijheidseconomie - 26419-65

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Gastvrijheidseconomie op 7 december 2016.

Reactie op het verzoek van het lid Gesthuizen, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 15 november 2016, over de verslechterde situatie bij het Europees Octrooibureau

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 29 november 2016. Reactie op het verzoek van het lid Gesthuizen, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 15 november 2016, over de verslechterde situatie bij het Europees Octrooibureau - 25883-283

Besluit: Algemeen overleg voeren, bij voorkeur nog voor het verkiezingsreces.
Noot: Het lid Gesthuizen zal het debat over de situatie bij het Europees Octrooibureau van de plenaire agenda laten afvoeren.10

Stand van zaken omtrent het betaalgedrag van gemeenten

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 29 november 2016. Stand van zaken omtrent het betaalgedrag van gemeenten - 31490-220

Besluit: Betrekken bij het plenaire debat over overheden die steeds later rekeningen betalen.

Uitstel BNC fiche PRIMA-besluit Europese Commissie

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 25 november 2016. Uitstel toezending BNC-fiche over het PRIMA-besluit - 22112-2249

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Reactie op de motie van het lid Bruins over een subsidieregeling voor innovatieve scheepsbouw (Kamerstuk 34 550 XIII, nr. 44)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 30 november 2016. Reactie op de motie van het lid Bruins over een subsidieregeling voor innovatieve scheepsbouw - 31409-128

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg Bedrijfslevenbeleid.

Brief met nota Ruimtevaartbeleid 2016

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 25 november 2016. Nota Ruimtevaartbeleid 2016 - 24446-60

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg Bedrijfslevenbeleid.

Antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde agenda voor de Raad voor Concurrentievermogen van 28 en 29 november 2016 (Kamerstuk 21501-30, nr. 387)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 23 november 2016. Antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde agenda voor de Raad voor Concurrentievermogen van 28 en 29 november 2016 - 21501-30-388

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Brief van het lid Agnes Mulder inzake overname van de verdediging van het initiatiefwetsvoorstel

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, A.H. (Agnes) Mulder (CDA) - 22 november 2016. Brief van het lid Agnes Mulder inzake overname van de verdediging van het initiatiefwetsvoorstel - 34559-4

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.9
Gerelateerde kamerstukken: 34559-4

Voorstel van wet van de leden Agnes Mulder en Mei Li Vos tot wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het tegengaan van onredelijk lange betaaltermijnen (Wet uiterste betaaltermijn van zestig dagen voor grote ondernemingen)

Zaak: Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, A.H. (Agnes) Mulder (CDA) - 27 september 2016. Voorstel van wet van de leden Agnes Mulder en Mei Li Vos tot wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het tegengaan van onredelijk lange betaaltermijnen (Wet uiterste betaaltermijn van zestig dagen voor grote ondernemingen) - 34559

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag is reeds vastgesteld op 12 december 2016 om 12.00 uur.

Uitstel reactie op motie van het lid Bruins over een subsidieregeling voor innovatieve scheepsbouw (Kamerstuk 34 550 XIII, nr. 44)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 21 november 2016. Uitstel reactie op motie van het lid Bruins over een subsidieregeling voor innovatieve scheepsbouw - 34550-XIII-67

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Reactie op verzoek van het lid Dijkgraaf, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 17 november 2016, over de uitvoering van de motie van het lid Bisschop c.s. over de uitvoering van de adviezen van de commissie-Balkenende (Kamerstuk 29 697, nr. 30)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 21 november 2016. Reactie op verzoek van het lid Dijkgraaf, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 17 november 2016, over de uitvoering van de motie van het lid Bisschop c.s. over de uitvoering van de adviezen van de commissie-Balkenende - 29697-32

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Ondernemen en bedrijfsfinanciering op 7 december 2016.

Antwoord op vragen commissie over de geannoteerde Agenda Energieraad 5 december 2016 (Kamerstuk 21 501-33, nr. 617)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 30 november 2016. Antwoord op vragen commissie over de geannoteerde Agenda Energieraad 5 december 2016 - 21501-33-625

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Energieraad op 22 februari 2017.Economie en Innovatie

Reactie op het verzoek van het lid Dik-Faber, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 15 november 2016, over het bericht ‘Honderden windmolens naar de sloop’

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 24 november 2016. Reactie op het verzoek van het lid Dik-Faber, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 15 november 2016, over het bericht ‘Honderden windmolens naar de sloop’ - 33612-65

Besluit: Betrekken bij het plenaire debat over het toekomstig energiebeleid.8

Reactie op verzoek van het lid Van Tongeren, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 8 november 2016, over het bericht ‘Nederland scoort groene onvoldoende’

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 30 november 2016. Reactie op verzoek van het lid Van Tongeren, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 8 november 2016, over het bericht ‘Nederland scoort groene onvoldoende’ - 30196-486

Besluit: Betrekken bij het plenaire debat over het toekomstig energiebeleid.

Openstelling van de SDE+ in 2017

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 30 november 2016. Openstelling van de SDE+ in 2017 - 31239-225

Besluit: Betrekken bij het plenaire debat over het toekomstig energiebeleid.
Besluit: De minister van Economische Zaken wordt verzocht om aan te geven tot wanneer de Kamer de mogelijkheid heeft de invulling van de SDE+ in 2017 te beïnvloeden.

Uitkomsten energiedialoog

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 21 november 2016. Uitkomsten energiedialoog - 30196-484

Besluit: Agenderen voor de inbreng van feitelijke vragen over de stukken inzake toekomstig energiebeleid, in te plannen nadat alle stukken zijn ontvangen.
Besluit: Betrekken bij het plenaire debat over het toekomstig energiebeleid.

Uitkoop van woningen gelegen onder bestaande hoogspanningsverbindingen

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 25 november 2016. Antwoorden op vragen commissie over uitkoop van woningen gelegen onder bestaande hoogspanningsverbindingen - 29023-211

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 24 oktober 2016. Uitkoop van woningen gelegen onder bestaande hoogspanningsverbindingen - 29023-210

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Afschrift antwoordbrief aan woningcorporaties werkzaam in het aardbevingsgebied Groningen

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 24 november 2016. Afschrift antwoordbrief aan woningcorporaties werkzaam in het aardbevingsgebied Groningen - 33529-317

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.7

Start gaswinning uit put Vries-10

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 22 november 2016. Start gaswinning uit put Vries-10 - 33529-316

Besluit: Betrekken bij het plenaire debat over mijnbouw.

Alternatievenafweging verwerking productiewater Schoonebeek

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 22 november 2016. Alternatievenafweging verwerking productiewater Schoonebeek - 32849-96

Besluit: Betrekken bij het plenaire debat over mijnbouw.

Gaswinning Waddenzee: Advies Auditcommissie monitoringsjaar 2015

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 22 november 2016. Gaswinning Waddenzee: Advies Auditcommissie monitoringsjaar 2015 - 29684-143

Besluit: Betrekken bij het plenaire debat over mijnbouw.
Besluit: De nog te ontvangen brief van de minister van Economische Zaken over na-ijleffecten van mijnbouw in Limburg zal worden betrokken bij het plenaire debat over mijnbouw.

Verzoek Meines Holla & Partners, namens NLCR, tot aanbieding zwartboek m.b.t. handhaving Agentschap Telecom d.d. 21 december 2016.

Zaak: Brief derden - Meines Holla & Partners te Den Haag - 2 december 2016. Verzoek Meines Holla & Partners, namens NLCR, tot aanbieding zwartboek m.b.t. handhaving Agentschap Telecom d.d. 21 december 2016 - 2016Z23057

Besluit: Het zwartboek handhaving Agentschap Telecom zal worden aangeboden op dinsdag 20 december 2016.Energie

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Zaak: Begroting - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 29 november 2016. Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) - 34620-XIII

Besluit: De inbreng voor feitelijke vragen is reeds vastgesteld op 8 december 2016.6

Brief van de commissie voor de Werkwijze over de zienswijze met betrekking tot het vaststellen van termijnen van inbrengdata voor schriftelijk overleggen

Zaak: Brief commissie - griffier, P.T.M. van Doorn - 23 november 2016. Brief commissie voor de Werkwijze inzake het vaststellen van termijnen voor het leveren van inbrengen bij schriftelijk overleg - 2016Z21935

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Lijst van commissie activiteiten Economische Zaken tot aan het kerstreces

Zaak: Overig - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 1 december 2016. Lijst van commissie activiteiten Economische Zaken tot aan het kerstreces - 2016Z17085

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Lijst met EU-voorstellen vaste commissie voor Economische Zaken

Zaak: Lijst met EU-voorstellen - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 21 november 2016. Lijst met EU-voorstellen vaste commissie voor Economische Zaken - 2016Z21761

Besluit: Conform voorstellen.

Verzoek van het lid Geurts om de tijden van het notaoverleg over de initiatiefnota Een eerlijke boterham op 19 december 2016 van 12.30 tot 16.30 uur aan te passen

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J.L. Geurts (CDA) - 30 november 2016. Verzoek van het lid Geurts om de ingeplande tijd voor het notaoverleg over de initiatiefnota ‘Een eerlijke boterham, over het versterken van de voedselketen’ te verlengen door de begin- en eindtijd te veranderen naar 11:00 tot 16:30 zodat er meer tijd is voor een schorsing samenvallend met een lunchpauze (twee uur in plaats van een half uur) - 2016Z22618

Besluit: Het notaoverleg zal conform verzoek worden verlengd.Gezamenlijke agendapunten Energie, Economie en Innovatie en Landbouw en Natuur

Reactie op verzoek commissie om een reactie op het artikel in De Limburger 'Meer dorpen zonder het te weten besmet met Q-koorts'

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 29 november 2016. Reactie op verzoek commissie om een reactie op het artikel in De Limburger 'Meer dorpen zonder het te weten besmet met Q-koorts' - 25295-32

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Dierziekten en Antibioticagebruik op 6 december 2016.

Huidige stand van zaken rondom vogelgriep in Nederland en Europa

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 26 november 2016. Huidige stand van zaken rondom vogelgriep in Nederland en Europa - 28807-203

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Dierziekten en antibioticagebruik op 6 december 2016.4

Huidige stand van zaken rondom vogelgriep in Europa en Nederland

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 22 november 2016. Huidige stand van zaken rondom vogelgriep in Europa en Nederland - 28807-202

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Dierziekten en antibioticagebruik op 6 december 2016.

Kreeftenvisserij Oosterschelde

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 1 december 2016. Kreeftenvisserij Oosterschelde - 29675-188

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.Reeds geagendeerde agendapunten Landbouw en Natuur

Brief naar aanleiding van het algemeen overleg Visserij van 12 oktober 2016 (Kamerstuk 29 664, nr. 155)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 22 november 2016. Brief naar aanleiding van het algemeen overleg Visserij van 12 oktober 2016 (Kamerstuk 29 664, nr. 155) - 29664-158

Besluit: Betrekken bij het VAO Visserij.

Reactie op het bericht 'Rapport Wageningen op verzoek bewerkt'

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 18 november 2016. Reactie op het bericht 'Rapport Wageningen op verzoek bewerkt' - 29664-157

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Voortgangsbrief Natuur

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 21 november 2016. Voortgangsbrief Natuur - 33576-93

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg Natuur.Visserij

Toestemming deelname aan een gesprek met het Veterinair Forensisch team

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 21 november 2016. Toestemming deelname aan een gesprek met het Veterinair Forensisch team - 2016Z21753

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.3

Antwoord op openstaande vraag van de leden van de fractie van GroenLinks uit het nader verslag (Kamerstuk 34 532, nr. 23)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 30 november 2016. Antwoord op openstaande vraag van de leden van de fractie van GroenLinks uit het nader verslag (Kamerstuk 34 532, nr. 23) - 34532-62

Besluit: Reeds betrokken bij de plenaire behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Meststoffenwet in verband met de invoering van een stelsel van fosfaatrechten (34532).
Gerelateerde kamerstukken: 34532-62

Maatregelenpakket fosfaatreductiepakket 2017

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 17 november 2016. Maatregelenpakket fosfaatreductiepakket 2017 - 34532-43

Besluit: Reeds betrokken bij de plenaire behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Meststoffenwet in verband met de invoering van een stelsel van fosfaatrechten (34532).
Gerelateerde kamerstukken: 34532-43

Reactie op verzoek van het lid Lodders, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 16 november 2016, over maatregelenpakket fosfaatreductie

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 18 november 2016. Reactie op verzoek van het lid Lodders, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 16 november 2016, over maatregelenpakket fosfaatreductie - 34532-45

Besluit: Reeds betrokken bij de plenaire behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Meststoffenwet in verband met de invoering van een stelsel van fosfaatrechten (34532).
Gerelateerde kamerstukken: 34532-45

34532 Tweede nota van wijziging inzake Wijziging van de Meststoffenwet in verband met de invoering van een stelsel van fosfaatrechten

Zaak: Nota van wijziging - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 21 november 2016. Tweede nota van wijziging - 34532-44

Besluit: Reeds betrokken bij de plenaire behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Meststoffenwet in verband met de invoering van een stelsel van fosfaatrechten (34532).
Gerelateerde kamerstukken: 34532-44

Schriftelijke antwoorden op vragen gesteld tijdens de eerste termijn van de begrotingsbehandeling van Economische Zaken, onderdeel Landbouw en Natuur, op 22 november 2016.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 23 november 2016. Schriftelijke antwoorden op vragen gesteld tijdens de eerste termijn van de begrotingsbehandeling van Economische Zaken, onderdeel Landbouw en Natuur, op 22 november 2016 - 2016Z22032

Besluit: Reeds betrokken bij de plenaire behandeling van de Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2017.2

34550-XIII Nota van wijziging inzake Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2017

Zaak: Nota van wijziging - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 21 november 2016. Nota van wijziging - 34550-XIII-66

Besluit: Reeds betrokken bij de plenaire behandeling van de Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2017.

Reactie op het verzoek van het lid Thieme, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden d.d. 27 oktober 2016, inzake Versnelling verduurzaming veehouderij

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 21 november 2016. Reactie op het verzoek van het lid Thieme, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden d.d. 27 oktober 2016, inzake Versnelling verduurzaming veehouderij - 2016Z21797

Besluit: Reeds betrokken bij de plenaire behandeling van de Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2017.

Internationale vergelijking kosten keuring en toezicht NVWA en toets aan Maat Houden

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 18 november 2016. Internationale vergelijking kosten keuring en toezicht NVWA en toets aan Maat Houden - 33835-48

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg NVWA op 15 december 2016.

Transparantie in de voedselketen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 21 november 2016. Transparantie in de voedselketen - 31532-173

Besluit: Betrekken bij het plenaire debat over het WRR-rapport 'Naar een voedselbeleid'.

De Nederlandse biologische sector

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 21 november 2016. De Nederlandse biologische sector - 29842-40

Besluit: Betrekken bij het plenaire debat over biologische landbouw in Nederland.

Voortgang Voedselagenda voor veilig, gezond en duurzaam voedsel

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 21 november 2016. Voortgang Voedselagenda voor veilig, gezond en duurzaam voedsel - 31532-174

Besluit: Betrekken bij het plenaire debat over het WRR-rapport 'Naar een voedselbeleid'.

Verzoek van prof. dr. F. Berendse, hoogleraar natuurbeheer en plantenecologie Wageningen Universiteit, tot aanbieding van het boek 'Wilde apen – natuurbescherming in Nederland'

Zaak: Brief derden - Wageningen Universiteit (WUR) te Wageningen - 24 november 2016. Verzoek van prof. dr. F. Berendse tot aanbieding boek 'Wilde apen – natuurbescherming in Nederland' - 2016Z22742

Besluit: Het boek zal worden aangeboden op dinsdag 13 december 2016 om 13.30 uur. Landbouw/Dierhouderij

Verzoek tot aanbieding profielwerkstuk 'De veeteelt moet duurzamer!'

Zaak: Brief derden - F. Hellegers te - 11 november 2016. Verzoek tot aanbieding petitie 'De veeteelt moet duurzamer!' - 2016Z21841

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.