Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 8 november 2016

Gepubliceerd: 10 november 2016
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Economische Zaken
Activiteitnummer: 2016A0334012
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=9bc95725-7f86-4dca-8d72-10197024ebdd&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20vaste%20commissie%20voor%20Economische%20Zaken%20op%208%20november%202016.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 32637, 32440, 30196, 32637, 21501, 22112, 28165, 33529, 33529, 31239, 30196, 29023, 33576, 21501, 21501, 27428, 29664, 33576, 33576, 28807, 33037, 34532, 34532, 26991, 33835, 31532, 34284

Inhoud


Verzoek van de leden Mei Li Vos (PvdA) / Agnes Mulder (CDA) om op korte termijn een algemeen overleg Post in te plannen

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M.L. (Mei Li) Vos (PvdA) - 8 november 2016. Verzoek van het lid Mulder (CDA) mede namens het lid Mei Li Vos (PvdA) om op korte termijn een algemeen overleg Post in te plannen - 2016Z20746

Besluit: Het verzoek wordt gehonoreerd. Er wordt een algemeen overleg Post ingepland op de oorspronkelijke datum van het algemeen overleg Concurrentieraad (op 23 november 2016 van 14:00 tot 15:30 uur) of eerder indien mogelijk. De nog te ontvangen brief over een nieuw bod van BPost op PostNL (Financieel Dagblad, 2 november 2016) en over de uitspraken van de minister-president hierover (Telegraaf, 8 november 2016) zal voor dit algemeen overleg worden geagendeerd.
Noot: Zie agendapunt 42.

Voorstel van het lid Bosman (VVD) om de ministers van EZ en van Financiën te verzoeken de informatie waar het Gerechtshof Amsterdam in een tussenvonnis in de zaak Delta om verzocht heeft met de Kamer te delen.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A. Bosman (VVD) - 3 november 2016. Voorstel van het lid Bosman (VVD) om de ministers van EZ en van Financiën te verzoeken de informatie waar het Gerechtshof Amsterdam in een tussenvonnis in de zaak Delta om verzocht heeft met de Kamer te delen. - 2016Z20271

Besluit: De minister van Economische Zaken zal worden gevraagd of het bezwaarlijk is als de Kamer de in het tussenvonnis in de zaak Delta gevraagde informatie gelijktijdig met het Gerechtshof Amsterdam ontvangt, dit mede in het licht van de lopende rechtszaak en mogelijke precedentwerking.

Toezeggingen naar aanleiding van Algemeen Overleg Bedrijfslevenbeleid en Innovatie d.d. 12 oktober 2016.

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 24 oktober 2016. Toezeggingen naar aanleiding van Algemeen Overleg Bedrijfslevenbeleid en Innovatie d.d. 12 oktober 2016 - 32637-258

Besluit: Desgewenst betrokken bij het VAO Bedrijfslevenbeleid en innovatie op 25 oktober 2016 en de begrotingsbehandeling Economische Zaken, onderdeel Energie, Economie en Innovatie op 25 en 27 oktober 2016.Rondvraag Energie, Economie en Innovatie

Jaarverslag Staatstoezicht op de Mijnen 2015

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 24 oktober 2016. Jaarverslag Staatstoezicht op de Mijnen 2015 - 34550-XIII-17

Besluit: Reeds betrokken bij de begrotingsbehandeling van het ministerie van Economische Zaken 2017, deel economie, energie en innovatie.

Beantwoording vragen, gesteld tijdens de eerste termijn van de begrotingsbehandeling Economische Zaken 2017, deel economie, energie en innovatie

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 26 oktober 2016. Beantwoording vragen, gesteld tijdens de eerste termijn van de begrotingsbehandeling Economische Zaken 2017, deel economie, energie en innovatie - 2016Z19622

Besluit: Reeds betrokken bij de begrotingsbehandeling van het ministerie van Economische Zaken 2017, deel economie, energie en innovatie.11

Onderzoeksvoorstel voor drie position papers over de passendheid en houdbaarheid van de Mededingingswet gezien de groei van het aantal zzp'ers

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, M.L. (Mei Li) Vos (PvdA) - 2 november 2016. Onderzoeksvoorstel voor drie position papers over de passendheid en houdbaarheid van de Mededingingswet gezien de groei van het aantal zzp'ers - 2016Z20186

Besluit: De commissie stemt in met het onderzoeksvoorstel. Het onderzoekvoorstel zal worden doorgeleid naar het presidium.
Besluit: Het BOR zal een netwerkverkenning uitvoeren op basis waarvan tijdens de volgende procedurevergadering een besluit zal worden genomen over de drie te vragen wetenschappers.

34413 Tweede nota van wijziging inzake uitvoering EU-verordening elektronische identiteiten en vertrouwensdiensten

Zaak: Nota van wijziging - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 31 oktober 2016. 34413 Tweede nota van wijziging inzake uitvoering EU-verordening elektronische identiteiten en vertrouwensdiensten - 2016Z19924

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.Overig Economie en Innovatie

Stand van zaken inzake wetsvoorstel ongewenste zeggenschap telecommunicatie

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 31 oktober 2016. Stand van zaken inzake wetsvoorstel ongewenste zeggenschap telecommunicatie - 2016Z19920

Besluit: Agenderen voor het te plannen algemeen overleg Post.
Noot: Zie agendapunt 49.

3e Periodieke rapportage Commissie van Aanbestedingsexperts

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 26 oktober 2016. 3e Periodieke rapportage Commissie van Aanbestedingsexperts - 32440-93

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Ondernemen en bedrijfsfinanciering op 7 december 2016 van 14.00 tot 16.00 uur.10
Gerelateerde kamerstukken: 32440-93

Hoofdlijnen wetsvoorstel algemene gelding duurzaamheidsinitiatieven

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 24 oktober 2016. Hoofdlijnen wetsvoorstel algemene gelding duurzaamheidsinitiatieven - 30196-480

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Uitvoering van toezeggingen inzake kredietunies respectievelijk financieringsaanvragen

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 24 oktober 2016. Uitvoering van toezeggingen inzake kredietunies respectievelijk financieringsaanvragen - 32637-266

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Ondernemen en bedrijfsfinanciering op 7 december 2016 van 14.00 tot 16.00 uur.
Gerelateerde kamerstukken: 32637-26

Verslag van de Raad voor Concurrentievermogen van 29 september 2016 te Brussel en consultaties

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 24 oktober 2016. Verslag van de Raad voor Concurrentievermogen van 29 september 2016 te Brussel en consultaties - 21501-30-385

Besluit: Agenderen voor het schriftelijk overleg Raad voor Concurrentievermogen met als inbrengdatum voor het stellen van vragen 21 november 2016 om 12.00 uur.

Fiche: Mededeling Betere regelgeving; betere resultaten voor een sterkere Unie

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 21 oktober 2016. Fiche: Mededeling Betere regelgeving; betere resultaten voor een sterkere Unie - 22112-2228

Besluit: Het algemeen overleg Raad voor Concurrentievermogen op 23 november 2016 wordt omgezet in een schriftelijk overleg met als inbrengdatum voor het stellen van vragen 21 november 2016 om 12.00 uur.

Initiatiefnota van het lid Van Veldhoven: “Geen woorden, maar daden en energie besparen – voorstellen voor efficiënte energiebesparing in de energie-intensieve industrie”

Zaak: Initiatiefnota - Tweede Kamerlid, S. van Veldhoven (D66) - 25 oktober 2016. Initiatiefnota van het lid Van Veldhoven: “Geen woorden, maar daden en energie besparen – voorstellen voor efficiënte energiebesparing in de energie-intensieve industrie” - 34582

Besluit: De minister van Economische Zaken zal worden verzocht een reactie te geven op de initiatiefnota en in de reactie tevens zijn voorstellen te betrekken voor energiebesparing in de energie-intensieve industrie.
Besluit: Inbrengdatum voor een schriftelijk overleg met de indiener van de initiatiefnota vaststellen op woensdag 23 november 2016 te 12.00 uur.
Besluit: Na ontvangst van de kabinetsreactie en het verslag van het schriftelijk overleg een notaoverleg inplannen.9

Borging publieke belangen inzake URENCO

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 31 oktober 2016. Borging publieke belangen inzake URENCO - 28165-258

Besluit: De commissie voor Financiën verzoeken de behandeling over te nemen.Overig Energie

Uitvoering van de motie van de leden Jan Vos en Van Tongeren over geen proefboringen en gaswinning Schiermonnikoog

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 1 november 2016. Uitvoering van de motie van de leden Jan Vos en Van Tongeren over geen proefboringen en gaswinning Schiermonnikoog - 33529-313

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering zodat op basis van een nog te ontvangen voorstel voor mogelijke clustering van verschillende plenaire debatten, besloten kan worden bij welk debat de brief betrokken kan worden.

Derde kwartaalrapportage 2016 Nationaal Coördinator Groningen (NCG)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 31 oktober 2016. Derde kwartaalrapportage 2016 Nationaal Coördinator Groningen (NCG) - 33529-312

Besluit: Betrekken bij het plenaire debat over verhoogde grondwaterstand door de gaswinning.

Verloop tweede openstelling SDE+ 2016

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 1 november 2016. Verloop tweede openstelling SDE+ 2016 - 31239-223

Besluit: Betrekken bij het plenaire debat over het toekomstig energiebeleid.8

Resultaten 2015 Meerjarenafspraken Energie-efficiëntie MJA3 en MEE

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 28 oktober 2016. Resultaten 2015 Meerjarenafspraken Energie-efficiëntie MJA3 en MEE - 30196-482

Besluit: Betrekken bij het plenaire debat over het toekomstig energiebeleid.

Uitkoop van woningen gelegen onder bestaande hoogspanningsverbindingen

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 24 oktober 2016. Uitkoop van woningen gelegen onder bestaande hoogspanningsverbindingen - 29023-210

Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren verzamel algemeen overleg Energie.

EU-prioritering op basis van Werkprogramma 2017 Europese Commissie

Zaak: Stafnotitie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 3 november 2016. EU-prioritering EZ op basis van Werkprogramma 2017 Europese Commissie - 2016Z20305

Besluit: Door middel van een e-mailinventarisatie de selectie van prioriteiten van de fracties inventariseren met het oog op vaststelling van de prioriteiten van de commissie in de volgende procedurevergadering.

Lijst van commissie activiteiten Economische Zaken tot aan het kerstreces

Zaak: Overig - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 25 oktober 2016. Lijst van commissie activiteiten Economische Zaken tot aan het kerstreces - 2016Z17085

Besluit: Ter informatie.7

Lijst met EU-voorstellen vaste commissie voor Economische Zaken

Zaak: Lijst met EU-voorstellen - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 24 oktober 2016. Lijst met EU-voorstellen vaste commissie voor Economische Zaken - 2016Z19376

Besluit: Conform voorstellen.
Besluit: Voor wat betreft de Openbare raadpleging van belanghebbenden – Interimevaluatie Horizon 2020 en de Open consultatie Programma voor onderzoek en opleiding van Euratom, zal het kabinet worden verzocht om aan te geven of zij op deze raadpleging gaat reageren en zo ja, of de Kamer tijdig een conceptreactie kan ontvangen zodat de Kamer zich hierover nog kan uitspreken voordat de reactie aan de Europese Commissie wordt verzonden.

Verzoek van het lid Rudmer Heerema de staatssecretaris van Economische Zaken te vragen de commissie te informeren over de inzet en het resultaat met betrekking tot de conferentie over illegale handel in wilde dieren in Vietnam op 17 en 18 november 2016.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, R.J. (Rudmer) Heerema (VVD) - 8 november 2016. Verzoek van het lid Rudmer Heerema de staatssecretaris van Economische Zaken te vragen de commissie te informeren over de inzet en het resultaat met betrekking tot de conferentie over illegale handel in wilde dieren in Vietnam op 17 en 18 november 2016 - 2016Z20749

Besluit: Het verzoek wordt gehonoreerd. De staatssecretaris zal worden verzocht de commissie te informeren over de inzet en het resultaat met betrekking tot de conferentie over illegale handel in wilde dieren in Vietnam op 17 en 18 november 2016.Gezamenlijke agendapunten Energie, Economie en Innovatie en Landbouw en Natuur

Verzoek van het lid Visser een reactie te vragen aan de staatsecretaris van Economische Zaken op de berichtgeving dat Wageningse wetenschappers een onderzoeksrapport op het terrein van visserij hebben aangepast op aandringen van een rijksambtenaar

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, B. Visser (VVD) - 8 november 2016. Verzoek van het lid Visser een reactie te vragen aan de staatsecretaris van Economische Zaken op de berichtgeving dat Wageningse wetenschappers een onderzoeksrapport op het terrein van visserij hebben aangepast op aandringen van een rijksambtenaar - 2016Z20648

Besluit: Het verzoek wordt gehonoreerd. De staatssecretaris zal worden verzocht om een reactie op de berichtgeving dat Wageningse wetenschappers een onderzoeksrapport op het terrein van visserij hebben aangepast op aandringen van een rijksambtenaar, te ontvangen voorafgaand aan het VAO Visserij. De staatssecretaris van Economische Zaken zal tevens worden verzocht de antwoorden op de schriftelijke vragen van het lid Van Gerven over dit onderwerp met de reactie mee te sturen.

Verzoek van het lid Ouwehand (Partij voor de Dieren) om het algemeen overleg Biotechnologie dat gepland staat op woensdag 9 november 2016 uit te stellen en opnieuw in te plannen voorafgaand aan het Verkiezingsreces.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, E. Ouwehand (PvdD) - 8 november 2016. Verzoek van het lid Ouwehand (Partij voor de Dieren) om het algemeen overleg Biotechnologie dat gepland staat op woensdag 9 november 2016 uit te stellen en opnieuw in te plannen voorafgaand aan het Verkiezingsreces. - 2016Z20676

Besluit: Het verzoek wordt gehonoreerd. Het algemeen overleg Biotechnologie wordt verplaatst van woensdag 9 november 2016 van 14:00 tot 17:00 uur naar donderdag 2 februari 2017 van 14:00 tot 17:00.
Noot: Zie agendapunt 18.

Weidevogels

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 2 november 2016. Aanpak weidevogels - 33576-92

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Weidevogels op 9 november 2016, van 9.30 tot 10.30 uur.Rondvraag Landbouw en Natuur

Verslag van een schriftelijk overleg over de Landbouw- en Visserijraad op 10 oktober 2016 (Kamerstuk 21501-32, nr. 944)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 26 oktober 2016. Antwoorden op vragen van de commissie over de geannoteerde agenda van de Landbouw- en Visserijraad op 10 oktober 2016 - 21501-32-947

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 9 november 2016 van 10.30 tot 13.00 uur.

Verslag van de Landbouw- en Visserijraad op 10 oktober 2016.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 26 oktober 2016. Verslag van de Landbouw- en Visserijraad op 10 oktober 2016 - 21501-32-946

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 9 november 2016 van 10.30 tot 13.00 uur.

Evaluatie 2016 Commissie genetische modificatie (COGEM)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma - 24 oktober 2016. Evaluatie 2016 Commissie genetische modificatie (COGEM) - 27428-333

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Biotechnologie op donderdag 2 februari 2017 van 14:00 tot 17:00 uur.
Noot: Zie agendapunt 22.

Uitvoering van de motie van het lid Graus c.s. over EU-verplichtingen voor de visserijsector

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 2 november 2016. Uitvoering van de motie van het lid Graus c.s. over EU-verplichtingen voor de visserijsector - 29664-156

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 9 november 2016 van 10:30 tot 13:00 uur.Overig Landbouw en Natuur

Beleidsevaluatie van de Natuurschoonwet 1928

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 31 oktober 2016. Beleidsevaluatie van de Natuurschoonwet 1928 - 33576-90

Besluit: Algemeen overleg voeren na het kerstreces, doch voor het verkiezingsreces.

Afschrift van het antwoord op een brief van Eyes on Animals over het toezicht van de NVWA op het tentoonstellen van paarden op paardenmarkten met gecoupeerde staarten

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 2 november 2016. Afschrift van het antwoord op een brief van Eyes on Animals over het toezicht van de NVWA op het tentoonstellen van paarden op paardenmarkten met gecoupeerde staarten - 2016Z20091

Besluit: Betrekken bij het VAO Dierenwelzijn.Natuur

Verslag van een schriftelijk overleg over het rapport van Alterra over de evaluatie provinciale vrijstellingslijst (uitvoering motie Rudmer Heerema/Jacobi)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 31 oktober 2016. Antwoorden op vragen commissie over het Rapport Alterra over evaluatie provinciale vrijstellingslijst (uitvoering motie Rudmer Heerema/Jacobi) - 33576-91

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Uitbraak laagpathogene vogelgriep in de provincie Noord-Brabant

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 28 oktober 2016. Uitbraak laagpathogene vogelgriep in de provincie Noord-Brabant - 28807-199

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.3

Voortgang ammoniakonderzoek

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 27 oktober 2016. Voortgang ammoniakonderzoek - 33037-182

Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te plannen algemeen overleg Mestbeleid.

Advies van de SER inzake versnelling van verduurzaming van de veehouderij

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 26 oktober 2016. Advies van de SER inzake versnelling van verduurzaming van de veehouderij - 2016Z19568

Besluit: Betrekken bij de behandeling van de begroting van het ministerie van Economische Zaken voor het jaar 2017, onderdeel Landbouw en Natuur.

34532 Nota naar aanleiding van het nader verslag inzake Wijziging van de Meststoffenwet in verband met de invoering van een stelsel van fosfaatrechten

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, W.J.H. Lodders (VVD) - 7 november 2016. Verzoek van het lid Lodders om n.a.v. de nota van wijziging op de Wet fosfaatrechten, de staatssecretaris van EZ te vragen de expertise van het Ministerie Veiligheid en Justitie in te roepen om op een aantal vragen nader advies te vragen - 2016Z20537

Besluit: Het verzoek wordt gehonoreerd.

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 25 oktober 2016. Nota naar aanleiding van het nader verslag - 34532-27

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 34532-27

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 7 september 2016. Wijziging van de Meststoffenwet in verband met de invoering van een stelsel van fosfaatrechten - 34532

Besluit: De staatssecretaris van Economische Zaken zal worden verzocht de expertise van het ministerie Veiligheid en Justitie in te roepen om op enkele punten nader advies te geven. De commissie ontvangt dit nader advies graag zo spoedig mogelijk, bij voorkeur nog deze week.

Uitstel toezending nota naar aanleiding van het nader verslag inzake Wijziging van de Meststoffenwet in verband met de invoering van een stelsel van fosfaatrechten (Kamerstuk 34 532)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 21 oktober 2016. Uitstel toezending nota naar aanleiding van het nader verslag inzake Wijziging van de Meststoffenwet in verband met de invoering van een stelsel van fosfaatrechten - 34532-29

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.2
Gerelateerde kamerstukken: 34532-29

Reactie op verzoek van het lid Van Gerven, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 4 oktober 2016 over de controles van de NVWA op pluimveeslachthuizen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 27 oktober 2016. Reactie op verzoek van het lid Van Gerven, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 4 oktober 2016 over de controles van de NVWA op pluimveeslachthuizen - 26991-481

Besluit: Betrekken bij het plenaire debat over voedselveiligheid.

5e Voortgangsrapportage Plan van Aanpak NVWA over de eerste helft van 2016

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 26 oktober 2016. 5e Voortgangsrapportage Plan van Aanpak NVWA over de eerste helft van 2016 - 33835-47

Besluit: Agenderen voor het te plannen algemeen overleg NVWA.
Noot: Zie agendapunt 5.

Kabinetsreactie op het bericht 'Halve dierentuin in lamsvlees'

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 25 oktober 2016. Kabinetsreactie op het bericht 'Halve dierentuin in lamsvlees' - 31532-171

Besluit: Agenderen voor het te plannen algemeen overleg NVWA.
Besluit: In januari 2017 een algemeen overleg NVWA voeren. Indien dit niet mogelijk blijkt te zijn, zal de planning van het algemeen overleg in de procedurevergadering van 22 november 2016 opnieuw worden besproken. Het algemeen overleg zal worden gevoerd met de staatssecretaris van Economische Zaken en de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
Besluit: De staatssecretaris van Economische Zaken zal worden herinnerd aan de gevraagde reactie op de Voorlichting van de Afdeling advisering van de Raad van State over doorberekening van kosten door het ministerie van Economische Zaken aan het bedrijfsleven.
Noot: Zie agendapunt 6.

Rapport Groen onderwijs

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 24 oktober 2016. Rapport Groen onderwijs - 2016Z19365

Besluit: Betrekken bij de behandeling van de begroting van het ministerie van Economische Zaken voor het jaar 2017, onderdeel Landbouw en Natuur.

Ontwikkelagenda Groen onderwijs 2016-2025

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 26 oktober 2016. Ontwikkelagenda Groen onderwijs 2016-2025 - 34284-9

Besluit: Betrekken bij de behandeling van de begroting van het ministerie voor Economische Zaken voor het jaar 2017, onderdeel Landbouw en Natuur.

Verzoek TLN/Fenex tot aanbieding rapport ‘Praktijkervaringen NVWA’ voorafgaande aan begrotingsbehandeling EZ

Zaak: Brief derden - Transport en Logistiek Nederland (TLN) te Zoetermeer - 28 oktober 2016. Verzoek TLN/Fenex tot aanbieding rapport ‘Praktijkervaringen NVWA’ voorafgaande aan begrotingsbehandeling EZ - 2016Z19943

Besluit: Het verzoek wordt gehonoreerd. De petitieaanbieding zal plaatsvinden op dinsdag 22 november 2016 om 13.45 uur.Landbouw/Dierhouderij