Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 13 september 2016

Gepubliceerd: 15 september 2016
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Economische Zaken
Activiteitnummer: 2016A0310124
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=31e648a2-5ba3-4a45-be2c-f07540f68291&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20vaste%20commissie%20Economische%20Zaken%20op%2013%20september%202016%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 29502, 21501, 21501, 34348, 32849, 32637, 31311, 22112, 22112, 32637, 29697, 29697, 33009, 29515, 24095, 22112, 21501, 22112, 22112, 22112, 22112, 25268, 30991, 33561, 33561, 30196, 32849, 34497, 21501, 21501, 29023, 30196, 30196, 31239, 30196, 31239, 33561, 33529, 33529, 33529, 22112, 23530, 29362, 34300, 21501, 21501, 21501, 21501, 21501, 21501, 22112, 34510, 34510, 22112, 33835, 33576, 29659, 33979, 33835, 34004, 34004, 25268, 33037, 31532, 27858, 21501, 31710, 31710, 27924, 28973, 29683, 28286, 28286, 27858, 27858, 27858

Inhoud


Verzoek van het lid Van Gerven, mede namens de leden Gesthuizen en Kerstens, om een voortgangsbrief over de social audit bij het Europees octrooibureau

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H.P.J. van Gerven (SP) - 14 september 2016. Verzoek van het lid Van Gerven, mede namens de leden Gesthuizen en Kerstens, om een voortgangsbrief over de social audit bij het Europees octrooibureau - 2016Z16533

Besluit: De staatssecretaris van EZ zal worden verzocht om uiterlijk op dinsdag 11 oktober 2016 een voortgangsbrief aan de Kamer te sturen over de social audit bij het Europees octrooibureau.

Verzoek aan de minister van EZ om in toekomstige besluitvorming in de Urgenda-zaak en de besluitvorming in het uitfaseringsplan kolencentrales in te gaan op het CE rapport van de TU Delft van 5 september over de waarde van de kolencentrales evenals de nieuwe CBS CO2 uitstootcijfers van twee weken geleden.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J.C. (Jan) Vos (PvdA) - 13 september 2016. Verzoek aan de minister van EZ om in toekomstige besluitvorming in de Urgenda-zaak en de besluitvorming in het uitfaseringsplan kolencentrales in te gaan op het CE rapport van de TU Delft van 5 september over de waarde van de kolencentrales evenals de nieuwe CBS CO2 uitstootcijfers van twee weken geleden. - 2016Z16450

Besluit: Verzoek wordt gehonoreerd

Verzoek van het lid Jan Vos de minister van Economische Zaken te vragen de Kamer zo spoedig mogelijk na het nemen van het besluit over de toekomst van de ECN/NRG Petten 2016 te informeren

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J.C. (Jan) Vos (PvdA) - 13 september 2016. Verzoek van het lid Jan Vos de minister van Economische Zaken te vragen de Kamer zo spoedig mogelijk na het nemen van het besluit over de toekomst van de ECN/NRG Petten 2016 te informeren - 2016Z16467

Besluit: De minister van Economische Zaken wordt verzocht de Kamer zo spoedig mogelijk na het nemen van het besluit over de toekomst van de ECN/NRG Petten 2016 te informeren

Verzoek van het lid Bosman (VVD) om de brief 'Reactie op de nader gewijzigde motie van het lid Jan Vos c.s. over de verkoop van emissieloze auto's in 2025 (30196, nr. 449) (met in de bijlage de Green Deal Elektrisch Vervoer 2016-2020) te verplaatsen van het verzamel AO Energie (5 oktober 2016) naar het AO Elektrisch rijden (13 oktober 2016)

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A. Bosman (VVD) - 8 september 2016. Verzoek om de brief 'Reactie op de nader gewijzigde motie van het lid Jan Vos c.s. over de verkoop van emissieloze auto's in 2025 (30196, nr. 449) (met in de bijlage de Green Deal Elektrisch Vervoer 2016-2020) te verplaatsen van het verzamel AO Energie (5 oktober 2016) naar het AO Elektrisch rijden (13 oktober 2016) - 2016Z16164

Besluit: Het voorstel van het lid Bosman wordt gehonoreerd. De brief 'Reactie op de nader gewijzigde motie van het lid Jan Vos c.s. over de verkoop van emissieloze

Voorstel van het lid Bosman (VVD) om voorafgaand aan de behandeling van de nog te ontvangen evaluatie van het Energieakkoord een feitelijke vragenronde en vervolgens een plenair debat te houden

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A. Bosman (VVD) - 8 september 2016. Voorstel om voorafgaand aan de behandeling van de nog te ontvangen evaluatie van het Energieakkoord een feitelijke vragenronde en vervolgens een plenair debat te houden - 2016Z16167

Besluit: De minister van Economische Zaken zal verzocht worden aan te geven wanneer de verschillende stukken op het gebied van het Energieakkoord (Energiedialoog, NEV 2016, evaluatie Energieakkoord (inclusief kabinetsreactie) en Energieagenda) naar de Kamer wordt gestuurd
Besluit: Na ontvangst van het overzicht van de te ontvangen stukken op het gebied van het Energieakkoord zal de verdere behandeling van deze stukken in een pv worden besproken, waaronder een datumvoorstel voor de inbreng van feitelijke vragen

Voorstel van het lid Ziengs (VVD) voor een rondetafelgesprek over uitvoering van moties over marktconsultaties en openbaar aanbesteden

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, E. Ziengs (VVD) - 7 september 2016. Voorstel voor een rondetafelgesprek over aanbestedingsproces scanwerkzaamheden Nationaal Archief - 2016Z16097

Besluit: Het voorstel van het lid Ziengs voor een rondetafelgesprek over marktconsultaties en openbaar aanbesteden wordt gehonoreerd. Er zal een wetenschappelijke netwerkverkenning worden uitgevoerd (duurt in de regel 1 tot 2 weken) en na ontvangst van de netwerkverkenning zullen suggesties voor genodigden voor geïnventariseerd.

Conceptbeleidsregel ex ante toezicht postmarkt

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 5 september 2016. Conceptbeleidsregel ex ante toezicht postmarkt - 29502-123

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Post op 7 september 2016.

Toestemming uitnodigen SodM en NCG voor technische briefing over gaswinning Groningen

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 12 augustus 2016. Toestemming uitnodigen SodM en NCG voor technische briefing over gaswinning Groningen - 2016Z15263

Besluit: Technische briefing Ontwerpbesluit gaswinning Groningen heeft plaatsgevonden op 7 september 2016.

Toestemming uitnodigen KNMI voor technische briefing over gaswinning Groningen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma - 12 augustus 2016. Toestemming uitnodigen KNMI voor technische briefing over gaswinning Groningen - 2016Z15266

Besluit: Technische briefing Ontwerpbesluit gaswinning Groningen heeft plaatsgevonden op 7 september 2016.

Antwoorden op vragen commissie over de informele Raad voor Concurrentievermogen van 18-19 juli 2016.

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 15 juli 2016. Antwoorden op vragen commissie over de informele Raad voor Concurrentievermogen van 18-19 juli 2016 - 21501-30-380

Besluit: Reeds geagendeerd voor de inbreng t.b.v. het verslag schriftelijk overleg op 26 september 2016 t.v.v. de Raad voor het Concurrentievermogen(formeel) op 29-30 september 2016 (is omgezet in een schriftelijk overleg op verzoek van de minister van EZ)

Geannoteerde agenda voor de informele Raad voor Concurrentievermogen op 18 en 19 juli 2016 in Bratislava

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 5 juli 2016. Geannoteerde agenda voor de informele Raad voor Concurrentievermogen op 18 en 19 juli 2016 in Bratislava - 21501-30-379

Besluit: Reeds geagendeerd voor de inbreng t.b.v. het verslag schriftelijk overleg op 12 juli 2016 t.v.v. de Raad voor het Concurrentievermogen (informeel) op 17-18-19 juli 2016.

Reactie op het amendement van het lid Smaling over het in het kader van het winningsplan verrichten van een nulmeting (Kamerstuk 34348 nr. 104)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 7 juli 2016. Reactie op het amendement van het lid Smaling over het in het kader van het winningsplan verrichten van een nulmeting (Kamerstuk 34 348, nr. 104) - 34348-106

Besluit: Reeds betrokken bij de behandeling van de Wijziging van de Mijnbouwwet (TK 34 348)
Gerelateerde kamerstukken: 34348-10

De hervatting van de oliewinning in Schoonebeek en stand van zaken evaluatieonderzoek

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 17 augustus 2016. De hervatting van de oliewinning in Schoonebeek en stand van zaken evaluatieonderzoek - 32849-82

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg afvalwaterinjectie Schoonebeek op donderdag 15 september a.s. van 13.00 tot 15.00 uur21

Beleidsevaluatie en kabinetsreactie Borgstelling MKB-kredieten

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 7 juli 2016. Beleidsevaluatie en kabinetsreactie Borgstelling MKB-kredieten - 32637-248

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Ondernemen en bedrijfsfinanciering op woensdag 7 december 2016 van 14.00 tot 16.00 uur.Overig Economie en InnovatieGeen agendapuntenReeds geagendeerde agendapunten Energie, Economie en Innovatie

Evaluatie microfinanciering via Qredits en actualiteiten Qredits en microfinanciering

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 7 juli 2016. Evaluatie microfinanciering via Qredits en actualiteiten Qredits en microfinanciering - 31311-174

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Ondernemen en bedrijfsfinanciering op woensdag 7 december 2016 van 14.00 tot 16.00 uur.

Fiche: Verordening wholesale roamingmarkten

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 26 augustus 2016. Fiche: Verordening wholesale roamingmarkten - 22112-2189

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Telecomraad, gepland op 30 november 2016 van 13.00 tot 14.30 uur.
Besluit: Er zal een, in principe openbare, technische briefing over roaming worden georganiseerd met het ministerie van EZ, indien zich hiervoor minimaal 4 leden aanmelden.

Uitstelbrief over Europese productveiligheidsnormen

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 7 juli 2016. Uitstelbrief over Europese productveiligheidsnormen - 22112-2164

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Structurele financiering voor het Holst Centre

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 6 september 2016. Structurele financiering voor het Holst Centre - 34300-XIII-176

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Techniekpact op 8 december 2016 van 14.00 tot 17.00 uur.20

Monitor Techniekpact en de 3e voortgangsrapportage Techniekpact

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 30 juni 2016. Monitor Techniekpact en de 3e voortgangsrapportage Techniekpact - 32637-249

Besluit: Deze brief en onderstaande brieven zullen worden geagendeerd voor het algemeen overleg Techniekpact op 8 december 2016 van 14.00 tot 17.00 uur met de minister van EZ en de minister van OCW. Hierdoor wordt het algemeen overleg Bedrijfslevenbeleid en innovatie op 12 oktober 2016 met één uur ingekort en zal nu plaatsvinden van 15.00 tot 17.00 uur.
Noot: •27406-223 - Brief regering d.d. 01-04-2016minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - Reactie op het artikel ‘Laboratoria komen heel veel geld tekort’•32637-240 - Brief regering d.d. 18-04-2016minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - Nationaal Techniekpact 2020: inzet 2016-2020•34300-XIII-172 - Brief regering d.d. 02-05-2016minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - Voortgang van de nader gewijzigd amendement van de leden Mei Li Vos en Verhoeven ter vervanging van nr. 162 over een bedrag van 8 miljoen euro ten behoeve van de ICT-infrastructuur van het wetenschappelijk onderzoek en onderwijs •31288-543 - Brief regering d.d. 09-06-2016minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - Uitkomsten van de eerste tender van de regeling Toekomstfondskrediet voor Onderzoeksfaciliteiten (TOF-regeling) en uitvoering van het nader gewijzigd amendement van de leden Mei Li Vos en Verhoeven (Kamerstuk 34 300 XIII, nr. 163)

Afschrift beantwoording vragen van de Eerste Kamer naar aanleiding van het voornemen van TNO tot verkoop van een meerderheidsbelang van TNO bedrijven BV

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 18 augustus 2016. Afschrift beantwoording vragen van de Eerste Kamer naar aanleiding van het voornemen van TNO tot verkoop van een meerderheidsbelang van TNO bedrijven BV - 2016Z15365

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Bedrijfslevenbeleid en Innovatie op woensdag 12 oktober 2016 van 15.00 tot 17.00 uur.

Economisch programma 2017-2021 Vierkant voor Werk regio

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 8 juli 2016. Economisch programma 2017-2021 Vierkant voor Werk regio - 29697-25

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Bedrijfslevenbeleid en Innovatie op woensdag 12 oktober 2016 van 15.00 tot 17.00 uur.

Advies commissie Economische Structuurversterking en Werkgelegenheid Zeeland

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 11 juli 2016. Advies commissie Economische Structuurversterking en Werkgelegenheid Zeeland - 29697-26

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Economische structuurversterking en werkgelegenheid Zeeland op woensdag 12 oktober 2016 van 17.00 tot 18.00 uur.

Werken aan toekomstbestendige wetgeving en een toekomstbestendig wetgevingsproces

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 6 juli 2016. Werken aan toekomstbestendige wetgeving en een toekomstbestendig wetgevingsproces - 33009-30

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Bedrijfslevenbeleid en Innovatie op woensdag 12 oktober 2016 van 15.00 tot 17.00 uur.

De nieuwe Digitale Agenda

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 5 juli 2016. De nieuwe Digitale Agenda - 29515-390

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Bedrijfslevenbeleid en Innovatie op woensdag 12 oktober 2016 van 15.00 tot 17.00 uur.
Noot: Zie ook agendapunt 89.

Kennisgeving ontwerpbesluit veiling kavels B27 en B31

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 17 augustus 2016. Kennisgeving ontwerpbesluit veiling kavels B27 en B31 - 24095-406

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Uitstelbrief op brief over vervolg Nederlands Investerings Agentschap

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 5 juli 2016. Uitstelbrief op brief over vervolg Nederlands Investerings Agentschap - 22112-2162

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Beantwoording vragen over het gebruik van een privé e-mailadres voor werkaangelegenheden door de minister van Economische Zaken

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 6 juli 2016. Beantwoording vragen over het gebruik van een privé e-mailadres voor werkaangelegenheden door de minister van Economische Zaken - 34300-XIII-175

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Verslag van de informele Raad voor Concurrentievermogen (RvC) van 18 en 19 juli 2016 in Bratislava

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 24 augustus 2016. Verslag van de informele Raad voor Concurrentievermogen (RvC) van 18 en 19 juli 2016 in Bratislava - 21501-30-381

Besluit: Agenderen voor de inbreng schriftelijk overleg Raad voor het Concurrentievermogen (formeel, 29-30 september 2016) op maandag 26 september 2016 om 10.00 uur.18

Fiche: Een Europese agenda voor de deeleconomie

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 8 juli 2016. Fiche: Een Europese agenda voor de deeleconomie - 22112-2172

Besluit: Agenderen voor de inbreng schriftelijk overleg Raad voor het Concurrentievermogen (formeel, 29-30 september 2016) op maandag 26 september 2016 om 10.00 uur.

Fiche: Mededeling Normalisatiepakket “Europese normen voor de 21e eeuw”

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 8 juli 2016. Fiche: Mededeling Normalisatiepakket “Europese normen voor de 21e eeuw” - 22112-2173

Besluit: Agenderen voor de inbreng schriftelijk overleg Raad voor het Concurrentievermogen (formeel, 29-30 september 2016) op maandag 26 september 2016 om 10.00 uur.

Fiche: Verordening grensoverschrijdende pakketbezorgdiensten

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 8 juli 2016. Fiche: Verordening grensoverschrijdende pakketbezorgdiensten - 22112-2176

Besluit: Agenderen voor de inbreng schriftelijk overleg Raad voor het Concurrentievermogen (formeel, 29-30 september 2016) op maandag 26 september 2016 om 10.00 uur.

Afschrift conceptreactie van Nederland op openbare raadpleging Europese Commissie over het startup klimaat in Europa

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 6 juli 2016. Afschrift conceptreactie van Nederland op openbare raadpleging Europese Commissie over het startup klimaat in Europa - 22112-2163

Besluit: Agenderen voor de inbreng schriftelijk overleg Raad voor het Concurrentievermogen (formeel, 29-30 september 2016) op maandag 26 september 2016 om 10.00 uur.

Evaluatie van de Raad voor Accreditatie

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 12 augustus 2016. Evaluatie van de Raad voor Accreditatie - 25268-136

Besluit: Desgewenst betrekken de begrotingsbehandeling 2017 van het Ministerie van Economische Zaken, onderdeel Economie&Innovatie

Beantwoording op vragen van de commissie over Beleidsdoorlichting artikel 11 EZ-begroting (Kamerstuk 30 991, nr. 31)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 6 september 2016. Antwoorden op vragen van de commissie over Beleidsdoorlichting artikel 11 EZ-begroting - 30991-32

Besluit: Desgewenst betrekken bij de begrotingsbehandeling van het Ministerie van Economische Zaken 2016, onderdeel Economie&Innovatie17

Werkbezoek aan Brussel rapporteurs Energie-Unie (gesprekken te voeren met Eurocommissaris Cañete, met Europarlementariërs en stakeholders)

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, R.J. (Remco) Dijkstra (VVD) - 13 juni 2016. Voorstel werkbezoek Brussel rapporteurs Energie-Unie - 2016Z11834

Besluit: Ter informatie
Noot: De commissie I&M heeft tijdens haar procedurevergadering op 29 juni 2016 reeds ingestemd met het voorstel van de rapporteurs Energie-Unie.

Aanvulling op de planMER en de herziening van de passende beoordeling bij de Ontwerp-Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee Aanvulling gebied Hollandse Kust, tevens de partiële herziening van het Nationaal Waterplan 2016-2021

Zaak: PKB/Structuurvisie - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 18 augustus 2016. Aanvulling op de planMER en de herziening van de passende beoordeling bij de Ontwerp-Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee Aanvulling gebied Hollandse Kust, tevens de partiële herziening van het Nationaal Waterplan 2016-2021 - 33561-32

Besluit: Aan de minister van IenM zal te kennen worden gegeven dat de Kamer graag overleg wenst te voeren over de planMER en de herziening van de passende beoordeling bij de Ontwerp-Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee Aanvulling gebied Hollandse Kust, tevens de partiële herziening van het Nationaal Waterplan 2016-2021
Besluit: VolgcommissieVoor de volgende procedurevergadering op 27 september 2016 zal een voorstel worden gedaan voor de verdere behandeling van de Ontwerp-Rijksstructuurvisie windenergie op zee: Aanvulling op de planMER en de herziening van de passende beoordeling bij de Ontwerp-Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee Aanvulling gebied Hollandse kust, tevens de partiële herziening van het Nationaal Waterplan 2016-2021I&MOverig Energie

Ontwerp-Rijksstructuurvisie windenergie op zee: Aanvulling Hollandse Kust

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 1 juli 2016. Ontwerp-Rijksstructuurvisie windenergie op zee: Aanvulling Hollandse Kust - 33561-30

Besluit: Aan de minister van IenM zal te kennen worden gegeven dat de Kamer graag overleg wenst te voeren over de Ontwerp-Rijksstructuurvisie windenergie op zee: Aanvulling Hollandse Kust16
Besluit: Voor de volgende procedurevergadering op dinsdag 27 september zal een voorstel worden gedaan voor de verdere behandeling van de Ontwerp-Rijksstructuurvisie windenergie op zee: Aanvulling Hollandse Kust

Reactie op het rapport van Spring Associates over de waarde van kolencentrales

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 6 juli 2016. Reactie op het rapport van Spring Associates over de waarde van kolencentrales - 30196-464

Besluit: Betrekken bij het plenaire debat 'sluiten kolencentrales'

Reactie op verzoek van het lid Van Tongeren, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 28 juni 2016, over lekkage bij zoutwinning Akzo, waarbij de bodem met 11.000 liter dieselolie is verontreinigd

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 5 juli 2016. Reactie op verzoek van het lid Van Tongeren, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 28 juni 2016, over lekkage bij zoutwinning Akzo, waarbij de bodem met 11.000 liter dieselolie is verontreinigd - 32849-81

Besluit: Betrekken bij het plenaire debat over de lekkage bij zoutwinning Akzo, waarbij de bodem met 11.000 liter dieselolie is verontreinigd
Besluit: De brief 'Verscherpt toezicht op AkzoNobel Salt BV' (TK 32 849 nr.84) die geagendeerd staat voor het AO 'Afvalwaterinjectie Schoonebeek' d.d. 15-09-2016 wordt van de agenda gehaald en betrokken bij het debat over de zoutwinning in Twente

Wijziging van de Wet opslag duurzame energie in verband met de vaststelling van tarieven voor 2017

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 29 augustus 2016. Nota naar aanleiding van het verslag - 34497-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 34497-6

Zaak: Wetgeving - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 14 juni 2016. Wijziging van de Wet opslag duurzame energie in verband met de vaststelling van tarieven voor 2017 - 34497

Besluit: Aanmelden voor spoedige plenaire behandeling.

Verslag Informele Energieraad op 12 en 13 juli 2016.

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 12 augustus 2016. Verslag Informele Energieraad op 12 en 13 juli 2016 - 21501-33-612

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg ter voorbereiding op de formele Energieraad (d.d. 5 december) op woensdag 30 november 2016 van 14.30 tot 16.00 uur

Antwoorden op vragen commissie over de informele Energieraad op 12 en 13 juli 2016 (Kamerstuk 21501-33, nr. 608)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 8 juli 2016. Antwoorden op vragen commissie over de informele Energieraad op 12 en 13 juli 2016 - 21501-33-610

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg ter voorbereiding op de formele Energieraad (d.d. 5 december) op woensdag 30 november 2016 van 14.30 tot 16.00 uur15

Reactie op voorgesteld alternatief tracé hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kV west

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 20 juli 2016. Reactie op voorgesteld alternatief tracé hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kV west - 29023-208

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Uitvoering van de motie van de leden Van Veldhoven en Jan Vos over onderzoek naar de invoering van een carbon tax

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 7 juli 2016. Uitvoering van de motie van de leden Van Veldhoven en Jan Vos over onderzoek naar de invoering van een carbon tax - 30196-467

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Energie op woensdag 5 oktober 2016 van 14.00 tot 17.00 uur

Energiebesparing bij kleinverbruikers

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 7 juli 2016. Energiebesparing bij kleinverbruikers - 30196-468

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Energie op woensdag 5 oktober 2016 van 14.00 tot 17.00 uur

Onderzoek financieringsinstrumentarium geothermie

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 11 juli 2016. Onderzoek financieringsinstrumentarium geothermie - 31239-220

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Energie op woensdag 5 oktober 2016 van 14.00 tot 17.00 uur

Financiële situatie bij de Stichting Energieonderzoek Centrum Nederland en de toekomst van de duurzame en nucleaire onderdelen

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 5 juli 2016. Financiële situatie bij de Stichting Energieonderzoek Centrum Nederland en de toekomst van de duurzame en nucleaire onderdelen - 30196-465

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Energie op woensdag 5 oktober 2016 van 14.00 tot 17.00 uur

Tweede openstellingsronde SDE+ 2016

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 12 juli 2016. Tweede openstellingsronde SDE+ 2016 - 31239-221

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Energieakkoord op woensdag 5 oktober 2016 van 10.00 tot 13.00 uur14

Uitslag tender windenergie op zee voor eerste twee kavels van windenergiegebied Borssele

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 5 juli 2016. Uitslag tender windenergie op zee voor eerste twee kavels van windenergiegebied Borssele - 33561-31

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Energieakkoord op woensdag 5 oktober 2016 van 10.00 tot 13.00 uur

Validatie onderzoek Arcadis 'schademeldingen buiten de contour'

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 18 augustus 2016. Validatie onderzoek Arcadis 'schademeldingen buiten de contour' - 33529-280

Besluit: Betrekken bij het plenaire debat over het ontwerpbesluit gaswinning Groningen

Lijst van vragen en antwoorden over ontwerp-instemmingsbesluit gaswinning Groningen (Kamerstuk 33529, nr. 278)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 6 september 2016. Beantwoording vragen commissie over het ontwerp-instemmingsbesluit gaswinning Groningen - 33529-281

Besluit: Betrekken bij het plenaire debat over het ontwerpbesluit gaswinning Groningen

Tweede kwartaalrapportage 2016 Nationaal Coördinator Groningen

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 19 juli 2016. Tweede kwartaalrapportage 2016 Nationaal Coördinator Groningen - 33529-279

Besluit: Betrekken bij het plenaire debat over het ontwerpbesluit gaswinning Groningen

Verzoek Ver-Zet Windmolens Hollandse Kust tot aanbieding petitie voorafgaand aan algemeen overleg Wind op Zee d.d. 5 oktober 2016.

Zaak: Brief derden - Ver-Zet Windmolens Hollandse Kust te - 30 augustus 2016. Verzoek Ver-Zet Windmolens Hollandse Kust tot aanbieding petitie tegen plaatsing van de windmolenparken voor de Hollandse Kust voorafgaand aan algemeen overleg Energieakkoord d.d. 5 oktober 2016 - 2016Z15584

Besluit: Petitieaanbieding organiseren op dinsdag 4 oktober 2016.

Uitnodiging IvCB, namens Gemeente Geertruidenberg, voor werkbezoek m.b.t. verkabeling hoogspanningsverbinding, Zuid-West 380 kV-Oost hoogspanningsverbinding van Rilland - via Geertruidenberg - naar Tilburg en de toekomst van de Amercentrale van RWE

Zaak: Brief derden - IvCB, Public Affairs & Stakeholdermanagement te Den Haag - 22 augustus 2016. Uitnodiging IvCB, namens Gemeente Geertruidenberg, voor werkbezoek m.b.t. verkabeling hoogspanningsverbinding, Zuid-West 380 kV-Oost hoogspanningsverbinding van Rilland - via Geertruidenberg - naar Tilburg en de toekomst van de Amercentrale van RWE - 2016Z15400

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.

Uitnodiging EUFORES voor interparlementaire vergadering over hernieuwbare energiebronnen en energie-efficiëntie (IPM16) d.d. 7 en 8 oktober 2016.

Zaak: Brief derden - EUFORES - European Forum for Renewable Energy Sources te Brussels - 11 juli 2016. Uitnodiging EUFORES voor interparlementaire vergadering over hernieuwbare energiebronnen en energie-efficiëntie (IPM16) d.d. 7 en 8 oktober 2016 - 2016Z14968

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.

Gewijzigde procedure wachtwoorden EU-Delegates Portal

Zaak: Overig - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 1 september 2016. procedure wachtwoorden EU-portal - 2016Z15749

Besluit: Ter informatie.

Lijst met EU-voorstellen vaste commissie voor Economische Zaken

Zaak: Lijst met EU-voorstellen - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 13 juli 2016. Lijst met EU-voorstellen vaste commissie voor Economische Zaken - 2016Z14759

Besluit: Er wordt besloten conform de voorstellen in de lijst.
Besluit: Voor wat betreft de raadplegingen over (1) de interne markt voor goederen- handhaving en naleving (2) metrologisch onderzoek (EMPR en EMPIR): openbare raadpleging over de gezamenlijke programmering (3) één digitaal

Kwartaaloverzicht Europese consultaties april - juni op het terrein van het Ministerie van Economische Zaken

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 22 augustus 2016. Kwartaaloverzicht Europese consultaties april - juni op het terrein van het Ministerie van Economische Zaken - 22112-2187

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Energieraad d.d. 30 november 2016 van 14.30 tot 16.00 uur.
Noot: Met deze brief zijn de volgende twee consultaties meegezonden:•Preparation of a sustainable bioenergy policy for the period after 2020.•Consultation on streamlining of planning and reporting obligations as part of the energy union governance.

Verdragen in voorbereiding met als peildatum 30 juni 2016.

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 5 juli 2016. Verdragen in voorbereiding met als peildatum 30 juni 2016 - 23530-111

Besluit: Ter informatie.

Rapportage burgerbrieven van het Ministerie van Economische Zaken voor de jaren 2014 en 2015.

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 6 juli 2016. Rapportage burgerbrieven van het Ministerie van Economische Zaken voor de jaren 2014 en 2015 - 29362-256

Besluit: (Desgewenst) betrekken bij de begrotingsbehandeling van het ministerie van Economische zaken 2017.

Aanbieding rapport Studiegroep Duurzame Groei

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 6 juli 2016. Rapport Studiegroep Duurzame Groei - 34300-76

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Behandeling van de begroting 2017 van het Ministerie van Economische Zaken

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Financiën, P.J. Duisenberg (VVD) - 6 september 2016. Brief aan de voorzitter van de vaste commissie voor Financiën over de behandeling van de begrotingen 2017 - 2016Z15962

Besluit: Inbrengdatum feitelijke vragen voor onderdeel Economie&Innovatie wordt vastgesteld op donderdag 29 september 2016 om 12.00 uur (beantwoording ministerie: donderdag 13 oktober 2016.
Besluit: Inbrengdatum feitelijk vragen onderdeel Landbouw&Natuur wordt vastgesteld op donderdag 27 oktober 12.00 uur 2016 (beantwoording ministerie: donderdag 10 november 2016)
Besluit: De Algemene Rekenkamer zal worden verzocht een technische briefing te organiseren.
Besluit: In het kader van de begrotingsbehandeling worden geen wetgevingsoverleg(gen) gevoerd, dan wel rapporteurs aangesteld.

Verzoek van het lid Dijkgraaf een rondetafelgesprek te organiseren over het wetsvoorstel Wijziging van de Meststoffenwet in verband met de invoering van een stelsel van fosfaatrechten (34532)

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, E. Dijkgraaf (SGP) - 12 september 2016. Verzoek van het lid Dijkgraaf een rondetafelgesprek te organiseren over het wetsvoorstel Wijziging van de Meststoffenwet in verband met de invoering van een stelsel van fosfaatrechten (34532) - 2016Z16421

Besluit: Het verzoek tot het houden van een rondetafelgesprek wordt gehonoreerd. Er zal een netwerkverkenning worden uitgevoerd (duurt in de regel 1 tot 2 weken) met het oog op suggesties voor genodigden voor blok 3 (juristen/wetenschappers).
Besluit: Er zal voor de blokken 1 (knelgevallen) en 2 (bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties) schriftelijk worden geïnventariseerd voor genodigden. Het resultaat van de inventarisatie en de resultaten van de netwerkverkenning zullen worden geagendeerd voor de procedurevergadering op 27 september 2016.
Besluit: NootBesloten wordt dat het rondetafelgesprek plaats zal vinden na ontvangst van de nota naar aanleiding van het verslag, en dat de wetsbehandeling van het wetsvoorstel fosfaatrechten hierdoor niet wordt vertraagd. Derhalve zal het rondetafelgesprek worden ingepland op donderdag 6 oktober 2016 van 14.00 tot 17.00 uur.Zie ook agendapunt 21.Overige rondvraagpunten Landbouw en NatuurGeen agendapuntenGezamenlijke agendapunten Energie, Economie en Innovatie en Landbouw en Natuur

Verzoek van het lid van Gerven om de staatssecretaris van EZ te vragen de toegezegde Landschapsvisie naar de Kamer te zenden.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H.P.J. van Gerven (SP) - 8 september 2016. Verzoek van het lid van Gerven om de staatssecretaris van EZ te vragen de toegezegde Landschapsvisie naar de Kamer te zenden. - 2016Z16190

Besluit: Het verzoek wordt gehonoreerd. De staatssecretaris EZ zal worden verzocht de Landschapsvisie aan de Kamer te sturen.

Verzoek van het lid Geurts de staatssecretaris van EZ te vragen het ‘Samenvattend auditrapport 2015 NVWA’ van de Auditdienst Rijk toe te zenden

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J.L. Geurts (CDA) - 8 september 2016. Verzoek van het lid Geurts de staatssecretaris van EZ te verzoeken het ‘Samenvattend auditrapport 2015 NVWA’ van de Auditdienst Rijk toe te zenden - 2016Z16175

Besluit: Het verzoek wordt gehonoreerd. In de brief aan de staatssecretaris EZ over de informatie-afspraken NVWA zal de staatssecretaris tevens worden verzocht het
Noot: Zie ook agendapunt

Verzoek van het lid Thieme om het algemeen overleg Dierenwelzijn op korte termijn in te plannen en daarbij te betrekken de toegezegde kabinetsreactie (Handelingen RvW op 6 september 2016) op de misstanden rondom diertransporten die de afgelopen zomer hebben plaatsgevonden

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, F.P. Wassenberg (PvdD) - 7 september 2016. Verzoek van het lid Thieme om het algemeen overleg Dierenwelzijn op korte termijn in te plannen en daarbij te betrekken de toegezegde kabinetsreactie (RvW 6 september 2016) op de misstanden rondom diertransporten die de afgelopen zomer hebben plaatsgevonden - 2016Z16059

Besluit: Het algemeen overleg Dierenwelzijn zal plaatsvinden op 2 november 2016 van 10.00 tot 12.00 uur. Na ommekomst van de toegezegde kabinetsreactie op de misstanden rondom diertransporten zal deze voor het algemeen overleg Dierenwelzijn worden geagendeerd.
Noot: Zie agendapunten 7 en 8.

Verzoek van het lid Geurts (CDA) om een technische briefing te organiseren met de opstellers van een aantal rapporten betreffende mogelijke gezondheidsrisico’s rond veehouderijen voor omwonenden.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J.L. Geurts (CDA) - 12 augustus 2016. Verzoek van het lid Geurts (CDA) om een technische briefing te organiseren met de opstellers van een aantal rapporten betreffende mogelijke gezondheidsrisico’s rond veehouderijen voor omwonenden. - 2016Z15247

Besluit: Het verzoek wordt gehonoreerd. Er zal op zo kort mogelijke termijn een openbare technische briefing met onderzoekers van het RIVM, Universiteit Utrecht (IRAS), Wageningen UR (CVI en WLR) en NIVEL worden ingepland over de rapporten betreffende mogelijke gezondheidsrisico's rond veehouderijen voor omwonenden.
Noot: Zie ook agendapunt 10.

Geannoteerde agenda informele Landbouw- en Visserijraad 11 tot 13 september 2016.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 2 september 2016. Geannoteerde agenda informele Landbouw- en Visserijraad 11 tot 13 september 2016 - 21501-32-940

Besluit: Reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg (informele) Landbouw- en Visserijraad met als inbrengdatum 5 september 2016 om 12.00 uur.

Verslag van een schriftelijk overleg over de Landbouw- en Visserijraad op 18 juli 2016 (Kamerstuk 21 501-32, nr. 934)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 23 augustus 2016. Antwoorden op vragen van de commissie over de Landbouw- en Visserijraad op 18 juli 2016 - 21501-32-938

Besluit: Reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg (informele) Landbouw- en Visserijraad met als inbrengdatum 5 september 2016 om 12.00 uur.8

Antwoorden op vragen van de commissie over de Landbouw- en Visserijraad van 18 juli 2016.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 15 juli 2016. Antwoorden op vragen van de commissie over de Landbouw- en Visserijraad van 18 juli 2016 - 21501-32-936

Besluit: Reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg (informele) Landbouw- en Visserijraad met als inbrengdatum 5 september 2016 om 12.00 uur.

Verslag Landbouw- en Visserijraad 18 juli 2016.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 21 juli 2016. Verslag Landbouw- en Visserijraad 18 juli 2016 - 21501-32-937

Besluit: Reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg (informele) Landbouw- en Visserijraad met als inbrengdatum 5 september 2016 om 12.00 uur.

Verslag Landbouw- en Visserijraad van 27 en 28 juni 2016 te Luxemburg

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 7 juli 2016. Verslag Landbouw- en Visserijraad van 27 en 28 juni 2016 te Luxemburg - 21501-32-933

Besluit: Reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg op 12 juli 2016 ter voorbereiding van het de Landbouw- en Visserijraad op 18 juli 2016.

Geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad 18 juli 2016.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 8 juli 2016. Geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad van 18 juli 2016 - 21501-32-934

Besluit: Reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg op 12 juli 2016 ter voorbereiding van de landbouw- en visserijraad op 18 juli 2016.

Voorstellen van de Europese Commissie voor de criteria voor identificatie van hormoonverstorende stoffen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma - 23 juni 2016. Voorstellen van de Europese Commissie voor de criteria voor identificatie van hormoonverstorende stoffen - 22112-2154

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Behandelvoorbehoud EU-voorstel: Mededeling over hormoon verstorende stoffen COM (2016), nr. 350 op 14 september 2016 van 16.00 tot 17.30 uur.

Fiche 1: Mededeling hormoonverstorende stoffen

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 2 september 2016. Fiche: Mededeling hormoonverstorende stoffen - 34510-2

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Behandelvoorbehoud EU-voorstel: Mededeling over hormoonverstorende stoffen COM (2016), nr. 350 op 14 september 2016 van 16.00 tot 17.30 uur.

Parlementair behandelvoorbehoud bij het EU-voorstel: Mededeling over hormoon verstorende stoffen COM (2016) 350

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma - 30 augustus 2016. Parlementair behandelvoorbehoud bij het EU-voorstel: Mededeling over hormoon verstorende stoffen COM (2016) 350 - 34510-3

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Behandelvoorbehoud EU-voorstel: Mededeling over hormoonverstorende stoffen COM (2016), nr. 350 op 14 september 2016 van 16.00 tot 17.30 uur.

Uitstel toezending van het BNC-fiche betreffende de mededeling Hormoonverstorende Stoffen

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 8 juli 2016. Uitstel toezending van het BNC-fiche betreffende de mededeling Hormoonverstorende Stoffen - 22112-2165

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Behandelvoorbehoud EU-voorstel: Mededeling over hormoonverstorende stoffen COM (2016), nr. 350 op 14 september 2016 van 16.00 tot 17.30 uur.

Beantwoording van vragen gesteld naar aanleiding van de tweede termijn Algemeen Overleg NVWA van 23 juni 2016.

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 5 juli 2016. Beantwoording van vragen gesteld naar aanleiding van de tweede termijn Algemeen Overleg NVWA van 23 juni 2016 - 33835-37

Besluit: Reeds betrokken bij het VAO Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) op 7 juli 2016.

BOR-notitie over de informatieafspraken over het verbeterplan NVWA n.a.v. de evaluatierapporten NVWA

Zaak: Stafnotitie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 22 augustus 2016. BOR-notitie Informatiepositie Tweede Kamer Verbeterplan NVWA - 2016Z15418

Besluit: De staatssecretaris zal worden verzocht de informatievoorziening rondom het verbeterplan NVWA te verbeteren volgens de aandachtspunten zoals weergegeven in de BOR-notitie. Daarvoor wordt de relevante inhoud van de BOR-notitie openbaar gemaakt. De reactie van de staatssecretaris zal worden betrokken bij de behandeling van de begroting van het ministerie van Economische Zaken, onderdeel Landbouw en Natuur.
Besluit: De staatssecretaris wordt verzocht om een reactie op het artikel 'Zorgen bij vakbonden over reorganisatie bij voedselautoriteit' (Financieel Dagblad, 5 september 2016).
Noot: Zie ook agendapunt 41.

Initiatiefnota van het lid Koser Kaya over een duurzame toekomst voor vis en visser

Zaak: Initiatiefnota - Tweede Kamerlid, F. Koser Kaya (D66) - 1 september 2016. Initiatiefnota van het lid Koser Kaya over een duurzame toekomst voor vis en visser - 34526

Besluit: De staatssecretaris van Economische Zaken zal worden verzocht namens het kabinet een schriftelijke reactie te geven op de initiatiefnota, indien mogelijk voorafgaand aan de behandeling van de begroting van het ministerie van Economische Zaken, onderdeel Landbouw en Natuur.Overig Landbouw en Natuur

Initiatiefnota van het lid Grashoff over ‘Vogels de Weide Wereld in’

Zaak: Initiatiefnota - Tweede Kamerlid, H.J. Grashoff (GroenLinks) - 6 september 2016. Initiatiefnota van het lid Grashoff over ‘Vogels de Weide Wereld in’ - 34530

Besluit: De staatssecretaris van Economische Zaken zal worden verzocht namens het kabinet een schriftelijke reactie te geven op de initiatiefnota. Met het oog op de procedurevergadering van de commissie EZ op 27 september 2016 zal de staatssecretaris worden verzocht de reactie uiterlijk woensdag 21 september 2016 naar de Kamer te sturen.Visserij

Rapport Alterra over evaluatie provinciale vrijstellingslijst (uitvoering motie Rudmer Heerema/Jacobi)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 22 augustus 2016. Rapport Alterra over evaluatie provinciale vrijstellingslijst (uitvoering motie Rudmer Heerema/Jacobi) - 33576-87

Besluit: Er zal een schriftelijk overleg worden gevoerd met als inbrengdatum woensdag 21 september 2016 om 14:00 uur.5

Jaarstukken 2015 van Staatsbosbeheer

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 22 augustus 2016. Jaarstukken 2015 Staatsbosbeheer - 29659-144

Besluit: Betrekken bij de begrotingsbehandeling van het ministerie van Economische Zaken voor het jaar 2017, onderdeel Landbouw en Natuur.

Aanbieding wetsvoorstel fosfaatrechten

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 7 september 2016. Wijziging van de Meststoffenwet in verband met de invoering van een stelsel van fosfaatrechten - 34532

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag wordt vastgesteld op dinsdag 27 september 2016 om 14.00 uur.
Noot: Zie ook agendapunt 43Natuur

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 8 september 2016. Aanbieding wetsvoorstel fosfaatrechten - 33979-141

Besluit: De brief over de aanbieding van het wetsvoorstel fosfaatrechten zal worden geagendeerd voor de inbreng voor het verslag op dinsdag 27 september 2016 om 14.00 uur.
Gerelateerde kamerstukken: 33979-14

Voorlichting van de Afdeling advisering van de Raad van State over doorberekening van kosten door het Ministerie van Economische Zaken aan het bedrijfsleven

Zaak: Overig - vicepresident van de Raad van State, J.P.H. Donner - 6 september 2016. Voorlichting van de Afdeling advisering van de Raad van State over doorberekening van kosten door het Ministerie van Economische Zaken aan het bedrijfsleven - 33835-46

Besluit: De staatssecretaris wordt verzocht zijn zienswijze te geven op de Voorlichting en om daarbij tevens in te gaan op een eventuele herijking van de tarieven. Met het oog op de behandeling van de begroting van het ministerie van Economische Zaken, onderdeel Landbouw en Natuur, wordt de staatssecretaris verzocht de Kamer uiterlijk donderdag 13 oktober 2016 te informeren over zijn zienswijze.

Antwoorden op vragen van de commissie over de Initiatiefnota van het lid Geurts: “Een eerlijke boterham, over het versterken van de voedselketen”

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 20 maart 2015. Antwoorden op vragen van de commissie over de kabinetsreactie op de Initiatiefnota van het lid Geurts: 'Een eerlijke boterham, over het versterken van de voedselketen' - 34004-4

Besluit: Reeds geagendeerd voor het te plannen notaoverleg over de initiatiefnota van het lid Geurts 'Een eerlijke boterham, over het versterken van de voedselketen'.4

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, J.L. Geurts (CDA) - 7 september 2016. Antwoorden op vragen van de commissie over de Initiatiefnota van het lid Geurts: “Een eerlijke boterham, over het versterken van de voedselketen” - 34004-5

Besluit: Agenderen voor het nog in te plannen notaoverleg over de initiatiefnota van het lid Geurts 'Een eerlijke boterham, over het versterken van de voedselketen'.

Rekening en Verantwoording 2015 van het Bureau Beheer Landbouwgronden (BBL)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 5 september 2016. Rekening en Verantwoording 2015 van het Bureau Beheer Landbouwgronden (BBL) - 25268-137

Besluit: Betrekken bij de begrotingsbehandeling van het ministerie van Economische Zaken voor het jaar 2017, onderdeel Landbouw en Natuur.

Besluit over uitstel uitrijdverbod mest en zuiveringsslib

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 30 augustus 2016. Besluit over uitstel uitrijdverbod mest en zuiveringsslib - 33037-180

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Mestbeleid op 10 november 2016 van 14.00 - 17.00 uur.

Rapporten voedselverspilling

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 18 augustus 2016. Rapporten voedselverspilling - 31532-165

Besluit: Betrekken bij het plenair debat over het WRR-rapport 'Naar een voedselbeleid'.

Voortgang verduurzaming en harmonisatie gewasbeschermingsmiddelen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 7 juli 2016. Voortgang verduurzaming en harmonisatie gewasbeschermingsmiddelen - 27858-369

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 6 oktober 2016 van 10:00 tot 12:30 uur.

Verslag van een schriftelijk overleg over de informele Landbouw- en Visserijraad op 11, 12 en 13 september 2016 (Kamerstuk 21501-32, nr. 940)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 7 september 2016. Beantwoording op vragen van de commissie over de informele Landbouw- en Visserijraad op 11, 12 en 13 september 2016 - 21501-32-941

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 6 oktober 2016 van 10.00 tot 12.30 uur.3

Tweede rapportage water- en hagelschade in Zuidoost-Nederland

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 1 september 2016. Tweede rapportage water- en hagelschade in Zuidoost-Nederland - 31710-62

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Water- en hagelschade in Zuidoost-Nederland, in te plannen voor het herfstreces.

Rapportage water- en hagelschade in Zuidoost-Nederland

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 29 juli 2016. Rapportage water- en hagelschade in Zuidoost-Nederland - 31710-61

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Water- en hagelschade in Zuidoost-Nederland, in te plannen voor het herfstreces.

Standpunt inzake het slotakkoord van Spelderholt over de mogelijke herziening van het pachtstelsel

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 15 juli 2016. Standpunt inzake het slotakkoord van Spelderholt over de mogelijke herziening van het pachtstelsel - 27924-67

Besluit: Aangekondigde nadere informatie afwachten.

Rapporten gezondheidsrisico’s rond veehouderijen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 7 juli 2016. Rapporten gezondheidsrisico’s rond veehouderijen - 28973-181

Besluit: Aangehouden tot na de technische briefing met de opstellers van een aantal rapporten betreffende mogelijke gezondheidsrisico’s rond veehouderijen voor omwonenden.
Noot: Zie agendapunt 39.

Vervolgbeleid antibiotica in de veehouderij

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 8 juli 2016. Vervolgbeleid antibiotica in de veehouderij - 29683-220

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Dierziekten en antibioticagebruik op 6 december 2016 van 18.00 tot 21.00 uur.

Beleidsdoorlichting en evaluatie beleid hondenhandel

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 7 juli 2016. Beleidsdoorlichting en evaluatie beleid hondenhandel - 28286-883

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Dierenwelzijn op 2 november 2016 van 10.00 tot 12.00 uur.2

Stand van zaken toezeggingen dierenwelzijn

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 7 juli 2016. Stand van zaken toezeggingen dierenwelzijn - 28286-884

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Dierenwelzijn op 2 november 2016 van 10.00 tot 12.00 uur.
Noot: Zie agendapunt

Diverse toezeggingen gewasbeschermingsmiddelen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma - 12 juli 2016. Diverse toezeggingen gewasbeschermingsmiddelen - 27858-370

Besluit: Betrekken bij het plenair debat over de bescherming tegen bestrijdingsmiddelen.

Het effect van het wijzigen van de voorschriften voor het toepassen van imidacloprid in de glastuinbouw op de waterkwaliteit en inzicht in het naleven van deze voorschriften door de glastuinbouw

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 6 juli 2016. Het effect van het wijzigen van de voorschriften voor het toepassen van imidacloprid in de glastuinbouw op de waterkwaliteit en inzicht in het naleven van deze voorschriften door de glastuinbouw - 27858-367

Besluit: Betrekken bij het plenair debat over de bescherming tegen bestrijdingsmiddelen.

In kennis stellen van een wijziging van het Activiteitenbesluit milieubeheer met betrekking tot gewasbescherming in glastuinbouw en open teelt

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma - 6 juli 2016. Wijziging van het Activiteitenbesluit milieubeheer met betrekking tot gewasbescherming in glastuinbouw en open teelt - 27858-368

Besluit: Er wordt een schriftelijk overleg worden gevoerd met als inbrengdatum donderdag 22 september 2016 om 12:00 uur.
Besluit: De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu zal worden verzocht geen onomkeerbare stappen te zetten tot de voorgenomen wijziging van het Activiteitenbesluit milieubeheer met betrekking tot gewasbescherming in glastuinbouw en open teelt naar genoegen met de Kamer is besproken.

Uitnodiging Koepon voor werkbezoek i.h.k.v. thema "Weidegang" op 16 september 2016.

Zaak: Brief derden - Koepon te Feerwerd - 28 juli 2016. Uitnodiging Koepon voor werkbezoek i.h.k.v. thema "Weidegang" d.d. 16 september 2016 - 2016Z15218

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.

Verzoek EMK tot aanbieding petitie m.b.t. herziening/aanpassing aanlandplicht (artikel 15 GVB-verordening) voor visserij d.d. 11 oktober 2016.

Zaak: Brief derden - Actiegroep Eendracht Maakt Kracht (EMK) te Oudeschild - 3 augustus 2016. Verzoek EMK tot aanbieding petitie m.b.t. herziening/aanpassing aanlandplicht (artikel 15 GVB-verordening) voor visserij d.d. 11 oktober 2016 - 2016Z15179

Besluit: Het verzoek is gehonoreerd. De petitie-aanbieding zal plaatsvinden op dinsdag 4 oktober 2016 om 13:15 uur.