Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 22 juni 2016

Gepubliceerd: 23 juni 2016
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Activiteitnummer: 2016A0282912
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=26e84b17-b82f-499c-ac37-4628f32b9289&title=Besluitenlijst%20OCW-procedurevergadering%2C%2022-6-2016.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 21501, 21109, 33905, 34334, 23645, 34331, 34300, 34251, 31288, 31289, 31332, 33661, 31289, 33495, 33495, 31524, 31524, 31289, 34146, 31293, 29338, 31015, 31288, 26643, 34500, 31490, 31490, 34495, 34488

Inhoud


Monitor Plaatsingswijzers

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, K.C.J. Straus (VVD) - 22 juni 2016. Monitor Plaatsingswijzers - 2016Z12732

Besluit: Bewindspersoon verzoeken om nog deze week de Monitor Plaatsingswijzers naar de Kamer te zenden t.b.v. het algemeen overleg eindtoets basisonderwijs van 30 juni a.s.

CPB rapport ‘Kansrijk onderwijsbeleid’

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, K.C.J. Straus (VVD) - 22 juni 2016. CPB rapport ‘Kansrijk onderwijsbeleid’ - 2016Z12710

Besluit: De commissie stemt in met het voorstel tot het organiseren van een briefing door het CPB.

Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en enkele andere wetten ter invoering van een vroegtijdige aanmelddatum voor en toelatingsrecht tot het beroepsonderwijs (34 457)

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M.R.J. Rog (CDA) - 22 juni 2016. Toelatingsrecht mbo - 2016Z12697

Besluit: Vastgesteld wordt dat de commissie behoefte heeft aan ACTAL-onderzoek.

Onderwijsachterstandenbeleid

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, K. Yücel (PvdA) - 16 juni 2016. Verzoek brief staatssecretaris OCW inzake voortgangsberichten CBS-onderzoek ontwikkeling nieuwe indicatoren onderwijsachterstandenbeleid - 2016Z12210

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering, mede in afwachting van het VAO Onderwijsachterstandenbeleid op 23 juni 2016.

Planning van werkzaamheden: werkbezoek aan CvTE

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 22 juni 2016. Werkbezoek aan het College voor Toetsen en Examens (CvTE) - 2016Z12734

Besluit: Werkbezoek plannen. Voorafgaand kenbaar maken dat de commissie tijdens het werkbezoek graag een historisch overzicht van de N-termen krijgt, waarin ook de vraag beantwoord wordt waarom er sprake is van hoge N-termen bij de eindexamens in de exacte vakken.11

Verslag van de Onderwijs, Jeugd, Cultuur en Sport Raad (OJCS-raad) van 30 en 31 mei 2016.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 15 juni 2016. Verslag van de Onderwijs, Jeugd, Cultuur en Sport Raad (OJCS-raad) van 30 en 31 mei 2016 - 21501-34-264

Besluit: Betrekken bij het algemeen overleg van 16 november a.s. over de OJCS-raad

Lijst met nieuwe EU-voorstellen op het terrein van OCW

Zaak: Lijst met EU-voorstellen - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 15 juni 2016. Lijst met nieuwe EU-voorstellen - 2016Z12031

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering, in afwachting van ambtelijke notitie.
Noot: Het betreft voor OCW:•Drie documenten m.b.t. de Skills-agenda (als prioritair aangemeld door de Kamer) met als besluit: aanhouden tot de pv van 7/7 (ambtelijke notitie wordt nagezonden);•Een mededeling waarin een aantal uitgangspunten wordt geformuleerd voor de ontwikkeling van een EU-strategie voor interculturele relaties met derde landen met als Besuit: voor kennisgeving aannemen.

EU-voorstel: Wijziging richtlijn Audiovisuele Mediadiensten COM (2016) 287

Zaak: Stafnotitie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 15 juni 2016. Behandelvoorstel richtlijn audiovisuele mediadiensten - 2016Z12106

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering, in afwachting van het EU-fiche.

Zaak: EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 8 juni 2016. EU-voorstel: Wijziging richtlijn Audiovisuele Mediadiensten COM (2016) 287 - 2016Z11498

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering, in afwachting van het EU-fiche.

Reactie op verzoek van de commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om toelichting over de reden van de Europese ingebrekestelling inzake de implementatie van de richtlijn erkenning beroepskwalificaties

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 6 juni 2016. Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om toelichting over de reden van de Europese ingebrekestelling inzake de implementatie van de richtlijn erkenning beroepskwalificaties - 21109-224

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Nederland heeft aan de Europese commissie gemeld dat volledige implementatie voorzien is voor oktober 2016. Reactie op commissiebrief met kenmerk 2016D20429.

Vernieuwing toezicht in het funderend onderwijs en mbo.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 20 juni 2016. Vernieuwing toezicht in het funderend onderwijs en mbo - 33905-10

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vastgesteld op dinsdag 5 juli a.s. te 10.00 uur.9

Uitvoering van de motie van het lid Grashoff over een tweede jaar bekostiging voor asielzoekerskinderen in het primair onderwijs (Kamerstuk 34334, nr. 18)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 17 juni 2016. Uitvoering van de motie van het lid Grashoff over een tweede jaar bekostiging voor asielzoekerskinderen in het primair onderwijs (Kamerstuk 34334, nr. 18) - 34334-21

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 17 juni 2016. Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden - 34485-VIII-3

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Aanbieding rapport inzake onderzoek naar motieven van (oud-) studerenden om hun studentenreisproduct niet tijdig stop te zetten

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 17 juni 2016. Rapport inzake onderzoek naar motieven van (oud-) studerenden om hun studentenreisproduct niet tijdig stop te zetten - 23645-624

Besluit: Desgewenst betrekken bij verdere behandeling wetsvoorstel Aanpassingswet BES (34 331)

34331 Nota van wijziging inzake aanpassing van onder meer de Wet studiefinanciering BES met het oog op codificatie van de ontstane uitvoeringspraktijk van de studiefinanciering BES, verruiming van het toepassingsbereik van de studiefinanciering BES naar Canada en doorvoering van diverse technische verbeteringen en kleine beleidsmatige wijzigingen (Aanpassingswet studiefinanciering BES)

Zaak: Nota van wijziging - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 17 juni 2016. Tweede nota van wijziging - 34331-12

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 34331-12

Spoedeisende wetsvoorstellen voor of per 1 januari 2017 of in de eerste helft van 2017

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 15 juni 2016. Spoedeisende wetsvoorstellen voor of per 1 januari 2017 of in de eerste helft van 2017 - 34300-738

Besluit: Ter informatie.
Noot: •Bescherming naam universiteit, hogeschool en het ten onrechte verlenen en voeren van graden•Wet verbetering enkele kwaliteitsaspecten MBO •Invoering beroepsregister leraren •Wet vroegtijdige aanmelding mbo

Reactie op de motie van het lid Bruins over onderzoek naar de bescherming van klokkenluiders

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 15 juni 2016. Reactie op de motie van het lid Bruins over onderzoek naar de bescherming van klokkenluiders - 34251-94

Besluit: Dossier governance in het onderwijs maken en onderhavige brief aan toevoegen.
Gerelateerde kamerstukken: 34251-94

Reactie op een brief om aandacht voor problemen met Belastingdienst over verlengde kinderopvangtoeslag i.v.m. niet volledige schoolgang kind met beperking

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 15 juni 2016. Reactie op een brief om aandacht voor problemen met Belastingdienst over verlengde kinderopvangtoeslag i.v.m. niet volledige schoolgang kind met beperking - 2016Z12075

Besluit: Betrekken bij het algemeen overleg Passend onderwijs van 29 juni a.s.
Noot: Reactie op brief derde met kenmerk 2016D16690.

Verslag van een schriftelijk overleg inzake Besluit tot wijz. van bekostigigingsbesluit ivm gewichtenregeling (Kamerstuk 34 300 VIII, nr. 145)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 18 mei 2016. Aanbieding Besluit van 4 mei 2016 tot wijziging van het Besluit bekostiging WPO in verband met het verplichte gebruik van het formulier ouderverklaring bij het vaststellen van het gewicht van leerlingen in het kader van de gewichtenregeling - 34300-VIII-145

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 15 juni 2016. Antwoorden op vragen van de commissie over aanbieding Besluit van 4 mei 2016 tot wijziging van het Besluit bekostiging WPO in verband met het verplichte gebruik van het formulier ouderverklaring bij het vaststellen van het gewicht van leerlingen in het kader van de gewichtenregeling - 34300-VIII-152

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Wijziging beleidsregel doelmatigheid hoger onderwijs 2014

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 14 juni 2016. Wijziging beleidsregel doelmatigheid hoger onderwijs 2014 - 31288-544

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vastgesteld op woensdag 7 september te 10.00 uur.

Reactie op berichten van RTL nieuws d.d. 8 juni jl. over fraude bij examens

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 14 juni 2016. Reactie op berichten van RTL nieuws d.d. 8 juni jl. over fraude bij examens - 31289-321

Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg van 15 juni jl. inzake examens.
Noot: Reactie op commissiebrief met kenmerk 2016D23979.7

Lijst van vragen en antwoorden over het Onderwijsverslag 2014-2015 (De Staat van het Onderwijs) van de Inspectie van het Onderwijs, alsmede de beleidsreactie daarop (Kamerstuk 34 300 VIII, nr. 140)

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 14 juni 2016. Antwoorden op vragen van de commissie over het Onderwijsverslag 2014-2015 (De Staat van het Onderwijs) van de Inspectie van het Onderwijs met beleidsreactie - 34300-VIII-150

Besluit: Betrokken bij wetgevingsoverleg Jaarverslag en Onderwijsverslag 2015.

Stand van zaken rekenen en taal in vo en mbo

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 14 juni 2016. Stand van zaken rekenen en taal in vo en mbo - 31332-74

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering en navragen wanneer de resultaten van rekentoets in mbo bij de Kamer zijn. Indien deze begin oktober bij de Kamer zijn, wordt in oktober een algemeen overleg gepland. Zo niet dan volgt een algemeen overleg na het zomerreces.

Reactie op de brief van de Groep Educatieve Uitgeverijen (GEU) over de pilot diagnostische tussentijdse toets (DTT)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 13 juni 2016. Reactie op de brief van de Groep Educatieve Uitgeverijen (GEU) over de pilot diagnostische tussentijdse toets (DTT) - 33661-7

Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg van 14 juni jl. inzake diagnostische tussentijdse toets.
Noot: Reactie op commissiebrief met kenmerk 2016D21291.
Gerelateerde kamerstukken: 33661-7

Reactie op de brief derden met betrekking tot de Examenmonitor voortgezet onderwijs 2015

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 13 juni 2016. Reactie op een brief met betrekking tot de Examenmonitor voortgezet onderwijs 2015 - 2016Z11856

Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg van 15 juni jl. inzake examens.
Noot: Reactie op brief derde met kenmerk 2016D22917.

Reactie m.b.t. kwaliteit examens: scheikunde examen en bijbehorende correctiemodel

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 13 juni 2016. Reactie m.b.t. kwaliteit examens: scheikunde examen en bijbehorende correctiemodel - 2016Z11855

Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg van 15 juni jl. inzake examens.
Noot: Reactie op brief derde met kenmerk 2016D22543.6

Reactie op de brieven van een lerares Frans over het centraal examen havo Frans 2016

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 13 juni 2016. Reactie op de brieven van een lerares Frans over het centraal examen havo Frans 2016 - 2016Z11854

Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg van 15 juni jl. inzake examens.
Noot: Reactie op brief derde met kenmerk 2016D22472.

Vervolg ‘Flexibilisering in het voortgezet onderwijs’

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 13 juni 2016. Vervolg ‘Flexibilisering in het voortgezet onderwijs’ - 31289-320

Besluit: Toevoegen aan dossier flexibilisering in het onderwijs.

Aanbieding van het jaarverslag College voor Toetsen en Examens 2015

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 10 juni 2016. Jaarverslag College voor Toetsen en Examens 2015 - 34300-VIII-151

Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg van 15 juni jl. inzake examens.

Verslag van een schriftelijk overleg inzake beloningscodes/cao’s bij WNT en declaratievoorschriften door de bestuurders ho (Kamerstuk 33 495, nr. 93)

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 7 maart 2016. Aanbieding monitor beloningscodes/cao's bij WNT, 2014 - 33495-93

Besluit: Toevoegen aan dossier governance in het onderwijs.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 10 juni 2016. Antwoorden op vragen commissie inzake de monitor beloningscodes/cao’s bij WNT, 2014 en inzake de beleidsreactie bij het rapport van de Inspectie van het Onderwijs over de naleving van declaratievoorschriften door de bestuurders hoger onderwijs - 33495-96

Besluit: Toevoegen aan dossier governance in het onderwijs.

Reactie op de evaluatie van de Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI) over de periode 2010-2014

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 2 juni 2016. Reactie op de evaluatie van de Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI) over de periode 2010-2014 - 34300-VIII-149

Besluit: Betrekken bij het dossier Wetenschapsbeleid.
Noot: Aangehouden uit de vorige procedurevergadering.

Reactie op brief Stenden Hogeschool inzake kleuteronderwijs

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 9 juni 2016. Reactie op brief Stenden Hogeschool inzake kleuteronderwijs - 2016Z11687

Besluit: Agenderen voor rondetafelgesprek inzake kleuteronderwijs.
Noot: Reactie op brief derde met kenmerk 2016D17481.

Verslag van een schriftelijk overleg inzake de evaluatie van de Regeling regionaal investeringsfonds mbo

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 18 maart 2016. Aanbieding evaluatie van de Regeling regionaal investeringsfonds mbo - 31524-276

Besluit: Toevoegen aan dossier MBO.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 8 juni 2016. Antwoorden op vragen commissie over de evaluatie van de Regeling regionaal investeringsfonds mbo - 31524-294

Besluit: Toevoegen aan dossier MBO.

Reactie op verzoek commissie inzake een reactie op een brief van VNO-NCW, MKB-Nederland en Platform Techniek over de vereenvoudiging van de bekostiging in het voortgezet onderwijs

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 8 juni 2016. Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap inzake een reactie op een brief van VNO-NCW, MKB-Nederland en Platform Techniek over de vereenvoudiging van de bekostiging in het voortgezet onderwijs - 31289-319

Besluit: Toevoegen aan het dossier vereenvoudiging van de bekostiging in het voortgezet onderwijs.
Noot: Reactie op brief derde met kenmerk 2016D18026.

Reactie op verzoek commissie inzake een reactie op de brief van het Teylingen College (locatie KTS) te Voorhout over de vereenvoudiging van de bekostiging in het voortgezet onderwijs

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 8 juni 2016. Reactie op verzoek commissie inzake een reactie op de brief van het Teylingen College (locatie KTS) te Voorhout over de vereenvoudiging van de bekostiging in het voortgezet onderwijs - 2016Z11547

Besluit: Toevoegen aan het dossier vereenvoudiging van de bekostiging in het voortgezet onderwijs.
Noot: Voor de zomer informeert de staatssecretaris de Kamer over het vervolgproces van de vereenvoudiging van de bekostiging in het vo. Reactie op brief derde

Regeling beleggen, lenen en derivaten OCW 2016

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 8 juni 2016. Regeling beleggen, lenen en derivaten OCW 2016 - 34146-9

Besluit: Betrokken bij het wetgevingsoverleg van 22 juni jl. over de Slotwet, het jaarverslag en het Onderwijsverslag.
Gerelateerde kamerstukken: 34146-9

Slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2015

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 6 juni 2016. Beantwoording vragen commissie over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2015 bij het Ministerie van Onderwijs en Wetenschap (VIII) - 34475-VIII-5

Besluit: Betrokken bij wetgevingsoverleg Jaarverslag en Onderwijsverslag 2015.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 7 juni 2016. Beantwoording vraag commissie over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2015 bij het Ministerie van Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) - 34475-VIII-8

Besluit: Betrokken bij wetgevingsoverleg Jaarverslag en Onderwijsverslag 2015.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 7 juni 2016. Verslag houdende een vraag en een antwoord - 34475-VIII-6

Besluit: Betrokken bij wetgevingsoverleg Jaarverslag en Onderwijsverslag 2015.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 7 juni 2016. Beantwoording vragen commissie over het jaarverslag Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2015 - 34475-VIII-7

Besluit: Betrokken bij wetgevingsoverleg Jaarverslag en Onderwijsverslag 2015.

Voor- en vroegschoolse educatie: onderzoeksresultaten over effectiviteit

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 6 juni 2016. Voor- en vroegschoolse educatie: onderzoeksresultaten over effectiviteit - 31293-325

Besluit: Aanhouden tot procedurevergadering na het zomerreces in afwachting van BOR/stafnotitie met analyse van resultaten van de diverse onderzoeken.

Reactie op de strategische agenda van de KNAW

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 6 juni 2016. Reactie op de strategische agenda van de KNAW - 29338-153

Besluit: Betrekken bij het dossier Wetenschapsbeleid.3

Reactie op verzoek van het lid Siderius, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 7 april 2016 over het groeiend aantal meldingen van seksueel geweld op scholen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 6 juni 2016. Reactie op verzoek van het lid Siderius, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 7 april 2016 over het groeiend aantal meldingen van seksueel geweld op scholen - 31015-127

Besluit: Voor kennisgeving aannemen (procedurele brief).
Noot: De minister verwacht voor het zomerreces haar reactie op het eerste deel van het onderzoek van de Onderwijsinspectie (thema's seksualiteit en seksuele diversiteit) met de Kamer te kunnen delen.

Reactie op onderzoek ‘De promovendus als docent’ van PNN en ISO

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 3 juni 2016. Reactie op onderzoek ‘De promovendus als docent’ van PNN en ISO - 31288-541

Besluit: Betrekken bij het dossier Voortgang Strategische Agenda
Noot: De minister komt voor de zomer met een brief aan de Kamer over het belang van diversiteit in loopbaan-paden van wetenschappelijk talent, uitgaande van de vierslag onderzoek, onderwijs, valorisatie en bestuur. Reactie op brief derde met kenmerk 2016D17494.

BIT-toets op Doorontwikkelen BRON: modernisering gegevenslevering tussen onderwijsinstellingen en BRON

Zaak: Stafnotitie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 20 juni 2016. BOR-notitie BIT-toets BRON - 2016Z12428

Besluit: Betrekken bij de feitelijke vragenronde op 6 september a.s.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 3 juni 2016. BIT-toets op Doorontwikkelen BRON: modernisering gegevenslevering tussen onderwijsinstellingen en BRON - 26643-412

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vastgesteld op dinsdag 6 september te 10.00 uur.
Noot: Aantekening BOR: Hoewel de minister de adviezen van het BIT grotendeels overneemt, zijn er nog enkele onduidelijkheden rondom de financiering van het hele programma (stafnotitie-BOR volgt maandag).

Vermeende oneigenlijke praktijken van mediabureaus

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, T.M.Ch. Elias (VVD) - 16 juni 2016. Voorstel uitgebreide hoorzittingen Vermeende oneigenlijke praktijken van mediabureaus - 2016Z12153

Besluit: De commissie stemt in met het voorstel tot het houden van uitgebreide hoorzittingen. De voorbereidingsgroep, vooralsnog bestaand uit de leden Elias

Besluit tot deelname gemeenschappelijke regeling Brabants Historisch Informatie centrum

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 16 juni 2016. Besluit tot deelname gemeenschappelijke regeling Brabants Historisch Informatie centrum - 34500-1

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.Rondvraag Cultuur en Media

Reactie m.b.t. een oproep door de Gemeente Heerlen om banenverlies scanstraat Heerlen te voorkomen

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 16 juni 2016. Reactie m.b.t. een oproep door de Gemeente Heerlen om banenverlies scanstraat Heerlen te voorkomen - 31490-208

Besluit: Betrekken bij plenair debat.
Noot: Reactie op brief derde met kenmerk 2016D22815.

Uitvoering moties van het lid Ziengs over een marktconsultatie (Kamerstuk 31 490, nr. 186) en over het openbaar aanbesteden met betrekking tot de digitaliseringsactiviteiten rijkscollectie (Kamerstuk 31 490, nr. 185)

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 16 juni 2016. Uitvoering moties van het lid Ziengs over een marktconsultatie (Kamerstuk 31 490, nr. 186) en over het openbaar aanbesteden met betrekking tot de digitaliseringsactiviteiten rijkscollectie (Kamerstuk 31 490, nr. 185) - 31490-207

Besluit: Betrekken bij plenair debat.

Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Republiek Zuid-Afrika inzake de coproductie van films (Trb. 2015, 202 en Trb. 2016, 72)

Zaak: Verdrag - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 14 juni 2016. Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Republiek Zuid-Afrika betreffende audiovisuele coproductie; ’s-Gravenhage, 11 december 2015 - 34495-1

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: De wens dat het verdrag aan de uitdrukkelijke goedkeuring van de Staten-Generaal wordt onderworpen kan door of namens één van de Kamers of door ten minste vijftien leden van de Eerste Kamer dan wel dertig ledenvan de Tweede Kamer te kennen worden gege-ven uiterlijk op 14 juli 2016.

Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Franse Gemeenschap van België betreffende de coproductie van films; Brussel, 25 februari 2016.

Zaak: Verdrag - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 6 juni 2016. Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Franse Gemeenschap van België betreffende de coproductie van films; Brussel, 25 februari 2016 - 34488-1

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: De wens dat het verdrag aan de uitdrukkelijke goedkeuring van de Staten-Generaal wordt onderworpen kan door of namens één van de Kamers of door ten minste vijftien leden van de Eerste Kamer dan wel dertig leden van de Tweede Kamer te kennen worden gegeven uiterlijk op 6 juli 2016.