Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag8 september 2016

Gepubliceerd: 8 september 2016
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Activiteitnummer: 2016A027699
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=b5dddce9-fd41-49b7-893a-fe749b26d4ec&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20commissie%20Binnenlandse%20Zaken%20d.d.%208%20september%202016%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 34477, 33328, 34389, 34270, 24827, 26643, 34410, 33841, 33659, 26643, 27859, 22112, 26643, 34376, 30950, 27859, 30950, 32752, 33258, 34139

Inhoud


Werkbezoek Estland

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M. Amhaouch (CDA) - 8 september 2016. Werkbezoek Estland - 2016Z16235

Besluit: Het werkbezoek aan Estland zal plaatsvinden op 17 en 18 oktober 2017.

Brief aan de voorzitters van vaste en algemene commissies over de behandeling ontwerpbegrotingen 2017 in de commissies

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Financiën, P.J. Duisenberg (VVD) - 6 september 2016. Brief aan de voorzitter van de vaste commissie voor Financiën over de behandeling van de begrotingen 2017 - 2016Z15962

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.Direct na ontvangst van de begrotingsstukken I, IIA, IIB en III wordt een inbrengdatum voor het verslag vastgesteld.

Voorstel van wet van het lid Koser Kaya tot intrekking van de Zondagswet

Zaak: Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, F. Koser Kaya (D66) - 28 april 2016. Voorstel van wet van het lid Koser Kaya tot intrekking van de Zondagswet - 34464

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 29 september 2016 te 14:00 uur.

Lijst met nieuwe EU-voorstellen op het terrein van Binnenlandse Zaken

Zaak: Lijst met EU-voorstellen - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 6 september 2016. Lijst met nieuwe EU-voorstellen op het terrein van Binnenlandse Zaken (week 28-35/2016) - 2016Z15970

Besluit: Ter informatie.

Twee toezeggingen in het sociaal domein over aanbestedingen jeugdzorg en over het inspectietoezicht

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, S.A. Blok - 5 september 2016. Twee toezeggingen in het sociaal domein over aanbestedingen jeugdzorg en over het inspectietoezicht - 34477-5

Besluit: Agenderen voor het Algemeen overleg Sociaal domein.

Intrekking van de Zondagswet en wijziging van de Gemeentewet in verband met de bescherming van sportbeoefening en andere vormen van ontspanning op zondag (Intrekkingswet Zondagswet)

Zaak: Wetgeving - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, S.A. Blok - 5 september 2016. Intrekking van de Zondagswet en wijziging van de Gemeentewet in verband met de bescherming van sportbeoefening en andere vormen van ontspanning op zondag (Intrekkingswet Zondagswet) - 34529

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 29 september 2016 te 14:00 uur.

Inhuur van externen BZK 2016

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, S.A. Blok - 2 september 2016. Inhuur van externen van het ministerie van BZK 2016 - 34300-VII-69

Besluit: Desgewenst betrekken bij de Begroting 2017 Hfst VII BZK.

Uitvoeren impactanalyse initiatiefwetsvoorstel open overheid

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, S.A. Blok - 1 september 2016. Uitvoeren impactanalyse initiatiefwetsvoorstel open overheid - 33328-35

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Gerelateerde kamerstukken: 33328-35

Rapport van de Commissie rechtseenheid bestuursrecht

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 5 september 2016. Rapport van de Commissie rechtseenheid bestuursrecht - 34389-9

Besluit: Desgewenst betrekken bij de behandeling van VvW TK 34389 Wet organisatie hoogste bestuursrechtspraak.
Gerelateerde kamerstukken: 34389-9

Evaluatie van het raadgevend referendum van 6 april 2016 over de wet tot goedkeuring van de associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, S.A. Blok - 29 augustus 2016. Evaluatie van het raadgevend referendum van 6 april 2016 over de wet tot goedkeuring van de associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne - 34270-20

Besluit: Agenderen voor een nog te plannen algemeen overleg inzake Evaluatie uitwerking raadgevend referendum na ontvangst van het tweede deel van de evaluatie door de Referendumcommissie.

Jaarverslag 2015 van het Kapittel der Militaire Willems-Orde, het Kapittel voor de Civiele Orden en de Kanselarij der Nederlandse Orden

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, S.A. Blok - 25 augustus 2016. Jaarverslag 2015 van het Kapittel der Militaire Willems-Orde, het Kapittel voor de Civiele Orden en de Kanselarij der Nederlandse Orden - 24827-19

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.6

Impuls eID

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, S.A. Blok - 25 augustus 2016. Impuls eID - 26643-419

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg eID, zo mogelijk voor 1 oktober 2017.

Reactie op het jaarverslag van de Nationale ombudsman over 2015

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, S.A. Blok - 5 juli 2016. Reactie op het jaarverslag van de Nationale ombudsman over 2015 - 34410-4

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Reactie op advies Wisselwerking van de Raad voor het openbaar bestuur (Rob) (aanbieding van het tweede deel van het advies over de democratische legitimiteit van samenwerkingsverbanden)

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, S.A. Blok - 1 augustus 2016. Reactie op advies Wisselwerking van de Raad voor het openbaar bestuur (Rob) (aanbieding van het tweede deel van het advies over de democratische legitimiteit van samenwerkingsverbanden) - 33841-172

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Openbaar bestuur op 13 september 2016.
Gerelateerde kamerstukken: 33841-17

Advies Rfv wijzigingen Fvw in verband met vereenvoudiging verdeelmodel provinciefonds

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, S.A. Blok - 1 augustus 2016. Advies Rfv wijzigingen Fvw in verband met vereenvoudiging verdeelmodel provinciefonds - 2016Z15069

Besluit: Desgewenst betrekken bij het rondetafelgesprek met de Rfv op 15 september 2016 en de Begroting 2017 onderdelen B en C, Gemeentefonds en Provinciefonds.

Voortgang vorming vervoerregio's

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, S.A. Blok - 1 augustus 2016. Voortgang vorming vervoerregio's - 33659-26

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering en de cie. I&M als volgcommissie aanmerken.
Gerelateerde kamerstukken: 33659-26

Voorstel van wet van het lid Van Klaveren betreffende het beëindigen van positieve discriminatie

Zaak: Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, J.J. van Klaveren (GrBvK) - 18 juli 2016. Voorstel van wet van het lid Van Klaveren betreffende het beëindigen van positieve discriminatie - 34521

Besluit: Aanhouden totdat het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State en de reactie van de indiener daarop zal zijn ontvangen.

Beantwoording vragen commissie over de Digitale Infrastructuur

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 5 juli 2016. Beantwoording vragen commissie over de Digitale Infrastructuur - 26643-415

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg eID, zo mogelijk voor 1 oktober 2017.
Noot: Het AO Digitale infrastructuur, dat voor 29 juni 2016 was geagendeerd en is omgezet in een SO, zal opnieuw worden geagendeerd omdat in het SO slechts een beperkt deel van de oorspronkelijke agenda is behandeld.

Informatie RvS t.b.v. gesprek over benoemingenbeleid Raad van State

Zaak: Brief derden - Raad van State (RvS) te Den Haag - 3 juni 2016. Informatie RvS t.b.v. gesprek over benoemingenbeleid Raad van State - 2016Z11956

Besluit: De voorzitter van de commissie zal contact opnemen met de vice-president van de Raad van State of het jaarverslag van de Raad van State 2015 in een openbare vergadering besproken kan worden.
Noot: In de vorige procedurevergadering heeft u besloten om in de eerstvolgende procedure de vraag te beantwoorden of het Jaarverslag 2015 van de Raad van State nog zal worden behandeld in uw commissie.

Reactie op de motie van de leden Veldman en Wolbert over fundamentele herziening van de financiële grondslagen van het Gemeentefonds en het Provinciefonds (Kamerstuk 34300 VII, nr. 28)

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, S.A. Blok - 7 juli 2016. Reactie op de motie van de leden Veldman en Wolbert over fundamentele herziening van de financiële grondslagen van het Gemeentefonds en het Provinciefonds (Kamerstuk 34300 VII, nr. 28) - 34300-B-22

Besluit: Desgewenst betrekken bij het rondetafelgesprek met de Rfv op 15 september 2016 en de Begroting 2017 onderdelen B en C, Gemeentefonds en Provinciefonds.

Uitkomst van een uitvoeringstechnische tussenevaluatie van de Wet basisregistratie personen (Wet BRP)

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, S.A. Blok - 7 juli 2016. Uitkomst van een uitvoeringstechnische tussenevaluatie van de Wet basisregistratie personen (Wet BRP) - 27859-93

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Beleidsdoorlichting overheid 2011-2014, en BRP met BIT-advies.4

Reactie op een openbare consultatie in het kader van de herziening van het Europees Interoperabiliteitskader

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 23 juni 2016. Reactie op een openbare consultatie in het kader van de herziening van het Europees Interoperabiliteitskader - 22112-2153

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Digitale infrastructuur.
Noot: Deze zaak is aangehouden in de vorige procedurevergadering (d.d. 7 juli 2016)

Beleidsprioriteiten die kaderstellend zijn voor het ICT-projectenportfolio

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, S.A. Blok - 8 juli 2016. Beleidsprioriteiten die kaderstellend zijn voor het ICT-projectenportfolio - 26643-417

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Digitale infrastructuur.

Uitstel kabinetsreactie op initiatiefnota van de leden Bouwmeester en Oosenbrug: “Lobby in daglicht: luisteren en laten zien”

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, S.A. Blok - 8 juli 2016. Uitstel kabinetsreactie op initiatiefnota van de leden Bouwmeester en Oosenbrug: “Lobby in daglicht: luisteren en laten zien” - 34376-3

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Registratie van discriminatie van ongelovigen en geloofsafvalligen

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, S.A. Blok - 8 juli 2016. Registratie van discriminatie van ongelovigen en geloofsafvalligen - 30950-103

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Uitstel informeren over uitkomst onderzoek registratie levenloos geboren kinderen

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, S.A. Blok - 8 juli 2016. Uitstel informeren over uitkomst onderzoek registratie levenloos geboren kinderen - 27859-94

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Rapport Registratie Discriminatieklachten bij Antidiscriminatievoorzieningen 2014

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, S.A. Blok - 8 juli 2016. Rapport Registratie Discriminatieklachten bij Antidiscriminatievoorzieningen 2014 - 30950-102

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Herverdeling onderdeel Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing in het gemeentefonds

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, S.A. Blok - 8 juli 2016. Herverdeling onderdeel Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing in het gemeentefonds - 34300-B-23

Besluit: Desgewenst betrekken bij de Begroting 2017 onderdeel B Gemeentefonds.

Reactie op advies Ctfpp inzake de mogelijkheden om de administratieve lasten voor politieke partijen te verminderen

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, S.A. Blok - 8 juli 2016. Reactie op advies Ctfpp inzake de mogelijkheden om de administratieve lasten voor politieke partijen te verminderen - 32752-45

Besluit: Voor kennisgeving aannemen. T.z.t. betrekken bij de evaluatie van de Kamerverkiezingen.
Besluit: T.z.t. betrekken bij de evaluatie van de Kamerverkiezingen.
Gerelateerde kamerstukken: 32752-45

Wet Huis voor klokkenluiders

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, S.A. Blok - 8 juli 2016. Wet Huis voor klokkenluiders - 33258-32

Besluit: Desgewenst betrekken bij de Begroting 2017 Binnenlandse Zaken VII.
Gerelateerde kamerstukken: 33258-32

Voortgangsrapportage Europese Agenda Stad en Agenda Stad

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, S.A. Blok - 11 juli 2016. Voortgangsrapportage Europese Agenda Stad en Agenda Stad - 34139-17

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Openbaar bestuur d.d. 13 september 2016.

Wijziging van de Paspoortwet in verband met het vervallen van de verplichting een proces-verbaal bij de politie op te maken over een vermist reisdocument en enkele andere wijzigingen

Zaak: Wetgeving - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, S.A. Blok - 8 juli 2016. Wijziging van de Paspoortwet in verband met het vervallen van de verplichting een proces-verbaal bij de politie op te maken over een vermist reisdocument en enkele andere wijzigingen - 34519-(R2071)

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 29 september 2016 te 14:00 uur.

Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering van de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een algemene bepaling

Zaak: Wetgeving - minister van Algemene Zaken, M. (Mark) Rutte - 8 juli 2016. Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering van de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een algemene bepaling - 34516

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 6 oktober 2016 te 14:00 uur.

Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering van de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een bepaling over het recht op een eerlijk proces

Zaak: Wetgeving - minister van Algemene Zaken, M. (Mark) Rutte - 8 juli 2016. Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering van de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een bepaling over het recht op een eerlijk proces - 34517

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 6 oktober 2016 te 14:00 uur.