Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 15 juni 2016

Gepubliceerd: 16 juni 2016
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Activiteitnummer: 2016A0269411
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=ddb2decf-afff-4cf8-aecb-3a6a46caed4b&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20VWS%20van%2015%20juni%202016.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 31865, 34170, 32793, 34104, 21501, 21501, 34104, 29214, 34104, 29509, 32805, 34233, 32620, 32647, 33654, 27529, 25424, 29689, 29689, 32805, 29689, 25268, 29477, 25424, 29689, 31016, 29247, 34111, 34104, 29689, 29689, 29538, 29689, 28140, 25424, 32620, 29282, 33675, 31839, 29538, 29323, 31839

Inhoud


Verzoek om uitstel plenaire behandeling wetvoorstel Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van toezicht, opsporing, naleving en handhaving (33980)

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H.P.J. van Gerven (SP) - 15 juni 2016. Verzoek om uitstel plenaire behandeling wetvoorstel Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van toezicht, opsporing, naleving en handhaving (33980) in het licht van de mededeling van de minister in haar brief Medisch beroepsgeheim d.d.15 juni 2016 (paragraaf 4) "Ik heb aangegeven samen met de KNMG en in overleg met het ministerie van Veiligheid en Justitie de Inspectie SZW (I-SZW),

Besluit: Het verzoek is niet gehonoreerd.
Besluit: Bewindspersoon verzoeken te duiden hoe de inhoud van voornoemde brief inzake Medisch beroepsgeheim d.d.15 juni 2016 (paragraaf 4) zich verhoudt tot voorliggend wetsvoorstel (33980).

Verzoek om een algemeen overleg Vastgoed care te plannen (na het zomerreces, 3 uur)

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H.P.J. van Gerven (SP) - 15 juni 2016. Verzoek om een algemeen overleg Vastgoed care te plannen (na het zomerreces, 3 uur) - 2016Z12082

Besluit: Het verzoek is gehonoreerd.

Verzoek van het lid Heerema om verlenging van de spreektijd bij het algemeen overleg Sport d.d. 30 juni 2016.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, R.J. (Rudmer) Heerema (VVD) - 9 juni 2016. Verzoek van het lid Heerema om verlenging van de spreektijd en verlenging met half uur van het algemeen overleg Sport d.d. 30 juni 2016 - 2016Z11653

Besluit: Het verzoek is gehonoreerd.

Verzoek van het lid Bergkamp om een algemeen overleg inzake Regeldruk care

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, V.A. Bergkamp (D66) - 9 juni 2016. Verzoek van het lid Bergkamp om een algemeen overleg inzake Regeldruk care - 2016Z11598

Besluit: Algemeen overleg Regeldruk care plannen (3 uur) vóór de zomer

Procedure met betrekking tot het omzetten van het algemeen overleg EU-Gezondheidsraad d.d. 15 juni 2016 naar een schriftelijk overleg

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, R.M. Leijten (SP) - 8 juni 2016. Procedure met betrekking tot het omzetten van het AO Gezondheidsraad naar een SO. - 2016Z11505

Besluit: het gekozen tijdstip (14.00 uur) bleek achteraf niet handig (fractievergaderingen, opening plenaire vergadering e.d.). Voorts was het bij de PvdA-fractie niet duidelijk wie op de emailprocedure zou reageren.

Mogelijkheid aandragen nadere focusonderwerpen voor het beleidsterrein VWS binnen het thema ‘Focus op beleidstoetsing’ t.b.v. de verantwoording over 2016

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Financiën, P.J. Duisenberg (VVD) - 6 april 2016. Brief van de vaste commissie voor Financiën over focusonderwerp verantwoording 2016 - 31865-80

Besluit: Via een emailprocedure kunnen fracties nadere focusonderwerpen aandragen. Definitieve besluitvorming vindt plaats tijdens de procedurevergadering van 29 juni 2016.
Noot: Jaarlijks inventariseert de commissie voor de Rijksuitgaven, thans Financiën, welke nadere focusonderwerpen binnen het genoemde thema de commissies zouden willen aandragen voor de verantwoording op hun beleidsterrein.

Brief van de Gezondheidsraad over de installatie van een commissie die het advies met betrekking tot de stand van de wetenschap omtrent Myalgische Encefalomyelitis (ME) zal opstellen

Zaak: Overig - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 2 juni 2016. Brief van de Gezondheidsraad over de installatie van een commissie die het advies met betrekking tot de stand van de wetenschap omtrent Myalgische Encefalomyelitis (ME) zal opstellen - 34170-2

Besluit: Reeds geagendeerd voor het gesprek met de Gezondheidsraad d.d. 15 juni 2016. Overig

Planning van de adviesaanvraag over pneumokokkenvaccinatie bij ouderen

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 7 juni 2016. Planning van de adviesaanvraag over pneumokokkenvaccinatie bij ouderen - 32793-227

Besluit: Reeds geagendeerd voor het gesprek met de Gezondheidsraad d.d. 15 juni 201

Bekostiging wijkverpleging 2017

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 8 juni 2016. Bekostiging wijkverpleging 2017 - 34104-128

Besluit: Reeds behandeld in het algemeen overleg Wijkverpleging d.d. 14 juni 201

Afschrift van de brief aan de colleges van B&W naar aanleiding van de uitspraken van de Centrale Raad van Beroep inzake de Wmo 2015

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 8 juni 2016. Afschrift van de brief aan de colleges van B&W naar aanleiding van de uitspraken van de Centrale Raad van Beroep inzake de Wmo 2015 - 2016Z11455

Besluit: Desgewenst betrokken bij algemeen overleg Wmo op 8 juni 2016.

Geannoteerde agenda voor de formele EU Gezondheidsraad van 17 juni 2016 in Luxemburg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 6 juni 2016. Geannoteerde agenda voor de formele EU Gezondheidsraad van 17 juni 2016 in Luxemburg - 21501-31-406

Besluit: Reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg EU-Gezondheidsraad d.d. 17 juni 2016 op 14 juni 2016 te 16.00 uur

Verslag van de informele EU bijeenkomst van ministers van volksgezondheid van 18 april 2016 te Amsterdam

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 6 juni 2016. Verslag van de informele EU bijeenkomst van ministers van volksgezondheid van 18 april 2016 te Amsterdam - 21501-31-407

Besluit: Reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg EU-Gezondheidsraad d.d. 17 juni 2016 op 14 juni 2016 te 16.00 uur

Voortgangsbrief intensieve kindzorg

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 3 juni 2016. Voortgangsbrief intensieve kindzorg - 34104-127

Besluit: Reeds behandeld in het algemeen overleg inzake Intensieve Kindzorg (IKZ) op 9 juni jl.

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Zaak: Begroting - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 30 mei 2016. Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) - 34485-XVI

Besluit: Reeds geagendeerd voor de inbreng feitelijke vragen Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)d.d. 9 juni 2016.

Beleidskader voor subsidiëring van patiënten- en gehandicaptenorganisaties 2017-2018

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 31 mei 2016. Beleidskader voor subsidiëring van patiënten- en gehandicaptenorganisaties 2017-2018 - 29214-73

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Beleidsdoorlichting artikel 4.1 Positie van de cliënt d.d. 16 juni 2016.

Eerstelijns verblijf in de Zorgverzekeringswet per 2017

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 30 mei 2016. Eerstelijns verblijf in de Zorgverzekeringswet per 2017 - 34104-125

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Pakketbeheer d.d. 16 juni 2016.
Noot: betreft een voorhang

Aanbieding ontwerpbesluit, houdende de wijziging van de Regeling palliatieve terminale zorg in verband met de verlenging van de werkingsduur en actualisering

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 8 juni 2016. Aanbieding ontwerpbesluit houdende de wijziging van de Regeling palliatieve terminale zorg in verband met de verlenging van de werkingsduur en actualisering - 29509-62

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vastgesteld op 30 juni 2016 te 14.00 uur
Noot: betreft een voorhangReeds geagendeerde/behandelde stukken/brieven van de minister en de staatssecretaris van VWS

Aanbieding RIVM Rapport Siliconen borstimplantaten in Nederland

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 9 juni 2016. Aanbieding RIVM Rapport Siliconen borstimplantaten in Nederland - 32805-47

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Patiëntveiligheid

Ontwerpbesluit, houdende wijziging van het Besluit zorgverzekering in verband met het Zvw-pgb

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 7 juni 2016. Aanbieding ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit zorgverzekering in verband met het Zvw-pgb - 34233-68

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vastgesteld op 30 juni 2016 te 14.00 uur
Noot: betreft een voorhang
Gerelateerde kamerstukken: 34233-68

Taakherschikking mondzorg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 7 juni 2016. Taakherschikking mondzorg - 32620-173

Besluit: De leden Van Gerven en Rutte zullen een probleemstelling formuleren voor een rondetafelgesprek Mondzorg, die in de procedurevergadering van 29 juni 2016 aan de orde komt
Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Eerstelijnszorg.6

Reactie op de uitspraak van de Raad van State dat huisarts Tromp uit Tuitjenhorn ten onrechte op non-actief is gesteld

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 7 juni 2016. Reactie op de uitspraak van de Raad van State dat huisarts Tromp uit Tuitjenhorn ten onrechte op non-actief is gesteld - 32647-54

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg IGZ

Commissie transparantie en tijdigheid

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 7 juni 2016. Instelling Commissie transparantie en tijdigheid - 33654-19

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Tussenrapportage eHealth doelstellingen

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 7 juni 2016. Tussenrapportage eHealth doelstellingen - 27529-138

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Innovatiebeleid in de zorg

Verzamelbrief: GGZ

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 6 juni 2016. Verzamelbrief: GGZ - 25424-317

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg GGZ

Planning verzamelbrief: openbaar maken tarieven

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 6 juni 2016. Planning verzamelbrief: openbaarmaking van tarieven tussen verzekeraars en aanbieders - 29689-721

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Planning verzamelbrief: Zorginstituut

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 6 juni 2016. Planning verzamelbrief: Zorginstituut - 29689-720

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Pakketbeheer d.d. 16 juni2016.

Planning verzamelbrief: hulpmiddelen

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 6 juni 2016. Planning verzamelbrief: hulpmiddelen - 32805-46

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.5

Planning verzamelbrief: Advies Zorginstituut over fysiotherapie

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 6 juni 2016. Planning verzamelbrief: Advies Zorginstituut over fysiotherapie - 29689-719

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Pakketbeheer d.d. 16 juni 2016.
Besluit: Agenderen voor t.z.t. houden algemeen overleg Eerstelijnszorg.

Planning verzamelbrief: NZa

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 6 juni 2016. Planning verzamelbrief: NZa - 25268-134

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Planning verzamelbrief: medicijnen

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 6 juni 2016. Planning verzamelbrief: medicijnen - 29477-385

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Verzamelbrief: Casus GGZ NHN

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 6 juni 2016. Verzamelbrief: Casus GGZ Noord-Holland Noord - 25424-318

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg.

Planning verzamelbrief: innovatieve zorgaanbieders

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 6 juni 2016. Planning verzamelbrief: innovatieve zorgaanbieders - 29689-718

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Reactie op verzoek van het lid Otwin van Dijk, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 31 mei 2016, over het bericht dat ziekenhuizen medische missers verzwijgen

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 6 juni 2016. Reactie op verzoek van het lid Otwin van Dijk, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 31 mei 2016, over het bericht dat ziekenhuizen medische missers verzwijgen - 31016-95

Besluit: Betrekken bij plenair debat (Otwin van Dijk) over ziekenhuizen die medische missers verzwijgen

Reactie op verzoek van het lid Bruins Slot, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 24 mei 2016 over het bericht ‘Brandbrief regionale spoedzorg - de rek is er uit’

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 6 juni 2016. Reactie op verzoek van het lid Bruins Slot, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 24 mei 2016 over het bericht ‘Brandbrief regionale spoedzorg - de rek is er uit’ - 29247-224

Besluit: Betrekken bij plenair dertigledendebat (Bruins Slot) over de regionale spoedeisende zorg4

Toelichting m.b.t. Wijziging van de Gezondheidswet en de Wet op de jeugdzorg teneinde een mogelijkheid op te nemen tot openbaarmaking van informatie over de naleving en uitvoering van regelgeving, besluiten tot het opleggen van sancties daarbij inbegrepen (Kamerstuk 34 111)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 6 juni 2016. Toelichting m.b.t. Wijziging van de Gezondheidswet en de Wet op de jeugdzorg teneinde een mogelijkheid op te nemen tot openbaarmaking van informatie over de naleving en uitvoering van regelgeving, besluiten tot het opleggen van sancties daarbij inbegrepen (Kamerstuk 34 111) - 34111-10

Besluit: Desgewenst betrekken bij wetsbehandeling 34111 (wetsvoorstel is reeds aangemeld voor plenaire behandeling)
Gerelateerde kamerstukken: 34111-10

Antwoorden op vragen commissie over de voorhangbrief experiment proeftuinen meerzorg 2.0 (Kamerstuk 34 104, nr. 118)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 3 juni 2016. Antwoorden op vragen commissie over de voorhangbrief experiment proeftuinen meerzorg 2.0 - 34104-126

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Geschilbeslechting zorgcontractering

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 2 juni 2016. Geschilbeslechting zorgcontractering - 29689-717

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vastgesteld op 30 juni 2016 te 14.00 uur

Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit Zorgverzekering in verband met de vereveningsbijdrage voor het kalenderjaar 2017

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 31 mei 2016. Aanbieding ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit Zorgverzekering in verband met de vereveningsbijdrage voor het kalenderjaar 2017 - 29689-715

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Risicoverevening/risicoselectie op 22 juni 2016.
Noot: betreft een voorhang

Reactie op het rapport “Verlangen naar samenhang”, over systeemverantwoordelijkheid en pluriformiteit van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 31 mei 2016. Reactie op het rapport “Verlangen naar samenhang”, over systeemverantwoordelijkheid en pluriformiteit van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving - 29538-219

Besluit: Aangekondigde kabinetsreactie afwachten (oktober 2016)3

Verslag van een schriftelijk overleg inzake Aanbieding ontwerpregeling tot wijziging van de Regeling zorgverzekering ter vaststelling van de voorwaarden voor uitstroom uit het bestuursrechtelijk premieregime (Kamerstuk 29 689, nr. 688)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 31 mei 2016. Antwoorden op vragen van de commissie over de aanbieding ontwerpregeling tot wijziging van de Regeling zorgverzekering ter vaststelling van de voorwaarden voor uitstroom uit het bestuursrechtelijk premieregime - 29689-716

Besluit: Aanmelden voor plenair VSO, met als eerste spreker het lid Van Gerven (SP).

Ontwerpbesluit, houdende de wijziging van de Subsidieregeling donatie bij leven

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 31 mei 2016. Aanbieding ontwerpbesluit houdende de wijziging van de Subsidieregeling donatie bij leven in verband met de verlenging van de werkingsduur en actualisering - 28140-94

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vastgesteld op 30 juni 2016 te 14.00 uur
Noot: betreft een voorhang

Reactie op de uitzending van Zembla ‘Martijn wil een huis en een tuintje’ van 20 april 2016.

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 31 mei 2016. Reactie op de uitzending van Zembla ‘Martijn wil een huis en een tuintje’ van 20 april 2016 - 25424-316

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. houden algemeen overleg GGZ.

Toezegging naar aanleiding van het debat over baarmoederhalskankerscreening van 21 april 2016 over het Transparantieregister Zorg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 31 mei 2016. Beantwoording vragen over het Transparantieregister Zorg - 32620-172

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Conceptregeling, houdende de wijziging van de Subsidieregeling stageplaatsen zorg II (hierna: de Subsidieregeling) in verband met verlenging van de werkingsduur en actualisering

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 31 mei 2016. Aanbieding conceptregeling houdende de wijziging van de Subsidieregeling stageplaatsen zorg II in verband met verlenging van de werkingsduur en actualisering - 29282-252

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vastgesteld op 30 juni 2016 te 14.00 uur
Noot: betreft een voorhang2

Evaluatie van de pilot financiering van zorg aan ernstig bedreigde personen

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 31 mei 2016. Evaluatie van de pilot financiering van zorg aan ernstig bedreigde personen - 33675-10

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Gerelateerde kamerstukken: 33675-10

Aanbieding rapport Leren van Calamiteiten 2

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 30 mei 2016. Aanbieding rapport Leren van Calamiteiten 2 - 31839-520

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Jeugdhulp op 30 juni

Uitstel reactie op verzoek van het lid Keijzer, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 18 mei 2016, over het bericht ‘Kwetsbare zorgvrager kan het écht niet zomaar zelf’

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 27 mei 2016. Uitstel reactie op verzoek van het lid Keijzer, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 18 mei 2016, over het bericht ‘Kwetsbare zorgvrager kan het écht niet zomaar zelf’ - 29538-218

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Kabinetsreactie op het rapport ‘Onderzoek naar speciaal kweken’ over het speciaal tot stand brengen van embryo’s voor wetenschappelijk onderzoek

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 27 mei 2016. Kabinetsreactie op het rapport ‘Onderzoek naar speciaal kweken’ over het speciaal tot stand brengen van embryo’s voor wetenschappelijk onderzoek - 29323-101

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vastgesteld op 7 juli 2016 te 14.00 uur

Aanbieding rapport ‘casusonderzoek Drenthe, onderzoek naar aanleiding van het overlijden van een kind’

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 27 mei 2016. Aanbieding rapport ‘casusonderzoek Drenthe, onderzoek naar aanleiding van het overlijden van een kind’ - 31839-519

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Kindermishandeling/Gia op 15 september 2016.

Wijziging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg in verband met de totstandkoming van het implantatenregister ter bescherming van de gezondheid van cliënten

Zaak: Wetgeving - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 31 mei 2016. Wijziging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg in verband met de totstandkoming van het implantatenregister ter bescherming van de gezondheid van cliënten - 34483

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 7 juli 2016 te 14.00 uurStukken/brieven van de minister en de staatssecretaris van VWS