Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 21 december 2016

Gepubliceerd: 21 december 2016
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Activiteitnummer: 2016A0258411
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=745b9f15-3f1b-4283-a978-d93ec5942a93&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20VWS%20van%2021%20december%202016%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 21501, 34575, 34522, 31532, 29477, 32011, 25295, 24077, 33625, 25847, 24077, 33578, 25657, 29282, 29477, 20454, 32011, 33149, 29477, 32620, 33506, 29477, 29282, 25424, 25424, 29689, 31765, 33835, 29689, 29477, 29477, 27565, 31765, 32793, 32793, 33060, 31532, 31899, 31016, 34550

Inhoud


Antwoorden op vragen commissie over de Geannoteerde agenda EU Gezondheidsraad op 8 december 2016 te Brussel (Kamerstuk 21501-31, nr. 425)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 13 december 2016. Antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde agenda EU Gezondheidsraad op 8 december 2016 te Brussel - 21501-31-427

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg EU-gezondheidsraad op 8 juni 2017.

Overzicht nieuw gepubliceerde EU-voorstellen op het terrein van VWS - november/december 2016

Zaak: Lijst met EU-voorstellen - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 15 december 2016. Overzicht nieuw gepubliceerde EU-voorstellen op het terrein van VWS - november/december 2016 - 2016Z24085

Besluit: De commissie stemt in met de behandelvoorstellen.

Wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg in verband met de verbeteringen die worden doorgevoerd in het tuchtrecht alsmede verbeteringen ten aanzien van het functioneren van de wet

Zaak: Wetgeving - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 13 december 2016. Wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg in verband met de verbeteringen die worden doorgevoerd in het tuchtrecht alsmede verbeteringen ten aanzien van het functioneren van de wet - 34629

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 25 januari 2017 om 14.00 uur

Wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg in verband met het opnemen van de physician assistant in de lijst van registerberoepen, het toekennen van zelfstandige bevoegdheid voor bepaalde voorbehouden handelingen aan physician assistants en verpleegkundig specialisten en het opnemen van de mogelijkheid tot het instellen van een tijdelijk register voor experimenteerberoepen

Zaak: Wetgeving - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 13 december 2016. Wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg in verband met het opnemen van de physician assistant in de lijst van registerberoepen, het toekennen van zelfstandige bevoegdheid voor bepaalde voorbehouden handelingen aan physician assistants en verpleegkundig specialisten en het opnemen van de mogelijkheid tot het instellen van een tijdelijk register voor experimenteerberoepen - 34630

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 25 januari 2017 om 14.00 uur

Wijziging van de Zorgverzekeringswet en de Wet op de zorgtoeslag in verband met enkele inhoudelijke en technische verbeteringen (Verzamelwet Zvw 2016)

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 14 december 2016. Nota naar aanleiding van het verslag - 34575-7

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 34575-7

Zaak: Wetgeving - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 13 oktober 2016. Wijziging van de Zorgverzekeringswet en de Wet op de zorgtoeslag in verband met enkele inhoudelijke en technische verbeteringen (Verzamelwet Zvw 2016) - 34575

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Voorstel van wet van de leden Leijten, Bruins Slot en Bouwmeester houdende een verbod op winstuitkering door zorgverzekeraars

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - Tweede Kamerlid, R.M. Leijten (SP) - 14 december 2016. Nota naar aanleiding van het verslag - 34522-7

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.Stukken/brieven van de minister en de staatssecretaris van VWS
Gerelateerde kamerstukken: 34522-7

Zaak: Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, R.M. Leijten (SP) - 20 juli 2016. Voorstel van wet van de leden Leijten, Bruins Slot en Bouwmeester houdende een verbod op winstuitkering door zorgverzekeraars - 34522

Besluit: Inbrengdatum voor het nader verslag vastgesteld op 29 december 2016 om 12.00 uur
Noot: •Zodra de Nota naar aanleiding van het Nader Verslag is ontvangen zal desgewenst in de eerste week na het reces een extra-procedurevergadering worden ingepland om een spoedige plenaire behandelig mogelijk te maken•De griffie plenair zal worden geinformeerd over het voornemen van een spoedige plenaire behandeling van het wetsvoostel na het reces2

Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Warenwetbesluit Meel en brood in verband met de wijziging van de definitie van brood, de toepassing van de zoutnorm op brood en enkele technische wijzigingen

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 24 november 2016. Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Warenwetbesluit Meel en brood in verband met de wijziging van de definitie van brood, de toepassing van de zoutnorm op brood en enkele technische wijzigingen - 31532-175

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.
Noot: Betreft een voorhang. Aangehouden tijdens de procedurevergadering van 7 december 2016.

Levering van medicinale cannabis aan Duitsland.

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 2 december 2016. Levering van medicinale cannabis aan Duitsland - 29477-400

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Stand van zaken m.b.t. de uitvoering van motie van het lid Volp over het convenant om een displayban in te voeren uiterlijk 1 juli afsluiten (Kamerstuk 34 234, nr. 24) en reactie op de otie van de leden Dik-Faber en Volp over een displayban voor tabaksproducten (Kamerstuk 34 550 XVI, nr. 64)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 2 december 2016. Stand van zaken m.b.t. de uitvoering van de motie van het lid Volp over het convenant om een displayban in te voeren uiterlijk 1 juli afsluiten en reactie op de motie van de leden Dik-Faber en Volp over een displayban voor tabaksproducten - 32011-53

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Alcohol- en Tabaksbeleid op 15 februari 2016.

Reactie deskundigenberaad hepatitis E

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 2 december 2016. Reactie deskundigenberaad hepatitis E - 25295-34

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te houden algemeen overleg Infectiepreventie.

Reactie op verzoek commissie op het artikel ‘deel gemeenten stopt zorggeld in algemene pot’ op nos.nl

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 5 december 2016.

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Decentralisatie Wmo op 1 februari 2017.
Besluit: Staatssecretaris verzoeken om het geplande onderzoek voor het algemeen overleg over Decentralisatie Wmo d.d. 1 februari 2017 aan te leveren.
Besluit: Desgewenst betrekken bij het nog te plannen Dertigledendebat over de besteding van zorggeld door gemeenten
Noot: •Aangevraagd door het lid Leijten (SP) tijdens de Regeling van werkzaamheden van 1 november 201

Onderzoek invloed ophoging alcoholleeftijd op drugsgebruik, en Verkennend onderzoek blurring

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 5 december 2016. Onderzoek invloed ophoging alcoholleeftijd op drugsgebruik, en Verkennend onderzoek blurring - 24077-387

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Alcohol- en Tabaksbeleid op 15 februari 2016.
Noot: •In de procedurevergadering van 1 december is reeds verzocht om een kabinetsreactie op het Verkennend onderzoek blurring

Inzet van ervaringsdeskundigen IGZ

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 6 december 2016. Inzet van ervaringsdeskundigen IGZ - 2016Z23216

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te houden algemeen overleg IGZ.

Global Health Security

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 6 december 2016. Global Health Security - 33625-239

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te houden algemeen overleg Infectiepreventie.
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg EU-Gezondheidsraad d.d. 16 juni 2017 op 8 juni 201

Onderzoek toegang Valys

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 7 december 2016. Onderzoek toegang Valys - 25847-129

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Doelgroepenvervoer/Valys op 16 februari 2017.

Risicobeoordeling 4-fluoramfetamine (4-FA)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 7 december 2016. Risicobeoordeling 4-fluoramfetamine (4-FA) - 24077-388

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Reactie bericht aflasten operaties Zuyderland-ziekenhuizen Limburg en reactie commissiebrief lid-Bergkamp om te onderzoeken of er knelpunten zijn in regio Amsterdam

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 8 december 2016. Reactie bericht aflasten operaties Zuyderland-ziekenhuizen Limburg en reactie commissiebrief lid-Bergkamp om te onderzoeken of er knelpunten zijn in regio Amsterdam - 33578-35

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te houden algemeen overleg Ziekenhuiszorg
Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te houden algemeen overleg Ouderenzorg

Reactie op het verzoek van de commissie VWS over het verzoek om alle te behandelen stukken ten behoeve van het AO PGB d.d. 14 december a.s. aan te leveren voor 8 december 2016 16.00 uur

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 8 december 2016. Reactie op verzoek commissie om alle te behandelen stukken ten behoeve van het algemeen overleg PGB op 14 december 2016 aan te leveren voor 8 december 2016 om 16.00 uur - 25657-274

Besluit: Staatssecretaris verzoeken om de Kamer te informeren waarom het rapport van Vektis over PGB-huisbezoeken, gedateerd 25 mei 2016, niet eerder naar de Kamer is gezonden.

Kabinetsreactie op het tweede advies van de commissie Innovatie Zorgberoepen & Opleidingen en stand van zaken Zorgpact

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 8 december 2016. Kabinetsreactie op het tweede advies van de commissie Innovatie Zorgberoepen & Opleidingen en stand van zaken Zorgpact - 29282-263

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te houden algemeen overleg Arbeidsmarktbeleid in de zorg.

Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit zorgverzekering in verband met regels voor de toelating van geneesmiddelen tot het basispakket

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 9 december 2016. Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit zorgverzekering in verband met regels voor de toelating van geneesmiddelen tot het basispakket - 29477-401

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vastgesteld op 18 januari 2017 om 14.00 uur
Noot: Betreft een voorhang

Toestemming deelname aan het rondetafelgesprek over het wetsvoorstel Regels tot uitvoering van het antidopingbeleid en tot instelling van de Dopingautoriteit (Wet uitvoering antidopingbeleid)

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 12 december 2016. Toestemming deelname aan het rondetafelgesprek over het wetsvoorstel Regels tot uitvoering van het antidopingbeleid en tot instelling van de Dopingautoriteit (Wet uitvoering antidopingbeleid) - 2016Z23699

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.5

Reactie op verzoek commissie over Uitkeringsregeling Backpay

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 12 december 2016. Reactie op verzoek commissie over Uitkeringsregeling Backpay - 20454-124

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te houden algemeen overleg Oorlogsgetroffenen.

Antwoorden op vragen commissie over het ontwerpbesluit houdende wijziging Tabaks- en rookwarenbesluit (Kamerstuk 32 011, nr. 52)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 12 december 2016. Antwoorden op vragen van de commissie over het ontwerpbesluit houdende wijziging Tabaks- en rookwarenbesluit - 32011-54

Besluit: Aanmelden voor VSO, met als eerste spreker het lid Ziengs.

Brochure Calamiteiten

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 13 december 2016. Brochure Calamiteiten van Inspectie voor de Gezondheidzorg (IGZ) - 33149-48

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te houden algemeen overleg IGZ.

Evaluatie overheveling groeihormonen

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 13 december 2016. Evaluatie overheveling groeihormonen - 29477-402

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te houden algemeen overleg Geneesmiddelenbeleid.

Antwoorden op vragen commissie over de stand van zaken moties en toezeggingen zomer 2016 (Kamerstuk 34300 XVI, nr. 168)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 13 december 2016. Antwoorden op vragen van de commissie over de stand van zaken moties en toezeggingen zomer 2016 - 34550-XVI-125

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Stand van zaken inzake mond- en tandzorg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 13 december 2016. Stand van zaken inzake mond- en tandzorg - 32620-184

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Mondzorg op 2 februari 2017.

Beantwoording moties over informatievoorziening orgaandonatie (Kamerstuk 33 506, nrs. 16, 23 en 24)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 14 december 2016. Beantwoording moties over informatievoorziening orgaandonatie (Kamerstuk 33 506, nrs. 16, 23 en 24) - 33506-27

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te houden algemeen overleg Orgaandonatie.6
Gerelateerde kamerstukken: 33506-27

Stand van zaken werkgroep geneesmiddelentekorten

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 14 december 2016. Stand van zaken werkgroep geneesmiddelentekorten - 29477-403

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te houden algemeen overleg Geneesmiddelenbeleid.

Reactie op enquête SP fractie: de ziekenhuisverpleegkundige aan het woord

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 14 december 2016. Reactie op enquête SP fractie: de ziekenhuisverpleegkundige aan het woord - 29282-264

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te houden algemeen overleg Ziekenhuiszorg.
Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te houden algemeen overleg Arbeidsmarktbeleid in de zorg

Voorgenomen internationale activiteiten in de eerste helft van 2017

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 14 december 2016. Voorgenomen internationale activiteiten in de eerste helft van 2017 - 34550-XVI-126

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Schakelprogramma personen met verward gedrag

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 14 december 2016. Schakelprogramma personen met verward gedrag - 25424-338

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg GGZ/Verwarde personen (plannen, 4,5 uur, met ministers VWS en Justitie)

Diverse onderwerpen in de geestelijke gezondheidszorg (ggz)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 14 december 2016. Diverse onderwerpen in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) - 25424-337

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg GGZ/Verwarde personen (plannen, 4 uur, met ministers VWS en Justitie)

Toegankelijkheidsnormen eerstelijnszorg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 15 december 2016. Toegankelijkheidsnormen eerstelijnszorg - 29689-796

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Zorgverzekeringswet op 9 februari 2017.
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Eerstelijnszorg op 9 februari 2017.7

Onderzoek PBLQ naar beveiliging van patiëntgegevens

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 15 december 2016. Onderzoek PBLQ naar beveiliging van patiëntgegevens - 31765-259

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te houden algemeen overleg Gegevensuitwisseling in de zorg/gegevensbescherming.
Noot: •Ambtelijk signaleren over tijdigheid van aanleveren van stukken

Publicatie Staat van de Productveiligheid

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 15 december 2016. Publicatie Staat van de Productveiligheid - 33835-52

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te houden algemeen overleg IGZ.

Reactie op verzoek commissie om reactie op het bericht in de Destentor.nl d.d. 5 december 2016 inzake het verschil in interpretatie van zorgverzekeraars wat vergoed wordt uit de basisverzekering

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 15 december 2016. Reactie op verzoek commissie om reactie op het bericht in de Destentor.nl d.d. 5 december 2016 inzake het verschil in interpretatie van zorgverzekeraars wat vergoed wordt uit de basisverzekering - 29689-795

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Zorgverzekeringswet op 9 februari 2017.

Actieplan gepast gebruik van geneesmiddelen

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 15 december 2016. Actieplan gepast gebruik van geneesmiddelen - 29477-405

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over Geneesmiddelenbeleid.

Farmacotherapeutische informatievoorziening voor patiënten

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 15 december 2016. Farmacotherapeutische informatievoorziening voor patiënten - 29477-404

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over Geneesmiddelenbeleid

Evaluatie Drank- en Horecawet

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 16 december 2016. Evaluatie Drank- en Horecawet - 27565-149

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Alcohol- en Tabaksbeleid op 15 februari 2016.
Noot: Ambtelijk signaleren over tijdigheid van aanleveren van stukken8

Verslag economische missie Japan

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 15 december 2016. Verslag economische missie Japan - 34550-XVI-127

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.Reeds geagendeerde/behandelde stukken/brieven van de minister en de staatssecretaris van VWS

Impactanalyse personeelsleidraad

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 7 december 2016. Impactanalyse personeelsleidraad - 31765-258

Besluit: Desgewenst betrokken bij plenair VAO Verpleeghuiszorg op 8 december 2016.
Besluit: agenderen voor algemeen overleg Verpleeghuiszorg.

Aanvullende schriftelijke reactie op amendementen bij de VWS-begroting 2017 (Kamerstuk 34 550 XVI)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 7 december 2016. Aanvullende schriftelijke reactie op amendementen bij de VWS-begroting 2017 (Kamerstuk 34 550 XVI) - 34550-XVI-124

Besluit: Desgewenst betrokken bij stemmingen over de begroting en amendementen op 8 december 201

Huidige zelfregulering op voedingsreclame gericht op kinderen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 7 december 2016. Huidige zelfregulering op voedingsreclame gericht op kinderen - 32793-248

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Preventiebeleid op 14 december 2016.

Uitvoering van de motie van de leden Pia Dijkstra en Bruins Slot over het beter borgen van sport en bewegen in de gezondheidszorg (Kamerstuk 34 550 XVI, nr. 106)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 8 december 2016. Uitvoering van de motie van de leden Pia Dijkstra en Bruins Slot over het beter borgen van sport en bewegen in de gezondheidszorg (Kamerstuk 34 550 XVI, nr. 106) - 32793-249

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Preventiebeleid op 14 december 201

Rapport Zorgakkoorden; Uitgavenbeheersing in de zorg deel 4

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 6 december 2016. Rapport Zorgakkoorden; Uitgavenbeheersing in de zorg deel 4 - 33060-8

Besluit: Reeds behandeld in de technische briefing Algemene Rekenkamer op 6 december 2016.
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vastgesteld op 19 januari

Voortgang voedingsbeleid: informatie en voedselkeuzelogo, Akkoord Verbetering Productsamenstelling & EU en Voedseltop

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 9 december 2016. Voortgang voedingsbeleid: informatie en voedselkeuzelogo, Akkoord Verbetering Productsamenstelling & EU en Voedseltop - 31532-177

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Preventiebeleid op 14 december 2016.

Programma Gezonde School 2017 - 2020

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 13 december 2016. Programma Gezonde School 2017 - 2020 - 31899-28

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Preventiebeleid op 14 december 2016.

Medical data recorder in operatiekamer

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 14 december 2016. Medical data recorder in operatiekamer - 31016-97

Besluit: Betrokken bij algemeen overleg Verzwijgen van medische missers op 15 december 2016. Overig

Overzicht nog te plannen algemeen overleggen commissie VWS

Zaak: Stafnotitie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 15 december 2016. Algemeen overleggen tot verkiezingsreces 2017 - 2016Z24046

Besluit: In een extra procedurevergadering op 22 december 2016 zal een aangepaste notitie besproken worden.
Noot: In de notitie zal door de staf tevens een voorstel worden gedaan om algemeen overleggen samen te voegenRondvraag

Verzoek om informatie inzake de toekomstige borging, organisatorisch en financieel, van richtlijnontwikkeling rond infectieziektebestrijding n.a.v. toezegging met betrekking tot de werkgroep infectiepreventie.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H.G.J. Bruins Slot (CDA) - 20 december 2016. Verzoek om informatie inzake de toekomstige borging, organisatorisch en financieel, van richtlijnontwikkeling rond infectieziektebestrijding n.a.v. toezegging met betrekking tot de werkgroep infectiepreventie. - 2016Z24483

Besluit: Het verzoek is gehonoreerd.10

Verzoek om reactie op adviesrapport van het Zorginstituut inzake Kwaliteitskader verpleegzorg

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, R.M. Leijten (SP) - 21 december 2016. Verzoek om reactie op adviesrapport van het Zorginstituut inzake Kwaliteitskader verpleegzorg - 2016Z24529

Besluit: De staatssecretaris wordt verzocht om per ommegaande de adviesaanvraag aan het Zorginstituut aan de Kamer te doen toekomen.

Verzoek om uiterlijk 22 december de Kamer te informeren over stand van zaken uitvoering motie Bruins Slot en Volp over witte vlekken in de eerstelijnsopvang voor kwetsbare ouderen (34550-94)

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H.G.J. Bruins Slot (CDA) - 21 december 2016. Verzoek om uiterlijk 22 december de Kamer te informeren over stand van zaken uitvoering motie Bruins Slot en Volp over witte vlekken in de eerstelijnsopvang voor kwetsbare ouderen (34550-94) - 2016Z24618

Besluit: Het verzoek is gehonoreerd.