Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 23 november 2016

Gepubliceerd: 23 november 2016
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Activiteitnummer: 2016A025825
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=a73d3615-95de-4ee4-a6c0-a5a684ef9ca7&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20VWS%20van%2023%20november%202016.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 31765, 30234, 30234, 32772, 31765, 29689, 34111, 31016, 32772, 21501

Inhoud


Verzoek om een algemeen overleg Verpleeghuiszorg in te plannen (eerste week na het Kerstreces)

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, L.G.J. Voortman (GroenLinks) - 23 november 2016. Verzoek om een algemeen overleg Verpleeghuiszorg in te plannen (eerste week na het Kerstreces) - 2016Z21909

Besluit: Het verzoek is niet gehonoreerd. Na ommekomst van aangekondigde stukken wordt de opportuniteit van een algemeen overleg bekeken.

Verzoek om het algemeen overleg WLZ om te zetten in een schriftelijk overleg

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M.J.J. Volp (PvdA) - 22 november 2016. Verzoek om het algemeen overleg WLZ om te zetten in een schriftelijk overleg - 2016Z21879

Besluit: Het rondvraagpunt is ingetrokken. Het algemeen overleg Wlz zal doorgang vinden.

Verzoek om reactie op brief van Woonzorg Flevoland inzake ouderenzorg

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, R.M. Leijten (SP) - 22 november 2016. Verzoek om reactie op brief van Woonzorg Flevoland inzake ouderenzorg - 2016Z21805

Besluit: Het verzoek is gehonoreerd.4

Verzoek om een algemeen overleg Gehandicaptenbeleid in te plannen

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, V.A. Bergkamp (D66) - 10 november 2016. Verzoek om een algemeen overleg Gehandicaptenbeleid in te plannen - 2016Z20899

Besluit: Het verzoek is gehonoreerd. Algemeen overleg gehandicaptenbeleid plannen, 3 uur.

Reactie op verzoek van het lid Leijten, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 25 oktober 2016, over het manifest verpleeghuizen van Hugo Borst en Carin Gaemers inzake tekortschietende verpleeghuiszorg

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 16 november 2016. Reactie op verzoek van het lid Leijten, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 25 oktober 2016, over het manifest verpleeghuizen van Hugo Borst en Carin Gaemers inzake tekortschietende verpleeghuiszorg - 31765-250

Besluit: Reeds behandeld in het algemeen overleg Verpleeghuiszorg op 17 november 2016. Overig

Voortgangsbrief Sport november 2016

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 16 november 2016. Voortgangsbrief Sport november 2016 - 30234-150

Besluit: Reeds geagendeerd voor het wetgevingsoverleg Onderdeel Sport en Bewegen van de begroting VWS 2017 en aanverwante zaken d.d. 21 november 2016.3

Werkprogramma 2017 Nederlandse Sportraad

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 10 november 2016. Werkprogramma 2017 Nederlandse Sportraad - 30234-149

Besluit: Reeds behandeld in het wetgevingsoverleg Onderdeel Sport en Bewegen van de begroting VWS 2017 en aanverwante zaken op 21 november 201

Antwoorden op vragen commissie inzake Opzet en vraagstelling beleidsdoorlichting artikel 6 Sport over de periode 2011-2016 (Kamerstuk 32 772, nr. 16)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 16 november 2016. Antwoorden op vragen commissie inzake Opzet en vraagstelling beleidsdoorlichting artikel 6 Sport over de periode 2011-2016 - 32772-21

Besluit: Reeds behandeld in het wetgevingsoverleg Onderdeel Sport en Bewegen van de begroting VWS 2017 en aanverwante zaken op 21 november 201

Duiding van wat wettelijke instrumenten zijn met betrekking tot het door het Zorginstituut te ontwikkelen kwaliteitskader

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 16 november 2016. Duiding van wat wettelijke instrumenten zijn met betrekking tot het door het Zorginstituut te ontwikkelen kwaliteitskader - 31765-251

Besluit: Betrokken bij algemeen overleg Verpleeghuiszorg op 17 november 201

Antwoorden op de vragen gesteld tijdens de eerste termijn van het debat over de Begroting VWS 2017 op 9 november 2016.

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 10 november 2016. Antwoorden op de vragen gesteld tijdens de eerste termijn van het debat over de Begroting VWS 2017 op 9 november 2016 - 2016Z20850

Besluit: Betrokken bij plenaire begrotingsbehandeling VWS 2017 - 34550-XVI

Schriftelijke reactie op amendementen bij de VWS-begroting 2017

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 10 november 2016. Schriftelijke reactie op amendementen bij de VWS-begroting 2017 - 34550-XVI-76

Besluit: Betrokken bij plenaire begrotingsbehandeling VWS 2017 - 34550-XVI

Samenvattend rapport Zorgverzekeringswet (Zvw) 2015

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 21 november 2016. Samenvattend rapport Zorgverzekeringswet (Zvw) 2015 - 29689-782

Besluit: Aanhouden tot ontvangst kabinetsreactie gevraagd tijdens de regeling van werkzaamheden d.d. 22.november jl., waarna besluitvorming zal plaatsvinden over de opportuniteit van een schriftelijk overleg dan wel algemeen overleg2

Uitvoering van het openbaarmakingsbeleid van Inspectie voor Gezondheidszorg vooruitlopend op wijziging Gezondheidswet en Wet op de Jeugdzorg (Kamerstuk 34111)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 16 november 2016. Uitvoering van het openbaarmakingsbeleid van Inspectie voor Gezondheidszorg vooruitlopend op wijziging Gezondheidswet en Wet op de Jeugdzorg - 34111-21

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg IGZ
Gerelateerde kamerstukken: 34111-21

Stand van zaken NZa onderzoek wachttijdontwikkeling De Sionsberg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 15 november 2016. Stand van zaken NZa onderzoek wachttijdontwikkeling De Sionsberg - 31016-96

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Ziekenhuiszorg

Beleidsdoorlichting Kwaliteit en Veiligheid begrotingsartikel 2.1

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 15 november 2016. Beleidsdoorlichting Kwaliteit en Veiligheid begrotingsartikel 2.1 - 32772-20

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 14 december 2016.
Noot: Een BOR-notitie t.b.v. de feitelijke inbreng zal tijdig worden toegezonden

Afschrift brief aan de Eerste Kamer over het ontwerp van het Besluit elektronische gegevensverwerking door zorgaanbieders

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 14 november 2016. Afschrift brief aan de Eerste Kamer over het ontwerp van het Besluit elektronische gegevensverwerking door zorgaanbieders - 2016Z21139

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vastgesteld op 14 december 2016 om 14.00 uur

Vaststelling prioriteitenlijst met betrekking tot het werkprogramma van de Europese Commissie voor 2017

Zaak: Stafnotitie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 22 november 2016. EU-prioritering op basis van Werkprogramma 2017 Europese Commissie - 2016Z21800

Besluit: De prioriteitenlijst wordt vastgesteld. De commissie besluit de voorstellen/dossiers Youth initiative (1a) en Implementation of the Single Market Strategy (6c) prioritair te verklaren, alsmede het voornemen van een subsidiariteits-toets en behandel-voorbehoud op het dossier Youth initiative (1a).

Voortgang met betrekking tot het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inzake de toegankelijkheidseisen voor producten en diensten

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 14 november 2016. Voortgangsbrief inzake de Europese Toegankelijkheidsakte - 21501-31-422

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Gehandicaptenbeleid (plannen, 3 uur).
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg EU-Gezondheidsraad d.d. 9 december 2016 op 6 december 2016.