Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 28 september 2016

Gepubliceerd: 29 september 2016
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Activiteitnummer: 2016A025779
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=135cca7a-7349-4ac1-b2ab-1bf493292aa1&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20VWS%20van%2028%20september%202016.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 21501, 32772, 34203, 29689, 31765, 34104, 29323, 25424, 32620, 31765, 34547, 29282, 29477, 30597, 32772, 32772, 29689, 33578, 29689, 29689, 31839, 33980, 32793, 29538, 25424, 31839, 25424, 28828, 21501

Inhoud


Verzoek om nadere informatie inzake afronding internetconsultatie van het wetsvoorstel tot versterking van de invloed van verzekerden

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, R.K. Dik-Faber (ChristenUnie) - 28 september 2016. Verzoek om nadere informatie inzake afronding internetconsultatie van het wetsvoorstel tot versterking van de invloed van verzekerden - 2016Z17625

Besluit: Het verzoek is gehonoreerd

Nadere informatie inzake voorgenomen IGZ-onderzoek i.v.m. het bericht dat patiënten in het Erasmus MC als proefkonijn werden gebruikt zonder dat zij dit wisten (Mo-vraag Dijkstra)

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, R.M. Leijten (SP) - 28 september 2016. Nadere informatie inzake voorgenomen IGZ-onderzoek i.v.m. het bericht dat patiënten in het Erasmus MC als proefkonijn werden gebruikt zonder dat zij dit wisten (Mo-vraag Dijkstra) - 2016Z17620

Besluit: Het verzoek is gehonoreerd

Verzoek om een reactie op de startstreepmutaties van de VNG

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M. Agema (PVV) - 28 september 2016. Verzoek om een reactie van de staatssecretaris van VWS op stuk van de VNG inzake Startstreepmutaties. - 2016Z17579

Besluit: Het verzoek is gehonoreerd.

Verzoek om wetgevingsoverleg inzake Preventie

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A.G. Wolbert (PvdA) - 27 september 2016. Verzoek om een apart wetgevingsoverleg te houden over Preventie - 2016Z17439

Besluit: Het verzoek om een apart WGO Preventie te houden is niet gehonoreerd. Er zal een algemeen overleg Preventie worden ingepland. (3 uur, vóór het Kerstreces)

Verzoek om reactie inzake het betrouwbaarheidsniveau patiëntauthenticatie

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, R.M. Leijten (SP) - 27 september 2016. Verzoek om reactie minister VWS inzake betrouwbaarheidsniveau patiëntauthenticatie - 2016Z17397

Besluit: Het verzoek is gehonoreerd.8

Verzoek om te vernemen op welke wijze de motie van het lid Bergkamp en het lid Otwin van Dijk (34300-XVI, nr. 66) wordt uitgevoerd of wat de status is te ontvangen vóór de begrotingsbehandeling

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, V.A. Bergkamp (D66) - 26 september 2016. Verzoek om vóór de behandeling van de begroting van de VWS willen weten op welke wijze de motie van het lid Bergkamp en het lid Otwin van Dijk (34300-XVI, nr. 66) is uitgevoerd of wat de status is. - 2016Z17301

Besluit: Het verzoek is gehonoreerd.

Verzoek om stand van zakenbrief inzake de overheveling van de cliënten 'langdurige GGZ' naar de WLZ te ontvangen vóór de begrotingsbehandeling

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, V.A. Bergkamp (D66) - 26 september 2016. Verzoek om stand van zakenbrief vóór de behandeling van de begroting van de VWS over de overheveling van de cliënten 'langdurige GGZ' naar de Wlz. - 2016Z17299

Besluit: Het verzoek is gehonoreerd.

Brief aan de voorzitters van vaste en algemene commissies over de behandeling ontwerpbegrotingen 2017 in de commissies

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Financiën, P.J. Duisenberg (VVD) - 6 september 2016. Brief aan de voorzitter van de vaste commissie voor Financiën over de behandeling van de begrotingen 2017 - 2016Z15962

Besluit: de commissie ziet af van een WGO over de VWS-begroting 2017. De werkgroep De Lange zal t.b.v. de volgende procedurevergadering verslag doen van haar bevindingen.

Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport inzake Stroomlijning van debatten

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 14 juli 2016. Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport inzake Stroomlijning van debatten - 34300-XVI-171

Besluit: Het plenaire debat inzake het Verzwijgen van medische missers (O. van Dijk) wordt omgezet in een AO van 3 uur.

Geannoteerde agenda voor de informele Gezondheidsraad van 3-4 oktober 2016 in Bratislava

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 20 september 2016. Geannoteerde agenda voor de informele Gezondheidsraad van 3-4 oktober 2016 in Bratislava - 21501-31-416

Besluit: Reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg Informele EU-Gezondheidsraad op 27 september 2016 om 15.00 uur

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2017

Zaak: Begroting - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 20 september 2016. Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2017 - 34550-XVI

Besluit: Inbreng feitelijke vragen reeds vastgesteld op 6 oktober 2016; reeds geagendeerd voor de WGO's op 14 en 21 november 2016.

Beleidsdoorlichting van artikel 4.3 ‘Kwaliteit, transparantie en kennisontwikkeling’

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 23 september 2016. Beleidsdoorlichting van artikel 4.3 ‘Kwaliteit, transparantie en kennisontwikkeling’ - 32772-18

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vastgesteld op 26 oktober 2016 om 14.00 uur
Noot: Een BOR-notitie is voorzien op 13 oktober 2016. Reeds geagendeerde/behandelde stukken/brieven van de minister en de staatssecretaris van VWS

Antwoord op vragen van de commissie over overheveling burgerregelingen van het Zorginstituut naar het CAK (Kamerstuk 34 203, nr.22)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 22 september 2016. Antwoord op vragen van de commissie over overheveling burgerregelingen van het Zorginstituut naar het CAK (Kamerstuk 34 203, nr.22) - 34203-23

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen, met de aantekening dat de SP-fractie niet akkoord gaat met de overheveling per 1 januari 2017 omdat zij zorgen heeft over proces en snelheid.
Gerelateerde kamerstukken: 34203-23

Reactie op het bericht ‘Tien procent Nederlanders mijdt zorg om financiële redenen’

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 21 september 2016. Reactie op het verzoek van het lid Leijten, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 14 september 2016, over het bericht "Tien procent Nederlanders mijdt zorg om financiële redenen" - 29689-767

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Zorgverzekeringswet op 5 oktober 2016.
Noot: Na het overleg zal mevr. Leijten zich beraden over de vraag of het toegewezen debat van de plenaire agenda kan worden afgevoerd

Verslag van een schriftelijk overleg over adviezen naar aanleiding van de gewijzigde motie van de leden Bouwmeester en Dik-Faber over het vergroten van de zeggenschap van verzekerden, patiënten en cliënten (Kamerstuk 31 765, nr. 209)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 20 september 2016. Antwoord op vragen van de commissie over adviezen naar aanleiding van de gewijzigde motie van de leden Bouwmeester en Dik-Faber over het vergroten van de zeggenschap van verzekerden, patiënten en cliënten - 31765-232

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.6

Werkprogramma 2017 Gezondheidsraad

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 20 september 2016. Werkprogramma 2017 Gezondheidsraad - 34550-XVI-4

Besluit: Agenderen voor gesprek met de Gezondheidsraad (plannen)

Ontwerpbesluit houdende wijziging van het besluit percentages drempel- en toetsingsinkomen zorgtoeslag

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 20 september 2016. Ontwerpbesluit houdende wijziging van het besluit percentages drempel- en toetsingsinkomen zorgtoeslag in verband met gewijzigde percentages met ingang van berekeningsjaar 2017 - 34550-XVI-5

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vastgesteld op 12 oktober 2016 om 14.00 uur

Verhoging budgettair kader Wlz en eerstelijnsverblijf

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 20 september 2016. Verhoging budgettair kader Wlz en eerstelijnsverblijf - 34104-139

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Wlz op 24 november 201

Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT) als eerste test bij prenatale screening

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 20 september 2016. Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT) als eerste test bij prenatale screening - 29323-104

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vastgesteld op 12 oktober 2016 om 14.00 uur

Antwoorden op vragen commissie over de wachttijden in de geestelijke gezondheidszorg (Kamerstuk 25 424, nr. 319)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 19 september 2016. Antwoorden op vragen commissie over de wachttijden in de geestelijke gezondheidszorg - 25424-328

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg GGZ/Verwarde personen (plannen, 4 uur, eind november)

Reactie op het verzoek van het lid Voortman, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 6 september 2016, over het bericht dat farmaceuten miljoenen betalen aan artsen

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 19 september 2016. Reactie op het verzoek van het lid Voortman, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 6 september 2016, over het bericht dat farmaceuten miljoenen betalen aan artsen - 32620-178

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Geneesmiddelenbeleid5

Project Verpleegkundige topzorg Noord-Nederland

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 19 september 2016. Project Verpleegkundige topzorg Noord-Nederland - 31765-231

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Arbeidsmarktbeleid in de zorg

Evaluatie van de wijziging van de Wet op de orgaandonatie (WOD) van 2013

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 19 september 2016. Evaluatie van de wijziging van de Wet op de orgaandonatie (WOD) van 2013 - 34547-1

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Orgaandonatie.

Verslag van een schriftelijk overleg over de conceptregeling houdende de wijziging van de Subsidieregeling stageplaatsen zorg II in verband met verlenging van de werkingsduur en actualisering (Kamerstuk 29 282, nr. 252)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 19 september 2016. Antwoorden op vragen van de commissie over de conceptregeling houdende de wijziging van de Subsidieregeling stageplaatsen zorg II in verband met verlenging van de werkingsduur en actualisering - 29282-257

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Verslag van een schriftelijk overleg over het afschrift van het antwoord m.b.t. reactie op samenvatting van gesprek van Geneesmiddelenbulletin van 2 mei 2016.

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 19 september 2016. Antwoorden op vragen van de commissie over het afschrift van het antwoord m.b.t. reactie op samenvatting van gesprek van Geneesmiddelenbulletin van 2 mei 2016 - 29477-395

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Geneesmiddelenbeleid

Samenvattend rapport Uitvoering AWBZ 2014 van de Nederlandse Zorgautoriteit

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 16 september 2016. Samenvattend rapport Uitvoering AWBZ 2014 van de Nederlandse Zorgautoriteit - 30597-490

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Wlz op 24 november 2016.

Beleidsdoorlichting artikel 2.2. Toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 16 september 2016. Opzet en vraagstelling beleidsdoorlichting artikel 2.2. Toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg - 32772-17

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vastgesteld op 26 oktober 2016 om 14.00 uur
Noot: BOR-notitie afwachten (voorzien op 13 oktober 2016)4

Opzet en vraagstelling beleidsdoorlichting artikel 6 Sport over de periode 2011-2016

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 16 september 2016. Opzet en vraagstelling beleidsdoorlichting artikel 6 Sport over de periode 2011-2016 - 32772-16

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vastgesteld op 26 oktober 2016 om 14.00 uur
Noot: BOR-notitie afwachten (voorzien op 13 oktober 2016)

Rectificatie onderzoek ‘Fact-finding collectiviteiten in de Zorgverzekeringswet’

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 16 september 2016. Rectificatie onderzoek ‘Fact-finding collectiviteiten in de Zorgverzekeringswet’ - 29689-765

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Zorgverzekeringswet op 5 oktober 201

Rapport "Scenario's voor de differentiatie van het inschrijftarief huisartsenzorg op basis van zorgzwaarte"

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 16 september 2016. Rapport "Scenario's voor de differentiatie van het inschrijftarief huisartsenzorg op basis van zorgzwaarte" - 33578-34

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Eerstelijnszorg

Definitieve vormgeving risicoverevening 2017 in de Zorgverzekeringswet (Zvw)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 16 september 2016. Definitieve vormgeving risicoverevening 2017 in de Zorgverzekeringswet (Zvw) - 29689-766

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Zorgverzekeringswet op 5 oktober 2016 (het overleg met een half uur verlengen)

Afwezigheid tijdens Algemene Politieke Beschouwingen in verband met huldiging Paralympische medaillewinnaars

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 16 september 2016. Afwezigheid tijdens Algemene Politieke Beschouwingen in verband met huldiging Paralympische medaillewinnaars - 2016Z16822

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Monitor contracteerproces wijkverpleging 2016

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 14 september 2016. Monitor contracteerproces wijkverpleging 2016 - 29689-764

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Wijkverpleging
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Zorgverzekeringwet op 5 oktober 2016.3

Onderzoek naar middelengebruik onder studenten (16-18 jaar) op mbo/hbo

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 14 september 2016. Onderzoek naar middelengebruik onder studenten (16-18 jaar) op mbo/hbo - 34300-XVI-172

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Alcoholbeleid/Tabaksbeleid op 15 december 201

Rapport ‘Signaleren van onveiligheid’

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 14 september 2016. Rapport ‘Signaleren van onveiligheid’ - 31839-542

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Kindermishandeling/Gia op 12 oktober 201
Gerelateerde kamerstukken: 31839-54

Reactie op ingediende amendementen bij wetsvoorstel houdende Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van toezicht, opsporing, naleving en handhaving (33 980)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 13 september 2016. Reactie op ingediende amendementen bij wetsvoorstel houdende Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van toezicht, opsporing, naleving en handhaving - 33980-30

Besluit: Betrokken bij stemmingen
Gerelateerde kamerstukken: 33980-30

Pledge gezondheid in de mode

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 12 september 2016. Pledge gezondheid in de mode - 32793-236

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Preventiebeleid (plannen, 3 uur, vóór Kerstreces)

Verbetering informatievoorziening en aanpak stapelfacturen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 12 september 2016. Verbetering informatievoorziening en aanpak stapelfacturen - 29538-227

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Decentralisatie Wmo

Beleidsvisie organisatorische en financiële inbedding cliëntvertrouwenspersoon in de zorg voor verstandelijk beperkte en psychogeriatrische cliënten

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 12 september 2016. Beleidsvisie organisatorische en financiële inbedding cliëntvertrouwenspersoon in de zorg voor verstandelijk beperkte en psychogeriatrische cliënten - 25424-327

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 25 oktober 2016.

Rapport van de Inspectie Jeugdzorg over ‘verantwoorde hulp voor jeugd in gezinshuizen’

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 12 september 2016. Rapport van de Inspectie Jeugdzorg over ‘verantwoorde hulp voor jeugd in gezinshuizen’ - 31839-541

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Jeugdhulp
Gerelateerde kamerstukken: 31839-54

Tweede tussenrapportage van het Aanjaagteam Verwarde Personen

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 5 juli 2016. Tweede tussenrapportage van het Aanjaagteam Verwarde Personen - 25424-321

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg GGZ/Verwarde personen (plannen, 4 uur, eind november, met de ministers van VWS en van VenJ)
Noot: Na het overleg zal mevr. Dik-Faber zich beraden over de vraag of het toegewezen debat van de plenaire agenda kan worden afgevoerd

Werkwijze inzet onafhankelijk deskundige arts bij signalen en verdenkingen van fraude in de zorg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 5 juli 2016. Werkwijze inzet onafhankelijk deskundige arts bij signalen en verdenkingen van fraude in de zorg - 28828-96

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Zorgfraude op 2 november

Voorstel van wet van het lid Bergkamp tot wijziging van de Opiumwet teneinde de teelt en verkoop van hennep en hasjiesj via een gesloten coffeeshopketen te gedogen (Wet gesloten coffeeshopketen)

Zaak: Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, V.A. Bergkamp (D66) - 26 februari 2015. Voorstel van wet van het lid Bergkamp tot wijziging van de Opiumwet teneinde de teelt en verkoop van hennep en hasjiesj via een gesloten coffeeshopketen te gedogen (Wet gesloten coffeeshopketen) - 34165

Besluit: Het voortouw is overgedragen aan de commissie V&J (volgcommissie VWS)

Regels tot uitvoering van het antidopingbeleid en tot instelling van de Dopingautoriteit (Wet uitvoering antidopingbeleid)

Zaak: Wetgeving - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 19 september 2016. Regels tot uitvoering van het antidopingbeleid en tot instelling van de Dopingautoriteit (Wet uitvoering antidopingbeleid) - 34543

Besluit: De inbrengdatum voor het verslag wordt aangehouden tot na het nog te organiseren rondetafelgesprek over voorliggend wetsvoorstel, waarvoor mevr. Bruins Slot samen met enkele collega's een voorstel zal doen.

Verslag formele Gezondheidsraad 17 juni 2016 te Luxemburg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 20 september 2016. Verslag formele Gezondheidsraad 17 juni 2016 te Luxemburg - 21501-31-415

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg formele EU-Gezondheidsraad op 7 december 2016.