Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 14 september 2016

Gepubliceerd: 15 september 2016
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Activiteitnummer: 2016A0257617
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=bf635b4b-926d-401a-900a-679128a22066&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20VWS%20van%2014%20september%202016.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 33980, 25424, 29689, 34104, 31765, 31765, 29689, 31532, 28345, 28828, 32012, 25657, 32279, 34203, 23235, 34233, 34104, 29689, 29477, 29282, 25424, 29509, 31839, 31839, 31839, 33495, 34104, 29477, 25847, 32793, 33980, 28140, 23235, 23235, 29538, 31765, 34477, 34104, 31839, 32793, 29248, 30169, 29689, 33578, 33578, 33149, 32620, 32793, 32620, 33654, 29515, 29689, 25424, 33654, 29323, 29282, 27565, 33578, 29325, 29477, 32772, 25424, 28828, 34369, 32012, 30111, 32399, 33506, 33506, 32399, 32399, 32399, 34429, 34429, 34139

Inhoud


Verzoek van het lid Bergkamp om een reactie van de staatssecretaris op het rapport van het Trimbos-instituut inzake “MBO-ers roken meer, HBO-ers drinken vaker” d.d. 14 september jl.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, V.A. Bergkamp (D66) - 15 september 2016. Verzoek van het lid Bergkamp om een reactie van de staatssecretaris op het rapport van het Trimbos-instituut inzake “MBO-ers roken meer, HBO-ers drinken vaker” d.d. 14 september jl. - 2016Z16665

Besluit: Verzoek reeds voldaan, zie brief staatssecretaris VWS d.d. 14 september jl. (2016Z16541) inzake "Onderzoek naar middelengebruik onder studenten (16-18 jaar) op mbo/hbo"

Verzoek om brief van de staatssecretaris over de stand van zaken m.b.t. de uitvoer van motie 24 (34 234 Wijziging van de Tabakswet) over het convenant inzake de displayban

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M.J.J. Volp (PvdA) - 14 september 2016. Verzoek om brief van de staatssecretaris over de stand van zaken m.b.t. de uitvoer van motie 24 (34 234 Wijziging van de Tabakswet) over het convenant inzake de displayban - 2016Z16534

Besluit: Het verzoek is gehonoreerd.

Verzoek om reactie van de staatssecretaris VWS op artikel "'Wlz-budget voor 2016 is te krap'"

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M. Agema (PVV) - 13 september 2016. Verzoek om reactie van de staatssecretaris VWS op artikel "'Wlz-budget voor 2016 is te krap'" - 2016Z16484

Besluit: Het verzoek is gehonoreerd.

Verzoek om toegezegde brief over het verbreden van het mandaat van de commissie De Winter uiterlijk 16 september 2016 aan de Kamer te doen toekomen.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, V.A. Bergkamp (D66) - 12 september 2016. Verzoek om toegezegde brief over het verbreden van het mandaat van de commissie De Winter uiterlijk 16 september 2016 aan de Kamer te doen toekomen. - 2016Z16363

Besluit: Het verzoek is gehonoreerd.

Brief aan de voorzitters van vaste en algemene commissies over de behandeling ontwerpbegrotingen 2017 in de commissies

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Financiën, P.J. Duisenberg (VVD) - 6 september 2016. Brief aan de voorzitter van de vaste commissie voor Financiën over de behandeling van de begrotingen 2017 - 2016Z15962

Besluit: Besluitvorming over:1. wel/geen wetgevingsoverleg VWS-begroting 2017: besluit wordt aangehouden in afwachting van een brief van de werkgroep Verbetering Begroting en Jaarverslag die op 15 september haar laatste bijeenkomst heeft,2. wel/geen rapporteur(s): idem,3. een briefing door de Algemene Rekenkamer wordt wederom op prijs gesteld
Noot: •Inbrengtermijn voor feitelijke vragen op 6 oktober 2016•De plenaire behandeling van de VWS-Begroting 2017 is voorzien in week 45 (8-10 november)•Wetgevingsoverleg onderdeel Jeugd van de begroting VWS 2017 en aanverwante zaken: 14 november 2016 10.00-17.00 uur. De commissie VenJ zal worden verzocht om daarbij, zoals in voorgaande jaren, ook te betrekken het onderdeel Jeugdzorg van de begroting VenJ 2017.•Wetgevingsoverleg onderdeel Sport en Bewegen van de begroting VWS 2017 en aanverwante zaken: 21 november 2016 10.00-17.00 uur

Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport inzake Stroomlijning van debatten

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 14 juli 2016. Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport inzake Stroomlijning van debatten - 34300-XVI-171

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Patiëntenfederatie Nederland (NPCF) rapport "Meldactie Privacy, deelrapport Medische gegevens en inzage door zorgverzekeraars"

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 7 september 2016. Patiëntenfederatie Nederland (NPCF) rapport "Meldactie Privacy, deelrapport Medische gegevens en inzage door zorgverzekeraars" - 33980-19

Besluit: Betrokken bij plenair debat wetsvoorstel 33980Overig

Reactie op een bericht van CBS.nl d.d. 30 juni 2016 inzake meer zelfdodingen en vervolgvragen

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 30 augustus 2016. Reactie op een bericht van CBS.nl d.d. 30 juni 2016 inzake meer zelfdodingen en vervolgvragen - 25424-325

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Suïcidepreventie op 7 september 201

Reactie n.a.v. twee de ingediende moties van het lid Pia Dijkstra bij het VAO Risicoverevening/risicoselectie (Kamerstuk 29689, nrs. 746 en 747)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 7 juli 2016. Reactie n.a.v. twee de ingediende moties van het lid Pia Dijkstra bij het VAO Risicoverevening/risicoselectie - 29689-755

Besluit: Betrokken bij stemmingen15

Reactie op verzoek van het lid Keijzer, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 7 juli 2016, over stand van zaken rond het herindiceren van Wlz-indiceerbaren

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 7 juli 2016. Reactie op verzoek van het lid Keijzer, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 7 juli 2016, over stand van zaken rond het herindiceren van Wlz-indiceerbaren - 34104-133

Besluit: Desgewenst betrokken bij VAO/stemmingen

Reactie op verzoek van het lid Leijten, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 6 juli 2016, om nadere informatie inzake verpleeghuizen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 6 juli 2016. Reactie op verzoek van het lid Leijten, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 6 juli 2016, om nadere informatie inzake verpleeghuizen - 31765-217

Besluit: Betrokken bij plenair debat op 6/7 juli 201

Openbaarmaking lijst 150 verpleegzorginstellingen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 5 juli 2016. Openbaarmaking lijst 150 verpleegzorginstellingen - 31765-216

Besluit: Betrokken bij plenair debat op 6/7 juli 201

Actieplan casemanagement bij dementie

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 4 juli 2016. Actieplan casemanagement bij dementie - 29689-759

Besluit: Reeds betrokken/geagendeerd bij algemeen overleg Dementiezorg op 6 juli 201

NVWA handhaving peutermelk vanaf 20 juli 2016.

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 6 juli 2016. NVWA handhaving peutermelk vanaf 20 juli 2016 - 31532-164

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.14

Advies aanscherping meldcode en voortgangsrapportage GIA

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 7 september 2016. Advies aanscherping meldcode en voortgangsrapportage GIA - 28345-169

Besluit: Voor kennisgeving aannemen (procedurele brief)
Noot: Naar aanleiding van een e-mailprocedure (8 september jl.) is het geplande AO Kindermishandeling/GIA d.d. 15 september a.s. uitgesteld tot 12 oktober 2016.De leden Bergkamp (D66) en Volp (PvdA) zullen een voorstel voor een Rondetafelgesprek formuleren.

Rapportage Verzamelpunt Zorgfraude 2015

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 6 september 2016. Rapportage Verzamelpunt Zorgfraude 2015 - 28828-97

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Zorgfraude (plannen: 3 uur)

Reactie op verzoek van het lid Agema, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 28 juni 2016 over miljoenen zorggeld graaiende kleine instellingen via BV-constructies

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 5 september 2016. Reactie op verzoek van het lid Agema, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 28 juni 2016 over miljoenen zorggeld graaiende kleine instellingen via BV-constructies - 32012-40

Besluit: Betrekken bij toegewezen debat (Agema) over oneigenlijke winsten van kleine zorg-bv's

Reactie op het artikel van de Volkskrant.nl d.d. 30 augustus 2016 'Helft pgb-declaraties voldoet niet aan de regels'

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 5 september 2016. Reactie op het artikel van de Volkskrant.nl d.d. 30 augustus 2016 'Helft pgb-declaraties voldoet niet aan de regels' - 25657-259

Besluit: Betrekken bij op 6 september toegewezen meerderheidsdebat (Potters) dat wordt samengevoegd met het dertigledendebat-Agema over het pgb

Afschrift brief aan gemeenten mbt concentratie geboortezorg Franciscus Gasthuis en Vlietland

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 2 september 2016. Afschrift brief aan gemeenten mbt concentratie geboortezorg Franciscus Gasthuis en Vlietland - 32279-97

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Zwangerschap en geboorte

Overheveling burgerregelingen van het Zorginstituut Nederland naar het CAK

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 1 september 2016. Overheveling burgerregelingen van het Zorginstituut Nederland naar het CAK - 34203-22

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vastgesteld op 21 september 2016 om 14.00 uur
Noot: Betreft een voorhang13

Informatie naar aanleiding van uitspraken CRvB over de Wmo

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 2 september 2016. Informatie naar aanleiding van uitspraken CRvB over de Wmo - 23235-165

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Decentralisatie Wmo

Antwoorden op vragen van de commissie over over het ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit zorgverzekering in verband met het Zvw-pgb (Kamerstuk 25657, nr. 248)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 2 september 2016. Antwoorden op vragen van de commissie over het ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit zorgverzekering in verband met het Zvw-pgb en over de brief van 21 juni 2016 inzake de monitor over het persoonsgebonden budget in de Zorgverzekeringswet (Zvw-pgb) 2015 - 34233-70

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Voortgangsrapportage Wlz: van zorgvuldige invoering naar praktijkvernieuwing gericht op welbevinden

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 2 september 2016. Voortgangsrapportage Wlz: van zorgvuldige invoering naar praktijkvernieuwing gericht op welbevinden - 34104-138

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Wlz (plannen: 3 uur)

Verzamelbrief: Voorwaardelijke toelating sacrale neuromodulatie

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 2 september 2016. Verzamelbrief: Voorwaardelijke toelating sacrale neuromodulatie - 29689-762

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Verzamelbrief: Bedrijfsbezoek farmaceutisch bedrijf Roche B.V.

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 2 september 2016. Verzamelbrief: Bedrijfsbezoek farmaceutisch bedrijf Roche B.V. - 29477-394

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Geneesmiddelenbeleid

Verzamelbrief: Standpunt Nivel rapport 'Inspelen op veranderingen in de zorg'

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 2 september 2016. Verzamelbrief: Standpunt Nivel rapport 'Inspelen op veranderingen in de zorg' - 29282-256

Besluit: Standpunt afwachten (voor de begrotingsbehandeling)12

Inspectierapport inzake het mensgebonden onderzoek bij psychiatrische patiënten bij GGZ NHN

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 1 september 2016. Inspectierapport inzake het mensgebonden onderzoek bij psychiatrische patiënten bij GGZ NHN - 25424-326

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg GGZ

Antwoorden op vragen van de commissie over het ontwerpbesluit houdende de wijziging van de Regeling palliatieve terminale zorg in verband met de verlenging van de werkingsduur en actualisering

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 24 augustus 2016. Antwoorden op vragen van de commissie over het ontwerpbesluit houdende de wijziging van de Regeling palliatieve terminale zorg in verband met de verlenging van de werkingsduur en actualisering - 29509-63

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Voortgangsbericht ‘Beoordeling plaatsingen gesloten jeugdhulp zonder machtiging kinderrechter’ van de Inspectie Jeugdzorg (IJZ)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 24 augustus 2016. Voortgangsbericht ‘Beoordeling plaatsingen gesloten jeugdhulp zonder machtiging kinderrechter’ van de Inspectie Jeugdzorg (IJZ) - 31839-538

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Jeugdhulp
Besluit: Betrekken bij plenair debat (Bergkamp) over 38 kinderen die onwettig in een gesloten jeugdinstelling zitten

Reactie op de motie van het lid Klein over bevorderen dat een direct betrokken gezinsvoogd bij rechtszittingen aanwezig is en over de motie over het instellen van een eed voor medewerkers van de RvdK en GI’s

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 23 augustus 2016. Reactie op de motie van het lid Klein over bevorderen dat een direct betrokken gezinsvoogd bij rechtszittingen aanwezig is en over de motie over het instellen van een eed voor medewerkers van de RvdK en GI’s - 31839-536

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Jeugdhulp

Reactie op het verzoek van het lid Bergkamp, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden d.d. 14 juni 2016, over het bericht ‘Nederland uit top 10 beste kinderrechten’

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 23 augustus 2016. Reactie op het verzoek van het lid Bergkamp, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden d.d. 14 juni 2016, over het bericht ‘Nederland uit top 10 beste kinderrechten’ - 31839-537

Besluit: Betrekken bij dertigledendebat (Bergkamp) over kinderrechten in Nederland

Informatie over het Wob-verzoek Vakcolleges

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 19 augustus 2016. Informatie over het Wob-verzoek Vakcolleges - 33495-99

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Reactie op verzoek van het lid Leijten, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 15 juni 2016 over vastgoed in de langdurige zorg

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 18 augustus 2016. Reactie op verzoek van het lid Leijten, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 15 juni 2016, over vastgoed in de langdurige zorg - 34104-137

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Vastgoed care (plannen: 3 uur)

Aanpassing vergoedingenbesluit inzake Pre-exposure Prophylaxis (PrEP)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 12 augustus 2016. Aanpassing vergoedingenbesluit inzake Pre-exposure Prophylaxis (PrEP) - 29477-392

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Stand van zaken bij het Valys vervoer, doelgroepenvervoer en het vervoer van en naar dagbesteding

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 12 augustus 2016. Stand van zaken bij het Valys vervoer, doelgroepenvervoer en het vervoer van en naar dagbesteding - 25847-128

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Valys. Ter voorbereiding daarvan zal het lid Potters (VVD) een voorstel voor een Rondetafelgesprek formuleren.

Voortgangsrapportage Actieplan preventie gehoorschade

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 12 augustus 2016. Voortgangsrapportage Actieplan preventie gehoorschade - 32793-235

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Preventiebeleid

Verslagen Bestuurlijk Overleg Taskforce Integriteit Zorgsector

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 15 augustus 2016. Verslagen Bestuurlijk Overleg Taskforce Integriteit Zorgsector - 33980-16

Besluit: Betrekken bij de behandeling van het aanhangige wetsvoorstel tot Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van toezicht, opsporing, naleving en handhaving (33980)
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Fraude in de zorg10

Beantwoording vragen commissie over het ontwerpbesluit houdende de wijziging van de Subsidieregeling donatie bij leven in verband met de verlenging van de werkingsduur en actualisering (Kamerstuk 28 140, nr. 94)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 15 augustus 2016. Antwoorden op vragen van de commissie over het ontwerpbesluit houdende de wijziging van de Subsidieregeling donatie bij leven in verband met de verlenging van de werkingsduur en actualisering - 28140-95

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Conclusies en vervolg onderzoeken Zorggroep Alliade

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 5 augustus 2016. Conclusies en vervolg onderzoeken Zorggroep Alliade - 23235-164

Besluit: Betrekken bij plenair debat (Leijten) over onderhandse zorgcontracten in de thuiszorg
Besluit: Via een ad hoc procedure zal het stenogram van de Regeling van werkzaamheden van 28 juni 2016 worden verspreid, op basis waarvan verder zal worden geprocedeerd

Wob-verzoek TSN Thuiszorg

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 1 augustus 2016. Wob-verzoek TSN Thuiszorg - 23235-163

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg TSN/Toekomst thuiszorg

CBS onderzoek verandering eigen bijdrage langdurige zorg

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 28 juli 2016. CBS onderzoek verandering eigen bijdrage langdurige zorg - 29538-225

Besluit: Aangekondigde nadere informatie afwachten.
Besluit: Bewindspersoon verzoeken om toezending voor de begrotingsbehandeling

Afschrift brief van de IGZ over het proces inzake kwaliteit verpleeghuizen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 28 juli 2016. Afschrift brief van de IGZ over het proces inzake kwaliteit verpleeghuizen - 31765-230

Besluit: Agenderen algemeen overleg Verpleeghuiszorg (3 uur), plannen na ommekomst beantwoording schriftelijk VSO d.d. 7 september a.s.

Werkwijzer kosten-batenanalyses in het sociale domein

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 8 juli 2016. Werkwijzer kosten-batenanalyses in het sociale domein - 34477-4

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Kwaliteitszorg

Maximale effecten Wlz

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 15 juli 2016. Maximale effecten Wlz - 34104-134

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Wlz (plannen: 3 uur)

Reactie op verzoek van het lid Bergkamp, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 26 mei 2016, over het bericht ‘38 kinderen onwettig in gesloten inrichting’

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 15 juli 2016. Reactie op verzoek van het lid Bergkamp, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 26 mei 2016, over het bericht ‘38 kinderen onwettig in gesloten inrichting’ - 31839-535

Besluit: Betrekken bij plenair debat (Bergkamp) over 38 kinderen die onwettig in een gesloten jeugdinstelling zitten
Noot: de staatssecretaris zal zo spoedig mogelijk na ontvangst het eindrapport naar de Kamer sturen, inclusief de consequenties voor de instellingen.

Het gebruik van e-sigaretten in publieke ruimtes

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 13 juli 2016. Het gebruik van e-sigaretten in publieke ruimtes - 32793-234

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Tabaksbeleid

Oplossing bekostiging doven-ggz en afbouw transitieregime curatieve geestelijke gezondheidszorg (cggz) voor zeer gespecialiseerde instellingen, voorhang voorgenomen aanwijzing ex art. 8 Wmg inzake de afbouw van het transitieregime curatieve geestelijke gezondheidszorg (cggz) voor zeer gespecialiseerde gebudgetteerde instellingen

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 13 juli 2016. Oplossing en voorhang bekostiging doven-ggz en afbouw transitieregime curatieve geestelijke gezondheidszorg (cggz) voor zeer gespecialiseerde instellingen - 29248-292

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vastgesteld op 21 september om 14.00 uur
Noot: betreft een voorhang

Beantwoording vragen van in verschillende zorgsectoren opererende praktijk- en aanjaagteams

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 12 juli 2016. Beantwoording vragen commissie over de in de verschillende zorgsectoren opererende praktijk- en aanjaagteams - 34300-XVI-170

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.8

Integrale blik op mantelzorg

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 8 juli 2016. Integrale blik op mantelzorg - 30169-56

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Mantelzorg

Voortgangsrapportage voorwaardelijke toelating 2016

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 8 juli 2016. Voortgangsrapportage voorwaardelijke toelating 2016 - 29689-758

Besluit: Aangekondigde nadere informatie afwachten (najaar)

Zorg voor kwetsbare ouderen thuis

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 8 juli 2016. Zorg voor kwetsbare ouderen thuis - 33578-33

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Eerstelijnszorg
Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Ouderenzorg.

NZa-rapport fysiotherapie

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 8 juli 2016. NZa-rapport fysiotherapie - 33578-32

Besluit: Plan van aanpak afwachten (na de zomer)

Voortgang en afronding verbetertraject IGZ

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 8 juli 2016. Voortgang en afronding verbetertraject IGZ - 33149-47

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg IGZ

Aandachtspuntenbrieven 2017

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 8 juli 2016. Aandachtspuntenbrieven 2017 - 34300-XVI-169

Besluit: Desgewenst betrekken bij begrotingsbehandeling

Technische werkgroep Beheersinstrumentarium Zorguitgaven

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 8 juli 2016. Instelling van de Technische werkgroep Beheersinstrumentarium Zorguitgaven - 32620-177

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vastgesteld op 5 oktober 2016 om 14.00 uur7

Advies opsporing Familiaire Hypercholesterolemie van het RIVM

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 8 juli 2016. Advies opsporing Familiaire Hypercholesterolemie (FH) van het RIVM - 32793-233

Besluit: Standpunt afwachten (na de zomer)

Stand van zaken moties en toezeggingen zomer 2016

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 8 juli 2016. Stand van zaken moties en toezeggingen zomer 2016 - 34300-XVI-168

Besluit: Desgewenst betrekken bij begrotingsbehandeling
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vastgesteld op 21 september 201

Voortgang aanpak antibioticaresistentie

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 7 juli 2016. Voortgang aanpak antibioticaresistentie - 32620-176

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Preventiebeleid

Substitutiemonitor - afsprakenmonitor 2016

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 7 juli 2016. Substitutiemonitor - afsprakenmonitor 2016 - 33654-21

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Ziekenhuiszorg
Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Eerstelijnszorg.

Voortgangsbrief Merkbaar minder regeldruk

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 7 juli 2016. Voortgangsbrief Merkbaar minder regeldruk - 29515-395

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Administratieve lasten/Regeldruk in de zorg

Beleidskader van de ACM voor de zorg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 7 juli 2016. Beleidskader van de ACM voor de zorg - 29689-757

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vastgesteld op 6 oktober 2016 om 14.00 uur

IGZ rapport ‘Het Resultaat Telt particuliere klinieken 2014’

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 7 juli 2016. IGZ rapport ‘Het Resultaat Telt particuliere klinieken 2014’ - 34300-XVI-167

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Ziekenhuiszorg6

Kabinetsreactie ZonMw gedwongen zorg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 7 juli 2016. Kabinetsreactie ZonMw gedwongen zorg - 25424-323

Besluit: Betrekken bij de behandeling van het voorstel tot wijziging van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz)(32 399)

Stand van zaken m.b.t. het project Nieuwe Huisvesting VWS/RIVM en CBG

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 6 juli 2016. Stand van zaken m.b.t. het project Nieuwe Huisvesting VWS/RIVM en CBG - 34300-XVI-166

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Programma Aanpak verspilling in de zorg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 6 juli 2016. Programma Aanpak verspilling in de zorg - 33654-20

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Verspilling in de zorg (plannen 2,5 uur eind november 2016)
Besluit: Bewindspersoon verzoeken de effectiviteit te duiden van de ingezette financiële middelen, en in te gaan op de besparingsagenda

Advies Gezondheidsraad over vergunningverlening NIPT

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 6 juli 2016. Advies Gezondheidsraad over vergunningverlening NIPT - 29323-103

Besluit: Standpunt afwachten (na de zomer)

Opleidingen publieke gezondheidszorg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 6 juli 2016. Opleidingen publieke gezondheidszorg - 29282-255

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Arbeidsmarktbeleid in de zorg

Naleving leeftijdsgrens alcohol en tabak 2016

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 6 juli 2016. Naleving leeftijdsgrens alcohol en tabak 2016 - 27565-145

Besluit: Agenderen voor gecombineerd algemeen overleg Alcoholbeleid/Tabaksbeleid (plannen 3,5 uur)5

Onderzoek Jeugd en Riskant Gedrag 2015

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 5 juli 2016. Onderzoek Jeugd en Riskant Gedrag 2015 - 34300-XVI-165

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Verslavingszorg op 28 september 2016.
Besluit: Agenderen voor gecombineerd algemeen overleg Alcoholbeleid/Tabaksbeleid (plannen 3,5 uur)
Besluit: Bewindspersoon verzoeken om snelle toezending van de tijdens het algemeen overleg Drugbeleid (24077-364) op 28 januari 2016 toegezegde informatie over het expertteam-GHB en preventie van GHB-gebruik

Analyse vergunningensystematiek apotheekhoudend huisarts

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 5 juli 2016. Analyse vergunningensystematiek apotheekhoudend huisarts - 33578-31

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Eerstelijnszorg

Opvang en beschermd wonen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 5 juli 2016. Opvang en beschermd wonen - 29325-80

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Maatschappelijke opvang (plannen: 3 uur)

Herberekening Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 5 juli 2016. Herberekening Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) - 29477-391

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Geneesmiddelenbeleid

Kabinetsreactie op de beleidsdoorlichting ‘Bevordering werking van het stelsel’ begrotingsartikel 2.3

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 5 juli 2016. Kabinetsreactie op de beleidsdoorlichting ‘Bevordering werking van het stelsel’ begrotingsartikel 2.3 - 32772-12

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vastgesteld op 6 oktober 2016.
Noot: Een BOR-notitie zal tijdig worden toegezonden

Tweede tussenrapportage van het Aanjaagteam Verwarde Personen

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 5 juli 2016. Tweede tussenrapportage van het Aanjaagteam Verwarde Personen - 25424-321

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.
Besluit: Bewindspersoon verzoeken om snelle toezending aangekondigd standpunt, opdat spoedig een algemeen overleg kan plaatsvinden4

Werkwijze inzet onafhankelijk deskundige arts bij signalen en verdenkingen van fraude in de zorg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 5 juli 2016. Werkwijze inzet onafhankelijk deskundige arts bij signalen en verdenkingen van fraude in de zorg - 28828-96

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering i.v.m. afstemming met plenaire (dertigleden)debatten over fraude in de zorg c.a.
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Fraude in de zorg
Besluit: Bewindspersoon verzoeken om snelle toezending aangekondigd standpunt

Kabinetsreactie op de initiatiefnota van het lid Bruins-Slot: "Vrijwilligers zijn kampioenen" (Kamerstuk 34 369, nr. 2)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 4 juli 2016. Kabinetsreactie op de initiatiefnota van het lid Bruins Slot: "Vrijwilligers zijn kampioenen" - 34369-3

Besluit: Agenderen voor notaoverleg.

Stand van zaken integrale bekostiging en besturingsmodellen msz 2016

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 4 juli 2016. Stand van zaken integrale bekostiging en besturingsmodellen medisch specialistische zorg (msz) 2016 - 32012-39

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Ziekenhuisbekostiging

Reactie op gewijzigde motie van de leden Kerstens en Leijten over topinkomens onder gewone cao's laten vallen (Kamerstuk 30 111, nr. 82)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 4 juli 2016. Reactie op gewijzigde motie van de leden Kerstens en Leijten over topinkomens onder gewone cao's laten vallen (Kamerstuk 30 111, nr. 82) - 30111-101

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Arbeidsmarktbeleid in de zorg

32399 Derde nota van wijziging inzake Wijziging van het voorstel van wet, houdende regels voor het kunnen verlenen van verplichte zorg aan een persoon met een psychische stoornis (Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg)

Zaak: Nota van wijziging - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 7 september 2016. Derde nota van wijziging - 32399-27

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.3

Derde nota van wijziging - 33506-20 (Voorstel van wet van het lid Pia Dijkstra tot wijziging van de Wet op de orgaandonatie in verband met het opnemen van een actief donorregistratiesysteem)

Zaak: Nota van wijziging - Tweede Kamerlid, P.A. (Pia) Dijkstra (D66) - 6 september 2016. Derde nota van wijziging - 33506-20

Besluit: Betrokken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Tweede nota van wijziging - 33506-10 (Voorstel van wet van het lid Pia Dijkstra tot wijziging van de Wet op de orgaandonatie in verband met het opnemen van een actief donorregistratiesysteem)

Zaak: Nota van wijziging - Tweede Kamerlid, P.A. (Pia) Dijkstra (D66) - 2 september 2016. Tweede nota van wijziging - 33506-19

Besluit: Betrokken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Voorstel van wet van de leden Leijten, Bruins Slot en Bouwmeester houdende een verbod op winstuitkering door zorgverzekeraars

Zaak: Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, R.M. Leijten (SP) - 20 juli 2016. Voorstel van wet van de leden Leijten, Bruins Slot en Bouwmeester houdende een verbod op winstuitkering door zorgverzekeraars - 34522

Besluit: Advies Raad van State en de reactie van de indieners daarop afwachten.

Regels voor het kunnen verlenen van verplichte zorg aan een persoon met een psychische stoornis (Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 7 juli 2016. Aanbieding van de nota naar aanleiding van het verslag, de tweede nota van wijziging en het advies van de Afdeling Advisering van de Raad van State en het nader rapport bij de tweede nota van wijziging inzake Regels voor het kunnen verlenen van verplichte zorg aan een persoon met een psychische stoornis - 32399-23

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel

Zaak: Nota van wijziging - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 7 juli 2016. Tweede nota van wijziging - 32399-25

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 7 juli 2016. Nota naar aanleiding van het nader verslag - 32399-24

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Wetgeving - minister van Justitie, E.M.H. Hirsch Ballin - 4 juni 2010. Regels voor het kunnen verlenen van verplichte zorg aan een persoon met een psychische stoornis (Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg) - 32399

Besluit: Aanhouden in afwachting Rondetafelgesprek, waarvoor mevr. Leijten (SP) en de heer Potters (VVD) een voorstel zullen formuleren. Op basis van het Rondetafelgesprek zal de verdere procedure worden vastgesteld.
Noot: Technische briefing reeds gepland (14 september 2016)

Wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen en de Geneesmiddelenwet in verband met de uitvoering van verordening 536/2014 op het gebied van klinische proeven met geneesmiddelen voor menselijk gebruik

Zaak: Nota van wijziging - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 6 juli 2016. Nota van wijziging - 34429-8

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 6 juli 2016. Nota naar aanleiding van het verslag - 34429-7

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Wetgeving - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 12 maart 2016. Wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen en de Geneesmiddelenwet in verband met de uitvoering van verordening 536/2014 op het gebied van klinische proeven met geneesmiddelen voor menselijk gebruik - 34429

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Lijst met EU-voorstellen op het terrein van VWS - augustus/september 2016

Zaak: Lijst met EU-voorstellen - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 6 september 2016. Lijst met EU-voorstellen op het terrein van VWS - augustus/september 2016 - 2016Z16021

Besluit: Voor kennisgeving aangenomenWetgeving

Terugkoppeling EU-voorzitterschap VWS

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 7 juli 2016. Terugkoppeling EU-voorzitterschap VWS - 34139-16

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Informele EU-Gezondheidsraad d.d. 29 september 2016.