Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 9 juni 2016

Gepubliceerd: 10 juni 2016
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Activiteitnummer: 2016A022908
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=0034edc5-5d6d-4ea1-bb39-ecb2b452576a&title=Besluitenlijst%20OCW-procedurevergadering%2C%209-6-2016.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 30420, 30420, 31288, 34402, 34402, 34457, 31289, 31289, 31289, 31289, 31289, 31289, 32820, 32820, 32820, 34484, 32820, 29544

Inhoud


Het onderzoek van Ronald Buitelaar naar het mislukken van de operatie Zadkine-Albeda in Rotterdam

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, P.H. van Meenen (D66) - 9 juni 2016. Het onderzoek van Ronald Buitelaar naar het mislukken van de operatie Zadkine-Albeda in Rotterdam - 2016Z11570

Besluit: Minister verzoeken om schriftelijk te reageren op het artikel van Ronald Buitelaar ‘Reconstructie: Hoe de kleinschalige mbo-scholen er in Rotterdam uiteindelijk toch niet kwamen’ (Bron: Vers Beton, 9 juni 2016).

Aanpassingswet studiefinanciering BES (34 331)

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M.R.J. Rog (CDA) - 9 juni 2016. Studiefinanciering BES - 2016Z11632

Besluit: Bij de bewindspersoon informeren wanneer de Kamer de uitkomsten van het onderzoek kan verwachten naar de motieven van (oud-)studenten om hun reisproduct niet tijdig stop te zetten, opdat het wetsvoorstel op korte termijn behandeld kan worden.

Stand van zaken ROC Leiden

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A.W. Lucas (VVD) - 9 juni 2016. Stand van zaken ROC Leiden - 2016Z11633

Besluit: Bewindspersoon verzoeken om brief over de (financiële) stand van zaken met betrekking tot ROC Leiden.

Passend onderwijs (besloten deel)

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, L. Ypma (PvdA) - 7 juni 2016. Passend onderwijs - 2016Z11320

Besluit: De commissie stemt niet in met het voorstel om voorafgaand aan het AO op 21 juni a.s. een rondetafelgesprek te voeren. Voorgesteld wordt om bij de volgende voortgangsrapportage een uitgebreid rondetafelgesprek te organiseren, met een drieluik van werkvloer, ouders en bestuurlijk.

Werkbezoek buitenland (besloten deel)

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 3 juni 2016. Voorstel werkbezoek Canada 2016 - 2016Z11150

Besluit: Het verzoek wordt voorgelegd aan het Presidium.

Rondetafelgesprek De toekomst van het kleuteronderwijs en het onderwijs aan het jonge kind (in besloten deel)

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, L. Ypma (PvdA) - 3 juni 2016. Rondetafelgesprek De toekomst van het kleuteronderwijs en het onderwijs aan het jonge kind - 2016Z11144

Besluit: Het format en de genodigdenlijst worden vastgesteld. De genodigden worden verzocht op de volgende vragen te reageren: welke belemmeringen zijn er om het kleuteronderwijs zo in te richten dat het aan uw wensen voldoet; welke belemmeringen zijn er in het systeem; hoe ziet u de rol van de inspectie? De Inspectie van het Onderwijs zal worden verzocht te reflecteren op de inbreng bij het rondetafelgesprek.

Statistieken commissies 2015 (in besloten deel)

Zaak: Overig - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 25 mei 2016. Statistieken commissies 2015 - 2016Z10225

Besluit: De statistieken zijn besproken. De commissie is tevreden over het geringe aantal ad-hoc en e-mailprocedures. De commissie wil graag de verhouding van relatief weinig AO's en relatief veel schriftelijke overleggen gecontinueerd zien. Verzoek is om bij voorkeur geen schriftelijke inbrengdata op maandagen te plannen.6

Voorstel uitgebreide hoorzittingen twee werelden, twee werkelijkheden (in besloten deel; op verzoek van één van de leden aan het begin van de vergadering)

Zaak: Stafnotitie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 1 juni 2016. BOR-notitie Voorstel uitgebreide hoorzittingen twee werelden, twee werkelijkheden - 2016Z10822

Besluit: De commissie stemt in met het voorstel, eventuele suggesties voor uit te nodigen personen kunnen per mail worden aangeleverd.

Verslag van een schriftelijk overleg over het ‘Actieplan T’ van Transgender Netwerk Nederland (TNN) en CAOP

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 1 juni 2016. Antwoorden op vragen van de commissie over de reactie op het ‘Actieplan T’ van het Transgender Netwerk Nederland (TNN) en het CAOP (Centrum Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel) - 30420-246

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Emancipatie, alvast na het zomerreces inplannen.Rondvraag Overig

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 7 maart 2016. Reactie op het ‘Actieplan T’ van Transgender Netwerk Nederland (TNN) en CAOP - 30420-241

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Emancipatie, alvast na het zomerreces inplannen.

Lijst met nieuwe EU-voorstellen op het terrein van OCW

Zaak: Lijst met EU-voorstellen - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 31 mei 2016. Lijst EU-voorstellen over week 21 - 2016Z10660

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.
Noot: De commissie zal een EU-stafnotitie met behandelvoorstel t.b.v. de procedurevergadering op 23 juni a.s. ontvangen inzake het Voorstel voor een RICHTLIJN (…) betreffende de coördinatie van bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in de lidstaten inzake het aanbieden van audiovisuele mediadiensten in het licht van een veranderende marktsituatie.

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit WHW 2008 onder meer in verband met een andere bekostigingswijze van het wetenschappelijk onderzoek

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 8 juni 2016. Aanbieding ontwerpbesluit tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit WHW 2008 onder meer in verband met een andere bekostigingswijze van het wetenschappelijk onderzoek - 31288-542

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 15 juni 2016 om 10.00 uur.5

Nota n.a.v. verslag en nota van wijziging inzake wetsvoorstel Aanscherping van de eisen met betrekking tot examencommissies in het middelbaar beroepsonderwijs en een technische aanpassing

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 3 juni 2016. Nota naar aanleiding van het verslag - 34402-6

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.
Gerelateerde kamerstukken: 34402-6

Zaak: Nota van wijziging - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 3 juni 2016. Nota van wijziging - 34402-7

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.
Gerelateerde kamerstukken: 34402-7

Zaak: Wetgeving - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 3 februari 2016. Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake aanscherping van de eisen met betrekking tot examencommissies in het middelbaar beroepsonderwijs en een technische aanpassing - 34402

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Nota n.a.v. het verslag Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en enkele andere wetten ter invoering van een vroegtijdige aanmelddatum voor en toelatingsrecht tot het beroepsonderwijs

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 3 juni 2016. Nota naar aanleiding van het verslag - 34457-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 34457-6

Zaak: Wetgeving - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 21 april 2016. Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en enkele andere wetten ter invoering van een vroegtijdige aanmelddatum voor en toelatingsrecht tot het beroepsonderwijs - 34457

Besluit: Agenderen voor gesprek met MBO Raad, JOB, LAKS en Beroepsvereniging docenten mbo.
Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling vóór het zomerreces.

Reactie op verzoek van het lid Siderius, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 19 mei 2016 over examentrucjes bij de centrale examens Engels, Frans en Duits (havo en vwo)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 2 juni 2016. Reactie op verzoek van het lid Siderius, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 19 mei 2016 over examentrucjes bij de centrale examens Engels, Frans en Duits (havo en vwo) - 31289-318

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over de Examens van 15 juni a.s.4
Besluit: Staatssecretaris en minister wordt verzocht de Kamer voor het AO over examens van 15 juni a.s. schriftelijk te reageren op de berichten d.d. 8 juni jl. van RTLnieuws 'Spieken 2.0: iPhone in de laars, smartwatch om de pols'; 'Digitaal spieken neemt hoge vlucht: student appt zich naar zijn diploma" en 'Cijfer voor niet-gemaakt tentamen: zelfs docent werkt mee aan fraude'.

Standpunt evaluatie van de Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI) over de periode 2010-2014

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 2 juni 2016. Reactie op de evaluatie van de Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI) over de periode 2010-2014 - 34300-VIII-149

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Uitstel schriftelijke reactie op brief van de Groep Educatieve Uitgeverijen (GEU) met haar standpunt over de pilot diagnostische tussentijdse toets (DTT)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 31 mei 2016. Uitstel toezending schriftelijke reactie op brief van de Groep Educatieve Uitgeverijen (GEU) met haar standpunt over de pilot diagnostische tussentijdse toets (DTT) - 31289-317

Besluit: De staatssecretaris wordt verzocht uiterlijk maandag 13 juni a.s. zijn reactie op de brief van de Groep Educatieve Uitgeverijen en het advies van Stibbe over de diagnositische tussentijdse toets naar de Kamer te zenden.
Noot: Reactie op commissiebrief met kenmerk 2016D21291. De Kamer ontvangt de reactie van de staatssecretaris voor het AO van 14 juni a.s. over de diagnostische tussentijdse toets.

Voorgenomen besluit om Stichting Islamitisch Onderwijs Amsterdam en omstreken niet te bekostigen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 30 mei 2016. Toelichting op het voorgenomen besluit om Stichting Islamitisch Onderwijs Amsterdam en omstreken niet te bekostigen - 31289-302

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen. De griffier zal opnieuw informeren wanneer de Kamer het wetsvoorstel Ruimte voor scholen kan verwachten.

Beantwoording vragen commissie over toekenning subsidie aan Stichting DaMu inzake reiskosten van DaMu-scholieren

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 29 april 2016. Tegemoetkoming reiskosten DaMu-leerlingen - 31289-300

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 18 december 2015. Toekenning subsidie aan Stichting DaMu inzake reiskosten van DaMu-scholieren - 31289-290

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 30 mei 2016. Antwoorden op vragen van de commissie over toekenning subsidie aan Stichting DaMu inzake reiskosten van DaMu-scholieren - 31289-303

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.3

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Zaak: Begroting - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 30 mei 2016. Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) - 34485-VIII

Besluit: De limiet inbreng voor de feitelijke vragen is heden 10.00 uur. De antwoorden van het kabinet worden uiterlijk 17 juni a.s. verwacht.

Aanbieding afschrift van de brief aan de voorzitter van de Stichting van het Onderwijs over de motie Rog (Kamerstuk 34300 VIII, nr. 132) over bovenwettelijke WW-uitkeringen in het onderwijs

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 27 mei 2016. Aanbieding afschrift van de brief aan de voorzitter van de Stichting van het Onderwijs over de motie Rog over bovenwettelijke WW-uitkeringen in het onderwijs - 34300-VIII-147

Besluit: Betrekken bij het dossier lerarenopleiding.

Reactie op de brief van SKPOEL over de ongewenste effecten van de Wet werk en zekerheid (Wwz) voor het primair onderwijs

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 27 mei 2016. Reactie op de brief van SKPOEL over de ongewenste effecten van de Wet werk en zekerheid (Wwz) voor het primair onderwijs - 2016Z10481

Besluit: Betrekken bij het dossier leraren.
Besluit: Agenderen voor rondetafelgesprek kort na het zomerreces, dat wordt voorbereid door de leden Van Meenen en Straus.
Noot: Reactie op brief derde met kenmerk 2016D12413.

Antwoorden op vragen van de commissie over de uitvoering van de motie-Ouwehand over de positie van de popmuziek

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 9 maart 2016. Uitvoering van de motie-Ouwehand over de positie van de popmuziek - 32820-183

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Cultuur.2

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 25 mei 2016. Antwoorden op vragen van de commissie over de uitvoering van de motie-Ouwehand over de positie van de popmuziek - 32820-187

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Cultuur.

Uitstel standvanzakenbrief inzake het programma cultuuronderwijs

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 2 juni 2016. Uitstel stand van zaken brief inzake het programma Cultuureducatie met Kwaliteit - 32820-189

Besluit: Voor kennisgeving aannemen (procedurele uitstelbrief).
Noot: De staatssecretaris en minister sturen de Kamer na de zomer een brief over onze vervolginzet voor het cultuuronderwijs, waarin zij de belangrijkste bevindingen uit het onderzoek van de inspectie meenemen. In deze brief gaan zij ook in op de voortzetting van het programma Cultuureducatie met Kwaliteit in de periode 2017-2020 en de moties Monasch en Van Veen en Monasch en Ouwehand.

Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Franse Republiek betreffende de gezamenlijke tentoonstelling en het gezamenlijk beheer van de portretten van Maerten Soolmans en van Oopjen Coppit door Rembrandt van Rijn; Parijs, 1 februari 2016.

Zaak: Verdrag - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 1 juni 2016. Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Franse Republiek betreffende de gezamenlijke tentoonstelling en het gezamenlijk beheer van de portretten van Maerten Soolmans en van Oopjen Coppit door Rembrandt van Rijn; - 34484-1Parijs, 1 februari 2016.

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: De wens dat het verdrag aan de uitdrukkelijke goedkeuring van de Staten-Generaal wordt onderworpen kan door of namens één van de Kamers of door ten minste vijftien leden van de Eerste Kamer dan wel dertig leden van de Tweede Kamer te kennen worden gegeven uiterlijk op 1 juli 2016.

Aanbieding monitor decentralisatie-uitkering Beeldende Kunst en Vormgeving

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 31 mei 2016. Aanbieding monitor decentralisatie-uitkering Beeldende Kunst en Vormgeving - 32820-188

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 28 juni 2016 om 10.00 uur.

Beleidsreactie op de verkenning arbeidsmarkt cultuur en advies versterking arbeidsmarktpositie kunstenaars

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 31 mei 2016. Beleidsreactie op de verkenning arbeidsmarkt cultuur en advies versterking arbeidsmarktpositie kunstenaars - 29544-721

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 28 juni 2016 om 10.00 uur.

Uitvoering van het amendement van het lid Van Veen c.s. waarmee in 2016 eenmalig €10 miljoen wordt vrij gemaakt voor cultuur (Kamerstuk 34300-VIII, nr. 118)

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 30 mei 2016. Uitvoering van het amendement van het lid Van Veen c.s. waarmee in 2016 eenmalig €10 miljoen wordt vrij gemaakt voor cultuur (Kamerstuk 34300-VIII, nr. 118) - 34300-VIII-148

Besluit: Betrokken bij het Verzamel algemeen overleg Cultuur van 2 juni jl.