Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 7 december 2016

Gepubliceerd: 9 december 2016
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Financiën
Activiteitnummer: 2016A0227511
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=c2bee64e-2bc1-4407-9b90-fb9bdc16f71b&title=Besluitenlijst%20Financi%C3%ABn%20-%207%20december%202016%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 31066, 34604, 21501, 21501, 21501, 21501, 26399, 26448, 34120, 31865, 31865, 34620, 34036, 33772, 34036, 34576, 34576, 28165, 32545, 32545, 32013, 32847, 31789, 32013, 32013, 31935, 31935, 33957, 33957

Inhoud


De staatssecretaris van Financiën en de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid verzoeken om een reactie op de aflevering van Brandpunt van 6 december 2016.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A.Z. Merkies (SP) - 7 december 2016. De staatssecretaris van Financiën en de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid verzoeken om een reactie op de aflevering van Brandpunt van 6 december 2016. - 2016Z23367

Besluit: De staatssecretaris van Financiën en de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid verzoeken om een reactie op de aflevering van Brandpunt van 6 december 2016. In de deze uitzending is naar voren gebracht dat bij een deel van de Nederlandse horecaondernemingen ontduiking van het minimumloon en fraude plaatsvindt. De Belastingdienst zou hiervan op de hoogte zijn, maar geen actie ondernemen, waardoor de Nederlandse staat belastinggeld misloopt.

Verzoek om een reactie van de minister en de staatssecretaris van Financiën over het verzoek tijdens de Ecofin van 6 december 2016 om uitstel van de implementatiedatum ATAD 2

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A.Z. Merkies (SP) - 7 december 2016. Verzoek om een reactie van de minister en de staatssecretaris van Financiën over het verzoek tijdens de Ecofin van 6 december 2016 om uitstel van de implementatiedatum ATAD 2. - 2016Z23361

Besluit: De leden van de commissie Financiën hebben kennisgenomen van berichten in de media dat Nederland tijdens de Ecofin van 6 december 2016 heeft verzocht om uitstel van de implementatiedatum van ATAD 2. De commissie Financiën verzoekt de minister en de staatssecretaris van Financiën om een toelichting op dit gedane verzoek in relatie tot de aangenomen motie Merkies c.s. over het niet pleiten voor langdurig uitstel van de voorgestelde implementatiedatum van de ATAD 2-richtlijn (Kamerstuk 34 604 nr. 9).

Initiatiefnota van de leden Oosenbrug en Nijboer over de financiële sector en big data

Zaak: Initiatiefnota - Tweede Kamerlid, R.F.A. Oosenbrug (PvdA) - 25 november 2016. Initiatiefnota van de leden Oosenbrug en Nijboer over de financiële sector en big data - 34616

Besluit: De minister van Financiën verzoeken om een kabinetsreactie op de initiatiefnota aan de Kamer te sturen.Rondvraag

BOR-notitie - Beleidsdoorlichting artikel 6 Btw-compensatiefonds (BCF) op de begroting Financiën en Nationale Schuld (IX)

Zaak: Stafnotitie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 23 november 2016. BOR-notitie - Beleidsdoorlichting artikel 6 Btw-compensatiefonds (BCF) op de begroting Financiën en Nationale Schuld (IX) - 2016Z21990

Besluit: Desgewenst betrokken bij de verdere behandeling van de beleidsdoorlichting
Noot: De inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen over de beleidsdoorlichting is in de procedurevergadering van 9 november 2016 vastgesteld op woensdag 7 december 2016 te 14.00 uur.

Brief commissie voor de Werkwijze inzake het vaststellen van termijnen voor het leveren van inbrengen bij schriftelijk overleg

Zaak: Brief commissie - griffier, P.T.M. van Doorn - 23 november 2016. Brief commissie voor de Werkwijze inzake het vaststellen van termijnen voor het leveren van inbrengen bij schriftelijk overleg - 2016Z21935

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.
Noot: De commissie voor de Werkwijze heeft verzocht om deze brief ter kennisneming te agenderen voor de procedurevergadering van de Kamercommissies. De brief is een antwoord op een verzoek van de commissie Economische Zaken om een zienswijze te geven op het punt van het vaststellen van termijnen van inbrengdata voor schriftelijk overleggen. Voor meer achtergrondinformatie: de brief bevat als bijlage het oorspronkelijke verzoek van de commissie Economische Zaken.

Rapport Algemene Rekenkamer Handhavingsbeleid Belastingdienst

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 30 november 2016. Handhavingsbeleid Belastingdienst - 31066-319

Besluit: Agenderen voor een - nog voor het verkiezingsreces te plannen - algemeen overleg.

Reactie op verschillende verzoeken die betrekking hebben op het pakket inzake EU-voorstellen vennootschapsbelasting (Kamerstuk 34 604)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 1 december 2016. Reactie op verschillende verzoeken die betrekking hebben op het pakket inzake EU-voorstellen vennootschapsbelasting - 34604-12

Besluit: Betrokken bij de beëindiging van het parlementair behandelvoorbehoud bij de EU-voorstellen: Pakket vennootschapsbelasting (COM (2016) 683, 685, 686 en 687).
Noot: Over de brief van de vaste commissie voor Europese Zaken inzake de beëindiging van het parlementair behandelvoorbehoud bij de EU-voorstellen: Pakket vennootschapsbelasting (COM (2016) 683, 685, 686 en 687) (34604, nr. 5) is gestemd op dinsdag 6 december 2016. Het parlementair behandelvoorbehoud is daarmee beëindigd.

Stand van zaken subsidiariteitstoets EU-voorstel hybride mismatches

Zaak: EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 25 oktober 2016. EU-voorstel: Voorstel voor een richtlijn tot wijziging van RL 2016/1164 wat betreft hybride mismatches met derde landen COM (2016) 687 - 2016Z22093

Besluit: Besloten wordt de verdere uitvoering van de subsidiariteitstoets op te schorten (zie verder de noot).
Noot: Op vrijdag 2 december 2016 is door diverse fracties inbreng geleverd in het kader van een subsidiariteitstoets. Op basis van de van acht fracties ontvangen inbreng kan geen eenduidige conclusie worden getrokken over de vraag of een

Verslag Ecofin Begrotingsraad van 16 november 2016.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 1 december 2016. Verslag Ecofin Begrotingsraad van 16 november 2016 - 21501-03-101

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad dat is gepland op dinsdag 17 januari 2017.

Publicatie pakket Europese Commissie over Europees Semester 2017

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 25 november 2016. Publicatie pakket Europese Commissie over Europees Semester 2017 - 21501-20-1170

Besluit: Reeds betrokken bij het algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad d.d. 1 december 2016.

Geannoteerde agenda t.b.v. de Eurogroep en Ecofinraad van 5 en 6 december 2016 te Brussel

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 28 november 2016. Geannoteerde agenda t.b.v. de Eurogroep en Ecofinraad van 5 en 6 december 2016 te Brussel - 21501-07-1406

Besluit: Reeds betrokken bij het algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad d.d. 1 december 2016.

Verslag van de Eurogroep en Ecofinraad van 7 en 8 november te Brussel8

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 21 november 2016. Verslag van de Eurogroep en Ecofinraad van 7 en 8 november te Brussel - 21501-07-1404

Besluit: Reeds betrokken bij het algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad d.d. 1 december 2016.

Rapport Europese Rekenkamer "Het gemeenschappelijk toezichtsmechanisme: een goede start maar verdere verbeteringen nodig"

Zaak: Brief derden - Europese Rekenkamer (ERK) te Luxembourg - 18 november 2016. Aanbieding rapport "Het gemeenschappelijk toezichtsmechanisme: een goede start maar verdere verbeteringen nodig" van ERK - 2016Z21843

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering (zie ook de noot).
Noot: •Het Nederlandse lid van de Europese Rekenkamer, de heer Brenninkmeijer, is graag bereid het rapport nader toe te lichten indien de commissie hier behoefte aan heeft.•De staf gaat na of een briefing door de Europese Rekenkamer zou kunnen worden gecombineerd met één of meer andere recent gepubliceerde of op korte termijn te publiceren rapporten van de Europese Rekenkamer. Tevens wordt nagegaan of m.b.t. het rapport over gemeenschappelijk toezichtsmechanisme ook zou kunnen worden gesproken met de (hoofd)onderzoeker van de Europese Rekenkamer.

Brieven van de Algemene Rekenkamer over diverse onderwerpen met betrekking tot Financiën en de EU

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 22 november 2016. Actualisering webdossier EU-governance - 2016Z21899

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: De Rekenkamer heeft deze brief op 22 november 2016 toegelicht in een technische briefing voor de commissies Financiën, Europese Zaken en Buitenlandse Zaken (2016D45061).

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 22 november 2016. EU-gerelateerde aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2017 (hoofdstuk V) van het Ministerie van Buitenlandse Zaken - 34550-V-11

Besluit: Desgewenst betrokken bij het AO Eurogroep/Ecofinraad van 1 december 2016.
Noot: •In deze brief gaat de Algemene Rekenkamer in op aandachtspunten op het terrein van Financiën en de EU bij de ontwerpbegrotingen 2017.•De Rekenkamer heeft deze brief op 22 november 2016 toegelicht in een technische briefing voor de commissies Financiën, Europese Zaken en Buitenlandse Zaken (2016D45061).•De commissie Buitenlandse Zaken heeft in haar procedurevergadering van 23 november 2016 besloten de commissie Financiën te vragen om de behandeling van deze brief over te nemen.

Reactie van de minister van Financiën en van de ADR op voorstellen n.a.v. de evaluatie van de Regeling Grote Projecten (RGP)

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 1 december 2016. Evaluatie Regeling Grote Projecten (RGP) - 26399-177

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering en de staf en het Bureau Onderzoek en Rijksuitgaven (BOR) verzoeken een voorstel te doen voor de verdere wijze van behandeling.
Noot: Met deze brief reageren de minister en de Auditdienst Rijk op de commissiebrief inzake de evaluatie van de Regeling Grote Projecten (2016Z19811).Europa

Ter informatie - Recent van de Algemene Rekenkamer ontvangen brieven/rapporten en reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 22 november 2016. Wijziging publicatiedatum verzoekonderzoek UWV naar aanleiding van de motie van het lid Ulenbelt c.s. over een onafhankelijk onderzoek naar de oorzaken van de achterstanden bij het UWV (Kamerstuk 26 448, nr. 549) - 26448-581

Besluit: Ter informatie.
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot:

Ter informatie - Recent van de Europese Rekenkamer ontvangen brieven/verslagen/rapporten en reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën

Zaak: Brief derden - Europese Rekenkamer (ERK) te Luxembourg - 22 november 2016. Aanbieding rapport 'Minimaal elke vijfde euro uit de EU-begroting aan klimaatactie besteden' van ERK - 2016Z22465

Besluit: Ter informatie.
Noot:

Ter informatie - Recent ontvangen (plannen van aanpak van) beleidsdoorlichtingen en interdepartementale beleidsonderzoeken (IBO's) met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 18 november 2016. Beleidsdoorlichting van begrotingsartikel 2.2 Woningbouwproductie - 34120-10

Besluit: Ter informatie.
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Staat van de Woningmarkt d.d. 8 december 2016.
Noot:

Evaluatie van de Aanwijzingen voor subsidieverstrekking die volgen uit het Uniform Subsidiekader (USK)

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 21 november 2016. Evaluatie van de Aanwijzingen voor subsidieverstrekking die volgen uit het Uniform Subsidiekader (USK) - 31865-89

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op donderdag 19 januari 2017 te 14.00 uur.
Noot: De Aanwijzingen voor subsidieverstrekking (http://wetten.overheid.nl/BWBR0027023/2012-07-01) die volgen uit het

Brief van de Algemene Rekenkamer over het focusonderwerp van verantwoordingsdag 2017

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 16 november 2016. Focus op beleidstoetsing - 31865-88

Besluit: Betrekken bij het periodiek overleg met de Algemene Rekenkamer dat is gepland op dinsdag 31 januari 2017.

Najaarsnota 2016 c.a.

Zaak: Stafnotitie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 2 december 2016. BOR-notitie over de Najaarsnota en de tweede suppletoire begrotingswetten 2016 - 2016Z22982

Besluit: Desgewenst betrokken bij de verdere behandeling van de Najaarsnota 2016 en de tweede suppletoire begroting.
Noot: Het BOR heeft een notitie opgesteld over de Najaarsnota. De notitie heeft een bijlage over de suppletoire begrotingen, waaronder de suppletoire begroting van het Ministerie van Financiën en Nationale Schuld (blz. 17-18).

Zaak: Begroting - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 29 november 2016. Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) - 34620-IX

Besluit: Het behandelschema is eerder vastgesteld door het Presidium (zie bovenstaande noot).

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 25 november 2016. Najaarsnota 2016 - 34620-1

Besluit: Het behandelschema is eerder vastgesteld door het Presidium (zie de noot).
Noot: Het Presidium heeft onderstaand behandelschema Najaarsnota 2016 en bijbehorende suppletoire begrotingswetten vastgesteld:•Inbrengdatum feitelijke vragen is donderdag 8 december 2016 te 14.00.•De ministers zijn verzocht de antwoorden op de vragen en de nota’s naar aanleiding van het verslag uiterlijk op donderdag 15 december 2016 om 14.00 uur aan de Tweede Kamer toe te sturen.•Plenaire behandeling in vergaderweek 51 (dinsdag 20 december – donderdag 22 december 2016).
Gerelateerde kamerstukken: 34620-1

Uitstelbrief inzake antwoorden over de tweede Voortgangsrapportage van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) (Kamerstuk 34 036, nr. 40)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 2 december 2016. Uitstel beantwoording over de tweede Voortgangsrapportage van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) - 34036-42

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: In deze brief zegt de staatssecretaris toe dat hij de antwoorden op de vragen over de tweede voortgangsrapportage van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) woensdag 7 december, uiterlijk 18.00 uur, aan de Kamer toe zal sturen.5
Gerelateerde kamerstukken: 34036-42

Evaluatierapport Wet houdende wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en enige andere wetten ten behoeve van de rechtsbescherming met betrekking tot de administratieplicht en controlehandelingen van de fiscus (Wet-Dezentjé)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 30 november 2016. Evaluatierapport Wet houdende wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en enige andere wetten ten behoeve van de rechtsbescherming met betrekking tot de administratieplicht en controlehandelingen van de fiscus (Wet-Dezentjé) - 33772-2

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op donderdag 19 januari 2017 te 14.00 uur.
Noot: In de brief schrijft de staatssecretaris o.a. dat het nu voorliggende evaluatierapport is gebaseerd op ruim vier jaren ervaring met de wet. De staatssecretaris vindt het passend de Tweede Kamer dit rapport direct toe te sturen omdat het initiatiefwetgeving betreft. De staatssecretaris past, naar zijn mening, in dit licht terughoudendheid bij de beoordeling van de resultaten en de eventueel naar aanleiding van het rapport te nemen maatregelen. Gezien de achtergrond van deze regeling, is de staatssecretaris zeer benieuwd naar de reactie van de Kamer op de bevindingen van dit rapport.

Reactie op verzoek van het lid Omtzigt over het bericht dat de Wet DBA is uitgesteld (VVD campagnefilm)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 1 december 2016. Reactie op verzoek van het lid Omtzigt, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 29 november 2016, over het bericht dat de Wet DBA is uitgesteld (VVD campagnefilm) - 34036-41

Besluit: Betrekken bij het plenaire debat over de uitwerking van de Wet DBA dat is gepland op donderdag 8 december 2016.
Gerelateerde kamerstukken: 34036-41

Schriftelijk overleg over voorhangbrief Holland Casino NV

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 14 oktober 2016. Voorhangbrief Holland Casino NV - 34576-1

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Jaarverslag Beheer Staatsdeelnemingen 2015 dat is gepland op woensdag 25 januari 2017 (zie ook bovenstaande noot).

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 1 december 2016. Antwoorden op vragen van de commissie over de voorhangbrief van 14 oktober 2016 over Holland Casino - 34576-2

Besluit: Geen gebruik maken van de bevoegdheid o.g.v. artikel 34, vierde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 (zie de noot); stukken agenderen voor het algemeen overleg Jaarverslag Beheer Staatsdeelnemingen 2015 dat is gepland op woensdag 25 januari 2017.
Noot: •In de brief van 14 oktober 2016 (34576, nr. 1) heeft de staatssecretaris van Financiën zijn voornemen tot oprichting van de rechtspersoon Holland Casino NV aan de Kamer voorgelegd, conform artikel 34 van de Comptabiliteitswet. Over de brief van de staatsssecretaris is nu schriftelijk overleg gevoerd (= nadere inlichtingen gevraagd/ontvangen over de voorgenomen rechtshandeling).•Relevant voor de procedure is artikel 34, eerste, derde en vierde lid, Comptabiliteitswet 2001, luidende:1. Het oprichten of mede-oprichten, dan wel het doen oprichten van een privaatrechtelijke rechtspersoon door de Staat zal niet eerder plaatsvinden dan 30 dagen, nadat van het voornemen daartoe door Onze betrokken Minister, in overeenstemming met het oordeel van de ministerraad, schriftelijk mededeling is gedaan aan de Staten-Generaal.3. Indien binnen de in het eerste lid genoemde termijn door of namens een der Kamers van de Staten-Generaal of door ten minste een vijfde van het grondwettelijk aantal leden van een der Kamers de wens te kennen wordt gegeven nadere inlichtingen te ontvangen over de voorgenomen

Reactie op de brief van dhr. K. over de werkwijze van de Belastingdienst

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 24 november 2016. Reactie op de brief van dhr. K. over de werkwijze van de Belastingdienst - 2016Z22342

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen; adressant informeren.

Verzoek van de heer H. om aandacht voor Belastingdienst die, de schade uitspraak Hoge Raad over vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen (Wva), probeert te beperken

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 23 november 2016. Verzoek van de heer H. om aandacht voor Belastingdienst die, de schade uitspraak Hoge Raad over vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen (Wva), probeert te beperken - 2016Z21929

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Verkoop Koninklijke Nederlandse Munt

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 22 november 2016. Verkoop Koninklijke Nederlandse Munt - 28165-259

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Jaarverslag Beheer Staatsdeelnemingen 2015 dat is gepland op woensdag 25 januari 2017.

Schriftelijk overleg over toezeggingen Common Reporting Standard (CRS) en de wederkerigheid van de informatie-uitwisseling onder de Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 6 september 2016. Toezeggingen over de Common Reporting Standard (CRS) en de

Besluit: Agenderen voor een - op korte termijn te plannen - algemeen overleg van 1,5 uur.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 21 november 2016. Antwoorden op vragen commissie over toezeggingen over de Common Reporting Standard (CRS) en de wederkerigheid van de informatie-uitwisseling onder de Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) - 34371-(R2066)-9

Besluit: Agenderen voor een - op korte termijn te plannen - algemeen overleg van 1,5 uur.
Noot: •De staatssecretaris van Financiën wacht de reactie af op de twee brieven die hij aan zijn Amerikaanse ambtsgenoot heeft gestuurd over de problemen die banken en burgers ondervinden bij de implementatie van de FATCA.•In het Amerikaanse congres liggen plannen voor die mogelijk (een deel van) de problemen kunnen wegnemen. Deze plannen maken onderdeel uit van de “Revenue Proposals” voor het jaar 2017. Hoe de behandeling van deze voorstellen verder gaat verlopen is de staatssecretaris onbekend.

Verslag plenaire vergadering FATF oktober 2016

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 2 december 2016. Verslag plenaire vergadering FATF oktober 2016 - 2016Z22999

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.Stukken/brieven (als eerste) ondertekend door de staatssecretaris van Financiën

Schriftelijk overleg Diplomaplicht in relatie tot algemeen pensioenfonds, analyse vakbekwaamheidbouwwerk en volmacht

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 29 juni 2016. Diplomaplicht in relatie tot algemeen pensioenfonds, analyse vakbekwaamheidbouwwerk en volmacht - 32545-54

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 2 december 2016. Antwoorden op vragen commissie over diplomaplicht in relatie tot algemeen pensioenfonds, analyse vakbekwaamheidbouwwerk en volmacht - 32545-58

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Toezending DNB brief inzake modelherziening

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 1 december 2016. Toezending DNB brief inzake modelherziening - 32013-140

Besluit: Betrekken bij het - nog te plannen - plenaire debat over de vermogensrendementsheffing en de renteverlaging door de ECB.

ESRB waarschuwing Nederlandse woningmarkt

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 28 november 2016. ESRB waarschuwing Nederlandse woningmarkt - 32847-285

Besluit: Betrekken bij het schriftelijk overleg over het verslag van het Financieel Stabiliteitscomité (inbrengdatum: woensdag 14 december 2016).
Noot: In de procedurevergadering van 23 november 2016 is besloten met het kabinet schriftelijk overleg te voeren over het verslag van het Financieel

Ontvangst verkoopopbrengst ABN AMRO en adviezen NLFI

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 22 november 2016. Ontvangst verkoopopbrengst ABN AMRO en adviezen NLFI - 31789-86

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Schriftelijk overleg over uitvoering moties en toezegging inzake bijzonder beheer

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 11 juli 2016. Uitvoering moties en toezegging inzake bijzonder beheer - 32013-134

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Aangehouden in de procedurevergadering van 23 november 2016.
Gerelateerde kamerstukken: 32013-13

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 15 november 2016. Antwoorden op vragen commissie over uitvoering moties en toezegging inzake bijzonder beheer - 32013-139

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Aangehouden in de procedurevergadering van 23 november 2016.
Gerelateerde kamerstukken: 32013-13

Antwoorden op vragen over plannen van aanpak beleidsdoorlichtingen 2017

Zaak: Stafnotitie - griffier, R.F. Berck - 2 december 2016. Stafnotitie - Conceptbrief over de plannen van aanpak voor beleidsdoorlichtingen in 2017 op de begroting van Financiën en Nationale Schuld (IX) - 2016Z22949

Besluit: Desgewenst betrokken bij de verdere behandeling van de antwoorden op de vragen van de commissie (zie hierboven).

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 14 november 2016. Antwoorden op vragen van de vaste commissie voor Financiën over de plannen van aanpak van de beleidsdoorlichtingen 2017 - 31935-34

Besluit: Besloten wordt de minister van Financiën om een schriftelijke reactie te vragen op enkele aandachtspunten van de commissie bij de plannen van aanpak voor beleidsdoorlichtingen in 2017 op de begroting van Financiën en Nationale Schuld (IX), met betrekking tot de volledigheid van het beeld van de doelmatigheid en doeltreffendheid dat de beleidsdoorlichtingen naar verwachting zullen opleveren.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 20 september 2016. Plannen van aanpak beleidsdoorlichtingen 2017 - 31935-31

Besluit: Besloten wordt de minister van Financiën om een schriftelijke reactie te vragen op enkele aandachtspunten van de commissie bij de plannen van aanpak voor beleidsdoorlichtingen in 2017 op de begroting van Financiën en Nationale Schuld (IX), met betrekking tot de volledigheid van het beeld van de doelmatigheid en doeltreffendheid dat de beleidsdoorlichtingen naar verwachting zullen opleveren.

Schriftelijk overleg kostenkaders DNB en de AFM 2017-2020

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 8 juli 2016. Kostenkaders DNB en de AFM 2017-2020 - 33957-24

Besluit: Aanmelden voor een plenaire afronding in de vorm van een verslag van een schriftelijk overleg (vso) met als eerste spreker het lid De Vries (VVD).
Gerelateerde kamerstukken: 33957-24

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 21 november 2016. Antwoorden op vragen commissie over kostenkaders DNB en de AFM 2017-2020 - 33957-26

Besluit: Aanmelden voor een plenaire afronding in de vorm van een verslag van een schriftelijk overleg (vso) met als eerste spreker het lid De Vries (VVD).
Gerelateerde kamerstukken: 33957-26