Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 23 november 2016

Gepubliceerd: 25 november 2016
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Financiën
Activiteitnummer: 2016A0227413
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=475e3ff2-e862-49a3-9ad1-1d19306c8dac&title=Besluitenlijst%20Financi%C3%ABn%20-%2023%20november%202016%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 34604, 34604, 22112, 21109, 32772, 32772, 31516, 28165, 34036, 31935, 32545, 31935, 31935, 32013, 32013, 31789, 31789, 32545, 34563, 34555, 32156, 32156, 34556, 34552, 25087, 34552, 34552, 34552, 34555

Inhoud


Stafnotitie EU-voorstellen inzake vennootschapsbelasting; vervolgstappen na geplaatst behandelvoorbehoud

Zaak: Stafnotitie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 17 november 2016. EU-stafnotitie inzake EU-voorstellen inzake vennootschapsbelasting - 2016Z21539

Besluit: Het algemeen overleg behandelvoorbehoud over de vier EU-voorstellen inzake vennootschapsbelasting zal zo spoedig mogelijk worden gepland, en voorafgaand aan de Eurogroep/Ecofinraad van 6 december 2016. Voorafgaand aan het algemeen overleg zullen de leden worden geïnformeerd over de stand van zaken betreffende de behandeling van de richtlijnen in andere parlementen
Besluit: Onderstaande informatie-afspraken dienen als basis voor het maken van informatie-afspraken tijdens het algemeen overleg. De staatssecretaris wordt hierover schriftelijk geïnformeerd; de commissiebrief aan de staatssecretaris wordt geagendeerd voor het algemeen overleg.
Besluit: Besloten wordt tot het uitvoeren van een subsidiariteitstoets op de EU-voorstellen COM(2016) 683, COM(2016) 685 en COM(2016) 687 (zie ook de noot).
Noot: •COM(2016) 683: Voorstel voor een richtlijn betreffende een gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting (CCCTB)•COM(2016) 685: Voorstel voor een richtlijn betreffende een gemeenschappelijke heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting (CCTB)•COM(2016) 687: Voorstel voor een richtlijn tot wijziging van RL 2016/1164 wat betreft hybride mismatches met derde landen

Fiches EU-pakket richtlijnen vennootschapsbelasting

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 18 november 2016. Fiche: Fiscale geschilbeslechting ter voorkoming van dubbele belasting - 34604-2

Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg over het pakket met EU-voorstellen inzake vennootschapsbelasting.
Noot: Zie ook de EU-stafnotitie in het volgende agendapunt.

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 18 november 2016. Fiche: Richtlijn hybride mismatches met derde landen - 34604-3

Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg over het pakket met EU-voorstellen inzake vennootschapsbelasting.
Besluit: Besloten wordt een subsidiariteitstoets uit te voeren op EU-voorstel COM(2016) 687 (zie ook het volgende agendapunt).
Noot: Zie ook de EU-stafnotitie in het volgende agendapunt.
Noot: COM(2016) 687: Voorstel voor een richtlijn tot wijziging van RL 2016/1164 wat betreft hybride mismatches met derde landen

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 18 november

Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg over het pakket met EU-voorstellen inzake vennootschapsbelasting.
Besluit: Besloten wordt een subsidiariteitstoets uit te voeren op de EU-voorstellen COM(2016) 683 en COM(2016) 685 (zie ook het volgende agendapunt).
Noot: Zie ook de EU-stafnotitie in het volgende agendapunt.
Noot: •COM(2016) 683: Voorstel voor een richtlijn betreffende een gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting (CCCTB)•COM(2016) 685: Voorstel voor een richtlijn betreffende een gemeenschappelijke heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting (CCTB)

Position paper van de commissie Europese Zaken over EU-informatievoorziening (rapporteur Omtzigt)

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, P.H. Omtzigt (CDA) - 15 november 2016. Position paper van de Commissie Europese Zaken over EU-informatievoorziening - 2016Z21282

Besluit: Ter informatie.
Noot: In het position paper doet de rapporteur vier voorstellen:1.De Kamer zal een verzoek doen aan de parlementair advocaat om een juridische analyse te maken over de mogelijke strijdigheid van de richtsnoeren van de Raad met het verdrag[1] en het werkingsverdrag van de EU[2] en de jurisprudentie van het Hof van Justitie.[3] Indien de parlementair advocaat strijdigheid constateert, zal de regering actie ondernemen om deze strijdigheid tegen te gaan;2.De Nederlandse regering verzoekt de Venetië Commissie van de Raad van Europa een advies te schrijven over de wijze waarop Nederlandse parlementariërs worden geïnformeerd over EU-dossiers en of deze wijze voldoende is om de democratische controle te garanderen.[4] Indien de Venetië Commissie concludeert dat dit niet kan worden gegarandeerd, zal de regering een discussie in de Unie entameren en in overleg met het parlement actie ondernemen om dit te herstellen;3.De Nederlandse regering geeft Nederlandse parlementariërs de mogelijkheid om experts vertrouwelijke EU-documenten te laten inzien;[5] zowel experts als Kamerleden krijgen de mogelijkheid vertrouwelijk aantekeningen te maken bij het inzien van vertrouwelijke stukken.4.De Nederlandse regering zet zich ervoor in dat ook nieuwe informele fora[6] binnen het EU raamwerk en vlak daarbuiten een helder statuut krijgen. Tot die tijd krijgt het Nederlandse parlement toegang tot alle documenten die daar besproken worden, op hetzelfde moment als de Nederlandse regering de documenten ontvangt.Deze voorstellen zijn geaccordeerd door de commissie EUZA en op woensdag 16 november jl. besproken tijdens het AO EU-informatievoorziening.De minister van Buitenlandse Zaken heeft tijdens het AO de volgende toezeggingen gedaan:1.De minister zal voor de kerst een voorstel doen om het mogelijk te maken dat experts vertrouwelijke, zowel limité als restreint, EU-documenten kunnen inzien en daarbij ook ingaan op mogelijkheden om de Kamer te informeren over ontwerp gedelegeerde handelingen.2.De minister zal met zijn Europese collega’s bespreken of het mogelijk is dat limité documenten eerder openbaar worden gemaakt.3.De minister zal bekijken op welke wijze de contacten van de Kamer met de permanente vertegenwoordiging in Brussel op een meer reguliere basis kunnen plaatsvinden.

Uitkomst prioritering werkprogramma Europese Commissie 2017 (onderdeel Financiën)

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 18 november 2016. Kabinetsappreciatie Commissiewerkprogramma 2017 - 22112-2248

Besluit: Desgewenst betrekken bij de uitkomst van de prioritering werkprogramma Europese Commissie 2017; onderdeel Financiën.

Zaak: Stafnotitie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 17 november 2016. EU-stafnotitie - Uitkomst prioritering Werkprogramma Europese Commissie 2017 (onderdeel Financiën) - 2016Z21559

Besluit: Prioriteiten vastgesteld conform de uitkomst van de e-mailinventarisatie (zie de noot).
Noot: Uitkomst van de prioriteitenstelling van de fracties inzake de Financiën-onderwerpen uit het werkprogramma van de Europese Commissie voor 2017Prioritair:•Voorstel 7a (Fairer taxation of companies, de uitvoering van het btw-actieplan via REFIT-voorstellen voor een definitief btw-stelsel en voor btw-tarieven)•Voorstel 7d (Fairer taxation of companies, omzetting in EU-wetgeving van de internationale overeenkomst over grondslaguitholling en winstverschuiving (BEPS)•Voorstel 9b (Implementation of the Capital Markets Union Action Plan, nieuwe maatregelen die een kader voor een EU-persoonlijk pensioenproduct omvatten)•Voorstel 10a (A strong Union built on a strong EMU, onderdeel van het zgn. ‘witboek’ met voorstellen voor de hervorming van een EU met 27 lidstaten) Behandelvoorbehoud:•Voorstel 7d (Fairer taxation of companies, omzetting in EU-wetgeving van

Lijst nieuwe EU-voorstellen (FIN), week 44, 45 en 46

Zaak: Lijst met EU-voorstellen - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 17 november 2016. Lijst nieuwe EU-voorstellen (FIN), week 44, 45 en 46 - 2016Z21561

Besluit: Behandelen conform de voorstellen in de noot.
Noot: 1. COM(2016) 709: Verordening. Toepassing van Verordening 1286/2014 12 maanden uit te stellen. Behandelvoorstel: Ter informatie.2. COM(2016) 721: Verordening. Gerichte wijzigingen Verordening 2016/1036 ("de antidumpingbasisverordening") en Verordening 2016/1037 ("de antisubsidiebasisverordening"). Behandelvoorstel: Ter informatie.Onderdeel van de EU-documenten die op 16 november 2016 zijn verschenen in het kader van het Europees Semester 2017:3. COM(2016) 727: Mededeling. Niet-wetgevende voorstellen voor een ‘positieve begrotingskoers’ voor de Eurozone. Behandelvoorstel: Kabinetsappreciatie op het pakket Europees Semester 2017 van de ministers van Financiën en van EZ afwachten. Een inhoudelijke stafnotitie volgt.4. COM(2016) 728: Verslag. Niet-wetgevend rapport in het kader van de jaarlijkse macro-economische onevenwichtighedenprocedure. Behandelvoorstel: Kabinetsappreciatie op het pakket Europees Semester 2017 van de ministers van Financiën en van EZ afwachten. Een inhoudelijke stafnotitie volgt.5. COM(2016) 730: Mededeling. Niet-wetgevend. Evaluatie ontwerpbegrotingsplannen lidstaten Eurozone. Behandelvoorstel: Kabinetsappreciatie op het pakket Europees Semester 2017 van de ministers van Financiën en van EZ afwachten. Een inhoudelijke stafnotitie volgt.

Stand van zaken bij de implementatie van EU-richtlijnen in de Nederlandse wet- en regelgeving aan het einde van het derde kwartaal

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 27 oktober 2016. Stand van zaken implementatie richtlijnen in derde kwartaal 2016 - 21109-226

Besluit: Ter informatie.
Noot: Het betreft een periodiek overzicht van de stand van zaken bij de implementatie van EU-richtlijnen in de Nederlandse wet- en regelgeving aan het einde van het derde kwartaal van 2016. De brief behandelt achtereenvolgens: (i) de implementatieachterstand zoals die op 30 september 2016 gold; (ii) oorzaken van deze achterstand; (iii) dreigende implementatieachterstanden indien van toepassing; (iv) de ingebrekestellingprocedures die de Europese Commissie tegen Nederland is gestart als gevolg van niet-tijdige implementatie en (v) lopende infracties wegens (vermeende) onjuiste implementatie per departement.Ad (i/ii): Voor het Ministerie van Financiën gelden de volgende implementatie-achterstanden en oorzaken daarvan:1.Richtlijn 2014/56/EU tot wijziging van Richtlijn 2006/43/EG betreffende de wettelijke controles van jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen); uiterste implementatiedatum 17 juni 2016. De parlementaire behandeling hiervan is onlangs afgerond. Het wetsvoorstel is 11 oktober 2016 door de Eerste Kamer aanvaard en kan spoedig in werking treden. De Afdeling advisering van de Raad van State wordt op korte termijn verzocht om te adviseren over bijbehorende lagere regelgeving. De verwachting is dat deze regelgeving in het najaar van 2016 in werking kan treden.2.Uitvoeringsrichtlijn 2015/2392/EU met betrekking tot de melding van daadwerkelijke of potentiële inbreuken op deze verordening aan de bevoegde autoriteiten. Uiterste implementatiedatum 3 juli 2016. De Wet implementatie verordening en richtlijn marktmisbruik is 11 augustus 2016 in werking getreden (Stb. 2016, nr. 297). Vanwege vertraging in het wetgevingsproces is prioriteit gegeven aan het wetsvoorstel en is het niet gelukt tijdig de uitvoeringsrichtlijn te implementeren. Naar verwachting zal de implementatie uiterlijk voorjaar 2017 zijn afgerond. Overigens voldoen de procedures die de AFM heeft geïmplementeerd wat betreft het melden van inbreuken, grotendeels reeds aan de uitvoeringsrichtlijn.3.Richtlijn 2014/92/EU betreffende de vergelijkbaarheid van de in verband met betaalrekeningen aangerekende vergoedingen, het overstappen naar een andere betaalrekening en de toegang tot betaalrekeningen met basisfuncties. Uiterste implementatiedatum 18 september 2016. De implementatie van de diverse onderdelen van de richtlijn vindt plaats door aanpassingen in bestaande wetgeving:•Wet op het financieel toezicht. De Eerste Kamer heeft op 4 oktober 2016 het wetsvoorstel Implementatiewet toegang basisbetaalrekening aanvaard. De wet kan spoedig in werking treden, waarmee de implementatie van de hierin geregelde onderdelen van de richtlijn zal zijn gerealiseerd.•Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft en•Besluit bestuurlijke boetes financiële sector.De twee besluiten zijn algemene maatregelen van bestuur en worden aangepast in het Implementatiebesluit betaalrekeningenrichtlijn. Dit besluit wordt momenteel openbaar geconsulteerd. Verwacht wordt dat de implementatie van de daarin opgenomen onderdelen van de richtlijn nog dit kalenderjaar zal plaatsvinden.Ad (iii): Er zijn geen richtlijnen waarbij een overschrijding van de implementatietermijn dreigt.Ad (iv): In het derde kwartaal van 2016 heeft de Europese Commissie Nederland op het terrein van Financiën voor de volgende twee te laat geïmplementeerde richtlijnen in gebreke gesteld:1.2016/0551 over richtlijn 2014/56 (jaarrekeningen)2.2016/0659 over uitvoeringsrichtlijn 2015/2392 bij Verordening 596/2014

Ter informatie - Recent ontvangen (plannen van aanpak van) beleidsdoorlichtingen en interdepartementale beleidsonderzoeken (IBO's) met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën6

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 16 november 2016. Antwoorden op vragen commissie inzake Opzet en vraagstelling beleidsdoorlichting artikel 6 Sport over de periode 2011-2016 - 32772-21

Besluit: Ter informatie.
Noot:

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 15 november 2016. Beleidsdoorlichting Kwaliteit en Veiligheid begrotingsartikel 2.1 - 32772-20

Besluit: Ter informatie.
Noot:

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 10 november 2016. Beantwoording vragen commissie over de Beleidsdoorlichting 'Nationale Veiligheid; samenwerking met civiele partners' - 31516-18

Besluit: Ter informatie.
Noot:

Stafnotitie met voorstel tot Reglementswijziging n.a.v. Kamerbesluit over samenvoeging van de commissies Rijksuitgaven en Financiën

Zaak: Stafnotitie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 17 november 2016. Stafnotitie - Voorstel tot Reglementswijziging n.a.v. Kamerbesluit over samenvoeging van de commissies Rijksuitgaven en Financiën - 2016Z21494

Besluit: De artikelsgewijze toelichting op het voorstel tot Reglementswijziging wordt op twee punten aangevuld: 1) voortzetting van de werkwijze dat de commissie desgewenst vroegtijdig Rekenkamerrapporten kan selecteren die zij zelf zal behandelen, b.v. omdat deze rapporten nauw aansluiten bij de taken op het gebied van de rijksuitgaven, en 2) de zelfstandige herkenbaarheid van de uitvoering van de rijksuitgavenactiviteiten van de commissie, b.v. op de agenda en besluitenlijst van de procedurevergadering. Voor het overige wordt de in de stafnotitie opgenomen geleidende brief en het voorstel tot Reglementswijziging vastgesteld, en wordt besloten de stukken aan de Voorzitter van de Tweede Kamer aan te bieden.

Borging publieke belangen inzake URENCO

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 31 oktober 2016. Borging publieke belangen inzake URENCO - 28165-258

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Jaarverslag Beheer Staatsdeelnemingen 2015 dat is gepland op woensdag 25 januari 2017.
Noot: •In de procedurevergadering van 8 november 2016 heeft de commissie EZ besloten de commissie Financiën te verzoeken om de verdere behandeling van deze brief over te nemen.•Voor het algemeen overleg over het Jaarverslag Beheer Staatsdeelnemingen 2015 op 25 januari 2017 zijn de minister en de staatssecretaris van Financiën uitgenodigd.•Over het Jaarverslag Beheer Staatsdeelnemingen 2015 is de inbrengdatum voor feitelijke vragen vastgesteld op donderdag 24 november 2016. De bewindslieden van Financiën zullen worden verzocht hun antwoorden op de feitelijke vragen tijdig voorafgaand aan het algemeen overleg aan de Tweede Kamer toe te sturen.

Verzoek VVE Het Fonteinbos om aandacht voor vertragingen bij Energieteam Belastingdienst

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 18 november 2016. Verzoek VVE Het Fonteinbos om aandacht voor vertragingen bij Energieteam Belastingdienst - 2016Z21647

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen; adressant informeren.Stukken/brieven (als eerste) ondertekend door een andere bewindspersoon

Tweede Voortgangsrapportage van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 18 november 2016. Tweede Voortgangsrapportage van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) - 34036-40

Besluit: Betrekken bij het - nog te plannen - plenaire debat over de uitwerking van de Wet DBA.
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op donderdag 1 december 2016 te 14.00 uur. Het kabinet zal worden verzocht de antwoorden op de gestelde vragen uiterlijk op dinsdag 6 december 2016 aan de Tweede Kamer toe te sturen.

Afschrift brief aan de Eerste Kamer over de voorgenomen verkenning naar alternatieven voor de regeling van uitgaven van specifieke zorgkosten

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 15 november 2016. Afschrift brief aan de Eerste Kamer over de voorgenomen verkenning naar alternatieven voor de regeling van uitgaven van specifieke zorgkosten - 2016Z21238

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Beleidsdoorlichting van artikel 3 Financieringsactiviteiten publiek-private sector op de begroting Financiën en Nationale Schuld (IX)

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 15 november 2016. Beleidsdoorlichting art. 3 Financieringsactiviteiten publiek-private sector - 31935-35

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op woensdag 14 december te 14.00 en het Bureau Onderzoek en Rijksuitgaven (BOR) verzoeken om tijdig voorafgaand aan de inbrengdatum een notitie op te stellen (zie ook de noot).
Noot: In de procedurevergadering van 25 februari 2015 heeft de commissie Financiën besloten om beleidsdoorlichtingen te behandelen conform de door de commissie voor de Rijksuitgaven voorgestelde werkwijze (o.a. kort advies bij plan van aanpak beleidsdoorlichting door het Bureau Onderzoek en Rijksuitgaven (BOR); in beginsel altijd een vragenronde over een beleidsdoorlichting, inclusief ondersteuning daarbij door het BOR). Zie verder de brief over beleidsdoorlichtingen van de voorzitter van de commissie voor de Rijksuitgaven van 12 februari 2015 (2015Z02621).Stukken/brieven (als eerste) ondertekend door de staatssecretaris van Financiën

Verslag Financieel Stabiliteitscomité

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 15 november 2016. Verslag Financieel Stabiliteitscomité - 32545-57

Besluit: Schriftelijk overleg voeren met het kabinet over het verslag van het Financieel Stabiliteitscomité; de inbrengdatum is vastgesteld op woensdag 14 december 2016 te 14.00 uur.
Noot: •Het Financieel Stabiliteitscomité heeft in zijn vergadering van 8 november 2016 gesproken over de financiële stabiliteitsrisico’s van de ontwikkelingen op de huizenmarkt. Ook stond het comité stil bij de potentiële gevolgen van de lage rente op de structurele winstgevendheid van banken.4

Antwoorden op vragen over plannen van aanpak beleidsdoorlichtingen 2017

Zaak: Stafnotitie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 18 november 2016. BOR-notitie - Vervolg plannen van aanpak beleidsdoorlichtingen ministerie van Financiën 2017 - 2016Z21570

Besluit: Desgewenst betrekken bij de verdere behandeling van de antwoorden op de vragen van de commissie (zie hierboven).

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 20 september 2016. Plannen van aanpak beleidsdoorlichtingen 2017 - 31935-31

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 14 november 2016. Antwoorden op vragen van de vaste commissie voor Financiën over de plannen van aanpak van de beleidsdoorlichtingen 2017 - 31935-34

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Schriftelijk overleg over Uitvoering moties en toezegging inzake bijzonder beheer

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 15 november 2016. Antwoorden op vragen commissie over uitvoering moties en toezegging inzake bijzonder beheer - 32013-139

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 11 juli 2016. Uitvoering moties en toezegging inzake bijzonder beheer - 32013-134

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Plaatsing certificaten ABN AMRO

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 16 november 2016. Aankondiging vervolgplaatsing certificaten ABN AMRO - 31789-84

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 17 november 2016. Plaatsing certificaten ABN AMRO - 31789-85

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Reactie op diverse amendementen van de leden Harbers en Nijboer

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 16 november 2016. Reactie op diverse amendementen van de leden Harbers en Nijboer (Kamerstuk 34 550 VIII, nr. 55, Kamerstuk 34 550 XVI, nr. 99 en Kamerstuk 34 550 X, nr. 27) - 34550-VIII-56

Besluit: Desgewenst betrekken bij de stemming over alle begrotingen in week 49.3

Toezegging op het terrein van de financiële markten

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 8 november 2016. Toezegging op het terrein van de financiële markten - 32545-56

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Tijdens het WGO Implementatie Omnibus II-richtlijn d.d. 2 maart 2015 (34 100, nr. 15) heeft de minister van Financiën toegezegd vóór publicatie van het wijzigingsbesluit financiële markten 2017 de Kamer te informeren over de uiteindelijke berekeningsmethode van de risicomarge voor natura-uitvaartverzekeraars. Deze brief strekt daartoe. De aanpassing van de berekeningsmethode wordt niet opgenomen in het Wijzigingsbesluit financiële markten 2017, maar in het Wijzigingsbesluit solvabiliteit verzekeraars met beperkte risico-omvang dat binnenkort zal worden gepubliceerd.

Toezending kabinetsreactie initiatiefnota van het lid Omtzigt over ECB monetair beleid en de nadelige gevolgen voor de Nederlandse pensioenfondsen

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 10 november 2016. Toezending kabinetsreactie initiatiefnota van het lid Omtzigt over ECB monetair beleid en de nadelige gevolgen voor de Nederlandse pensioenfondsen - 34563-3

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: De verzochte kabinetsreactie wordt voor het Kerstreces 2016 aan de Kamer toegestuurd.

Experimenteel onderzoek naar het effect van het introduceren van standaardproducten op het keuzegedrag van consumenten

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 7 november 2016.

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: De uitkomst van het onderzoek naar het effect van het introduceren van standaardproducten op het keuzegedrag van consumenten is dat het onaannemelijk is dat het introduceren van standaardproducten bijdraagt aan de doelstellingen:1.het introduceren van standaardproducten verbetert niet de marktdis-cipline door de vergelijkbaarheid van het aanbod te verbeteren. Consumenten vergelijken meer bij het introduceren van standaard-producten, maar vinden keuzes moeilijker;2.het introduceren van standaardproducten stuurt het keuzegedrag niet. Consumenten vinden standaardproducten niet zo aantrekkelijk als gedacht, ze kiezen er niet vaker voor;3.het introduceren van standaardproducten vermindert keuzestress niet en gaat daaruit voortvloeiend uitstelgedrag bij consumenten niet tegen.De minister heeft daarom geen voornemens om het beleidsinstrument standaardproducten zoals voor dit onderzoek gedefinieerd verder te onderzoeken. De minister zal de Europese Commissie en EIOPA informeren over de bevindingen. De minister wil de komende tijd met AFM, ACM, consumentenorganisaties en de sector alternatieve interventies bespreken, om te bezien of er mogelijkheden zijn om consumenten beter te faciliteren in het vergelijken van producten en het maken van keuzes.

Pakket Belastingplan 2017

Zaak: Nota van wijziging - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 14 november 2016. Tweede nota van wijziging - 34555-7

Besluit: Betrokken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.Stukken/brieven (als eerste) ondertekend door de minister van Financiën

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 20 september 2016. Aanpassingen in de financiering van de monumentenzorg - 32156-74

Besluit: Reeds betrokken bij de verdere behandeling van het pakket Belastingplan 2017.
Besluit: Desgewenst betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel Wet fiscale maatregelen rijksmonumenten en scholing (34556).

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 10 oktober 2016. Toekomst stimulering scholing en onderhoud monumenten - 32156-75

Besluit: Reeds betrokken bij de verdere behandeling van het pakket Belastingplan 2017.
Besluit: Desgewenst betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel Wet fiscale maatregelen rijksmonumenten en scholing (34556).

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 14 november 2016. Reactie op meerdere verzoeken verband houdend met het wetsvoorstel Wet fiscale maatregelen rijksmonumenten en scholing - 34556-11

Besluit: Reeds betrokken bij de verdere behandeling van het pakket Belastingplan 2017.
Besluit: Desgewenst betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel Wet fiscale maatregelen rijksmonumenten en scholing (34556).

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 17 november 2016. Overzicht moties en amendementen pakket Belastingplan 2017 - 34552-71

Besluit: Reeds betrokken bij de verdere behandeling van het pakket Belastingplan 2017.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 4 november 2016. Reactie op motie Grashoff en Groot over aanscherping substance-eisen voor vennootschappen (Kamerstuk 34 550, nr. 43) - 25087-136

Besluit: Reeds betrokken bij de verdere behandeling van het pakket Belastingplan 2017.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 16 november 2016. Schriftelijke antwoorden op vragen, gesteld in de eerste termijn, over het pakket Belastingplan 2017 - 34552-69

Besluit: Reeds betrokken bij de verdere behandeling van het pakket Belastingplan 2017.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M.

Besluit: Reeds betrokken bij de verdere behandeling van het pakket Belastingplan 2017.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 10 november 2016. Schriftelijke antwoorden op vragen die zijn gesteld tijdens het wetgevingsoverleg van 7 november 2016 over het pakket Belastingplan 2017 en oordeel over ingediende amendementen - 34552-38

Besluit: Reeds betrokken bij de verdere behandeling van het pakket Belastingplan 2017.

Zaak: Nota van wijziging - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 10 november 2016. Vierde nota van wijziging - 34552-37

Besluit: Betrokken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Nota van wijziging - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 10 november 2016. Nota van wijziging - 34555-6

Besluit: Betrokken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.