Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 14 september 2016

Gepubliceerd: 15 september 2016
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Financiën
Activiteitnummer: 2016A0226922
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=afa11932-8ce1-4bf9-aa77-3970c6989607&title=Besluitenlijst%20Financi%C3%ABn%20-%2014%20september%202016%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 22112, 22112, 22112, 22112, 21501, 21501, 21501, 21501, 22112, 21109, 21501, 21501, 21501, 31490, 32802, 31865, 31865, 26643, 24515, 31511, 33199, 32861, 34124, 31271, 33199, 28286, 32772, 34124, 31980, 23530, 28165, 34409, 34409, 34302, 34302, 31311, 31311, 31311, 33964, 31311, 33957, 33957, 28165, 34387, 34387, 28165, 29507, 31935, 31935, 32545, 32013, 33532, 33957, 25422, 27863, 32648, 32013, 32013, 34198, 34198, 32545, 34426, 34426, 34480, 34323

Inhoud


Voorstel Aukje de Vries (VVD) voor een rondetafelgesprek over het tegengaan van terrorismefinanciering

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, A. (Aukje) de Vries (VVD) - 14 september 2016. Voorstel Aukje de Vries (VVD) voor een rondetafelgesprek over het tegengaan van terrorismefinanciering - 2016Z16622

Besluit: Besloten wordt tot het organiseren van een rondetafelgesprek over het tegengaan van terrorismefinanciering. Het conceptvoorstel van mevrouw De Vries (VVD) voor de opzet van het rondetafelgesprek wordt toegestuurd aan de commissie en geagendeerd voor de volgende procedurevergadering.
Besluit: Bij het Ministerie van Financiën wordt geïnformeerd wanneer naar verwachting het implementatiewetsvoorstel bij de Tweede Kamer wordt ingediend.

Fiches

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 9 september 2016. Fiche: Wijziging richtlijn administratieve samenwerking op het gebied van belastingen - 22112-2200

Besluit: Agenderen voor het gecombineerde algemeen overleg IMF-Eurogroep/Ecofinraad dat is gepland op donderdag 29 september 2016.
Noot: De voorgestelde herziening van deze richtlijn beoogt te waarborgen dat belastingautoriteiten toegang krijgen tot de gegevens die worden verzameld en geregistreerd op grond van de vierde anti-witwasrichtlijn, ter bestrijding van belastingontduiking en –fraude. Het kabinet steunt het voorstel van de Europese Commissie, dat zij als een Europese minimumstandaard beschouwt. Naar aanleiding van het voorstel is aanpassing van Nederlandse wetgeving nodig, onder meer om de toegang tot het nog op te zetten UBO-register en bankrekeningregister mogelijk te maken. De Raad beslist met unanimiteit bij dit voorstel, het EP wordt geraadpleegd maar heeft geen medebeslissingsrecht.

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 9 september 2016. Fiche: Wijziging vierde anti-witwasrichtlijn en de richtlijn vennootschapsrecht - 22112-2199

Besluit: Agenderen voor het gecombineerde algemeen overleg IMF-Eurogroep/Ecofinraad dat is gepland op donderdag 29 september 2016.
Noot: Met dit voorstel wordt beoogd bestaande EU-regelgeving aan te passen, met als doel:- het tegengaan van terrorismefinanciering- de regelgeving in overeenstemming te brengen met internationale ontwikkelingen en normen- grensoverschrijdend misbruik van fiscale constructies beter te voorkomen (reactie op Panama Papers)20

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 9 september 2016. Fiche: Mededeling over roadmap Commissie voorstellen naar aanleiding van de Panama Papers - 22112-2198

Besluit: Agenderen voor het gecombineerde algemeen overleg IMF-Eurogroep/Ecofinraad dat is gepland op donderdag 29 september 2016.
Noot: De mededeling kondigt voorstellen aan om 'Panama Papers-achtige structuren' beter aan te pakken. De Commissie benoemt in haar mededeling de volgende maatregelen:1. Wijzigingen van de vierde antiwitwasrichtlijn en de administratieve samenwerkingsrichtlijn ter bevordering van de transparantie over uiteindelijke belanghebbenden,2. Automatische uitwisseling van gegevens over uiteindelijke belanghebbenden,3. Verbetering van toezicht op (financiële) tussenpersonen en adviseurs die agressieve fiscale planning mogelijk maken,4. Het opstellen van een lijst van non-coöperatieve jurisdicties ter bevordering van strengere, wereldwijd geldende normen inzake goed fiscaal bestuur, en5. Verbeterde bescherming klokkenluiders.De voorstellen worden nader uitgewerkt in separate (wets-)voorstellen die behandeld worden in afzonderlijke BNC-fiches; zie ook de andere fiches op deze lijst.

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 2 september 2016. Fiche: Verordening Europese durfkapitaalfondsen en sociaalondernemerschapsfondsen - 22112-2196

Besluit: Agenderen voor het gecombineerde algemeen overleg IMF-Eurogroep/Ecofinraad dat is gepland op donderdag 29 september 2016.
Noot: In 2013 introduceerden de European Venture Capital en de European Social Entrepreneurship Funds (EuVECA en de EuSEF)-verordening een label voor fondsen die beleggen in durfkapitaal (innoverende mkb-ondernemingen) of in ondernemingen met een positief sociaal effect. De fondsen kunnen grensoverschrijdend worden aangeboden. Naar aanleiding van een evaluatie stelt de Europese Commissie een aantal wijzigingen in de verordening voor, om deze fondsen aantrekkelijker te maken. Het kabinet staat in essentie positief ten opzichte van het voorstel.

Geannoteerde agenda t.b.v. de Eurogroep en Ecofinraad van 9 en 10 september 2016 te Bratislava

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 1 september 2016. Geannoteerde agenda t.b.v. de Eurogroep en Ecofinraad van 9 en 10 september 2016 te Bratislava - 21501-07-1392

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.19
Noot: Deze brief was geagendeerd voor het algemeen overleg (AO) Eurogroep/Ecofinraad dat was gepland op 8 september 2016. Door middel van een e-mailprocedure is op 7 september 2016 besloten dit AO te annuleren.

Evaluatie IMF betrokkenheid bij eurocrisis

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 29 augustus 2016. Evaluatie IMF betrokkenheid bij eurocrisis - 21501-07-1391

Besluit: Agenderen voor het gecombineerde algemeen overleg IMF-Eurogroep/Ecofinraad dat is gepland op donderdag 29 september 2016.

Verslag van de Eurogroep en Ecofinraad van 11 en 12 juli 2016 te Brussel

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 16 augustus 2016. Verslag van de Eurogroep en Ecofinraad van 11 en 12 juli 2016 te Brussel - 21501-07-1389

Besluit: Agenderen voor het gecombineerde algemeen overleg IMF-Eurogroep/Ecofinraad dat is gepland op donderdag 29 september 2016.
Noot: Deze brief was geagendeerd voor het algemeen overleg (AO) Eurogroep/Ecofinraad dat was gepland op 8 september 2016. Door middel van een e-mailprocedure is op 7 september 2016 besloten dit AO te annuleren.

Lijst met nieuwe EU-voorstellen (FIN) week 26 t/m 35, 2016

Zaak: Lijst met EU-voorstellen - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 6 september 2016. Lijst met nieuwe EU-voorstellen (FIN) week 26 t/m 35, 2016 - 2016Z15969

Besluit: Besluiten conform de behandelvoorstellen in de lijst (zie ook de noot).
Besluit: BNC-fiche afwachten2.Verordening COM (2016) 0461. Dit voorstel bevat enkele wijzigingen van een bestaande verordening betreffende Europese durfkapitaalfondsen en Europese sociaalondernemerschapsfondsen.
Besluit: Vka; BNC-fiche is inmiddels ontvangen (22112, nr. 2196; zie hieronder op de agenda)3.Mededeling COM (2016) 0486. Deze mededeling beschrijft de resultaten van de mechanismen (preventief en correctief) ter bestrijding van illegale en onrechtmatige uitgaven binnen de EU-begroting.
Besluit: Vka4.Verordening COM (2016) 0477. Dit voorstel bevat enkele wijzigingen van een bestaande verordening tot vaststelling van het douanewetboek van de Unie wat betreft goederen die het douanegebied van de Unie tijdelijk over zee of door de lucht hebben verlaten.
Besluit: BNC-fiche afwachten5.Openbare Raadpleging (2016) i.v.m. verlaagde btw-tarieven voor elektronisch geleverde publicaties.
Besluit: Indien het Ministerie van Financiën zal deelnemen aan de raadpleging, ontvangt uw commissie een afschrift van de reactie die zal worden behandeld op de eerstvolgende procedurevergadering.6.Openbare Raadpleging (2016) Kapitaalmarktunie: maatregelen met het oog op een Europees kader voor particuliere pensioenen.
Besluit: Indien het Ministerie van Financiën zal deelnemen aan de raadpleging, ontvangt uw commissie een afschrift van de reactie die zal worden behandeld op de eerstvolgende procedurevergadering. 7.Openbare Raadpleging (2016) Herziening van het macroprudentieel kader
Besluit: Indien het Ministerie van Financiën zal deelnemen aan de raadpleging, ontvangt uw commissie een afschrift van de reactie die zal worden behandeld op de eerstvolgende procedurevergadering.
Noot: In de bijlage vindt u de lijst met nieuwe voorstellen inclusief een korte beschrijving en behandelvoorstel. Samenvattend: 1.Verordening COM (2016) 0418. Dit voorstel bevat enkele wijzigingen van een bestaande verordening inzake financieel beheer voor bepaalde lidstaten die ernstige moeilijkheden ondervinden of dreigen te ondervinden op het gebied van financiële stabiliteit.

Buitensporigtekortprocedure Spanje en Portugal

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 1 augustus 2016. Buitensporigtekortprocedure Spanje en Portugal - 21501-07-1388

Besluit: Agenderen voor het gecombineerde algemeen overleg IMF-Eurogroep/Ecofinraad dat is gepland op donderdag 29 september 2016.
Noot: •De Ecofinraad van 12 juli heeft formeel 'ineffectieve actie' vastgesteld m.b.t. de buitensporige begrotingstekorten van Spanje en Portugal. De Europese Commissie heeft op 27 juli jl. voorstellen gedaan voor de vervolgstappen, waaronder uitstel om de tekorten te beëindigen en opheffing van de boetes die volgens de procecure van toepassing zouden zijn. Dit is in lijn met de regels uit het Stabiliteits- en Groeipact (SGP). Het kabinet schrijft dat zij graag steviger maatregelen had gezien, en daarom het pakket aan voorstellen van de Commissie niet zal steunen. Binnen de eurozone is echter geen gekwalificeerde meerderheid om de voorstellen van de Commissie te blokkeren of aan te passen. Op basis van het begrotingspact (VSCB) is hiermee de verplichting op Nederland van toepassing om de nu voorliggende Commissievoorstellen te steunen.•Deze brief was geagendeerd voor het algemeen overleg (AO) Eurogroep/Ecofinraad dat was gepland op 8 september 2016. Door middel van een e-mailprocedure is op 7 september 2016 besloten dit AO te annuleren.

Fiche: Verordening ondersteuning consumentenorganisaties m.b.t. financiële diensten

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 27 juli 2016. Fiche: Verordening ondersteuning consumentenorganisaties m.b.t. financiële diensten - 22112-2181

Besluit: Agenderen voor het gecombineerde algemeen overleg IMF-Eurogroep/Ecofinraad dat is gepland op donderdag 29 september 2016.
Noot: De Nederlandse regering geeft een positief oordeel met betrekking tot de proportionaliteit en subsidiariteit van dit voorstel voor financiering van twee organisaties die de consumentenbelangen behartigen m.b.t. de financiële sector. De consequenties voor de EU-begroting bedragen maximaal € 1,5 miljoen per jaar voor de twee organisaties samen in de periode van 2017–2020, te dekken binnen het budget van DG FISMA (DG Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union). Ook staat de regering positief ten opzichte van de rechtsgrondslag (een verordening met een rechtstreekse, bindende werking in alle EU-lidstaten). De datum van inwerkingtreding is 1 januari 2017,

Uitnodiging Europees Parlement, namens de commissie voor de begrotingscontrole (CONT), voor interparlementaire commissievergadering "Towards better spending in shared management: a more cooperative model of parliamentary scrutiny" d.d. 8 november 2016.

Zaak: Brief derden - Europees Parlement te Brussels - 15 juli 2016. Uitnodiging Europees Parlement, namens commissie CONT, voor interparlementaire commissievergadering "Towards better spending in shared management: a more cooperative model of parliamentary scrutiny" d.d. 8 november 2016 - 2016Z14945

Besluit: Deelname inventariseren.
Noot: Het betreft een uitnodiging voor een interparlementaire commissievergadering over parlementaire controle op fondsen in gedeeld beheer op dinsdagmiddag 8 november 2016 van 15.00-18.30u. Per parlement kunnen maximaal vier personen deelnemen (voor Nederland dus twee leden per Kamer). De commissie Financiën heeft het voortouw bij deze activiteit, de commissie Europese Zaken is volgcommissie.

Stand van zaken implementatie richtlijnen in tweede kwartaal 2016 (onderdeel Financiën)

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 15 juli 2016. Stand van zaken implementatie richtlijnen in tweede kwartaal 2016 - 21109-22516

Besluit: Ter informatie.
Noot: Op het terrein van Financiën betreft het twee richtlijnen:1.Richtlijn 2014/17/EU van het Europees parlement en de Raad van 4 februari 2014 inzake kredietovereenkomsten voor consumenten met betrekking tot voor bewoning bestemde onroerende goederen en tot wijziging van de Richtlijnen 2008/48/EG en 2013/36/EU en Verordening (EU) nr. 1093/2010; uiterste implementatiedatum 21 maart 2016. De implementatiewetgeving is op 15 juli in werking getreden. Reden van de vertraagde implementatie is volgens de minister onder meer de samenloop met andere omvangrijke(re) implementatietrajecten die veel capaciteit vergen c.q. hebben gevergd. 2.Richtlijn 2014/56/EU van het Europees parlement en de Raad van 16 april 2014 tot wijziging van Richtlijn 2006/43/EG betreffende de wettelijke controles van jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen); uiterste implementatiedatum 17 juni 2016. Het implementatieproces van de betreffende Europese wetgeving heeft volgens de minister veel tijd in beslag genomen. Er moest diepgaand worden bekeken hoe regels van de richtlijn en de verordening zich verhouden tot het huidige nationale toezichtstelsel, dat, zo schrijft de minister, in vergelijking met andere EU-lidstaten thans al ver ontwikkeld is. Het wetsvoorstel is op 28 juni jl. aangenomen door de Tweede Kamer (34 469). De implementatie zal naar verwachting dit najaar worden voltooid.

EU-begroting 2017

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 19 augustus 2016. Raadscompromis EU-begroting 2017 - 21501-03-98

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: •Op 18 juli jl. hebben de EU-lidstaten een compromis bereikt over de positie van de Raad ten aanzien van de EU-begroting van 2017. De begrotingsraad die gepland stond op 22 juli is om deze reden vervangen door een schriftelijke procedure. Lidstaten kunnen tot maandag 12 september doorgeven of zij het compromis steunen.•De minister van Financiën schrijft in deze brief dat het bereikte compromis voldoende in lijn is met de Nederlandse uitgangspunten voor de onderhandelingen (zie brief d.d. 6 juli). Nederland is derhalve van plan om in te stemmen met het Raadscompromis.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 6 juli 2016. Voorstel voor de EU-begroting van 2017 - 21501-03-97

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: •In de brief wordt nader ingegaan op het Commissievoorstel voor de EU-begroting van 2017, de technische aanpassing van het MFK en mid-term-review MFK in 2016 en de derde aanvullende begroting voor 2016.• De brief vervangt de gebruikelijke geannoteerde agenda die aan een Raad voorafgaat, alsook het gebruikelijke BNC-fiche over de voorstellen.

Geannoteerde agenda t.b.v. de Eurogroep en Ecofinraad van 11 en 12 juli 2016 te Brussel

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 4 juli 2016. Geannoteerde agenda t.b.v. de Eurogroep en Ecofinraad van 11 en 12 juli 2016 te Brussel - 21501-07-1387

Besluit: Reeds betrokken bij het algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad d.d. 7 juli 2016.

Artikel 13-conferentie; 16-18 oktober 2016 te Bratislava

Zaak: Brief derden - Parlement van Slowakije te Bratislava - 30 augustus 2016. Conceptprogramma Parlement van Slowakije voor interparlementaire artikel 13 conferentie over stabiliteit, economische coördinatie en governance in de Europese Unie d.d. 16-18 oktober 2016 - 2016Z15699

Besluit: Conform het roulatiesysteem zal worden gesondeerd bij de betrokken Kamerleden of zij aan deze conferentie kunnen deelnemen. Mocht dit niet het geval zijn, dan heeft het lid Van Vliet aangegeven eventueel beschikbaar te zijn.
Noot: •De conferentie vloeit voort uit het Verdrag inzake stabiliteit, economische

Voortgang verbetering kwaliteitsbeheersing Auditdienst Rijk

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 29 augustus 2016. Voortgang verbetering kwaliteitsbeheersing Auditdienst Rijk - 31490-214

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Overzicht titels uitgebrachte rapporten de Auditdienst Rijk (ADR) eerste halfjaar 2016

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 18 augustus 2016. Overzicht titels uitgebrachte rapporten de Auditdienst Rijk (ADR) eerste halfjaar 2016 - 32802-29

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: In reactie op het verzoek van de leden Ronnes en Omtzigt heeft de minister van Financiën toegezegd voortaan elk halfjaar een overzicht aan de Kamer te sturen met de titels van door de ADR uitgebrachte rapporten. De rapporten zelf zijn te vinden op de departementale pagina's van www.rijksoverheid.nl.

Publicatie "Inzicht in publiek geld; Uitnodiging tot bezinning op de publieke verantwoording"

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 13 juli 2016. Publicatie "Inzicht in publiek geld; Uitnodiging tot bezinning op de publieke verantwoording" - 31865-86

Besluit: Agenderen voor het komende periodiek overleg met de Algemene Rekenkamer dinsdag 25 oktober 2016 tussen 17.00 tot 18.30 uur.

Rapport Europese Rekenkamer "Uitvoering van de EU-begroting via financieringsinstrumenten - lessen die uit de programmeringsperiode 2007-2013 moeten worden getrokken"

Zaak: Brief derden - Europese Rekenkamer (ERK) te Luxembourg - 7 juli 2016. Aanbieding rapport "Uitvoering van de EU-begroting via financieringsinstrumenten - lessen die uit de programmeringsperiode 2007-2013 moeten worden getrokken" van ERK - 2016Z14789

Besluit: Desgewenst betrekken bij openbare technische briefing over het jaarverslag van de Europese Rekenkamer 2015 d.d. 13 oktober 2016.
Besluit: Na de technische briefing over het jaarverslag van de Europese Rekenkamer 2015 d.d. 13 oktober 2016 het rapport opnieuw voor de procedurevergadering agenderen.

Aanbod Europese Rekenkamer om een technische briefing te verzorgen over het Jaarverslag 2015

Zaak: Brief derden - Europese Rekenkamer (ERK) te Luxembourg - 7 september 2016. Voorstel ERK voor openbare briefing over jaarverslag 2015 d.d. 13 oktober 2016 - 2016Z16113

Besluit: Ingaan op het aanbod van de Europese Rekenkamer om op donderdag 13 oktober tussen 15.00 en 16.00 uur een openbare technische briefing te verzorgen over het Jaarverslag over 2015 dat op die dag verschijnt.

Adviesaanvraag Adviescommissie Verslaggevingsstelsel rijksoverheid

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 6 juli 2016. Adviesaanvraag Adviescommissie Verslaggevingsstelsel rijksoverheid - 31865-85

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: De Ministerraad en de president van de Algemene Rekenkamer hebben de Adviescommissie Verslaggevingsstelsel rijksoverheid verzocht om begin 2017 een advies uit te brengen over de voor- en nadelen van toevoeging van meer baten-lasteninformatie aan de huidige wijze van begroten en verantwoorden. Het advies van de commissie dient ter ondersteuning van het volgende kabinet in het maken van een goede afweging ter zake.

Recent van de Europese Rekenkamer ontvangen brieven/verslagen/rapporten en reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën

Zaak: Brief derden - Europese Rekenkamer (ERK) te Luxembourg - 23 augustus 2016. Aanbieding rapport "Het certificeringssysteem van de EU voor duurzame biobrandstoffen" van ERK - 2016Z15497

Besluit: Ter informatie.
Besluit: De commissie gaat niet in op het aanbod van de Europese
Noot:

Zaak: Brief derden - Europese Rekenkamer (ERK) te Luxembourg - 14 juli 2016. Aanbieding rapport "De EU-instellingen kunnen meer doen om de toegang tot hun overheidsopdrachten te vergemakkelijken" van ERK - 2016Z14940

Besluit: Ter informatie.
Noot:

Recent van de Algemene Rekenkamer ontvangen brieven/rapporten en reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 8 september 2016. Rapport Vernieuwing stelsel voor digitale identificatie en authenticatie (eID-stelsel) - 26643-421

Besluit: Ter informatie.
Noot:

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 30 juni 2016. Publicatie "Aanpak problematische schulden" - 24515-358

Besluit: Ter informatie.
Besluit: Desgewenst betrekken bij het algemeen overleg over armoede- en schuldenbeleid op 6 juli 2016.
Noot:

Recent ontvangen (plannen van aanpak van) beleidsdoorlichtingen en interdepartementale beleidsonderzoeken (IBO's) met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 8 september 2016. Opzet en vraagstelling beleidsdoorlichting artikel 12 (tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten) - 31511-22

Besluit: Ter informatie.
Noot:

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 6 september 2016. Aankondiging beleidsdoorlichting jeugdsancties 2010-2015 - 33199-15

Besluit: Ter informatie.
Noot:

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma - 24 augustus 2016. Toelichting op de onderzoeksopzet beleidsdoorlichting beleidsartikel 17 Luchtvaart - 32861-18

Besluit: Ter informatie.
Besluit: De commissie wil bij de beleidsdoorlichting Luchtvaart graag aandacht vragen voor de volgende onderwerpen en beleidsdoelen: de Actieagenda Schiphol, gelijk speelveld in de luchtvaart, de uitbreiding van Lelystad Airport, het state safety program en veiligheidsstudie rondom Schiphol. •
Besluit: De commissie wenst vooraf een toelichting op de verwachte hiaten en concrete beperkingen voor het vaststellen van de doeltreffendheid en doelmatigheid van de verschillende beleidsonderdelen en de wijze waarop hiermee zal worden omgegaan.
Noot:

Zaak: Brief regering - minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen - 18 augustus 2016. Aanpassing planning beleidsdoorlichtingen - 34124-8

Besluit: Ter informatie.
Besluit: Toevoegen aan agenda schriftelijk overleg d.d. 22 september a.s. (zie agendapunt 8 (pv BuHa-OS)).
Noot:

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 26 juli 2016. Aanpassing planning beleidsdoorlichtingen - 31271-24

Besluit: Ter informatie.
Besluit: Voor kennisgeving aannemen.
Noot:

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 11 juli 2016. Kabinetsreactie beleidsdoorlichting Rechtspraak - 33199-14

Besluit: Ter informatie.
Noot:

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 7 juli 2016. Beleidsdoorlichting en evaluatie beleid hondenhandel - 28286-88311

Besluit: Ter informatie.
Noot:

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 5 juli 2016. Kabinetsreactie op de beleidsdoorlichting ‘Bevordering werking van het stelsel’ begrotingsartikel 2.3 - 32772-12

Besluit: Ter informatie.
Noot:

Zaak: Brief regering - minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen - 4 juli 2016. Opzet en vraagstelling beleidsdoorlichting Waterbeheer - 34124-7

Besluit: Ter informatie.
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op donderdag 22 september a.s. te 16.00 uur.
Noot:

Reikwijdte van artikel 30 van de Wet op de parlementaire enquête 2008 (Wpe 2008) en jurisprudentie die daarop betrekking heeft

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, S.A. Blok - 18 augustus 2016. Reikwijdte van artikel 30 van de Wet op de parlementaire enquête 2008 (Wpe 2008) en jurisprudentie die daarop betrekking heeft - 31980-84

Besluit: Aanhouden tot de Hoge Raad uitspraak heeft gedaan in het cassatieberoep tegen het arrest van Hof Amsterdam van 29 juni 2014 (ECLI:NL:GHAMS:2014:3005) inzake de bewijsuitsluitingsregel van artikel 30 Wpe 2008.
Noot: De uitspraak van de Hoge Raad wordt verwacht op 14 oktober 2016.

Verdragen in voorbereiding met als peildatum 30 juni 2016 (onderdeel Financiën)

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 4 juli 2016. Kabinetsnotitie inzake de huidige goedkeuringspraktijk van verdragen - 34158-(R2048)-12

Besluit: Ter informatie.
Noot: In het plenaire debat over het initatiefvoorstel Taverne is het kabinet gevraagd om een kabinetsnotitie waarin de huidige goedkeuringspraktijk van verdragen wordt beschreven en wordt aangegeven op grond van welke criteria een verdrag ter stilzwijgende of uitdrukkelijke goedkeuring aan het parlement wordt voorgelegd.

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 5 juli 2016. Verdragen in voorbereiding met als peildatum 30 juni 2016 - 23530-111

Besluit: Ter informatie.
Noot: •De eerste bijlage ("Overzicht van ontwerp-verdragen (verdragen in voorbereiding) Peildatum 30 juni 2016") vermeldt onder "Buitenlandse

Toezeggingen over de Common Reporting Standard (CRS) en de wederkerigheid van de informatie-uitwisseling onder de Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 6 september 2016. Toezeggingen over de Common Reporting Standard (CRS) en de wederkerigheid van de informatie-uitwisseling onder de Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) - 34371-(R2066)-8

Besluit: De inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg is vastgesteld op donderdag 6 oktober 2016 te 14.00 uur.Stukken/brieven (als eerste) ondertekend door een andere bewindspersoon

Reactie op verzoek om hulp bij vinden van oplossing voor belastingschuld en beslaglegging op leefgeld door Belastingdienst

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 5 september 2016. Reactie op verzoek om hulp bij vinden van oplossing voor belastingschuld en beslaglegging op leefgeld door Belastingdienst - 2016Z15922

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen; adressant informeren.

Position paper van de Coördinatiegroep Constructiebestrijding (CCB) ten behoeve van de expertmeeting met het onderwerp ‘Fiscale constructies’

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 26 augustus 2016. Position paper van de Coördinatiegroep Constructiebestrijding (CCB) ten behoeve van de expertmeeting met het onderwerp ‘Fiscale constructies’ - 2016Z15571

Besluit: Reeds betrokken bij de expertmeeting fiscale constructies d.d. 12 september 2016.

Koninklijke Nederlandse Munt: jaarcijfers 2014 en conversie vordering

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 26 augustus 2016. Koninklijke Nederlandse Munt: jaarcijfers 2014 en conversie vordering - 28165-255

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Reactie op verzoek commissie inzake vragen over meerderjarige

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 15 juli 2016. Reactie op verzoek commissie inzake vragen over meerderjarige pleegkinderen die als toeslagpartner pleegouder worden gezien door Belastingdienst - 2016Z14807

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen; adressant informeren.

Schriftelijk overleg implementatie van het Douanewetboek van de Unie

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 26 mei 2016. Implementatie van het Douanewetboek van de Unie - 34409-7

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Gerelateerde kamerstukken: 34409-7

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 13 juli 2016. Antwoorden op vragen commissie over implementatie van het Douanewetboek van de Unie - 34409-8

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Gerelateerde kamerstukken: 34409-8

Reactie op een brief derden over vakantiewoningen en BTW

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 12 juli 2016. Reactie op een brief over vakantiewoningen en BTW - 2016Z14716

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen; adressant informeren.

ANBI’s en SBBI’s

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 9 september 2016. Brief n.a.v. uitstel algemeen overleg over ANBI’s en SBBI’s - 34302-125

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.
Besluit: De commissie is teleurgesteld over het uitstel. De commissie zou graag vóór het krokusreces 2017 (tevens verkiezingsreces) met de staatssecretaris van gedachten wisselen over de ANBI’s en en SBBI’s. Besloten wordt de staatssecretaris te verzoeken om tijdig voorafgaand aan de procedurevergadering van 28 september 2016 de Kamer nader te informeren of de evaluatie, inclusief kabinetsreactie, z.s.m. na het kerstreces maar uiterlijk in de maand januari 2017 aan de Kamer zal worden toegestuurd.
Noot: •De staatssecretaris beantwoordt in deze brief een aantal vragen van de commissie Financiën over de evaluatie van ANBI’s en SBBI’s.•De staatssecretaris verwacht de Tweede Kamer niet eerder dan begin 2017 te kunnen informeren over de uitkomsten van de evaluatie van ANBI’s en SBBI’s. Een versnelling van dit evaluatieonderzoek waar de commissie om heeft gevraagd is, mede ook gelet op de complexiteit van het onderwerp, niet realistisch en kan de staatssecretaris daarom niet toezeggen.
Gerelateerde kamerstukken: 34302-12

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 8 juli 2016. Verzoek commissie stand van zaken ANBI’s en SBBI’s - 34302-123

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.
Noot: •In deze brief geeft de staatssecretaris de commissie in overweging het voorgenomen algemeen overleg van 7 september 2016 te houden zodra de evaluatie is afgerond, dan wel om dit overleg te koppelen aan de behandeling van de evaluatie door de Kamer. Het beantwoorden van de door de commissie in de brief van 3 juni 2016 gestelde vragen zal in de evaluatie expliciet worden meegenomen.•N.a.v. deze brief is op 12 juli 2016 door middel van een e-mailprocedure besloten het algemeen overleg over ANBI’s en SBBI’s dat was gepland op 7 september 2016 uit te stellen. De staatssecretaris van Financiën is verzocht om uiterlijk in de eerste week na het zomerreces (week 36) enkele vragen te beantwoorden. De brief is op 9 september 2016 aan de Kamer toegestuurd (zie hieronder).
Gerelateerde kamerstukken: 34302-12

Brief naar aanleiding van het algemeen overleg inzake btw-vraagstukken op 2 juni 2016.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 8 juli 2016.

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Reactie m.b.t. verhoogde schenkingsvrijstelling eigen woning van € 100.000 per 1 januari 2017.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 6 juli 2016. Reactie m.b.t. verhoogde schenkingsvrijstelling eigen woning van € 100.000 per 1 januari 2017 - 2016Z14032

Besluit: Desgewenst betrekken bij de behandeling van het pakket Belastingplan 2017; adressant informeren.

Schriftelijk overleg over rentederivaten in het MKB

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 5 juli 2016. Uniform herstelkader herbeoordelingen rentederivaten in het MKB - 31311-173

Besluit: Aanhouden tot de eerste procedurevergadering na het rondetafelgesprek over rentederivaten in het MKB.
Noot: Het rondetafelgesprek is gepland op dinsdag 27 september 2016. De eerste procedurevergadering na het rondetafelgesprek is woensdag 28 september 2016.Stukken/brieven (als eerste) ondertekend door de staatssecretaris van Financiën

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 29 juni 2016. Rapport extern onderzoek op AFM toetsingen van de herbeoordelingen rentederivaten door banken - 31311-172

Besluit: Aanhouden tot de eerste procedurevergadering na het rondetafelgesprek over rentederivaten in het MKB.
Noot: Het rondetafelgesprek is gepland op dinsdag 27 september 2016. De eerste procedurevergadering na het rondetafelgesprek is woensdag 28 september 2016.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 2 september 2016. Antwoorden op vragen van de commissie over rentederivaten in het MKB - 31311-175

Besluit: Aanhouden tot de eerste procedurevergadering na het rondetafelgesprek over rentederivaten in het MKB.
Noot: Het rondetafelgesprek is gepland op dinsdag 27 september 2016. De eerste procedurevergadering na het rondetafelgesprek is woensdag 28 september 2016.

Afschrift van de reactie op de Nederlandse Vereniging van Banken

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 5 september 2016. Afschrift van de reactie op de brief van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) over de gevolgen van de invoering van de Europese hypothekenrichtlijn (MCD) voor de financiering van private beleggers - 2016Z15918

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Eerste effecten Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 5 september 2016. Eerste effecten Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen - 33964-43

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: In deze brief wordt de Kamer geïnformeerd over de eerste indrukken in de praktijk met betrekking tot de Wbfo. De Wbfo wordt volgend jaar geëvalueerd; de evaluatie wordt uiterlijk 1 december 2017 aan het parlement aangeboden. In de evaluatie wordt stilgestaan bij de doeltreffendheid en effecten van de Wbfo in de praktijk en wordt tevens ingegaan op de gevolgen van de wet voor onder meer het gelijke speelveld, de concurrentiepositie van het Nederlandse bedrijfsleven en het Nederlandse vestigingsklimaat. De evaluatie zal derhalve zowel kwalitatief als kwantitatief van aard zijn en onder meer bestaan uit interviews met belanghebbenden en andere relevante partijen, en uit analyse van data op het gebied van beloningen, arbeidsmarkt en verplaatsingen.
Gerelateerde kamerstukken: 33964-43

Consultatie effectiviteit en gewenste mate van bescherming voor zzp-ers en mkb-ers bij financiële diensten en producten

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 1 september 2016. Consultatie effectiviteit en gewenste mate van bescherming voor zzp-ers en mkb-ers bij financiële diensten en producten - 31311-176

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: De minister informeert in deze brief de Kamer over een onderzoek d.m.v. een consultatie naar de effectiviteit en gewenste mate van bescherming in de Wft voor kleinzakelijke klanten van financiële dienstverlening. In het consultatiedocument worden belanghebbenden en deskundigen uitgenodigd om te reageren op vragen over de effectiviteit van de huidige bescherming, de kenmerken van zzp-ers en mkb-ers die aanleiding geven tot minder of meer bescherming, en diverse mogelijkheden om het niveau van bescherming aan te passen. Afhankelijk van de uitkomsten van de consultatie kunnen maatregelen nader overwogen worden. Aanpassing of uitbreiding van wettelijke bescherming staat echter niet op voorhand vast. De minister zal de Kamer informeren over de uitkomsten van voornoemd initiatief.

Schriftelijk overleg over de Regeling bekostiging financieel toezicht 2016

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 2 juni 2016. Regeling bekostiging financieel toezicht 2016 - 33957-23

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Gerelateerde kamerstukken: 33957-23

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 1 september 2016. Antwoorden op vragen van de commissie over de Regeling bekostiging financieel toezicht 2016 - 33957-25

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Gerelateerde kamerstukken: 33957-25

Afschrift van het antwoord op vragen van de Commissie Financiële Dienstverlening inzake het provisieverbod en het Europees Unierecht

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 29 augustus 2016. Afschrift van het antwoord op vragen van de Commissie Financiële Dienstverlening inzake het provisieverbod en het Europees Unierecht - 2016Z156186

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: In de procedurevergadering van 1 juni 2016 is besloten de minister van Financiën te verzoeken de beantwoording van de brief van CFD over te nemen. De minister stuurt nu ter informatie een kopie van zijn brief brief aan CFD aan de Tweede Kamer toe.

Stand van zaken onderzoek ACM naar overtreding van de Mededingingswet door NS

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 21 juli 2016. Stand van zaken onderzoek ACM naar overtreding van de Mededingingswet door NS - 28165-254

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.
Noot: Met deze brief informeert de minister van Financiën de Kamer over de stand van zaken van het onderzoek. De ACM heeft het feitenonderzoek inmiddels afgerond en NS gevraagd haar zienswijze hierop kenbaar te maken. De ACM beoordeelt vervolgens of en hoe de zienswijze van NS wordt meegenomen in haar uiteindelijke besluitvorming. De verwachting is dat de ACM dit jaar tot een besluit komt. De minister houdt de Kamer op de hoogte van het verdere verloop van de procedure.

Burgerinitiatief "Peuro"

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Financiën, P.J. Duisenberg (VVD) - 19 januari 2016. Voorstel van de vaste commissie voor Financiën voor het behandelen van het Burgerinitiatief "Peuro” - 34387-1

Besluit: Het burgerinitiatief "Peuro" aanmelden voor plenaire behandeling.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 13 juli 2016. Kabinetsreactie op het burgerinitiatief "Peuro" - 34387-2

Besluit: Het burgerinitiatief "Peuro" aanmelden voor plenaire behandeling.
Noot: Op 19 januari 2016 heeft de commissie Financiën aan de Kamer verslag uitgebracht over de commissiebehandeling van het burgerinitiatief "Peuro" (34387, nr. 1). Naar aanleiding van de in het verslag beschreven behandeling en besluitvorming heeft de commissie Financiën voorgesteld om het burgerinitiatief te agenderen voor een plenair debat, waarna over eventuele moties kan worden gestemd. De commissie heeft de Voorzitter verzocht het plenaire debat niet eerder te plannen dan enkele weken na ontvangst van de aan de minister van Financiën gevraagde kabinetsreactie.

Kapitaaluitbreiding TenneT

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 12 juli 2016. Kapitaaluitbreiding TenneT - 28165-2525

Besluit: De inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg is vastgesteld op maandag 19 september 2016 te 14.00 uur; de minister wordt verzocht de beantwoording nog voor de Algemene Financiële Beschouwingen aan de Kamer te doen toekomen.
Noot: De minister van Financiën is voornemens om TenneT TSO B.V. € 1.190 miljoen ter beschikking te stellen in de vorm van een agiostorting op aandelen TenneT Holding B.V., die zal worden doorgestort als agio op aandelen TenneT TSO B.V., verspreid over vier tranches. De kapitaalstorting wordt verwerkt in de Rijksbegroting 2017 en zal in het reguliere begrotingsproces aan de Kamer worden voorgelegd. De vierde en laatste tranche van de kapitaalstorting is nog niet verwerkt in de Rijksbegroting 2017. In 2019 wordt namelijk pas duidelijk of TenneT nog aanvullende middelen nodig heeft voor behoud van de kredietwaardigheid. Als dat zo is, dan is de vierde tranche onderdeel van de Rijksbegroting 2020.

Beleggingsverzekeringen

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 12 juli 2016. Beleggingsverzekeringen - 29507-141

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Beleidsdoorlichting artikel 4 Internationale Financiële Betrekkingen

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 1 april 2016. Beleidsdoorlichting art. 4 Internationale Financiële Betrekkingen - 31935-29

Besluit: Desgewenst betrekken bij de algemene financiële beschouwingen (AFB) resp. de begrotingsbehandeling Financiën/Nationale Schuld.

Zaak: Brief regering - voorzitter van de vaste commissie voor Financiën, P.J. Duisenberg (VVD) - 12 juli 2016. Antwoorden op vragen van de commissie over de beleidsdoorlichting artikel 4: Internationale Financiële Betrekkingen - 31935-30

Besluit: Desgewenst betrekken bij de algemene financiële beschouwingen (AFB) resp. de begrotingsbehandeling Financiën/Nationale Schuld.

Wetgevingsbrief op het terrein van de financiële markten

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 12 juli 2016. Wetgevingsbrief op het terrein van de financiële markten - 32545-55

Besluit: Desgewenst betrekken bij de algemene financiële beschouwingen (AFB) resp. de begrotingsbehandeling Financiën/Nationale Schuld.

Uitvoering moties en toezegging inzake bijzonder beheer

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 11 juli 2016. Uitvoering moties en toezegging inzake bijzonder beheer - 32013-134

Besluit: De inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg is vastgesteld op donderdag 6 oktober 2016 te 14.00 uur.
Noot: Handreiking bijzonder beheer op de website van de NVB: https://www.nvb.nl/publicaties-standpunten/publicaties/4352/bijzonder-beheer-handreiking.html.
Gerelateerde kamerstukken: 32013-13

Uitoefenen overtoewijzingsoptie ASR

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 11 juli 2016. Uitoefenen overtoewijzingsoptie ASR - 33532-62

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Kostenkaders DNB en de AFM 2017-2020

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 8 juli 2016. Kostenkaders DNB en de AFM 2017-2020 - 33957-24

Besluit: De inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg is vastgesteld op donderdag 6 oktober 2016 te 14.00 uur.
Gerelateerde kamerstukken: 33957-24

Aangehouden brief met informatie over de financiering van de eindberging van radioactief afval (COVRA)

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 17 maart 2016. Informatie over de financiering van de eindberging van radioactief afval (COVRA) - 25422-142

Besluit: Ter informatie.
Noot: In de procedurevergadering van de commissie Financiën van 30 maart 2016 is besloten deze brief van de ministers van Financiën en van I&M aan te houden tot na ontvangst van in de brief toegezegde nadere informatie. De nadere informatie is door beide bewindslieden aan de Kamer toegestuurd op 7 juli 2016 (zie 25422, nr. 153; voortouw commissie I&M). De aangehouden brief is overgedragen aan de commissie I&M opdat de brief in samenhang met andere stukken kan worden behandeld in een algemeen overleg nucleaire veiligheid.

Vereenvoudigen van overstappen naar een andere bank

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 7 juli 2016. Vereenvoudigen van overstappen naar een andere bank - 27863-67

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op donderdag 13 oktober 2016 te 14.00 uur.

Tussenrapportage Externe evaluatie toetsingsproces DNB en de AFM

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 6 juli 2016. Tussenrapportage Externe evaluatie toetsingsproces DNB en de AFM - 32648-13

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Schriftelijk overleg reactie op DNB-studie 'Tijd voor Transitie'

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 20 april 2016. Reactie op DNB-studie 'Tijd voor Transitie' - 32013-129

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 5 juli 2016. Antwoorden op vragen van de commissie over de reactie op de DNB-studie 'Tijd voor Transitie' - 32013-133

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Gerelateerde kamerstukken: 32013-13

Schriftelijk overleg over vrijstellingsregeling voor de telecomsector met betrekking tot de Wft

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 13 april 2016. Reactie op de motie van het lid Aukje de Vries over een vrijstellingsregeling voor de telecomsector met betrekking tot de Wft - 34198-17

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Gerelateerde kamerstukken: 34198-17

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 4 juli 2016. Antwoorden op vragen van de commissie over een vrijstellingsregeling voor de telecomsector met betrekking tot de Wft - 34198-18

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Gerelateerde kamerstukken: 34198-18

Diplomaplicht in relatie tot algemeen pensioenfonds, analyse vakbekwaamheidbouwwerk en volmacht

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 29 juni 2016. Diplomaplicht in relatie tot algemeen pensioenfonds, analyse vakbekwaamheidbouwwerk en volmacht - 32545-54

Besluit: De inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg is vastgesteld op woensdag 28 september 2016 te 14.00 uur.
Noot: •In deze brief informeert de minister van Financiën de Kamer over het onder de Wft-diplomaplicht brengen van het adviseren over een algemeen pensioenfonds en het vrijwillig aansluiten bij een bedrijfstakpensioenfonds, de toekomstgerichte analyse van het vakbekwaamheidsbouwwerk en het besluit om geen volmachtmodule in het vakbekwaamheidsbouwwerk op te nemen.•De uitbreiding van de diplomaplicht zal worden meegenomen in het Wijzigingsbesluit financiële markten 2017 dat deze zomer is geconsulteerd. Het voornemen is om de wijziging op 1 juli 2017 in werking te laten treden.•Aangehouden in de procedurevergadering van 6 juli 2016.3

Brief aan de voorzitter van de vaste commissie voor Financiën over de behandeling van de begrotingen 2017

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Financiën, P.J. Duisenberg (VVD) - 6 september 2016. Brief aan de voorzitter van de vaste commissie voor Financiën over de behandeling van de begrotingen 2017 - 2016Z15962

Besluit: Begrotingsbehandeling volgens het gebruikelijke model: (1) schriftelijke vragenronde (feitelijke vragen) over de Miljoenennota 2017 c.a. (2) gezamenlijke plenaire behandeling van de stukken (Miljoenennota, MEV, begroting Financiën/Nationale Schuld) tijdens de algemene financiële beschouwingen (AFB); (3) verder geen inzet van andere instrumenten (zoals begrotingsonderzoek, rapporteur, begrotingsoverleg, wetgevingsoverleg, e.d.).
Besluit: Inbrengdatum feitelijke vragen vaststellen op maandag 26 september 2016 te 14.00 uur.
Noot: Bovenstaand voorstel is overeenkomstig de gebruikelijke wijze van behandeling door de commissie Financiën c.q. de Kamer. Voor de inzet van andere instrumenten is onvoldoende tijd beschikbaar.
Noot: •De algemene financiële beschouwingen (AFB) i.c.m. de begrotingsbehandeling Financiën zijn gepland in vergaderweek 40 (4, 5, 6 oktober). Uitgaande van die planning wordt u voorgesteld de inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen over de op Prinsjesdag te ontvangen stukken (Miljoenennota, MEV, begroting Financiën/Nationale Schuld) vast te stellen op maandag 26 september 2016 te 14.00 uur. De minister van Financiën wordt verzocht zijn antwoorden uiterlijk op vrijdag 30 september 2016 aan de Tweede Kamer toe te sturen.•Het Bureau Onderzoek en Rijksuitgaven (BOR) stelt als te doen gebruikelijk een notitie op over de Miljoenennota c.a.. De BOR-notitie wordt u uiterlijk op vrijdag 23 september 2016 toegestuurd.

Wet uitwisseling inlichtingen over rulings

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 5 september 2016. Wijziging van de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen in verband met de automatische uitwisseling van inlichtingen over grensoverschrijdende rulings en verrekenprijsafspraken (Wet uitwisseling inlichtingen over rulings) - 34527

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 29 september 2016 te 14.00 uur.2
Besluit: Bij tijdige toezending van de nota naar aanleiding van het verslag wordt de verdere behandeling van het wetsvoorstel gekoppeld aan de behandeling van het pakket Belastingplan 2017.
Noot: •De beoogde inwerkingtredingsdatum van het wetsvoorstel is 1 januari 2017.•De Afdeling advisering van de Raad van State heeft een blanco advies uitgebracht.

Nota n.a.v verslag en nota van wijziging Comptabiliteitswet 2016

Zaak: Nota van wijziging - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 2 september 2016. Nota van wijziging - 34426-8

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Noot: Deze nota van wijziging bevat ten eerste een aantal redactionele verduidelijkingen en verbeteringen ten opzichte van het voorliggende wetsvoorstel Comptabiliteitswet 2016. Ten tweede wordt hierin geregeld dat de derde woensdag van mei – net als onder de huidige Comptabiliteitswet 2001 - het uitgangspunt is voor de jaarlijkse Verantwoordingsdag.
Gerelateerde kamerstukken: 34426-8

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 5 september 2016. Nota naar aanleiding van het verslag - 34426-7

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Noot: Op maandag 26 september 2016 is van 11.00 - 18.00 het wetgevingsoverleg gepland. Het afrondende plenaire debat is in dezelfde week gepland.
Gerelateerde kamerstukken: 34426-7

Technische fouten in de slotwet van het Ministerie van Financiën en Nationale Schuld 2015

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 31 augustus 2016. Technische fouten in de slotwet van het Ministerie van Financiën en Nationale Schuld 2015 - 34475-IX-9

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: In de slotwet van het Ministerie van Financiën over het jaar 2015 (34 475-IX) staan enkele technische fouten. De slotwet is echter inmiddels al aangenomen door de Tweede Kamer. Door middel van deze brief informeert de minister de Kamer. De technische fouten hebben betrekking op de ontvangsten op artikel 1 en 12 en de verplichtingen/uitgaven op artikel 11. In totaal gaat het om een bedrag van € 113 000.

Implementatiewet toegang basisbetaalrekening

Zaak: Wetgeving - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 30 mei 2016. Wijziging van de Wet op het financieel toezicht ter implementatie van richtlijn nr. 2014/92/EU van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende de vergelijkbaarheid van de in verband met betaalrekeningen aangerekende vergoedingen, het overstappen naar een andere betaalrekening en de toegang tot betaalrekeningen met basisfuncties (PbEU 2014, L 257) (Implementatiewet toegang basisbetaalrekening) - 34480

Besluit: Wetsvoorstel bij de plenaire griffie aanmelden als hamerstuk.

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 29 augustus 2016. Nota naar aanleiding van het verslag - 34480-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 34480-6

Stand van zaken spoedeisende wetsvoorstellen Financiën en UBO-register

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 15 augustus 2016. Stand van zaken spoedeisende wetsvoorstellen Financiën en UBO-register - 34300-IX-27

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Derde nota van wijziging Wet aanpassing fiscale eenheid

Zaak: Nota van wijziging - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 17 augustus 2016. Derde nota van wijziging - 34323-11

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 34323-11