Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 26 april 2016

Gepubliceerd: 26 april 2016
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Activiteitnummer: 2016A019168
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=b6fef086-e66d-4343-ab20-bdba20b5c607&title=Besluitenlijst%20pv%20vc%20SZW%20-%2026%20april%202016.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 29544, 26150, 24515, 33931, 32043, 32043, 29544, 29544, 34351, 29544, 34351, 32043, 26448, 26448, 29544, 29544, 29544, 29544, 31322, 34408, 34378

Inhoud


Verzoek om een vertrouwelijke technische briefing door de Inspectie SZW over inspecties in risicosectoren, zoals de hotelsector

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, P.E. (Pieter) Heerma (CDA) - 26 april 2016. Verzoek om een vertrouwelijke technische briefing door de Inspectie SZW over inspecties in risicosectoren, zoals de hotelsector - 2016Z08591

Besluit: Verzoek honoreren7

Verzoek om een algemeen overleg over arbeidsongeschiktheid te plannen voor het zomerreces in verband met de brief van de minister van SZW over Kanker en Werk, d.d. 8 april 2016 (29544-710)

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S.P.R.A. van Weyenberg (D66) - 26 april 2016. Verzoek om een algemeen overleg over arbeidsongeschiktheid te plannen voor het zomerreces in verband met de brief van de minister van SZW over Kanker en Werk, d.d. 8 april 2016 (29544-710) - 2016Z08588

Besluit: Verzoek honoreren

Aanbieding publicatie "Kansrijk arbeidsmarktbeleid", deel 2 van CPB

Zaak: Brief derden - Centraal Planbureau (CPB) te Den Haag - 22 april 2016. Aanbieding publicatie "Kansrijk arbeidsmarktbeleid", deel 2 van CPB - 2016Z08351

Besluit: Via e-mailprocedure belangstelling en beschikbaarheid inventariseren voor de briefing van het CPB
Besluit: Minister van SZW verzoeken om een reactie op de publicatie van het Centraal Planbureau 'Kansrijk arbeidsmarktbeleid deel 2'
Noot: •Minister van SZW vragen om zijn reactie toe te zenden voorafgaand aan het nog te plannen algemeen overleg over arbeidsmarktbeleidRondvraag

Verzoek om de minister van SZW een brief te vragen in reactie op het Abrona rapport van de Autoriteit Persoonsgegevens van 3 maart 2016.

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, A. Schut-Welkzijn (VVD) - 21 april 2016. Verzoek om de minister van SZW een brief te vragen in reactie op het Abrona rapport van de Autoriteit Persoonsgegevens van 3 maart 2016 - 2016Z08267

Besluit: Verzoek honoreren

Aanbieding van de zesde periodieke rapportage onder het VN-Verdrag

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 7 april 2016. Aanbieding van de zesde periodieke rapportage onder het VN-Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten - 26150-151

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: De vaste commissie voor Buitenlandse Zaken verzoekt de commissie SZW de behandeling over te nemen, aangezien de rapportage betrekking heeft op de uitvoering van dit verdrag in Nederland (m.n. op terrein van non-discriminatie, gelijke behandeling, werkomstandigheden, arbeidsrelaties, sociale zekerheid en maatschappelijke bijstand).

EU-Stafnotitie - Inbreng Interparlementaire bijeenkomst herziening detacheringsrichtlijn te Parijs op 18 mei 2016.

Zaak: Stafnotitie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 21 april 2016. EU-Stafnotitie - Inbreng Interparlementaire bijeenkomst herziening detacheringsrichtlijn te Parijs op 18 mei 2016 - 2016Z08320

Besluit: Instemmen met inzet

Aanbieding afschrift van de brief van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) over het blokkeren van leefgeldrekeningen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 13 april 2016. Aanbieding afschrift brief van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) over het blokkeren van leefgeldrekeningen - 24515-337

Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg over armoede- en schuldenbeleid op 14 april 2016. Europese aangelegenheden

Voortgang inburgering

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 20 april 2016. Voortgang inburgering - 2016Z08233

Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg over inburgering op 21 april 201

Antwoorden op vragen van de commissie over de triloogfase herziening van de IORP-richtlijn (Kamerstuk 33931, nr.11)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 22 april 2016. Antwoorden op vragen van de commissie over de triloogfase herziening van de IORP-richtlijn - 33931-12

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over pensioenonderwerpen.
Noot: •Bij de eerstkomende procedurevergadering zal een overzicht worden gegeven van de agendapunten voor het algemeen overleg pensioenonderwerpenReeds geagendeerde/behandelde stukken/brieven van de minister en de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Beantwoording vragen commissie in het kader van de voorbereiding van het plenaire debat over de effecten van de renteverlaging ECB-beleid4

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 15 april 2016. Beantwoording aanvullende vragen over de effecten van de renteverlaging ECB-beleid voor pensioenen - 32043-314

Besluit: (Desgewenst) betrekken bij het nog in te plannen plenaire debat over de vermogensrendementheffing en de renteverlaging door de ECB

Waardeoverdracht van pensioen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 14 april 2016. Waardeoverdracht van pensioen - 32043-315

Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg over pensioenonderwerpen
Noot: •Bij de eerstkomende procedurevergadering zal een overzicht worden gegeven van de agendapunten voor het algemeen overleg pensioenonderwerpen

Uitvoering van de motie van het lid Hamer over gelijke behandeling bij de arbeidsvoorwaarden voor payrollwerknemers

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 21 april 2016. Uitvoering van de motie van het lid Hamer over gelijke behandeling bij de arbeidsvoorwaarden voor payrollwerknemers - 29544-715

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over arbeidsmarktbeleid
Noot: •In de eerstkomende procedurevergadering zal een overzicht worden gegeven van de agendapunten voor het algemeen overleg arbeidsmarktbeleidStukken (als eerste) ondertekend door de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Loondoorbetaling bij ziekte

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 21 april 2016. Loondoorbetaling bij ziekte - 29544-717

Besluit: Agenderen voor een nog te plannen algemeen overleg over loondoorbetaling bij ziekte

Aanpassing Wet werk en zekerheid en indiening Tweede nota van wijziging wetsvoorstel arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 21 april 2016. Aanpassing Wet werk en zekerheid en indiening Tweede nota van wijziging inzake wetsvoorstel arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie - 34351-16

Besluit: Desgewenst betrekken bij de plenaire behandeling van de Regeling van de arbeidsvoorwaarden van gedetacheerde werknemers in verband met de implementatie van Richtlijn 2014/67/EU inzake de handhaving van de detacheringsrichtlijn en tot wijziging van de IMI-verordening over de administratieve samenwerking via het Informatiesysteem interne markt (Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (34 408) op 26 april 201

Herziening Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 21 april 2016. Herziening Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag - 29544-716

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over arbeidsmarktbeleid3
Noot: •In de eerstkomende procedurevergadering zal een overzicht worden gegeven van de agendapunten voor het algemeen overleg arbeidsmarktbeleid

Oplossingen voor knelpunten op de arbeidsmarkt

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 21 april 2016. Oplossingen voor knelpunten op de arbeidsmarkt - 34351-17

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over arbeidsmarktbeleid
Noot: •In de eerstkomende procedurevergadering zal een overzicht worden gegeven van de agendapunten voor het algemeen overleg arbeidsmarktbeleid

Verslag van een schriftelijk overleg inzake een reactie op een brief over het wegsluizen van VUT-gelden

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 19 april 2016. Antwoorden op vragen van de commissie over een reactie op een brief over het wegsluizen van VUT-gelden - 32043-316

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Uitstel integraal plan met betrekking tot herbeoordelingen

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 18 april 2016. Uitstel integraal plan met betrekking tot herbeoordelingen - 26448-564

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: •De minister geeft aan begin mei het integrale plan toe te zenden

Toezegging tijdens debat over het rapport van het CPB over langdurige werkloosheid

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 14 april 2016. Toezegging op vragen van het lid Van Weyenberg tijdens debat over het rapport van het CPB over langdurige werkloosheid - 26448-563

Besluit: Agenderen voor te zijner tijd te plannen algemeen overleg over SUWI-onderwerpen

Empirisch onderzoek naar de effecten van algemeen verbindendverklaring (avv)

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 13 april 2016. Empirisch onderzoek naar de effecten van algemeen verbindendverklaring (avv) - 29544-713

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over arbeidsmarktbeleid
Noot: •In de eerstkomende procedurevergadering zal een overzicht worden gegeven van de agendapunten voor het algemeen overleg arbeidsmarktbeleid

Reactie op motie van het lid Kerstens over bestrijden van misbruik van stages en werkervaringsplekken (Kamerstuk 34 300 XV, nr. 42)

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 12 april 2016. Reactie op motie van het lid Kerstens over bestrijden van misbruik van stages en werkervaringsplekken - 29544-712

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over arbeidsmarktbeleid.
Noot: •In de eerstkomende procedurevergadering zal een overzicht worden gegeven van de agendapunten voor het algemeen overleg arbeidsmarktbeleid2

Boegbeeld aanpak werkloosheid onder 50-plussers

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 8 april 2016. Boegbeeld aanpak werkloosheid onder 50-plussers - 29544-711

Besluit: Na ontvangst van het actieplan aanpak werkloosheid onder 50-plussers kennismakingsgesprek plannen met de heer John de Wolf
Noot: •Conform besluitvorming in de procedurevergadering van 12 april 2016;•Actieplan zal in het voorjaar aan de Kamer worden gestuurd.

Kanker en Werk

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 8 april 2016. Kanker en Werk - 29544-710

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over arbeidsongeschiktheid.
Noot: •Algemeen overleg (3 uur) plannen voor het zomerreces

Beantwoording vragen commissie over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen ivm het stellen van regels aan de opleidingseisen waaraan een beroepskracht meertalige buitenschoolse opvang voldoet (Kamerstuk 31 322, nr. 289)

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 22 april 2016. Antwoorden op vragen van de commissie over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen ivm het stellen van regels aan de opleidingseisen waaraan een beroepskracht meertalige buitenschoolse opvang voldoet - 31322-299

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.Stukken (als eerste) ondertekend door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

34408 Tweede nota van wijziging inzake de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie

Zaak: Nota van wijziging - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 21 april 2016. Tweede nota van wijziging - 34408-8

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Noot: •Wetsvoorstel is reeds aangemeld voor plenaire behandeling

Wijziging van de Wet op de ondernemingsraden en de Pensioenwet in verband met de bevoegdheden van de ondernemingsraad inzake de arbeidsvoorwaarde pensioen

Zaak: Nota van wijziging - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 20 april 2016

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 20 april 2016. Nota naar aanleiding van het verslag - 34378-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 23 december 2015. Wijziging van de Wet op de ondernemingsraden en de Pensioenwet in verband met de bevoegdheden van de ondernemingsraad inzake de arbeidsvoorwaarde pensioen - 34378

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Voorstel van wet van de leden Schouten en Pieter Heerma tot wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wet inwerkingtreding breed wettelijk moratorium)

Zaak: Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, C.J. Schouten (ChristenUnie) - 13 april 2016. Voorstel van wet van de leden Schouten en Pieter Heerma tot wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wet inwerkingtreding breed wettelijk moratorium) - 34450

Besluit: Ter informatie.
Noot: •Advies Raad van State en de reactie van de indieners daarop afwachten.