Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 20 december 2016

Gepubliceerd: 21 december 2016
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Activiteitnummer: 2016A014337
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=e755f6ff-76e4-4a9b-a839-cacad8c58e3c&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20vc%20SZW%20-%2020%20december%202016.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 29544, 21501, 32163, 32855, 27923, 22831, 31322

Inhoud


Verzoek om kabinetsreactie op SCP-rapport "Integratie in zicht? De integratie van migranten in Nederland op acht terreinen nader bekeken", gepubliceerd op 15 december 2016, voorafgaand aan het nog te plannen algemeen overleg over integratie en inburgering

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S.P.R.A. van Weyenberg (D66) - 21 december 2016. Verzoek om kabinetsreactie op SCP-rapport "Integratie in zicht? De integratie van migranten in Nederland op acht terreinen nader bekeken", gepubliceerd op 15 december 2016, voorafgaand aan het nog te plannen algemeen overleg over integratie en inburgering - 2016Z24590

Besluit: Verzoek honorerenAd-hoc besluitvormingGeen agendapunten

Aanbod Algemene Rekenkamer voor briefing over onderzoek naar UWV

Zaak: Brief derden - Algemene Rekenkamer te Den Haag - 20 december 2016. Aanbod Algemene Rekenkamer voor briefing over onderzoek naar UWV - 2016Z24552

Besluit: Belangstelling en beschikbaarheid via de e-mail inventariserenRondvraag

Aanbod Algemene Rekenkamer voor briefing over onderzoek naar beleid rond inburgering

Zaak: Brief derden - Algemene Rekenkamer te Den Haag - 19 december 2016. Aanbod Algemene Rekenkamer voor briefing over onderzoek naar beleid rond inburgering - 2016Z24340

Besluit: Belangstelling en beschikbaarheid via de e-mail inventariseren

Verzoek om spoed algemeen overleg over problematiek invalkrachten in het onderwijs met de Wet werk en zekerheid (Wwz)

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, C.J. Schouten (ChristenUnie) - 21 december 2016. Verzoek om spoed algemeen overleg over problematiek invalkrachten in het onderwijs met de Wet werk en zekerheid (Wwz) - 2016Z24567

Besluit: Na het gesprek met de Verkenner invalkrachten onderwijs op 21 december 2016 zal, eventueel via een extra-procedurevergadering, worden besloten of deze week nog een algemeen overleg zal worden gevoerd

Verzoek om spoed algemeen overleg over herindeling oWajong

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 20 december 2016. Herindeling oWajong - 2016Z24445

Besluit: Agenderen voor een in januari 2017 te voeren algemeen overleg over de Participatiewet

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, S. Karabulut (SP) - 21 december 2016. Verzoek om spoed algemeen overleg over herindeling oWajong - 2016Z24558

Besluit: Verzoek om een spoed algemeen overleg te voeren wordt niet gehonoreerd. De leden Heerma (CDA) en Van Weyenberg (D66) zullen vragen formuleren die namens de commissie aan de staatssecretaris van SZW worden gesteld. Deze vragen zullen nog aan de commissie worden voorgelegd5

Nog te plannen algemeen overleggen - agenda's

Zaak: Overig - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 15 december 2016. Nog te plannen algemeen overleggen - agenda's - 2016Z24136

Besluit: De commissie wenst onderstaande algemene overleggen te voeren in de maanden januari en februari 2017:1.Verzamel algemeen overleg over arbeidsmigratie, loondoorbetaling bij ziekte, arbeidsongeschiktheid en arbeidsmarktbeleid (3 uur, februari 2017);2.Verzamel algemeen overleg over inburgering en integratie (3 uur, februari 2017);3.Algemeen overleg over kinderopvang (3 uur, februari 2017);4.Algemeen overleg over de Participatiewet (3 uur, januari 2017).

Voorstel rondetafelgesprek over stages na afstuderen

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, J.W.M. Kerstens (PvdA) - 16 december 2016. Voorstel rondetafelgesprek over stages na afstuderen - 2016Z24232

Besluit: Voor de volgende procedurevergadering zal een uitgewerkt voorstel van de voorbereidingsgroep worden geagendeerd
Noot: •De voorbereidingsgroep bestaat uit de leden: Kerstens (PvdA), Ulenbelt (SP) en Heerma (CDA).

Aanbieden mogelijkheid technische briefing procesgang/cijfers inburgering door ministerie van SZW

Zaak: Overig - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 11 november 2016. Aanbieden mogelijkheid technische briefing procesgang/cijfers inburgering door ministerie van SZW - 2016Z21039

Besluit: Er bestaat geen belangstelling voor een technische briefing over procesgang/cijfers inburgering

Aanbod SER voor toelichting op 'signalering Nieuwe wegen naar een meer succesvolle arbeidsmarktintegratie van vluchtelingen'

Zaak: Brief derden - Sociaal-Economische Raad (SER) te Den Haag - 12 december 2016. Aanbod SER voor toelichting op signalering 'signalering Nieuwe wegen naar een meer succesvolle arbeidsmarktintegratie van vluchtelingen' - 2016Z23818

Besluit: Belangstelling en beschikbaarheid via de e-mail inventariseren

Reactie op de motie van het lid Marcouch c.s. over een pilot met anoniem solliciteren bij de rijksoverheid (Kamerstuk 34 550 XV, nr. 38)

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 12 december 2016. Reactie op de motie van het lid Marcouch c.s. over een pilot met anoniem solliciteren bij de rijksoverheid (Kamerstuk 34 550 XV, nr. 38) - 29544-762

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over integratie.

Verslag Raad WSBVC, onderdeel Werkgelegenheid en Sociaal Beleid, van 8 december 2016 te Brussel

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 16 december 2016. Verslag Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken, onderdeel Werkgelegenheid en Sociaal Beleid, van 8 december 2016 te Brussel - 21501-31-428

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid d.d. 22 februari 2017.

Lijst met EU-voorstellen SZW (december 2016)

Zaak: Lijst met EU-voorstellen - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 15 december 2016. Lijst met EU-voorstellen SZW (december 2016) - 2016Z24100

Besluit: Instemmen met de behandelvoorstellen.

Reactie op motie van het lid Van Weyenberg over het sluiten van een socialezekerheidsverdrag (Kamerstuk 34 083, nr. 12)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 9 december 2016. Reactie op motie van het lid Van Weyenberg over het sluiten van een socialezekerheidsverdrag - 32163-43

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: •De staatssecretaris schrijft dat de Kamer in november 2017 wederom geïnformeerd zal worden over de stand van zaken van de verdere uitvoering van de motie van het lid Van Weyenberg.Reeds geagendeerde/behandelde stukken/brieven van de minister en de staatssecretaris van Sociale Zaken en WerkgelegenheidGeen agendapuntenEuropese aangelegenheden

Arbeid en zorg

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 16 december 2016. Arbeid en zorg - 32855-33

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te plannen algemeen overleg over arbeid en zorg.

Conclusies Verkenner Primair Onderwijs

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 16 december 2016. Conclusies Verkenner Primair Onderwijs - 27923-233

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over arbeidsmarktbeleid
Noot: •Indien deze week een algemeen overleg wordt gepland over de problematiek van invalkrachten in het onderwijs met de Wet werk en zekerheid (Wwz) zal deze brief daarvoor worden geagendeerd.•Na afloop van het gesprek met de heer Tichelaar op woensdag 21 december zal, eventueel via een extra-procedurevergadering, worden besloten of deze week nog een algemeen overleg zal worden gevoerd.

Integrale aanpak Eritrea en de invloed van Eritrea in Nederland

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 15 december 2016. Integrale aanpak Eritrea en de invloed van Eritrea in Nederland - 22831-125

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over integratie.

Reactie op vraag van het lid Pieter Heerma, gedaan tijdens de begrotingsbehandeling van SZW op 6 december 2016, naar de vergelijking van de prestaties van de eerste drie kwartalen inburgeringsplichtigen die in 2013 zijn ingestroomd

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 15 december 2016. Reactie op vraag van het lid Pieter Heerma, gedaan tijdens de begrotingsbehandeling van SZW op 6 december 2016, naar de vergelijking van de prestaties van de eerste drie kwartalen inburgeringsplichtigen die in 2013 zijn ingestroomd - 34550-XV-70

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over inburgering.

Reactie op het verzoek van het lid Voortman, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 6 december 2016, over het rapport van de evaluatie commissie-Gunning inzake kinderopvang

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 12 december 2016. Reactie op het verzoek van het lid Voortman, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 6 december 2016, over het rapport van de evaluatie commissie-Gunning inzake kinderopvang - 31322-319

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over kinderopvang

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over de Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (Kamerstuk 34620 XV)

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 15 december 2016. Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden - 34620-XV-3

Besluit: (Desgewenst) betrekken bij het plenaire debat over de Najaarsnota.Stukken (als eerste) ondertekend door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, de Invorderingswet 1990 en enkele andere wetten in verband met een vereenvoudiging van de beslagvrije voet (Wet vereenvoudiging beslagvrije voet)

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 12 december 2016. Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, de Invorderingswet 1990 en enkele andere wetten in verband met een vereenvoudiging van de beslagvrije voet (Wet vereenvoudiging beslagvrije voet) - 34628

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 11 januari 2017 te 14.00 uur