Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 2 maart 2016

Gepubliceerd: 3 maart 2016
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Activiteitnummer: 2016A002959
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=01f8d0b0-1cde-4bc5-b489-600932adb693&title=Besluitenlijst%20VWS%202%20maart%202016.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 19637, 27565, 27565, 27565, 27565, 27565, 27565, 27565, 29247, 32279, 29247, 34233, 29323, 34104, 29323, 34104, 25424, 31765, 29689, 32012, 25268, 33683, 29689, 29689, 33077, 29689, 33578, 29689, 29689, 29689, 29689, 29689, 29689, 29689, 29689, 29689, 29689, 29689, 29689, 29689, 27565, 33822, 29538, 27565, 34363

Inhoud


Verzoek m.b.t. het voorstel van de commissie Hoekstra inzake interim-regeling Wet Verplichte GGZ

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H.G.J. Bruins Slot (CDA) - 2 maart 2016. Verzoek m.b.t. het voorstel van de commissie Hoekstra inzake interim-regeling Wet Verplichte GGZ - 2016Z04284

Besluit: Verzoek gehonoreerd

Verzoek om helderheid te geven op welke wijze en met welke reikwijdte de Inspectie Gezondheidszorg de misstanden op de afdeling KNO in het UMC Utrecht onderzoekt

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, L.A. de Lange (VVD) - 2 maart 2016. Verzoek om helderheid te geven op welke wijze en met welke reikwijdte de Inspectie Gezondheidszorg de misstanden op de afdeling KNO in het UMC Utrecht onderzoekt - 2016Z04241

Besluit: Verzoek gehonoreerd (incl. mogelijke relatie met omzetplafonds)

Verzoek om reactie op bericht NRC.nl d.d. 2 maart 2016 "Geweld achter de voordeur? Op de wachtlijst"

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, C.J.E. Kooiman (SP) - 2 maart 2016. Verzoek om reactie op bericht NRC.nl d.d. 2 maart 2016 "Geweld achter de voordeur? Op de wachtlijst" - 2016Z04240

Besluit: Verzoek gehonoreerd

Verzoek om het algemeen overleg Wet langdurige zorg Wlz en het algemeen overleg Ouderenzorg samen te voegen

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, V.A. Bergkamp (D66) - 1 maart 2016. Verzoek om het algemeen overleg Wet langdurige zorg Wlz en het algemeen overleg Ouderenzorg samen te voegen - 2016Z04123

Besluit: Verzoek niet gehonoreerd.Over de Vernieuwingsagenda zal een schriftelijk overleg plaatsvinden, gevolgd door een algemeen overleg ter zake.

Verzoek om de brief inzake Resolutie ESH-zaak Feantsa tegen Nederland (klacht nr. 86/2012) (TK 19637-2012) van 15 juni 2015 te

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, V.A. Bergkamp (D66) - 1 maart 2016. Verzoek om de brief inzake Resolutie ESH-zaak Feantsa tegen Nederland (klacht nr. 86/2012) (TK 19637-2012) van 15 juni 2015 te agenderen voor het algemeen overleg Maatschappelijke opvang/Zwerfjongeren d.d. 9 maart 2016 - 2016Z04119

Besluit: Verzoek gehonoreerd

Verzoek om na ontvangst van de toegezegde brief van de staatssecretaris over het al dan niet invoeren van een meldplicht bij vermoedens kindermishandeling z.s.m. een AO te plannen

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M.C.G. Keijzer (CDA) - 10 februari 2016. Verzoek om na ontvangst van de toegezegde brief van de staatssecretaris over het al dan niet invoeren van een meldplicht bij vermoedens kindermishandeling z.s.m. een AO te plannen - 2016Z02846

Besluit: De staatssecretaris zal worden verzocht om spoedige toezending van de toegezegde brief. Na ontvangst zal er op korte termijn een algemeen overleg worden ingepland.

Verzoek van het ministerie van VWS om de op 30 maart a.s. geplande technische briefing inzake 'Visie op geneesmiddelen: Nieuwe geneesmiddelen snel bij de patiënt tegen aanvaardbare kosten' te combineren met het op 8 april a.s. te houden werkbezoek georganiseerd bij het Centrum Beoordeling Geneesmiddelen in het kader van EU-voorzitterschap

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, W.J.H. Lodders (VVD) - 24 februari 2016. Verzoek van het ministerie van VWS om de op 30 maart a.s. geplande technische briefing inzake 'Visie op geneesmiddelen: Nieuwe geneesmiddelen snel bij de patiënt tegen aanvaardbare kosten' te combineren met het op 8 april a.s. te houden werkbezoek georganiseerd bij het Centrum Beoordeling Geneesmiddelen in het kader van EU-voorzitterschap - 2016Z03903

Besluit: De commissie geeft de voorkeur aan een openbare technische briefing in de Kamer
Besluit: Bewindspersonen verzoeken hoe zij staan tegenover openbare technische briefings door ambtenarenRondvraag
Noot: Het werkbezoek aan het CBG op vrijdag 8 april is geen commissie-activiteit. Leden dienen zich daarvoor direct aan te melden bij VWS wat in de uitnodiging ook wordt gemeld. De technische briefing in het Kamergebouw wordt in het kader van een commissie-activiteit verzorgd door VWS ter voorbereiding van het AO Geneesmiddelenbeleid op 13 april waar de visiebrief van de minister centraal staat.

Het algemeen overleg Alcoholbeleid kan worden ingepland a.d.v. onderstaande agendapunten

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 1 februari 2016. Voortgangsbrief alcohol januari 2016 - 27565-141

Besluit: Behandelen in het algemeen overleg Alcoholbeleid

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 22 oktober 2015. Aanbieding onderzoek 'Aankooppogingen alcohol door jongeren' en toezegging inzake inzet minderjarige testkopers - 27565-137

Besluit: Behandelen in het algemeen overleg Alcoholbeleid

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 20 oktober 2015. Reactie op het onderzoek van het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP naar sluitingstijden in de horeca - 27565-136

Besluit: Behandelen in het algemeen overleg Alcoholbeleid

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 18 mei 2015. Reactie op het bericht van Leeftijdsgrens.com d.d. 22 april 2015 inzake Factsheet van de Universiteit Twente naar de beschikbaarheid van alcohol in filialen van supermarkten - 27565-134

Besluit: Behandelen in het algemeen overleg Alcoholbeleid7

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 6 mei 2015. Aanbieding uitkomsten onderzoek preventie- en handhavingsplannen DHW 2015 - 27565-133

Besluit: Behandelen in het algemeen overleg Alcoholbeleid

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 28 april 2015. Reactie op de brief van het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP over G4 plannen die leiden tot supermarktbars en caféwinkels - 27565-132

Besluit: Behandelen in het algemeen overleg Alcoholbeleid

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 11 november 2014. Uitwerkingen toezeggingen Algemeen Overleg van 9 oktober over het alcoholbeleid alsmede een reactie reactie op de brief van de Academie voor bijzondere wetten m.b.t. overdracht van het Expertisecentrum handhaving Drank- en Horecawet (DHW) naar het Trimbos-instituut - 27565-130

Besluit: Behandelen in het algemeen overleg Alcoholbeleid

RIVM Bereikbaarheidsanalyse SEH en acute verloskunde

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 16 februari 2016. Aanbieding RIVM Bereikbaarheidsanalyse spoedeisende hulpafdelingen (SEH) en acute verloskunde - 29247-218

Besluit: Reeds behandeld in het algemeen overleg Ambulancezorg/SEH/Acute zorg/Traumazorg op 18 februari 2016. Overig

Beleidsreactie op het rapport ‘Besluitvorming rondom ongewenste zwangerschap’

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 16 februari 2016. Beleidsreactie op het rapport ‘Besluitvorming rondom ongewenste zwangerschap’ (Kamerstuk 32 279, nr. 79) - 32279-80

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Afbreking zwangerschap op 3 maart 201

Reactie op het verzoek commissie om vervolginformatie over de stand van zaken rond de ontwikkeling van structurele ordeningswetgeving in de ambulancezorg6

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 12 februari 2016. Reactie op verzoek commissie om vervolginformatie over de stand van zaken rond de ontwikkeling van structurele ordeningswetgeving in de ambulancezorg - 29247-217

Besluit: Betrokken bij algemeen overleg Ambulancezorg/SEH/Acute zorg/Traumazorg op 18 februari 201

Reactie op twee aangepaste amendementen inzake wetsvoorstel Zvw-pgb (Kamerstuk 34 233, nrs. 62 en 63)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 16 februari 2016. Reactie op twee aangepaste amendementen inzake het voorstel van wet inzake Wijziging van de Zorgverzekeringswet met het oog op het opnemen van regels betreffende een Zvw-pgb - 34233-65

Besluit: Desgewenst betrokken bij stemmingen over wetsvoorstel 3423
Gerelateerde kamerstukken: 34233-65

Stand van zaken prenatale screening

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 1 maart 2016. Stand van zaken prenatale screening - 29323-100

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Afbreking zwangerschap op 3 maart 2016. Reeds geagendeerde/behandelde stukken/brieven van de minister en de staatssecretaris van VWS

Waardig leven met zorg

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 26 februari 2016. Waardig leven met zorg - 34104-105

Besluit: Inbrengdatum voor een schriftelijk overleg vastgesteld op 10 maart 2016.
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg (3 uur plannen in april)
Noot: De eindevaluatie van het experiment regelarme instellingen wordt afgewacht

Aanbieding van een rapportage van de Inspectie voor de Gezondheidszorg naar aanleiding van de melding over de NIPT in het OLVG

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 24 februari 2016. Aanbieding van een rapportage van de Inspectie voor de Gezondheidszorg naar aanleiding van de melding over de Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT) in het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis - 29323-99

Besluit: Aangekondigde Kabinetsreactie afwachten.

Reactie op verzoek van het lid Keijzer, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 9 februari 2016 inzake hoe de subsidieregeling Fokuswonen zich verhoudt tot het persoonlijk assistentiebudget

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 19 februari 2016. Reactie op verzoek van het lid Keijzer, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 9 februari 2016 inzake hoe de subsidieregeling Fokuswonen zich verhoudt tot het persoonlijk assistentiebudget - 34104-103

Besluit: Betrekken bij plenair VAO Fokuswonen

Aanbieding Tussenrapportage Aanjaagteam verwarde personen

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 19 februari 2016. Aanbieding Tussenrapportage Aanjaagteam verwarde personen - 25424-304

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg GGZ begin april (plannen: 3 uur)
Besluit: Desgewenst betrekken bij plenair debat (Dik-Faber) over een toename van het aantal verwarde personen5

Aanbieding voortgangsrapportage 2 Waardigheid en Trots, liefdevolle zorg voor onze ouderen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 19 februari 2016. Aanbieding voortgangsrapportage 2 Waardigheid en Trots, liefdevolle zorg voor onze ouderen - 31765-194

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Ouderenzorg op 10 maart 201

Ter bespreking of de agendering van het algemeen overleg Zorgverzekeringswet/risicoverevening d.d. 20 april 2016 ontkoppeld moet worden

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 29 januari 2016. Kwantitatief onderzoek naar risicoselectie en risicosolidariteit op de zorgverzekeringsmarkt - 29689-683

Besluit: Agenderen voor het t.z.t. te houden AO Risicoverevening/risicoselectie

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 26 januari 2016. Aanbieding Quick scan Integrale bekostiging en governance - 32012-36

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Governance in de zorg op 17 maart 2016.

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 18 december 2015. Voortgangsrapportage NZa - 25268-131

Besluit: Agenderen voor het AO Zorgverzekeringswet op 20 april 2016.

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 4 december 2015. Percentage bestuursrechtelijke premie wanbetalers - 33683-58

Besluit: Agenderen voor het AO Zorgverzekeringswet op 20 april 2016.
Gerelateerde kamerstukken: 33683-58

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 28 oktober 2015. Onderzoek omvang en aard van zorgmijding - 29689-664

Besluit: Agenderen voor het AO Zorgverzekeringswet op 20 april 2016, alsmede voor het t.z.t. te houden AO Risicoverevening/risicoselectie

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 24 november 2015. Aanbieding Samenvattend rapport Rechtmatige uitvoering Zorgverzekeringswet 2014 deel 1 - 29689-678

Besluit: Agenderen voor het AO Zorgverzekeringswet op 20 april 2016.

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 14 oktober 2015. VWS-Verzekerdenmonitor 2015 - 33077-15

Besluit: Agenderen voor het AO Zorgverzekeringswet op 20 april 2016, alsmede voor het t.z.t. te houden AO Risicoverevening/risicoselectie

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers

Besluit: Agenderen voor het AO Zorgverzekeringswet op 20 april 2016.

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 13 oktober 2015. Onderzoeksprogramma risicoverevening 2015-2016 - 29689-661

Besluit: Agenderen voor het t.z.t. te houden AO Risicoverevening/risicoselectie

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 5 oktober 2015. Aanbieding ‘Het roer gaat om’, verbetering van de samenwerking in de huisartsenzorg - 33578-18

Besluit: Agenderen voor het AO Zorgverzekeringswet op 20 april 2016.

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 29 september 2015. Marktscan Zorgverzekeringsmarkt 2015 deel B - 29689-657

Besluit: Agenderen voor het AO Zorgverzekeringswet op 20 april 2016.

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 17 september 2015. Uitspraak van het Gerechtshof inzake het Europees aanbesteden van zorginkoop door zorgverzekeraars - 29689-648

Besluit: Agenderen voor het AO Zorgverzekeringswet op 20 april 2016.

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 18 september 2015. Reactie op het rapport ‘Voorwaardelijke toelating tot het basispakket - Voortgangsrapportage 2015’ van Zorginstituut Nederland, en de voorwaardelijke toelating van PTED en AFT - 29689-649

Besluit: Agenderen voor het t.z.t. te houden AO Pakketbeheer

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 17 september 2015. Reactie op verzoek van de commissie voor over toezending van de Marktscan zorgverzekeringen - 29689-647

Besluit: Agenderen voor het AO Zorgverzekeringswet op 20 april 2016, alsmede voor het t.z.t. te houden AO Risicoverevening/risicoselectie

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 2 juli 2015. Solvabiliteit II en de uitwerking ervan op zorgverzekeraarniveau, naar aanleiding van het Algemeen Overleg Zorgverzekeringswet/zorgstelsel d.d. 4 maart 2015 - 29689-640

Besluit: Agenderen voor het AO Zorgverzekeringswet op 20 april 2016, alsmede voor het t.z.t. te houden AO Risicoverevening/risicoselectie

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 9 juli 2015. Marktscan Zorgverzekeringsmarkt 2015 deel A - 29689-638

Besluit: Agenderen voor het AO Zorgverzekeringswet op 20 april 2016.

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 8 juli 2015. Signalering van de NZa inzake ‘Vrije prijzen logopedie’ - 29689-637

Besluit: Agenderen voor het AO Zorgverzekeringswet op 20 april 2016.

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 23 juni 2015. Reactie op verzoek commissie inzake het artikel in het Financiële Dagblad van

Besluit: Agenderen voor het AO Zorgverzekeringswet op 20 april 2016, alsmede voor het t.z.t. te houden AO Risicoverevening/risicoselectie

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 29 juni 2015. Voortgangsbrief kostenbewustzijn - 29689-624

Besluit: Agenderen voor het AO Zorgverzekeringswet op 20 april 2016.

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 26 mei 2015. Aanbieding rapport 'Zorgthermometer–Verzekerden in beeld 2015' - 29689-612

Besluit: Agenderen voor het AO Zorgverzekeringswet op 20 april 2016, alsmede voor het t.z.t. te houden AO Risicoverevening/risicoselectie

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 6 mei 2015. Aanbieding overzicht inzake budgetpolissen - 29689-610

Besluit: Agenderen voor het AO Zorgverzekeringswet op 20 april 2016, alsmede voor het t.z.t. te houden AO Risicoverevening/risicoselectie

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 14 april 2015. Onderzoek dementieketens en casemanagement Nivel - 29689-599

Besluit: Agenderen voor het AO Zorgverzekeringswet op 20 april 2016.

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 11 maart 2015. Uitvoering van de motie van het lid Bouwmeester over de code Goed Zorgverzekeraarschap - 29689-594

Besluit: Agenderen voor het AO Zorgverzekeringswet op 20 april 2016.

Kwantitatief onderzoek naar risicoselectie en risicosolidariteit op de zorgverzekeringsmarkt

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 29 januari 2016. Kwantitatief onderzoek naar risicoselectie en risicosolidariteit op de zorgverzekeringsmarkt - 29689-683

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Zorgverzekeringswet op 20 april 2016.
Besluit: Er zal een apart algemeen overleg Zorgverzekeringswet plaatsvinden op 20 april 2016. Tevens zal er t.z.t. een algemeen overleg Risicoverevening/Risicoselectie worden gehouden
Noot: Aangehouden tijdens de procedurevergadering 17 februari 2016.Zie agendapunt 10
Noot: Zie voor de te agenderen zaken op beide algemeen overleggen hieronder: agendapunt

Voortgangsbrief alcohol januari 2016

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 1 februari 2016. Voortgangsbrief alcohol januari 2016 - 27565-141

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Alcoholbeleid (plannen, 3 uur)

Verantwoording van declaraties door zorgbestuurders

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 16 februari 2016. Verantwoording van declaraties door zorgbestuurders - 33822-8

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Governance in de zorg op 17 maart 2016.
Besluit: Desgewenst betrekken bij plenair Dertigledendebat (Kooiman) over het openbaar maken van declaraties door zorginstellingen2

Reactie van de staatssecretaris op berichten inzake de Wmo

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 16 februari 2016. Reactie van de staatssecretaris op berichten inzake de Wmo - 2016Z03356

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Uitnodiging vaste commissies VWS en EZ voor een werkbezoek in het kader van de conferentie Productverbetering

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 16 februari 2016. Uitnodiging vaste commissies VWS en EZ voor een werkbezoek in het kader van de conferentie Productverbetering - 2016Z03358

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.

Reactie op verzoek van het lid Leijten, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 10 februari 2016 over het bericht dat een kwart van de mensen afziet van zorg omdat zij de eigen bijdrage niet meer kunnen betalen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 15 februari 2016. Reactie op verzoek van het lid Leijten gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 10 februari 2016 over het bericht dat een kwart van de mensen afziet van zorg omdat zij de eigen bijdrage niet meer kunnen betalen en het verzoek Voortman over de inkomenssituatie van mensen met zorg op basis van de Wmo en Wlz - 29538-203

Besluit: Betrekken bij komend plenair debat (Agema) over de problemen bij het CAK inzake de eigen bijdrage Wmo
Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg Eigen bijdragen in de zorg (plannen, 3 uur)
Besluit: Bewindspersoon verzoeken om een nadere actualisering te geven van de 7000 mensen die volgens het CAK nog een rekening voor de eigen bijdrage over heel 2015 krijgen

Reactie op verzoek commissie n.a.v. de uitzending van Argos van zaterdag 23 januari 2016 inzake Wob-verzoek over de inzet van mystery shoppers

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 12 februari 2016. Reactie op verzoek commissie n.a.v. de uitzending van Argos van zaterdag 23 januari 2016 inzake Wob-verzoek over de inzet van mystery shoppers - 27565-142

Besluit: Betrekken bij komend plenair debat (Voortman) over de omgang met informatie door overheden

Wijziging van de Wet publieke gezondheid en de Wet op het onderwijstoezicht in verband met het verstrekken van gegevens uit het basisregister onderwijs

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 19 februari 2016. Nota naar aanleiding van het verslag - 34363-5

Besluit: Betrokken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 34363-5

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 10 december 2015. Wijziging van de Wet publieke gezondheid en de Wet op het onderwijstoezicht in verband met het verstrekken van gegevens uit het basisregister onderwijs - 34363

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.