Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 5 juli 2016

Gepubliceerd: 7 juli 2016
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Economische Zaken
Activiteitnummer: 2016A0026720
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=f829aa73-537c-4b9e-a5e1-8ce8a43a2a0f&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20vaste%20commissie%20Economische%20Zaken%20op%205%20juli%202016.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 21501, 34348, 21501, 21501, 30196, 32637, 33037, 32637, 27879, 24095, 22112, 21501, 24446, 33043, 29502, 32802, 29697, 26419, 32637, 32637, 25268, 31490, 34089, 31239, 31510, 25422, 31239, 32849, 33529, 32849, 32849, 32849, 33043, 33561, 33529, 33529, 33529, 33529, 30991, 33835, 21501, 32201, 32201, 29684, 29675, 33576, 33576, 30862, 29446, 33037, 28807, 31710, 28625, 33979, 27428, 27428, 28286, 29683, 28973, 32201, 31532, 28286, 29683, 30826, 32336

Inhoud


Vaste commissie voor SZW verzoeken het voortouw bij de kabinetsreactie op het SER-advies Sociale ondernemingen over te dragen aan de vaste commissie voor EZ

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, E. Ziengs (VVD) - 6 juli 2016. Vaste commissie voor SZW verzoeken het voortouw bij de kabinetsreactie op het SER-advies Sociale ondernemingen over te dragen aan de vaste commissie voor EZ - 2016Z14045

Besluit: De commissie van SZW verzoeken om het voortouw bij de kabinetsreactie op het SER-advies Sociale ondernemingen over te dragen aan de commissie EZ.
Noot: De commissie SZW heeft tijdens de procedurevergadering op 5 juli 2016 reeds besloten om de kabinetsreactie op het SER-advies Sociale ondernemingen te agenderen voor een nog in te plannen AO Participatiewet van de commissie SZW. Het overdragen van het voortouw aan de commissie EZ is zodoende niet mogelijk.

Verzoek van het lid Ziengs: vooraankondiging voor een rondetafelgesprek over uitvoering van moties over “marktconsultatie en openbaar aanbesteden” (voorafgaande aan het “debat over de uitvoering van moties over een marktconsultatie en openbaar aanbesteden”)

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, E. Ziengs (VVD) - 5 juli 2016. Verzoek van het lid Ziengs: vooraankondiging voor een rondetafelgesprek over uitvoering van moties over “marktconsultatie en openbaar aanbesteden” (voorafgaande aan het “debat over de uitvoering van moties over een marktconsultatie en openbaar aanbesteden”) - 2016Z13885

Besluit: Het lid Ziengs zal ter bespreking in de volgende procedurevergadering een voorstel doen voor de opzet van het rondetafelgesprek.

Verzoek om een kabinetsreactie op de op 23 juni 2016 gepubliceerde reviews m.b.t. onderzoeken naar afvalwaterinjectie

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, L. van Tongeren (GroenLinks) - 24 juni 2016. Verzoek om een kabinetsreactie op de op 23 juni 2016 gepubliceerde reviews m.b.t. onderzoeken naar afvalwaterinjectie - 2016Z13049

Besluit: Aangehouden tot volgende procedurevergadering19

Antwoorden op vragen van de commissie over de geannoteerde Agenda van de Energieraad op 6 juni 2016.

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 29 juni 2016. Antwoorden op vragen van de commissie over de geannoteerde Agenda van de Energieraad op 6 juni 2016 - 21501-33-609

Besluit: Reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg op 5 juli 2016 t.v.v. Energieraad (informeel) op 12 en 13 juli 2016. Rondvraag Energie, Economie en Innovatie

Wetgevingsrapport Wijziging van de Wet opslag duurzame energie in verband met de vaststelling van tarieven voor 2017

Zaak: Stafnotitie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 30 juni 2016. Wetgevingsrapport Wijziging van de Wet opslag duurzame energie in verband met de vaststelling van tarieven voor 2017 - 2016Z13582

Besluit: Desgewenst betrekken bij de inbreng voor het verslag over wetsvoorstel Wijziging van de Wet opslag duurzame energie in verband met de vaststelling van tarieven voor 2017 (TK 34497)

34848 Nota van wijziging inzake Voorstel van wet tot wijziging van de Mijnbouwwet (versterking veiligheidsbelang mijnbouw en regie opsporings-, winnings- en opslagvergunningen)

Zaak: Nota van wijziging - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 24 juni 2016. Tweede nota van wijziging - 34348-20

Besluit: Reeds betrokken bij de plenaire behandeling van het wetsvoorstel Versterking veiligheidsbelang mijnbouw en regie opsporings-, winnings- en opslagvergunningen (34 348)
Gerelateerde kamerstukken: 34348-20

Geannoteerde Agenda informele Energieraad 12-13 juli 2016.

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 24 juni 2016. Geannoteerde Agenda informele Energieraad 12-13 juli 2016 - 21501-33-608

Besluit: Reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg op 5 juli 2016 t.v.v. Energieraad (informeel) op 12 en 13 juli 2016.

Verslag van de Energieraad op 6 juni 2016.

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 21 juni 2016. Verslag van de Energieraad op 6 juni 2016 - 21501-33-606

Besluit: Reeds geagendeerd voor de inbreng t.b.v. het verslag schriftelijk overleg op 5 juli 2016 t.v.v. de Energieraad (informeel) op 12 en 13 juli 2016.

Mededinging en Duurzaamheid

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 23 juni 2016. Mededinging en Duurzaamheid - 30196-463

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Marktwerking en mededinging d.d. 30 juni 2016.

Gebruik van het financieringsinstrumentarium

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 17 juni 2016. Gebruik van het financieringsinstrumentarium - 32637-242

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Ondernemen, bedrijfsfinanciering en regeldruk op 22 juni 201

Stand van zaken Regeling Ammoniak en Veehouderij

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 17 juni 2016. Stand van zaken Regeling Ammoniak en Veehouderij - 33037-177

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Ondernemen, bedrijfsfinanciering en regeldruk op 22 juni 201

BOR-notitie ter voorbereiding op de hoorzitting van de commissie OCW over oneigenlijke praktijken van mediabureaus

Zaak: Stafnotitie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 30 juni 2016. BOR-notitie ter voorbereiding op de hoorzitting van de commissie OCW over oneigenlijke praktijken van mediabureaus - 2016Z13496

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen. Leden van de commissie EZ kunnen zich desgewenst aanmelden voor deelname aan de hoorzitting die door de commissie OCW wordt gehouden.

Uitstel tweede monitor vestigingsklimaat

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 4 juli 2016. Uitstel tweede monitor vestigingsklimaat - 32637-245

Besluit: Aangekondigde nadere informatie afwachten.17

Toezegging handhaving met betrekking tot ongewenste premium sms-diensten voor minderjarigen

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 4 juli 2016. Toezegging handhaving met betrekking tot ongewenste premium sms-diensten voor minderjarigen - 27879-55

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te plannen algemeen overleg Telecommunicatie.

Verlenging van de commerciële radiovergunningen

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 30 juni 2016. Verlenging van de commerciële radiovergunningen - 24095-405

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.
Besluit: De minister wordt verzocht om een nadere reactie met betrekking tot het Agentschap Telecom, te ontvangen uiterlijk woensdag 7 september 2016. De minister wordt tevens verzocht om in te gaan op actuele ontwikkelingen met betrekking tot de verlening van de vergunning voor digitale ethertelevisie.

Fiche: Mededeling online platforms

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 1 juli 2016. Fiche: Mededeling online platforms - 2016Z13708

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Telecomraad (formeel, 2 december 2016) op woensdag 30 november 2016.

Fiche: Mededeling stimuleren grensoverschrijdende elektronische handel

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 1 juli 2016. Fiche: Mededeling stimuleren grensoverschrijdende elektronische handel - 2016Z13704

Besluit: Agenderen voor het inbreng schriftelijk overleg Raad voor het Concurrentievermogen (formeel, 29-30 september 2016) op maandag 26 september 2016 om 10.00 uur.

Fiche: Verordening geoblocking

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 1 juli 2016. Fiche: Verordening geoblocking - 2016Z13706

Besluit: Agenderen voor het inbreng schriftelijk overleg Raad voor het Concurrentievermogen (formeel, 29-30 september 2016) op maandag 26 september 2016 om 10.00 uur.

Fiche: Verordening betreffende samenwerking Europese nationale instanties die verantwoordelijk zijn voor consumentenbescherming

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 1 juli 2016. Fiche: Verordening betreffende samenwerking Europese nationale instanties die verantwoordelijk zijn voor consumentenbescherming - 2016Z13707

Besluit: Agenderen voor het inbreng schriftelijk overleg Raad voor het Concurrentievermogen (formeel, 29-30 september 2016) op maandag 26

Fiche: Mededeling De internemarktagenda voor banen, groei en investeringen uitvoeren

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 24 juni 2016. Fiche: Mededeling De internemarktagenda voor banen, groei en investeringen uitvoeren - 22112-2158

Besluit: Agenderen voor het inbreng schriftelijk overleg Raad voor het Concurrentievermogen (formeel, 29-30 september 2016) op maandag 26 september 2016 om 10.00 uur.

Verslag van de Raad voor Concurrentievermogen van 26 en 27 mei 2016 te Brussel

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 29 juni 2016. Verslag van de Raad voor Concurrentievermogen van 26 en 27 mei 2016 te Brussel - 21501-30-378

Besluit: Agenderen voor het inbreng schriftelijk overleg Raad voor het Concurrentievermogen (informeel, 17-19 juli 2016) op dinsdag 12 juli 2016 om 10.00 uur.

Openbare raadpleging over een ruimtevaartstrategie voor Europa

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 23 juni 2016. Openbare raadpleging over een ruimtevaartstrategie voor Europa - 24446-59

Besluit: Agenderen voor het inbreng schriftelijk overleg Raad voor het Concurrentievermogen (informeel, 17-19 juli 2016) op dinsdag 12 juli 2016 om 10.00 uur.

Beleidsevaluatie Green Deals

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 30 juni 2016. Beleidsevaluatie Green Deals - 33043-71

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te plannen algemeen overleg Groene Groei.

Reactie op verzoek van het lid Gesthuizen, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 22 juni 2016, over de staking van medewerkers van PostNL in Nijmegen

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 29 juni 2016. Reactie op verzoek van het lid Gesthuizen, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 22 juni 2016, over de staking van medewerkers van PostNL in Nijmegen - 29502-122

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te plannen algemeen overleg Post.

Ontsluiting handelsregister als open data

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 4 juli 2016. Ontsluiting Handelsregister als open data - 32802-28

Besluit: Agenderen voor een in het najaar in te plannen algemeen overleg Ondernemen, bedrijfsfinanciering en gastvrijheidseconomie met een duur van drie uur, waarbij in het laatste uur het onderwerp gastvrijheidseconomie geagendeerd wordt.15

Voorgenomen verkoop deel aandelenpakket NOM / Agiostorting BOM Capital I

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 29 juni 2016. Voorgenomen verkoop deel aandelenpakket N.V. NOM / Agiostorting BOM Capital I - 29697-24

Besluit: Agenderen voor een in het najaar in te plannen algemeen overleg Ondernemen, bedrijfsfinanciering en gastvrijheidseconomie met een duur van drie uur, waarbij in het laatste uur het onderwerp gastvrijheidseconomie geagendeerd wordt.

Actieprogramma knelpunten gastvrijheidseconomie

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 21 juni 2016. Actieprogramma knelpunten gastvrijheidseconomie - 26419-64

Besluit: Agenderen voor een in het najaar in te plannen algemeen overleg Ondernemen, bedrijfsfinanciering en gastvrijheidseconomie met een duur van drie uur, waarbij in het laatste uur het onderwerp gastvrijheidseconomie geagendeerd wordt.

Subsidies criminaliteit tegen bedrijven

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 4 juli 2016. Subsidies criminaliteit tegen bedrijven - 32637-244

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Bedrijfslevenbeleid en Innovatie op woensdag 12 oktober 2016 van 15.00 tot 18.00 uur.
Noot: De minister van EZ is bereid om de mogelijke vragen over deze brief mede namens de minister van V en J te beantwoorden.

Monitor Techniekpact en de 3e voortgangsrapportage Techniekpact

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 30 juni 2016. Monitor Techniekpact en de 3e voortgangsrapportage Techniekpact - 2016Z13515

Besluit: Er zal een voorstel worden opgesteld voor een mogelijke behandeling van de Monitor techniekpact en de 3e voortgangsrapportage Techniekpact in een separaat AO, met het oog op het aantal onderwerpen dat reeds op de agenda van het AO Bedrijfslevenbeleid en innovatie op woensdag 12 oktober 2016 van 15.00 tot 18.00 uur gepland staat. Het voorstel wordt ter besluitvorming voorgelegd in de procedurevergadering op dinsdag 13 september 2016.

Verslag van een schriftelijk overleg inzake de reactie op de motie van het lid Van Gerven over het wettelijk vastleggen van de toevoeging van een lobbyparagraaf aan wetsvoorstellen (Kamerstuk 32 637, nr. 238)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 21 juni 2016. Antwoorden op vragen van de commissie inzake de reactie op de motie van het lid Van Gerven over het wettelijk vastleggen van de toevoeging van een lobbyparagraaf aan wetsvoorstellen - 32637-243

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Bedrijfslevenbeleid en Innovatie op woensdag 12 oktober 2016 van 15.00 tot 18.00 uur.

Voornemen TNO tot verkoop van een meerderheidsbelang van TNO Bedrijven BV

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 17 juni 2016. Voornemen TNO tot verkoop van een meerderheidsbelang van TNO Bedrijven BV - 25268-135

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Bedrijfslevenbeleid en Innovatie op woensdag 12 oktober 2016 van 15.00 tot 18.00 uur.

Monitor betaaltermijnen overheid

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 17 juni 2016. Monitor betaalgedrag Rijksoverheid en decentrale overheden - 31490-209

Besluit: Betrekken bij het plenaire debat over overheden die steeds later rekeningen betalen.

Informatiepositie Tweede Kamer t.a.v. bestedingen Groningen

Zaak: Stafnotitie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 30 juni 2016. BOR-notitie Informatiepositie t.a.v. bestedingen Groningen - 2016Z13545

Besluit: De minister van Economische Zaken zal worden verzocht om:1) tegelijk met iedere budgettaire nota (Voorjaarsnota, Miljoenennota, Najaarsnota, Financieel jaarverslag) een separaat overzicht te sturen van alle geraamde en/of gerealiseerde uitgaven en/of mutaties bij het meerjarenprogramma Nationaal Coördinator Groningen2) informatie te geven over bestedingen uit het bestuursakkoord3) informatie te geven over hoe het meerjarenprogramma Aardbeving en Kansrijk Groningen gefinancierd wordt

Betaalbaarheid en verduurzaming energie in Caribisch Nederland

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 4 juli 2016. Betaalbaarheid en verduurzaming energie in Caribisch Nederland - 34089-14

Besluit: Aangekondigde informatie afwachten.
Gerelateerde kamerstukken: 34089-14

Overzicht projecten verlaagd tarief energiebelasting voor lokale energie

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 4 juli 2016. Overzicht projecten verlaagd tarief energiebelasting voor lokale energie - 31239-219

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Energieakkoord op woensdag 5 oktober 2016 van 10.00 tot 13.00 uur

Inzet publieke middelen voor restwarmteprojecten

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 4 juli 2016. Uitvoering motie van het lid Dik-Faber over geen publieke middelen voor restwarmteprojecten van kolencentrales (Kamerstuk 31 510, nr. 58) - 31510-61

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Energieakkoord op woensdag 5 oktober 2016 van 10.00 tot 13.00 uur

Financiële consequenties kerncentrale Borssele

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 1 juli 2016. Financiële consequenties kerncentrale Borssele - 25422-151

Besluit: Aangekondigde informatie afwachten.

Uitvoering van de motie van het lid Van Tongeren (Kamerstuk 30 196, nr. 373) en de motie van de leden Ronnes, Van Veldhoven en Van Gerven inzake de begrotingsreserve duurzame energie (Kamerstuk 34 475-XIII, nr. 20)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 1 juli 2016. Uitvoering van de motie van het lid Van Tongeren (Kamerstuk 30 196, nr. 373) en de motie van de leden Ronnes, Van Veldhoven en Van Gerven inzake de begrotingsreserve duurzame energie (Kamerstuk 34 475-XIII, nr. 20) - 31239-218

Besluit: Betrekken bij het plenaire debat over de voorjaarsnota 2016 op woensdag 6 juli a.s.

Kennisprogramma effecten mijnbouw

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 24 juni 2016. Kennisprogramma effecten mijnbouw - 32849-80

Besluit: Betrekken bij de voortzetting van de plenaire behandeling van de Wet bewijsvermoeden gaswinning Groningen (TK 34 390) + Versterking veiligheidsbelang mijnbouw en regie opsporings-, winnings- en opslagvergunningen (TK 34 348)
Besluit: Betrekken bij het plenaire debat ontwerpbesluit gaswinning Groningen

Kwalitatieve risico’s van kleine velden onder vaste land van Nederland

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 24 juni 2016. Kwalitatieve risico’s van kleine velden onder vaste land van Nederland - 33529-275

Besluit: Betrekken bij de voortzetting van de plenaire behandeling van de Wet bewijsvermoeden gaswinning Groningen (TK 34 390) + Versterking veiligheidsbelang mijnbouw en regie opsporings-, winnings- en opslagvergunningen (TK 34 348)12

Herstel van lekkage bij boorput 335 (zoutwinning) van AkzoNobel in Enschede

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 23 juni 2016. Herstel van lekkage bij boorput 335 (zoutwinning) van AkzoNobel in Enschede - 32849-78

Besluit: Betrekken bij de voortzetting van de plenaire behandeling van de Wet bewijsvermoeden gaswinning Groningen (TK 34 390) + Versterking veiligheidsbelang mijnbouw en regie opsporings-, winnings- en opslagvergunningen (TK 34 348)

Uitkomst onderzoek één landelijk loket mijnbouwschade

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 24 juni 2016. Uitkomst onderzoek één landelijk loket mijnbouwschade - 32849-79

Besluit: Betrekken bij de voortzetting van de plenaire behandeling van de Wet bewijsvermoeden gaswinning Groningen (TK 34 390) + Versterking veiligheidsbelang mijnbouw en regie opsporings-, winnings- en opslagvergunningen (TK 34 348)

Rapport rechtsvergelijkend onderzoek UCALL naar de vergoeding van schade als gevolg van de (voormalige) steenkoolwinning in Nederland, België en Duitsland

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 23 juni 2016. Rapport rechtsvergelijkend onderzoek UCALL naar de vergoeding van schade als gevolg van de (voormalige) steenkoolwinning in Nederland, België en Duitsland - 32849-77

Besluit: Betrekken bij de voortzetting van de plenaire behandeling van de Wet bewijsvermoeden gaswinning Groningen (TK 34 390) + Versterking veiligheidsbelang mijnbouw en regie opsporings-, winnings- en opslagvergunningen (TK 34 348)

Uitvoering van de motie van het lid Van Tongeren over aandacht voor zelfrijdende en elektrische voertuigen bij topsectoren

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 29 juni 2016. Uitvoering van de motie van het lid Van Tongeren over aandacht voor zelfrijdende en elektrische voertuigen bij topsectoren - 33043-70

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Elektrisch rijden op donderdag 13 oktober van 13.00 tot 16.00 uur

Toezending ontwerpstructuurvisie Aanvulling Hollandse kust en extra belevingsonderzoek over windenergie voor Hollandse kust

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 24 juni 2016. Toezending ontwerpstructuurvisie Aanvulling Hollandse kust en extra belevingsonderzoek over windenergie voor Hollandse kust - 33561-29

Besluit: De commissie voor Infrastructuur en Milieu zal worden verzocht om de Ontwerpstructuurvisie Aanvulling Hollandse kust die op vrijdag 1 juli jl. door de minister van Infrastructuur en Milieu naar de Kamer is gestuurd, over te dragen aan de commissie voor Economische Zaken zodat deze commissie de ontwerpstructuurvisie in behandeling kan nemen.
Besluit: Indien de commissie voor Infrastructuur en Milieu besluit om het voortouw over te dragen aan de commissie voor Economische Zaken dan zal de minister van Infrastructuur en Milieu verzocht worden om geen onomkeerbare stappen te zetten totdat de ontwerpstructuurvisie naar voldoening van de commissie is behandeld.11

Overeenkomst NAM-Centrum Veilig Wonen (CVW)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 20 juni 2016. Overeenkomst NAM-Centrum Veilig Wonen (CVW) - 33529-274

Besluit: Betrekken bij het plenaire debat ontwerpbesluit gaswinning Groningen

Btw-aftrek en facturering door NAM inzake afwikkeling aardbevingsschade

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 7 juni 2016. Btw-aftrek en facturering door NAM inzake afwikkeling aardbevingsschade - 33529-257

Besluit: Betrekken bij het plenaire debat ontwerpbesluit gaswinning Groningen

Reactie op verzoek van het lid Smaling, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 21 juni 2016 over de schadeafhandeling in Groningen door het Centrum Veilig Wonen (CVW)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 28 juni 2016. Reactie op verzoek van het lid Smaling, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 21 juni 2016 over de schadeafhandeling in Groningen door het Centrum Veilig Wonen (CVW) - 33529-276

Besluit: Betrekken bij het plenaire debat ontwerpbesluit gaswinning Groningen

Toezegging nadere informatie rechtsbijstandverzekering inwoners Groningen

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 28 juni 2016. Toezegging nadere informatie rechtsbijstandverzekering inwoners Groningen - 33529-277

Besluit: Betrekken bij het plenaire debat ontwerpbesluit gaswinning Groningen

Ontwerp-instemmingsbesluit gaswinning Groningen

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 24 juni 2016. Ontwerp-instemmingsbesluit gaswinning Groningen - 2016Z13009

Besluit: Betrekken bij het plenaire debat ontwerpbesluit gaswinning Groningen

Uitnodiging Gemeente Utrecht voor werkbezoek 'Energietransitie' d.d. 4 november 2016.

Zaak: Brief derden - Gemeente Utrecht te Utrecht - 30 juni 2016. Uitnodiging Gemeente Utrecht voor werkbezoek 'Energietransitie' d.d. 4 november 2016 - 2016Z13579

Besluit: Het wordt aan individuele leden overgelaten om in te gaan op de uitnodiging10

Uitnodiging Gemeente Delft en TU Delft, mede namens YES!Delft en RoboValley, voor werklunch en werkbezoek aan Delft d.d. 16 september 2016.

Zaak: Brief derden - Gemeente Delft te Delft - 28 juni 2016. Uitnodiging Gemeente Delft en TU Delft, mede namens YES!Delft en RoboValley, voor werklunch en werkbezoek aan Delft d.d. 16 september 2016 - 2016Z13557

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.

Kennisgeving EU Interparlementaire bijeenkomsten voor de tweede helft van 2016

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken, M. Azmani (VVD) - 20 juni 2016. Kennisgeving EU Interparlementaire bijeenkomsten voor de tweede helft van 2016 - 2016Z12397

Besluit: Ter informatie; Wanneer het programma van de conferentie bekend is, zal deze in een procedurevergadering worden voorgelegd.ENERGIE, ECONOMIE EN INNOVATIE Brievenlijst deel Energie, Economie en Innovatie nrs. 30 t/m57 (zie de zaken en de voorstellen op de brievenlijst)Uitnodigingen Energie, Economie en Innovatie

lijst met EU-voorstellen vaste commissie Economische Zaken

Zaak: Lijst met EU-voorstellen - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 27 juni 2016. lijst met EU-voorstellen vaste commissie Economische Zaken - 2016Z13154

Besluit: Er wordt besloten conform de voorstellen in de lijst.9

Beleidsdoorlichting artikel 11 EZ-begroting

Zaak: Stafnotitie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 29 juni 2016. BOR-notitie Beleidsdoorlichting artikel 11 - 2016Z13397

Besluit: Desgewenst betrekken bij de behandeling van de beleidsdoorlichting artikel 11 EZ-begroting.8

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 28 april 2016. Beleidsdoorlichting artikel 11 EZ-begroting - 30991-31

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op vrijdag 8 juli 2016 om 14.00 uur.

Integratie begrotingsartikelen 12, 13 en 18 (Regiodeel) en aanpassing nummering in EZ-begroting 2017

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 23 juni 2016. Integratie begrotingsartikelen 12, 13 en 18 (Regiodeel) en aanpassing nummering in EZ-begroting 2017 - 34300-XIII-174

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

34485 XIII Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 17 juni 2016. Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden - 34485-XIII-3

Besluit: Desgewenst betrekken bij het plenaire debat over de Voorjaarsnota, voorzien in de week van 4-7 juli 2016.

Verzoek van het lid Lodders om het BOR te verzoeken de commissie te adviseren over de informatiepositie van de Kamer ten aanzien van het Verbeterplan NVWA, n.a.v. de evaluatierapporten NVWA, na de zomer.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, W.J.H. Lodders (VVD) - 5 juli 2016. Verzoek van het lid Lodders om het BOR te verzoeken de commissie te adviseren over de informatiepositie van de Kamer ten aanzien van het Verbeterplan NVWA n.a.v. de evaluatierapporten NVWA, na de zomer. - 2016Z13997

Besluit: Het verzoek wordt gehonoreerd. Het BOR zal worden verzocht na de zomer een notitie op te leveren over de informatiepositie van de Kamer ten aanzien van het Verbeterplan NVWA.Gezamenlijke agendapunten Energie, Economie en Innovatie en Landbouw en Natuur

Verzoek van het lid Geurts aan de staatssecretaris van Economische Zaken om de Kamer te informeren over het middel imidacloprid

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J.L. Geurts (CDA) - 30 juni 2016. Verzoek van het lid Geurts aan de staatssecretaris van Economische Zaken om de Kamer te informeren over het middel imidacloprid - 2016Z13574

Besluit: Het verzoek wordt gehonoreerd. De staatssecretaris van Economische Zaken zal worden verzocht de Kamer te informeren over de studies naar middel imidacloprid, de toegezegde handhavingsrapportage van de NVWA, de heroverweging van het Ctgb en een mogelijk verbruiksverbod op het gebruik van imidacloprid in de glastuinbouw per AMvB. Tevens wordt de staatssecretaris verzocht geen onomkeerbare stappen te zetten voordat de Kamer hierover naar genoegen met de staatssecretaris van gedachten heeft gewisseld.7

Verzoek van het lid Gesthuizen mede namens het lid Jasper van Dijk om een rappel te zenden op het verzoek van de commissie d.d. 6 april 2016 om een uitvoeringsbrief over de aangenomen motie 28286 nr. 832 van Jasper van Dijk over dierproeven bij apen op het BPRC

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, S.M.J.G. Gesthuizen (SP) - 30 juni 2016. Verzoek van het lid Gesthuizen mede namens het lid Jasper van Dijk om een rappel te zenden op het verzoek van de commissie d.d. 6 april 2016 om een uitvoeringsbrief over de aangenomen motie 28286 nr. 832 van Jasper van Dijk over dierproeven bij apen op het BPRC - 2016Z13486

Besluit: Het verzoek wordt gehonoreerd. Er zal worden gerappelleerd op de uitvoeringsbrief over de motie van het lid Jasper van Dijk (TK 28 286, nr. 832).

Verzoek van de leden Dijkgraaf en Lodders naar aanleiding van het verslag van een schriftelijk overleg over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit diergeneeskundigen aanvullende vragen aan de staatssecretaris van Economische Zaken voor te leggen

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, E. Dijkgraaf (SGP) - 30 juni 2016. Verzoek van de leden Dijkgraaf en Lodders naar aanleiding van het verslag van een schriftelijk overleg over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit diergeneeskundigen aanvullende vragen aan de staatssecretaris van Economische Zaken voor te leggen - 2016Z13487

Besluit: Het verzoek wordt gehonoreerd. Er zal een nader schriftelijk overleg worden ingepland met als inbrengdatum 9 september 2016 om 12.00 uur.
Noot: Zie agendapunt 12.

Antwoorden op de nog niet beantwoorde vragen die in de eerste termijn van het AO NVWA op 9 juni 2016 zijn gesteld

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 21 juni 2016. Beantwoording van de nog openstaande vragen die in de eerste termijn van het AO NVWA op 9 juni 2016 zijn gesteld - 33835-36

Besluit: Reeds geagendeerd voor de voortzetting van het algemeen overleg NVWA op 9 juni 2016.

Geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad 27 & 28 juni 2016.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 18 juni 2016. Geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad 27 & 28 juni 2016 - 21501-32-927

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg op 22 juni 2016 t.v.v. de Landbouw- en Visserijraad op 27 en 28 juni 2016.

Uitvoering aanbevelingen motorvermogen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 4 juli 2016. Uitvoering aanbevelingen motorvermogen - 32201-84

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Visserij op woensdag 12 oktober 2016 van 10.00 tot 13.00 uur.

Voortgangsrapportage Gemeenschappelijk Visserijbeleid

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 4 juli 2016. Voortgangsrapportage Gemeenschappelijk Visserijbeleid - 32201-85

Besluit: Agenderen voor het schriftelijk overleg Landbouw- en Visserijraad met als inbrengdatum 12 juli 2016 om 10.00 uur.

Programma naar een Rijke Waddenzee 2015-2016 voortgang en rapportage transitie van de mosselvisserij in de Waddenzee

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 22 juni 2016. Programma naar een Rijke Waddenzee 2015-2016 voortgang en rapportage transitie van de mosselvisserij in de Waddenzee - 29684-142

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Visserij op woensdag 12 oktober 2016 van 10.00 tot 13.00 uur.

Reactie op artikel 'EZ verliest hoger beroep wolhandkrab'

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 21 juni 2016. Reactie op verzoek commissie over het artikel "EZ verliest hoger beroep wolhandkrab" - 29675-187

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Visserij, dat ingepland wordt op woensdag 12 oktober 2016 van 10.00 tot 13.00 uur.

Reactie op verzoeken commissie inzake het actieplan 'Natuurbescherming in Nederland, op volle kracht vooruit!' en het rapport ‘De toestand van de Brabantse Natuur 2016’

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 4 juli 2016. Reactie op verzoeken commissie inzake het actieplan 'Natuurbescherming in Nederland, op volle kracht vooruit!' en het rapport ‘De toestand van de Brabantse Natuur 2016’ - 33576-86

Besluit: Betrekken bij het debat over Nederlandse natuurregels bovenop Europese regelgeving.5

Afspraken over voortgangsinformatie Natuurnetwerk Nederland

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 4 juli 2016. Afspraken over voortgangsinformatie Natuurnetwerk Nederland - 33576-85

Besluit: Nadere informatie afwachten.

Voortgang van het Natuurprogramma Westerschelde

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 27 juni 2016. Voortgang van het Natuurprogramma Westerschelde - 30862-111

Besluit: Betrekken bij het debat over Nederlandse natuurregels bovenop Europese regelgeving.

Afschrift van de reactie op de brief van het Platform Engbertsdijksvenen over mogelijkheid van een omwisselbesluit inzake het Natura 2000-gebied Engbertsdijksvenen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 23 juni 2016. Afschrift van de reactie op de brief van het Platform Engbertsdijksvenen over mogelijkheid van een omwisselbesluit inzake het Natura 2000-gebied Engbertsdijksvenen - 2016Z12913

Besluit: Betrekken bij het debat over Nederlandse natuurregels bovenop Europese regelgeving.

Jaarverslag Faunafonds 2015

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 22 juni 2016. Jaarverslag Faunafonds 2015 - 29446-94

Besluit: Betrekken bij de begrotingsbehandeling van het ministerie van Economische Zaken voor het jaar 2017.

10e rapportage over de Nederlandse derogatie

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 4 juli 2016. Tiende derogatierapportage zoals deze naar de Europese Commissie is verzonden - 33037-178

Besluit: Betrekken bij de behandeling van het (nog te ontvangen) wetsvoorstel fosfaatrechten.

Aanpassingen beleidsdraaiboek vogelgriep en verslag deskundigengroep dierziekten

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 4 juli 2016. Aanpassingen beleidsdraaiboek vogelgriep en verslag deskundigengroep dierziekten - 28807-198

Besluit: Agenderen voor het nog te plannen algemeen overleg Dierziekten en antibioticagebruik.
Besluit: Ten behoeve van de volgende procedurevergadering zal een overzicht worden gemaakt van de brieven die geagendeerd staan voor het nog te plannen algemeen overleg Dierziekten en antibioticagebruik.4

Waterschade in Zuidoost-Nederland

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 1 juli 2016. Waterschade in Zuidoost-Nederland - 31710-51

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Waterschade in Zuidoost-Nederland op 7 juli 2016 van 10.00 tot 13.00 uur.

Openbaarmaking controlegegevens Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 30 juni 2016. Openbaarmaking controlegegevens Gemeenschappelijk Landbouwbeleid - 28625-237

Besluit: Agenderen voor het schriftelijk overleg Landbouw- en Visserijraad met als inbrengdatum 12 juli 2016 om 10.00 uur.

EU-voorstel: Mededeling inzake hormoonontregelaars en de vaststelling van wetenschappelijke criteria voor de identificatie daarvan COM (2016) 350

Zaak: EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 30 juni 2016. EU-voorstel: Mededeling inzake hormoonontregelaars en de vaststelling van wetenschappelijke criteria voor de identificatie daarvan COM (2016) 350 - 2016Z13489

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Behandelvoorbehoud EU-voorstel: Mededeling over hormoon verstorende stoffen COM (2016), nr. 350 op 14 september van 15.00 tot 16.30 uur.

Definitieve fosfaatproductie in 2015

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 30 juni 2016. Definitieve fosfaatproductie in 2015 - 33979-140

Besluit: Betrekken bij de behandeling van het (nog te ontvangen) wetsvoorstel fosfaatrechten.
Gerelateerde kamerstukken: 33979-14

COGEM Trendanalyse Biotechnologie 2016

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma - 14 juni 2016. COGEM Trendanalyse Biotechnologie 2016 - 27428-330

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Biotechnologie op woensdag 9 november 2016 van 14.00 tot 17.00 uur.

Uitkomsten symposium over het herstellen van de balans tussen het octrooirecht en het kwekersrecht

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 22 juni 2016. Uitkomsten symposium over het herstellen van de balans tussen het octrooirecht en het kwekersrecht - 27428-331

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Biotechnologie, dat ingepland wordt op woensdag 9 november 2016 van 14.00 tot 17.00 uur.

Verslag van een schriftelijk overleg over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit diergeneeskundigen en het Besluit houders van dieren in verband met diverse wijzigingen op het gebied van dierenwelzijn (Kamerstuk 28 286, nr. 878)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 28 juni 2016. Antwoorden op vragen commissie over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit diergeneeskundigen en het Besluit houders van dieren in verband met diverse wijzigingen op het gebied van dierenwelzijn - 28286-882

Besluit: Er zal een nader schriftelijk overleg worden ingepland met als inbrengdatum 9 september 2016 om 12.00 uur.
Noot: Zie rondvraagpunt 32. De Kamer heeft de staatssecretaris van EZ per brief d.d. 8 juni 2016 verzocht om geen onomkeerbare stappen te zetten tot het ontwerpbesluit naar genoegen met de Kamer is besproken.

Tijdelijke verbod op het gebruik van het diergeneesmiddel Velactis

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 24 juni 2016. Tijdelijke verbod op het gebruik van het diergeneesmiddel Velactis - 29683-219

Besluit: Agenderen voor het schriftelijk overleg Landbouw- en Visserijraad met als inbrengdatum 12 juli 2016 om 10.00 uur.

Actieplan vitalisering varkenshouderij

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 23 juni 2016. Actieplan vitalisering varkenshouderij - 28973-180

Besluit: Agenderen voor het schriftelijk overleg Landbouw- en Visserijraad met als inbrengdatum 12 juli 2016 om 10.00 uur.

Evaluatierapporten WOT Visserijonderzoek en WOT Economische Informatievoorziening

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 22 juni 2016. Evaluatierapporten WOT Visserijonderzoek en WOT Economische Informatievoorziening - 32201-83

Besluit: Betrekken bij de begrotingsbehandeling van het ministerie van Economische Zaken voor het jaar 2017.

Resultaten van de evaluatie van de subsidie voor voedselonderzoek door de Consumentenbond 2009-2014

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 23 juni 2016. Resultaten van de evaluatie van de subsidie voor voedselonderzoek door de Consumentenbond 2009-2014 - 31532-163

Besluit: Betrekken bij de begrotingsbehandeling van het ministerie van Economische Zaken voor het jaar 2017.2

Rapport Monitor integraal duurzame stallen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 22 juni 2016. Monitor integraal duurzame stallen 2015 - 28286-881

Besluit: Betrekken bij de begrotingsbehandeling van het ministerie van Economische Zaken voor het jaar 2017.

Rapport SDa antibioticagebruiksgegevens 2015

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 17 juni 2016. Rapport SDa antibioticagebruiksgegevens 2015 - 29683-218

Besluit: Agenderen voor het nog te plannen algemeen overleg Dierziekten en antibioticagebruik.

Verslag van een schriftelijk overleg over de hernieuwde voorhang van het ontwerpbesluit subsidiëring sloop- en ombouwkosten pelsdierhouderij (Kamerstuk 30 826, nr. 44)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 21 juni 2016. Antwoorden op vragen van de commissie over de hernieuwde voorhang van het ontwerpbesluit subsidiëring sloop- en ombouwkosten pelsdierhouderij - 30826-45

Besluit: Er wordt een VSO aangevraagd, in te plannen na het zomerreces.
Besluit: De staatssecretaris zal worden verzocht om geen onomkeerbare stappen te zetten tot het VSO en de stemmingen over de ingediende moties hebben plaatsgevonden.
Gerelateerde kamerstukken: 30826-45

Uitvoering van de motie van het lid Wassenberg over het overdragen van vijf java-apen door het BPRC aan Stichting AAP

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 20 juni 2016. Uitvoering van de motie van het lid Wassenberg over het overdragen van vijf java-apen door het BPRC aan Stichting AAP - 32336-62

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Uitnodiging NAV voor werkbezoek aan akkerbouwbedrijf in Strijen (Hoeksche Waard)

Zaak: Brief derden - Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) te Noordhoek - 4 juli 2016. Uitnodiging NAV voor werkbezoek aan akkerbouwbedrijf in Strijen (Hoeksche Waard) - 2016Z13769

Besluit: Overlaten aan individuele leden/fracties.

Uitnodiging IPO voor werkbezoek aan Natuur Dinkelland en Provincie Overijssel d.d. 28 oktober 2016.

Zaak: Brief derden - Interprovinciaal Overleg (IPO) te Den Haag - 23 juni 2016. Uitnodiging IPO voor werkbezoek aan Natuur Dinkelland en Provincie Overijssel d.d. 28 oktober 2016 - 2016Z12989

Besluit: Deelname aan het werkbezoek zal schriftelijk worden geïnventariseerd (minimaal vier leden exclusief voorzitter).