Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 21 juni 2016

Gepubliceerd: 23 juni 2016
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Economische Zaken
Activiteitnummer: 2016A0026614
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=82c3f6f6-86d0-42fa-999d-b4437420875f&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20commissie%20Economische%20Zaken%20op%2021%20juni%202016.%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 34298, 29515, 33529, 33529, 30196, 24095, 21501, 32761, 31934, 29697, 31288, 33009, 34487, 25422, 32800, 34300, 21109, 21501, 33348, 33576, 32670, 29675, 28807, 32336, 33979, 29842, 28973, 29515, 21501

Inhoud


Verzoek van het lid Agnes Mulder de minister van Economische Zaken te vragen z.s.m. het overzicht van de schademeldingen ten gevolge van aardbevingen in de afgelopen tien jaar per maand en per gemeente toe te zenden, bij voorkeur voor de behandeling van de mijnbouwwet (zie Kamerstuk 33529, nr. 212).

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A.H. (Agnes) Mulder (CDA) - 20 juni 2016. Verzoek van het lid Agnes Mulder de minister van Economische Zaken te vragen z.s.m. het overzicht van de schademeldingen ten gevolge van aardbevingen in de afgelopen tien jaar per maand en per gemeente toe te zenden, bij voorkeur voor de behandeling van de mijnbouwwet (zie Kamerstuk 33529, nr. 212). - 2016Z12479

Besluit: De minister verzoeken om een overzicht van schademeldingen ten gevolge van aardbevingen in de afgelopen tien jaar per maand en per gemeente naar de Kamer te sturen

Verzoek van het lid Geurts de minister van EZ te verzoeken voor het a.s. algemeen overleg Marktwerking en Mededinging de Kamer te informeren over de gewijzigde beleidsregel duurzaamheid en mededinging of deze te publiceren en naar de Kamer te sturen (zie Kamerstuk 31532, nr. 162).

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J.L. Geurts (CDA) - 20 juni 2016. Verzoek van het lid Geurts de minister van EZ te verzoeken voor het a.s. algemeen overleg Marktwerking en Mededinging de Kamer te informeren over de gewijzigde beleidsregel duurzaamheid en mededinging of deze te publiceren en naar de Kamer te sturen (zie Kamerstuk 31532, nr. 162). - 2016Z12448

Besluit: De minister wordt verzocht om de Kamer uiterlijk maandag 27 juni 2016 te informeren over de gewijzigde beleidsregel duurzaamheid en mededinging of deze te publiceren en naar de Kamer te sturen.13

Verzoek om reactie op artikel Borgstelling op de tocht in het AD van 21 juni 2016.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S.M.J.G. Gesthuizen (SP) - 21 juni 2016. Verzoek om reactie op artikel Borgstelling op de tocht in het AD van 21 juni 2016 - 2016Z12538

Besluit: De griffie zal ambtelijk aan het ministerie van EZ doorgeven dat de commissie, indien mogelijk, graag voor het op woensdag 22 juni 2016 om 13.30 uur geplande algemeen overleg Ondernemen, bedrijfsfinanciering en regeldruk een reactie ontvangt op het genoemde artikel. Indien dit niet mogelijk is dan wordt de minister verzocht om dit onderwerp mee te nemen in de voorbereiding op het betreffende algemeen overleg, zodat de vragen van de commissie hierover tijdens het algemeen overleg kunnen worden beantwoord.

Verzoek van het lid Agnes Mulder de minister van EZ te verzoeken z.s.m. en in ieder geval in de week voorafgaand aan de behandeling van de voorjaarsnota de uitvoering van motie Ronnes cs. (Kamerstuk 34475-XIII, nr. 20) over verder inzicht geven in de middelen in de begrotingsreserve duurzame energie, aan de Kamer te sturen.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A.H. (Agnes) Mulder (CDA) - 16 juni 2016. Verzoek van het lid Agnes Mulder de minister van EZ te verzoeken z.s.m. en in ieder geval in de week voorafgaand aan de behandeling van de voorjaarsnota de uitvoering van motie Ronnes cs. (Kamerstuk 34475-XIII, nr. 20) over verder inzicht geven in de middelen in de begrotingsreserve duurzame energie, aan de Kamer te sturen. - 2016Z12225

Besluit: Minister verzoeken om uitvoering van de motie van het lid Ronnes c.s. zo spoedig mogelijk en uiterlijk voorafgaand aan de plenaire behandeling van de voorjaarsnota aan de Kamer te sturenOverige rondvraagpunten Energie, Economie en Innovatie

Verzoek tot het houden van een technische briefing voorafgaand aan het plenaire debat over Gaswinning Groningen

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, L. van Tongeren (GroenLinks) - 15 juni 2016. Verzoek tot het houden van een technische briefing voorafgaand aan het plenaire debat over Gaswinning Groningen - 2016Z12021

Besluit: Er zal een technische briefing georganiseerd worden op woensdag 7 september 2016.
Besluit: Voor de technische briefing zullen het SodM, KNMI, NAM en de Nationaal Coördinator Groningen worden uitgenodigd12

Verzoek om spoedige toezending van de notitie over tiltsensoren

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, L. van Tongeren (GroenLinks) - 15 juni 2016. Verzoek om spoedige toezending van de notitie over tiltsensoren - 2016Z12023

Besluit: Minister zal worden verzocht om de onderzoeksnotitie naar tiltsensoren met de stukken over het ontwerpbesluit gaswinning Groningen voorafgaand het zomerreces, of anders uiterlijk voorafgaand het debat over het ontwerpbesluit gaswinning Groningen naar de Kamer te sturen

Verzoek om reactie minister van EZ op artikel in Cobouw d.d. 25 mei 2016 getiteld 'Opstand dreigt in Groningen' (bevingsbestendig maken van woningen in Groningen)

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, L. van Tongeren (GroenLinks) - 25 mei 2016. Verzoek om reactie minister van EZ op artikel in Cobouw d.d. 25 mei 2016 getiteld 'Opstand dreigt in Groningen' (bevingsbestendig maken van woningen in Groningen) - 2016Z10240

Besluit: Minister verzoeken om een reactie op het artikel in Cobouw d.d. 25 mei 201

Beantwoording vragen commissie over het rapport ‘Welvaart in kaart’ in het kader van het parlementair onderzoek Breed welvaartsbegrip

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - voorzitter van de tijdelijke commissie Breed welvaartsbegrip, H.J. Grashoff (GroenLinks) - 8 juni 2016. Beantwoording vragen commissie over het rapport ‘Welvaart in kaart’ in het kader van het parlementair onderzoek Breed welvaartsbegrip - 34298-4

Besluit: Reeds besloten om te betrekken bij het plenair debat met de tijdelijke commissie Breed welvaartsbegrip over het onderzoeksrapport ‘Welvaart in kaart’.
Noot: Middels een e-mailprocedure is reeds besloten om nog voor het zomerreces een plenair debat te houden met de tijdelijke commissie Breed welvaartsbegrip over het onderzoeksrapport ‘Welvaart in kaart’ en de beantwoorde feitelijke vragen.Rondvraag Energie, Economie en Innovatie

Beantwoording vragen commissie over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2015 bij het Ministerie van Economische Zaken en Diergezondheidsfonds (XIII)

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 6 juni 2016. Beantwoording vragen commissie over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2015 bij het Ministerie van Economische Zaken en Diergezondheidsfonds (XIII) - 34475-XIII-8

Besluit: Reeds geagendeerd voor het wetgevingsoverleg Verantwoording ministerie van Economische Zaken over het jaar 2015 (Kamerstuk 34 475- XIII) op 7 juni 2016.

Beantwoording op vragen commissie over het Jaarverslag Ministerie van Economische Zaken en Diergezondheidsfonds 2015 (Kamerstuk 34475-XIII, nr. 1)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 3 juni 2016. Beantwoording op vragen commissie over het Jaarverslag Ministerie van Economische Zaken en Diergezondheidsfonds 2015 - 34475-XIII-6

Besluit: Reeds geagendeerd voor het wetgevingsoverleg Verantwoording ministerie van Economische Zaken over het jaar 2015 (Kamerstuk 34 475- XIII) op 7 juni 201

Beantwoording op vragen commissie over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2015 bij het Ministerie van Economische Zaken en Diergezondheidsfonds (XIII) (Kamerstuk 34475-XIII, nr. 2)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 3 juni 2016. Beantwoording op vragen commissie over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2015 bij het Ministerie van Economische Zaken en Diergezondheidsfonds (XIII) - 34475-XIII-7

Besluit: Reeds geagendeerd voor het wetgevingsoverleg Verantwoording ministerie van Economische Zaken over het jaar 2015 (Kamerstuk 34 475- XIII) op 7 juni 201

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over de Slotwet Ministerie van Economische Zaken 2015 (Kamerstuk 34475-XIII)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 3 juni 2016. Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden - 34475-XIII-5

Besluit: Reeds geagendeerd voor het wetgevingsoverleg Verantwoording ministerie van Economische Zaken over het jaar 2015 (Kamerstuk 34 475- XIII) op 7 juni 201

Uitnodiging minister van Economische Zaken en Europese Commissie voor Interne Markt, Industrie, Ondernemerschap en MKB voor stakeholdersconferentie "Working together to strengthen the Single Market for EU businesses and consumers" d.d. 13 juni 2016.

Zaak: Brief derden - Ministerie van Economische Zaken te Den Haag - 7 juni 2016. Uitnodiging minister van Economische Zaken en Europese Commissie voor Interne Markt, Industrie, Ondernemerschap en MKB voor stakeholdersconferentie "Working together to strengthen the Single Market for EU businesses and consumers" d.d. 13 juni 2016 - 2016Z11350

Besluit: Reeds overgelaten aan individuele leden.

Voorjaarsrapportage regeldruk

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 16 juni 2016. Voorjaarsrapportage regeldruk - 29515-389

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Ondernemen, bedrijfsfinanciering en regeldruk op 22 juni 2016.

Financiering meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 6 juni 2016. Financiering meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen - 33529-256

Besluit: Reeds betrokken bij het plenair debat waardedaling van woningen in Groningen door aardbevingen op donderdag 16 juni jl.

Reactie op het verzoek van het lid Dik-Faber, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 17 mei 2016, over nadere informatie over afspraken uit 2005 met Shell en ExxonMobil in relatie tot de gaswinning in Groningen

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 10 juni 2016. Reactie op het verzoek van het lid Dik-Faber, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 17 mei 2016, over nadere informatie over afspraken uit 2005 met Shell en ExxonMobil in relatie tot de gaswinning in Groningen - 33529-258

Besluit: Reeds betrokken bij het plenair debat waardedaling van woningen in Groningen door aardbevingen op donderdag 16 juni jl..

Transparantie op de oliemarkt en olie uit ISIS-gebied

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 10 juni 2016. Transparantie op de oliemarkt en olie uit ISIS-gebied - 30196-461

Besluit: Reeds betrokken bij het VAO Energie (AO d.d. 20 april 2016) op 16 juni 201

Jaarbericht Agentschap Telecom 2015

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 15 juni 2016. Jaarbericht Agentschap Telecom 2015 - 24095-403

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te plannen algemeen overleg Telecommunicatie.Overig Economie en InnovatieGeen agendapuntenReeds geagendeerde agendapunten Energie, Economie en Innovatie

Verslag van de Telecomraad van 26 mei 2016.

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 14 juni 2016. Verslag van de Telecomraad van 26 mei 2016 - 21501-33-604

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Telecomraad (formeel, 02-12-2016) op woensdag 30 november 2016.

Uitstel rapport expertgroep big data en privacy

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 9 juni 2016. Uitstel rapport expertgroep big data en privacy - 32761-101

Besluit: Aangekondigde nadere informatie afwachten.9

Informatie over een wijziging in de handhaving door de Douane van onder EZ vallende intellectuele eigendomsrechten

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 10 juni 2016. Informatie over een wijziging in de handhaving door de Douane van onder EZ vallende intellectuele eigendomsrechten - 31934-7

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Bedrijfslevenbeleid en Innovatie op donderdag 6 oktober 2016 van 14.00 tot 17.00 uur.

Voortgang Mkb samenwerkingsagenda en evaluatie Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM's)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 3 juni 2016. Voortgang MKB samenwerkingsagenda en evaluatie Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM's) - 29697-23

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Bedrijfslevenbeleid en Innovatie op donderdag 6 oktober 2016 van 14.00 tot 17.00 uur.

Uitkomsten van de eerste tender van de regeling Toekomstfondskrediet voor Onderzoeksfaciliteiten (TOF-regeling) en uitvoering van het amendement van de leden Mei Li Vos en Verhoeven (Kamerstuk 34 300 XIII, nr. 163)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 9 juni 2016. Uitkomsten van de eerste tender van de regeling Toekomstfondskrediet voor Onderzoeksfaciliteiten (TOF-regeling) en uitvoering van het nader gewijzigd amendement van de leden Mei Li Vos en Verhoeven (Kamerstuk 34 300 XIII, nr. 163) - 31288-543

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Bedrijfslevenbeleid en Innovatie op donderdag 6 oktober 2016 van 14.00 tot 17.00 uur.

Beschikbaarstelling lening Innovatiefonds Noord-Nederland

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 3 juni 2016. Beschikbaarstelling lening aan Innovatiefonds Noord-Nederland B.V. - 33009-18

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Beleidsreactie evaluatie Wet markt en overheid

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 3 juni 2016. Beleidsreactie evaluatie Wet markt en overheid - 34487-1

Besluit: De kabinetsreactie en de initiatiefnota van de leden Ziengs en Verhoeven worden aangehouden tot de behandeling van de aangekondigde initiatiefwet van de leden Ziengs en Verhoeven over de Wet Markt en Overheid.

Wijziging van de Wet opslag duurzame energie in verband met de vaststelling van tarieven voor 2017

Zaak: Wetgeving - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 14 juni 2016. Wijziging van de Wet opslag duurzame energie in verband met de vaststelling van tarieven voor 2017 - 34497

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag is vastgesteld op woensdag 6 juli 2016 om 17.00 uurOverig EnergieGeen agendapuntenEconomie en Innovatie8

Concept-programma werkbezoek Groningen maandag 5 september 2016.

Zaak: Overig - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 16 juni 2016. Conceptprogramma werkbezoek vkc EZ op maandag 5 september 2016 aan Groningen - 2016Z12220

Besluit: Het Economic Board Groningen zal toegevoegd worden aan het programma; voor het overige is het programma ongewijzigd vastgesteld

Voorstel programma rondetafelgesprek ontwerpbesluit Gaswinning Groningen donderdag 8 september 2016.

Zaak: Stafnotitie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 16 juni 2016. Voorstel programma rondetafelgesprek ontwerpbesluit gaswinning Groningen - 2016Z12157

Besluit: Het programma wordt uitgebreid met een afsluitend blok van 45 minuten waarvoor de NAM wordt uitgenodigd; voor het overige wordt het programma ongewijzigd vastgesteld.
Besluit: Er zal een technische briefing worden georganiseerd over het ontwerpbesluit gaswinning Groningen op woensdag 7 september. Voor deze technische briefing worden de volgende partijen uitgenodigd: SodM, KNMI, NAM en de NCG
Noot: Zie agendapunt

Reactie op het rapport “From a succesful past to a promising future - Challenges and opportunities for the Dutch gas infrastructure” van het ING Economisch Bureau

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 10 juni 2016. Reactie op het rapport “From a succesful past to a promising future - Challenges and opportunities for the Dutch gas infrastructure” van het ING Economisch Bureau - 2016Z11800

Besluit: Agenderen voor het verzamel algemeen overleg Energie op woensdag 5 oktober 2016 van 13.00 tot 16.00 uur
Noot: Zie agendapunt 307

Voortgang en maatregelen rond de kerncentrale Borssele

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 8 juni 2016. Voortgang en maatregelen rond de kerncentrale Borssele - 25422-147

Besluit: Agenderen voor het verzamel algemeen overleg Energie op woensdag 5 oktober 2016 van 13.00 tot 16.00 uur
Noot: Zie agendapunt 30

Uitvoering van de Motie van het lid Groot over een plan voor elektrisch rijden voor particulieren

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 6 juni 2016. Uitvoering van de Motie van het lid Groot over een plan voor elektrisch rijden voor particulieren - 32800-43

Besluit: Agenderen voor het AO Elektrisch Rijden op donderdag 13 oktober 2016 van 13.00 tot 16.00 uur

Verzoek Ambassade van Zweden, namens delegatie commissie voor Industrie en Handel van het Zweedse Parlement, om gesprek met vaste commissie voor Economische Zaken over stimulatie van export, oprichting nieuwe bedrijven en TTIP d.d. 5 september 2016.

Zaak: Brief derden - Ambassade van Zweden (NL) te Den Haag - 2 juni 2016. Verzoek Ambassade van Zweden, namens delegatie commissie voor Industrie en Handel van het Zweedse Parlement, om gesprek met vaste commissie voor Economische Zaken over stimulatie van export, oprichting nieuwe bedrijven en TTIP d.d. 5 september 2016 - 2016Z11219

Besluit: Schriftelijk inventariseren of er voldoende belangstelling (minimaal vier leden) is voor een gesprek met de delegatie van de commissie voor Industrie en Handel van het Zweedse Parlement op dinsdag 6 september 2016 van 16.00 tot 17.00 uur.

Spoedeisende wetsvoorstellen voor of per 1 januari 2017 of in de eerste helft van 2017

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 15 juni 2016. Spoedeisende wetsvoorstellen voor of per 1 januari 2017 of in de eerste helft van 2017 - 34300-73

Besluit: Ter informatie6

Lijst met EU-voorstellen vaste commissie Economische Zaken

Zaak: Lijst met EU-voorstellen - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 15 juni 2016. Lijst met EU-voorstellen vaste commissie Economische Zaken - 2016Z11243

Besluit: Er wordt besloten conform de voorstellen in de lijst.

Stand van zaken implementatie richtlijnen in eerste kwartaal 2016

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 29 april 2016. Stand van zaken implementatie richtlijnen in eerste kwartaal 2016 - 21109-223

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Verzoek van het lid Van Gerven een behandelvoorbehoud te plaatsen bij de mededeling van de Europese Commissie inzake hormoonverstorende stoffen (endocrine disruptors).

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H.P.J. van Gerven (SP) - 22 juni 2016. Verzoek van het lid Van Gerven een behandelvoorbehoud te plaatsen bij de mededeling van de Europese Commissie inzake hormoonverstorende stoffen (endocrine disruptors). - 2016Z12654

Besluit: Er zal middels een e-mailprocedure worden vastgesteld of de commissie de Kamer wil adviseren een parlementair behandelvoorbehoud te plaatsen op de Mededeling COM (2016), nr. 350.Gezamenlijke agendapunten Energie, Economie en Innovatie en Landbouw en Natuur

Verzoek van het lid Van Dekken om een reactie te vragen op het boek 'Leven met Q-koorts; het dagelijkse gevecht' te ontvangen voor het nog te plannen Debat over meer doden door de Q-koortsepidemie (staatssecretaris EZ, minister VWS)

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, T.R. van Dekken (PvdA) - 21 juni 2016. Verzoek van het lid Van Dekken om een reactie te vragen op het boek 'Leven met Q-koorts; het dagelijkse gevecht' te ontvangen voor het nog te plannen Debat over meer doden door de Q-koortsepidemie (staatssecretaris EZ en minister VWS) - 2016Z12626

Besluit: Het verzoek wordt gehonoreerd. Het kabinet zal worden verzocht om een reactie op het boek 'Leven met Q-koorts; het dagelijks gevecht', te betrekken bij het debat over meer doden door de Q-koortsepidemie.

Verzoek van het lid Van Gerven om een gesprek te organiseren met de Autoriteit Diergeneesmiddelen (SDa), gevolgd door een algemeen overleg antibiotica n.a.v. het nieuwe rapport van de SDa waaruit blijkt dat de antibioticareductie lager is dan verwacht

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H.P.J. van Gerven (SP) - 16 juni 2016. Verzoek van het lid Van Gerven een gesprek te organiseren met de de Autoriteit Diergeneesmiddelen (SDa), gevolgd door een algemeen overleg antibiotica n.a.v. het nieuwe rapport van de SDA waaruit blijkt dat de antibiotica reductie lager is dan verwacht - 2016Z12195

Besluit: Het verzoek om een gesprek te organiseren met de Autoriteit Diergeneesmiddelen (SDa) wordt gehonoreerd. Het gesprek zal na het zomerreces worden ingepland en er zal voorafgaand aan het gesprek schriftelijk worden geïnventariseerd of er voldoende leden deelnemen.

Verzoek van het lid Van Gerven om de inbrengdatum voor een schriftelijk overleg over de initiatiefnota “Wei voor de koe” vast te stellen op vrijdag 8 juli om 18.00 uur.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H.P.J. van Gerven (SP) - 31 mei 2016. Verzoek van het lid Van Gerven om de inbrengdatum voor een schriftelijk overleg over de initiatiefnota “Wei voor de koe” vast te stellen op vrijdag 8 juli om 18.00 uur. - 2016Z10712

Besluit: Er zal een schriftelijk overleg met de indieners van de initiatiefnota en een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van Economische Zaken worden ingepland met als inbrengdatum 15 juli 2016 om 12.00.

Verslag van de informele Landbouwraad van 29 tot en met 31 mei 2016.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 7 juni 2016. Verslag van de informele Landbouwraad van 29 tot en met 31 mei 2016 - 21501-32-926

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg op 22 juni 2016 ter voorbereiding van de Landbouw- en Visserijraad op 27 en 28 juni 2016.

Verslag van een schriftelijk overleg over de Voorhang ontwerp uitvoeringsregelgeving Wet natuurbescherming (Kamerstuk 33 348, nr. 177)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 7 juni 2016. Antwoorden op vragen van de commissie over de Voorhang ontwerp uitvoeringsregelgeving Wet natuurbescherming - 33348-190

Besluit: Betrokken bij het VSO Voorhang ontwerp uitvoeringsregelgeving Wet natuurbescherming op woensdag 8 juni 2016.
Gerelateerde kamerstukken: 33348-19

Voorstel van het lid Lodders (VVD) om het Plan van Aanpak NVWA tot groot project te maken, inclusief een tijdsplanning

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, W.J.H. Lodders (VVD) - 16 juni 2016. Voorstel van het lid Lodders (VVD) om het Plan van Aanpak NVWA tot groot project te maken - 2016Z12196

Besluit: Het voorstel wordt niet gehonoreerd.

Recente ontwikkeling conferentie Toekomstbestendig Natuurbeleid

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, R.J. (Rudmer) Heerema (VVD) - 20 juni 2016. Verslag werkbezoek Verenigd Koninkrijk rapporteurs gezondheidscheck Vogel-en Habitatrichtlijn - 2016Z12421

Besluit: De commissie stemt in met een verlenging van het rapporteurschap tot na publicatie van het staff working document van de Europese Commissie over de fitness check van de Vogel- en Habitatrichtlijn.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 8 juni 2016. Recente ontwikkeling conferentie Toekomstbestendig Natuurbeleid - 33576-84

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Vaststelling definitieve aanwijzingsbesluiten voor mariene Natura 2000-gebieden Doggersbank, Klaverbank en Friese Front

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 10 juni 2016. Vaststelling definitieve aanwijzingsbesluiten voor mariene Natura 2000-gebieden Doggersbank, Klaverbank en Friese Front - 32670-110

Besluit: Agenderen voor het nog te plannen algemeen overleg Visserij.

Tweede rapportage bruinvisbeschermingsplan

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 7 juni 2016. Tweede rapportage bruinvisbeschermingsplan - 29675-186

Besluit: Agenderen voor het nog te plannen algemeen overleg Visserij.

Uitbraak vogelgriep in de provincie Friesland

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 9 juni 2016. Uitbraak van vogelgriep in de provincie Friesland - 28807-197

Besluit: Agenderen voor het nog te plannen algemeen overleg Dierziekten.2

Reactie op adviezen van het Nationaal Comité advies dierproevenbeleid (NCad)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 9 juni 2016. Reactie op adviezen van het Nationaal Comité advies dierproevenbeleid (NCad) - 32336-61

Besluit: Agenderen voor het nog te plannen algemeen overleg Dierproeven.

Informatie met betrekking tot de doorlooptijd van het fosfaatrechtenstelsel

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 7 juni 2016. Informatie met betrekking tot de doorlooptijd van het fosfaatrechtenstelsel - 33979-139

Besluit: De commissie besluit tot een gezamenlijke behandeling van de (reeds voor plenaire behandeling aangemelde) Wet grondgebonden groei melkveehouderij en het wetsvoorstel fosfaatrechten (dat uiterlijk in de week van 29 augustus–2 september naar de Kamer zal worden gestuurd).
Besluit: Na ommekomst van het wetsvoorstel fosfaatrechten zal de reguliere procedure van de wetsbehandeling worden gevolgd (er zal een inbrengdatum voor het verslag worden vastgesteld).
Gerelateerde kamerstukken: 33979-13

Uitvoering motie van de leden Koser Kaya en Thieme over omschakeling naar biologische landbouw (Kamerstuk 33 979, nr. 127)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 2 juni 2016. Uitvoering motie van de leden Koser Kaya en Thieme over omschakeling naar biologische landbouw (Kamerstuk 33 979, nr. 127) - 29842-39

Besluit: Betrekken bij het debat over biologische landbouw in Nederland.

Toelichting op de Jaarrapportage 2015 van de Uitvoeringsagenda Duurzame Veehouderij (UDV)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 14 juni 2016. Toelichting op de Jaarrapportage 2015 van de Uitvoeringsagenda Duurzame Veehouderij (UDV) - 28973-179

Besluit: Betrekken bij het debat over biologische landbouw in Nederland.

Bespiegeling over de gerealiseerde verlaging van de regeldruk in de landbouw, de vermindering die nog in de pijplijn zit en een bespiegeling over de Europese regeldruk

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 10 juni 2016. Bespiegeling over de gerealiseerde verlaging van de regeldruk in de landbouw, de vermindering die nog in de pijplijn zit en een bespiegeling over de Europese regeldruk - 29515-387

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 22 juni 2016 van 11.00 tot 13.30 uur.

Antwoorden op de overige vragen van de commissie over de Landbouw- en Visserijraad van 17 mei 2016.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 3 juni 2016. Antwoorden op de overige vragen van de commissie over de Landbouw- en Visserijraad van 17 mei 2016 - 21501-32-925

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 22 juni 2016 van 11.00 tot 13.30 uur.