Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 7 juni 2016

Gepubliceerd: 9 juni 2016
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Economische Zaken
Activiteitnummer: 2016A0026512
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=0b760e62-73bd-438e-95a0-d5ddefd72ca8&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20commissie%20Economische%20Zaken%20op%207%20juni%202016%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 21501, 24095, 32440, 32637, 33009, 21501, 31239, 29684, 29684, 33529, 33529, 31865, 34411, 27858, 21501, 28286, 33835, 33835, 33835, 21501, 27428, 27924, 32336

Inhoud


Verzoek om toezending risicoanalyse kleine gasvelden vóór de plenaire behandeling van de wijziging van de Mijnbouwwet

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A.H. (Agnes) Mulder (CDA) - 8 juni 2016. Verzoek om toezending risicoanalyse kleine gasvelden vóór de plenaire behandeling van de wijziging van de Mijnbouwwet - 2016Z11460

Besluit: Bewindspersoon verzoeken om de risicoanalyse kleine gasvelden vóór de plenaire behandeling van de wijziging van de Mijnbouwwet naar de Kamer te sturen.

Verzoek van het lid Agnes Mulder de Minister van Economische Zaken te verzoeken de Kamer te informeren wanneer de ontwerpstructuurvisie Aanvulling Hollandse Kust en het extra belevingsonderzoek over windenergie voor de Hollandse kust in navolging van het rapport van Decisio, naar de Kamer wordt gestuurd.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A.H. (Agnes) Mulder (CDA) - 2 juni 2016. Verzoek van het lid Agnes Mulder de Minister van Economische Zaken te verzoeken de Kamer te informeren wanneer de ontwerpstructuurvisie Aanvulling Hollandse Kust en het extra belevingsonderzoek over windenergie voor de Hollandse kust in navolging van het rapport van Decisio, naar de Kamer wordt gestuurd. - 2016Z11043

Besluit: De minister van Economische Zaken zal worden verzocht om de Kamer te informeren wanneer de ontwerpstructuurvisie Aanvulling Hollandse Kust en het extra belevingsonderzoek over windenergie voor de Hollandse kust in navolging van het rapport van Decisio, naar de Kamer wordt gestuurd.Overige rondvraagpunten Energie, Economie en Innovatie

Verzoek van het lid Agnes Mulder aan het BOR te vragen in kaart te brengen en voorstellen te doen hoe de informatiepositie van de Tweede Kamer verstevigd kan worden ten aanzien van de bestedingen van de Overheidsdienst Groningen en de Nationaal Coördinator Groningen en de uitvoering van het meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A.H. (Agnes) Mulder (CDA) - 2 juni 2016. Verzoek van het lid Mulder aan het BOR te vragen in kaart te brengen en voorstellen te doen hoe de informatiepositie van de Tweede Kamer verstevigd kan worden ten aanzien van de bestedingen van de Overheidsdienst Groningen en de Nationaal Coördinator Groningen en de uitvoering van het meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen. - 2016Z11037

Besluit: Het BOR zal worden verzocht een voorstel te maken over mogelijkheden om de informatiepositie van de Tweede Kamer te verstevigen.

Verzoek van het lid Agnes Mulder om de minister van Economische Zaken voor het algemeen overleg Energie een stand van zaken overzicht te vragen van de per jaar tot uitvoering gekomen en in behandeling genomen projecten die zijn aangevraagd voor de postcoderoosregeling

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A.H. (Agnes) Mulder (CDA) - 30 mei 2016. Verzoek van het lid Agnes Mulder om de minister van Economische Zaken voor het algemeen overleg Energie een stand van zaken overzicht te vragen van de per jaar tot uitvoering gekomen en in behandeling genomen projecten die zijn aangevraagd voor de postcoderoosregeling - 2016Z10584

Besluit: De minister van Economische Zaken zal worden verzocht om voor het algemeen overleg Energieakkoord op woensdag 29 juni van 13.00 tot 16.00 uur een stand van zaken overzicht te sturen van de per jaar tot uitvoering gekomen en in behandeling genomen projecten die zijn aangevraagd voor de postcoderoosregeling11

Verzoek om reactie minister van EZ op artikel in Cobouw d.d. 25 mei 2016 getiteld 'Opstand dreigt in Groningen' (bevingsbestendig maken van woningen in Groningen)

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, L. van Tongeren (GroenLinks) - 25 mei 2016. Verzoek om reactie minister van EZ op artikel in Cobouw d.d. 25 mei 2016 getiteld 'Opstand dreigt in Groningen' (bevingsbestendig maken van woningen in Groningen) - 2016Z10240

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

BOR-notitie over de verantwoordingsstukken van Economische Zaken over het jaar 2015 (Kamerstuk 34 475 XIII, nrs. 1 – 4).

Zaak: Stafnotitie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 2 juni 2016. BOR-notitie over de verantwoordingsstukken van Economische Zaken over het jaar 2015 (Kamerstuk 34 475 XIII, nrs. 1 – 4). - 2016Z10908

Besluit: Desgewenst betrekken bij het wetgevingsoverleg met minister en staatssecretaris van Economische Zaken op 7 juni 2016, van 19.00 tot 22.00 uur Verantwoording ministerie van Economische Zaken over het jaar 2015 (Kamerstuk 34 475 XIII).Rondvraag Energie, Economie en Innovatie

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Zaak: Begroting - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 30 mei 2016. Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) - 34485-XIII

Besluit: Reeds geagendeerd voor inbreng feitelijke vragen op 9 juni 201

Geannoteerde Agenda van de Energieraad op 6 juni 2016.

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 25 mei 2016. Geannoteerde Agenda van de Energieraad op 6 juni 2016 - 21501-33-600

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Energieraad op woensdag 1 juni 2016.

Besluit toekomst commerciële radiovergunningen

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 19 mei 2016. Besluit toekomst commerciële radiovergunningen - 24095-402

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Telecommunicatie op 24 mei 201

Voornemen tot het sluiten van het uitvoeringsverdrag Wijziging van de Radio Reglementen van de Internationale Telecommunicatie Unie (ITU)

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 2 juni 2016. Voornemen tot het sluiten van het uitvoeringsverdrag Wijziging van de Radio Reglementen van de Internationale Telecommunicatie Unie (ITU) - 23908-(R1519)-127

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Verslag schriftelijk overleg over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Aanbestedingsbesluit in verband met de implementatie van aanbestedingsrichtlijnen 2014/23/EU, 2014/24/EU en 2014/25/EU

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 31 mei 2016. Antwoorden op vragen van de commissie over aanbieding ontwerpbesluit tot wijziging van het Aanbestedingsbesluit in verband met de implementatie van aanbestedingsrichtlijnen 2014/23/EU, 2014/24/EU en 2014/25/EU - 32440-92

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Marktwerking en mededinging op donderdag 16 juni 2016 van 14.00 tot 16.00 uur.
Gerelateerde kamerstukken: 32440-92

EU-voorstel: Mededeling Stimuleren grensoverschrijdende elektronische handel COM (2016) 320

Zaak: EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 31 mei 2016. EU-voorstel: Mededeling Stimuleren grensoverschrijdende elektronische handel COM (2016) 320 - 2016Z10613

Besluit: De minister verzoeken om binnen drie weken een versneld BNC-fiche naar de Kamer te sturen.

EU-voorstel: Verordening Geoblocking COM (2016) 289

Zaak: EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 31 mei 2016. EU-voorstel: Verordening Geoblocking COM (2016) 289 - 2016Z10612

Besluit: De minister verzoeken om binnen drie weken een versneld BNC-fiche naar de Kamer te sturen.

EU-voorstel: Mededeling Online platforms en de digitale eengemaakte markt COM (2016) 288

Zaak: EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 31 mei 2016. EU-voorstel: Mededeling Online platforms en de digitale eengemaakte markt COM (2016) 288 - 2016Z10610

Besluit: De minister verzoeken om binnen drie weken een versneld BNC-fiche naar de Kamer te sturen.

EU-voorstel: Verordening Grensoverschrijdende pakketbezorgdiensten COM (2016) 285

Zaak: EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 31 mei 2016. EU-voorstel: Verordening Grensoverschrijdende pakketbezorgdiensten COM (2016) 285 - 2016Z10609

Besluit: De minister verzoeken om binnen drie weken een versneld BNC-fiche naar de Kamer te sturen.

EU-voorstel: Verordening Samenwerking nationale autoriteiten bescherming consumentenrecht COM (2016) 283 (Engelstalige versie)

Zaak: EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 31 mei 2016. EU-voorstel: Verordening Samenwerking nationale autoriteiten bescherming consumentenrecht COM (2016) 283 (Engelstalige versie) - 2016Z10608

Besluit: De minister verzoeken om binnen drie weken een versneld BNC-fiche naar de Kamer te sturen.

StartupDelta2020

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 24 mei 2016. StartupDelta2020 - 32637-241

Besluit: Agenderen voor een drie uur durend algemeen overleg Bedrijfslevenbeleid en innovatie, te houden kort na het zomerreces.

Ethische aspecten van het innovatiebeleid

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 20 mei 2016. Ethische aspecten van het innovatiebeleid - 33009-16

Besluit: Agenderen voor een drie uur durend algemeen overleg Bedrijfslevenbeleid en innovatie, te houden kort na het zomerreces.

Planning behandeling ontwerpbesluit Gaswinning Groningenveld

Zaak: Stafnotitie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 2 juni 2016. Notitie voorstel planning voorbereidende activiteiten gaswinning Groningen - 2016Z11044

Besluit: Inbreng feitelijke vragen op dinsdag 23 augustus 2016 te 14.00 uur (beantwoording feitelijke vragen dinsdag 6 september 2016)
Besluit: Besloten werkbezoek aan Groningen op maandag 5 september 2016.
Besluit: Rondtafelgesprek / hoorzitting zal op donderdag 8 september 2016 georganiseerd worden
Besluit: Het plenaire debat over het ontwerp gaswinningsbesluit zal gepland worden in de week van dinsdag 13 september a.s..8
Noot: Het concept programma van het werkbezoek zal tijdens een procedurevergadering ter besluitvorming worden voorgelegd
Noot: Conform het besluit tijdens de procedurevergadering op 24 mei 2016 zal er eerst geïnventariseerd worden voor deelnemers waarna op basis van de opgegeven suggesties een voorstel wordt gedaan voor een programma opzet. Daarnaast is besloten dat het RTG een apart deel zal bevatten over lobby-strategie rond de gaswinning waarvoor Shell, ExxonMobil en de Nam zullen worden uitgenodigd

Voorstel mogelijke indelingen AO Energie op 29 juni a.s.

Zaak: Stafnotitie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 2 juni 2016. Notitie voorstel algemeen overleg Energie - 2016Z11042

Besluit: Er zullen twee separate algemeen overleggen worden georganiseerd:1) AO Energieakkoord op woensdag 29 juni 2016 van 13.00 tot 16.00 uur;2) AO verzamel Energie op woensdag 6 juli 2016 van 10.00 tot 12.00 uur.

Nederlandse deelname aan Mission Innovation

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 26 mei 2016. Nederlandse deelname aan Mission Innovation - 2016Z10269

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Energieakkoord op 29 juni 2016 van 13.00 tot 16.00 uur

Verslag van een schriftelijk overleg over geannoteerde agenda van de Energieraad op 6 juni 2016 (Kamerstuk 21 501-33, nr. 600)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 1 juni 2016. Antwoorden op vragen van de commissie over geannoteerde agenda van de Energieraad op 6 juni 2016 - 21501-33-602

Besluit: Agenderen voor het schriftelijk overleg over de informele Energieraad op dinsdag 5 juli a.s. te 10.00 uur

Toestemming om Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) een openbare technische briefing te laten verzorgen over de wijziging van de Mijnbouwwet

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 1 juni 2016. Toestemming om Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) een openbare technische briefing te laten verzorgen over de wijziging van de Mijnbouwwet - 2016Z10815

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Mogelijkheid om een SBIR open te stellen voor energieopslag

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 1 juni 2016. Mogelijkheid om een SBIR open te stellen voor energieopslag - 31239-216

Besluit: Betrekken bij het VAO Energie (AO d.d. 20 mei jl.)7

Gas- en zoutwinning Waddenzee: ‘hand aan de kraan’-principe

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 30 mei 2016. Gas- en zoutwinning Waddenzee: ‘hand aan de kraan’-principe - 29684-140

Besluit: Betrekken bij de plenaire behandeling van de Wijziging van de Mijnbouwwet (TK 34 348)

Besluiten inzake proefboringen ten noorden van Schiermonnikoog

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 2 juni 2016. Besluiten inzake proefboringen ten noorden van Schiermonnikoog - 29684-141

Besluit: Betrekken bij de plenaire behandeling van de Wijziging van de Mijnbouwwet (TK 34 348)

Reactie op het verzoek van het lid Smaling, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 26 april 2016, over het bericht dat een brief van Shell wordt ervaren als een vorm van chantage

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 20 mei 2016. Reactie op het verzoek van het lid Smaling, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 26 april 2016, over het bericht dat een brief van Shell wordt ervaren als een vorm van chantage - 33529-253

Besluit: Betrekken bij het plenaire debat over het nieuwe gaswinningsbesluit

Jaarrapportage over 2015 van het Centrum Veilig Wonen (CVW) en de Jaarrapportage over 2015 van de Commissie van Toezicht op het Centrum Veilig Wonen (CVW)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 2 juni 2016. Aanbieding jaarrapportage over 2015 van het Centrum Veilig Wonen (CVW) en de jaarrapportage over 2015 van de Commissie van Toezicht op het Centrum Veilig Wonen (CVW) - 33529-255

Besluit: Betrekken bij het plenaire debat over de waardedaling van woningen in Groningen door aardbevingen

Mogelijkheid nadere focusonderwerpen voor het beleidsterrein EZ aan te dragen binnen het thema ‘Focus op beleidstoetsing’ t.b.v. de verantwoording over 2016 (te behandelen in mei 2017)..

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Financiën, P.J. Duisenberg (VVD) - 6 april 2016. Brief van de vaste commissie voor Financiën over focusonderwerp verantwoording 2016 - 31865-80

Besluit: Via een emailprocedure kunnen fracties eventuele nadere focusonderwerpen aandragen. Definitieve besluitvorming vindt plaats tijdens de procedurevergadering van 21 juni 2016.6

Lijst met EU-voorstellen vaste commissie Economische Zaken

Zaak: Lijst met EU-voorstellen - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 30 mei 2016. Lijst met EU-voorstellen EZ - 2016Z10588

Besluit: Er wordt besloten conform de voorstellen in de lijst.
Noot: Zie voor de prioritaire voorstellen agendapunt 34 t/m 38.

Goedkeuring van de op 19 februari 2013 te Brussel tot stand gekomen Overeenkomst betreffende een eengemaakt octrooigerecht (Trb. 2013, 92 en 2016, 1)

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 30 mei 2016. Nota naar aanleiding van het verslag - 34411-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 34411-6

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 17 februari 2016. Goedkeuring van de op 19 februari 2013 te Brussel tot stand gekomen Overeenkomst betreffende een eengemaakt octrooigerecht (Trb. 2013, 92 en 2016, 1) - 34411

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Statistieken commissies 2015/commissieprestaties in 2015

Zaak: Overig - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 25 mei 2016. Statistieken commissies 2015 - 2016Z10225

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Voorstel van de leden Heerema en Leenders, rapporteurs REFIT Vogel- en Habitatrichtlijn, om deel te nemen aan de conferentie over toekomstbestendig natuurbeleid van 28 tot 30 juni 2016 in Amsterdam

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, R.J. (Rudmer) Heerema (VVD) - 1 juni 2016. Voorstel van de rapporteurs REFIT Vogel- en Habitatrichtlijn (Heerema en Leenders) om deel te nemen aan de conferentie over toekomstbestendig natuurbeleid van - 2016Z1086228 tot 30 juni in Amsterdam

Besluit: De commissie stemt in met het voorstel.Overige rondvraagpunten Landbouw en NatuurGeen agendapuntenGezamenlijke agendapunten Energie, Economie en Innovatie en Landbouw en Natuur

Verzoek van het lid Wassenberg tot het inplannen van een algemeen overleg over de reddingsplannen van noodlijdende sectoren in de intensieve veehouderij voorafgegaan door een reactie van de staatssecretaris op de uitgelekte plannen voor steunmaatregelen aan de varkenshouderij

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, F.P. Wassenberg (PvdD) - 31 mei 2016. Verzoek van het lid Wassenberg tot het inplannen van een algemeen overleg over de reddingsplannen van noodlijdende sectoren in de intensieve veehouderij voorafgegaan door een reactie van de staatssecretaris op de uitgelekte plannen voor steunmaatregelen aan de varkenshouderij (Bron: http://nos.nl/l/2107696) - 2016Z10715

Besluit: De brief over de uitgelekte plannen (aangevraagd tijdens de Regeling van werkzaamheden op 31 mei jl.) zal worden afgewacht.4

Verzoek van het lid Van Gerven om de inbrengdatum voor een schriftelijk overleg over de initiatiefnota “Wei voor de koe” vast te stellen op vrijdag 8 juli om 18.00 uur.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H.P.J. van Gerven (SP) - 31 mei 2016. Verzoek van het lid Van Gerven om de inbrengdatum voor een schriftelijk overleg over de initiatiefnota “Wei voor de koe” vast te stellen op vrijdag 8 juli om 18.00 uur. - 2016Z10712

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Aanbieding afschrift brief aan de Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) m.b.t. knelpunten Gecombineerde Opgave 2016

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 20 mei 2016. Aanbieding afschrift brief aan de Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) m.b.t. knelpunten Gecombineerde Opgave 2016 - 2016Z09942

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg op 25 mei 2016 t.v.v. de Landbouw- en Visserijraad op 30 en 31 mei 2016. Rondvraag Landbouw en Natuur

Reactie op het bericht "stemming over goedkeuring glyfosaat eindigt in patstelling" en op bericht "mogelijke belangenverstrengeling in onderzoeken naar glyfosaat"

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 25 mei 2016. Reactie op het bericht "stemming over goedkeuring glyfosaat eindigt in patstelling" en op bericht "mogelijke belangenverstrengeling in onderzoeken naar glyfosaat" - 27858-366

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg op 25 mei 2016 t.v.v. de Landbouw- en Visserijraad op 30 en 31 mei 2016.

Geannoteerde agenda van de informele Landbouwraad van 29 t/m 31 mei 2016.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 20 mei 2016. Geannoteerde agenda van de informele Landbouwraad van 29 t/m 31 mei 2016 - 21501-32-921

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg op 25 mei 2016 t.v.v. de Landbouw- en Visserijraad op 30 en 31 mei 2016.

Voorstel programma rondetafelgesprek over de initiatiefnota van de leden Van Gerven, Grashoff en Koser Kaya over wei voor de koe op 29 juni 2016.

Zaak: Stafnotitie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 2 juni 2016. Voorstel voor het programma rondetafelgesprek over de initiatiefnota van de leden Van Gerven, Grashoff en Koser Kaya over wei voor de koe op 29 juni 2016 - 2016Z10997

Besluit: Het voorstel wordt geaccordeerd, maar de blokken 2 en 3 zullen worden omgewisseld. De volgorde zal zijn: blok 1 Wetenschap, blok 2 Maatschappelijke organisaties, blok 3 Bedrijfsleven.Reeds geagendeerde agendapunten Landbouw en Natuur

Voorhangprocedure Besluit tot wijziging van het Besluit diergeneeskundigen en het Besluit houders van dieren in verband met diverse wijzigingen op het gebied van dierenwelzijn

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 1 juni 2016. Aanbieding ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit diergeneeskundigen en het Besluit houders van dieren in verband met diverse wijzigingen op het gebied van dierenwelzijn - 28286-878

Besluit: Er zal een schriftelijk overleg worden ingepland met inbrengdatum vrijdag 10 juni om 12.00 uur. De beantwoording zal uiterlijk vrijdag 17 juni worden verzocht.
Besluit: De staatssecretaris van Economische Zaken zal worden verzocht om geen onomkeerbare stappen te zetten tot het ontwerpbesluit naar genoegen met de Kamer is besproken.NatuurGeen agendapuntenVisserijGeen agendapuntenOverig Landbouw en Natuur

NVWA: aanbieding rapporten herijking takenanalyse en doorlichting efficiency potentieel

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 27 mei 2016. NVWA: aanbieding rapporten herijking takenanalyse en doorlichting efficiency potentieel - 33835-33

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg NVWA op donderdag 9 juni 2016 van 14.00 tot 17.00 uur.2

4e voortgangsrapportage Plan van Aanpak NVWA

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 27 mei 2016. 4e voortgangsrapportage Plan van Aanpak NVWA - 33835-34

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg NVWA op donderdag 9 juni 2016 van 14.00 tot 17.00 uur.

Verslag van een schriftelijk overleg over het BIT-advies inzake programma ‘Blik op NVWA 2017’ (Kamerstuk 33835, nr. 32)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 27 mei 2016. Antwoorden op vragen van de commissie over het BIT-advies inzake programma ‘Blik op NVWA 2017’ - 33835-35

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg NVWA op donderdag 9 juni 2016 van 14.00 tot 17.00 uur.

Verslag van de Landbouw- en Visserijraad op 17 mei 2016.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 25 mei 2016. Verslag van de Landbouw- en Visserijraad van 17 mei 2016 - 21501-32-922

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 22 juni 2016 van 11.00 tot 13.30 uur.

Project “Gender screening In Ovo”

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 24 mei 2016. Project “Gender screening In Ovo” - 27428-329

Besluit: Agenderen voor het nog te plannen algemeen overleg Biotechnologie.

Pachtnormen 2016 en voortgang herziening pachtstelsel

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 23 mei 2016. Pachtnormen 2016 en voortgang herziening pachtstelsel - 27924-66

Besluit: Agenderen voor het nog te plannen algemeen overleg Pacht.

Reactie op het verzoek van het lid Wassenberg, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 20 april 2016, over het bericht dat het ‘Proefdieronderzoek onjuiste informatie oplevert’

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 20 mei 2016. Reactie op het verzoek van het lid Wassenberg, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 20 april 2016, over het bericht dat het ‘Proefdieronderzoek onjuiste informatie oplevert’ - 32336-60

Besluit: Agenderen voor het te plannen algemeen overleg Dierproeven.