Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 24 mei 2016

Gepubliceerd: 26 mei 2016
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Economische Zaken
Activiteitnummer: 2016A0026318
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=013a9193-7386-41ed-ab09-e7dd65fc07ea&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20vaste%20commissie%20voor%20Economische%20Zaken%20op%2024%20mei%202016%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 26643, 26643, 21501, 21501, 21501, 22112, 22112, 22112, 27838, 31125, 32440, 34413, 34413, 33529, 33529, 33529, 33529, 33529, 34390, 34348, 34348, 29383, 33529, 22112, 31239, 33561, 33561, 31239, 32849, 30196, 30196, 30991, 21501, 34214, 32201, 33561, 33450, 33348, 28286, 32670, 32620, 27858, 28973, 21501, 28625, 32670, 31532, 31532, 31571, 34295, 34295, 28973

Inhoud


Behandeling van de nog te ontvangen beantwoording van de tijdelijke commissie Breed welvaartsbegrip van de feitelijke vragen over het parlementair onderzoek Breed welvaartsbegrip

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken, R.A. Vermeij (PvdA) - 25 mei 2016. Behandeling van de nog te ontvangen beantwoording van de tijdelijke commissie Breed welvaartsbegrip van de feitelijke vragen over het parlementair onderzoek Breed welvaartsbegrip - 2016Z10205

Besluit:

Rappel aan minister EZ om aan ministerie I&M te vragen naar stand van zaken Regeling Ammoniak en Veehouderij en het op naam stellen van stalconcepten omdat ondernemers hiermee een groot risico lopen dat hun concept wordt gestolen.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S.M.J.G. Gesthuizen (SP) - 25 mei 2016. Rappel aan minister EZ om aan ministerie I&M te vragen naar stand van zaken Regeling Ammoniak en Veehouderij en het op naam stellen van stalconcepten omdat ondernemers hiermee een groot risico lopen dat hun concept wordt gestolen. - 2016Z1020017

Besluit: Het verzoek wordt gehonoreerd. In lijn met de eerdere toezegging van de minister van EZ tijdens het AO Ondernemen en bedrijfsfinanciering op 21 januari 2016, zal de minister van EZ worden verzocht om samen met de staatsecretaris van Infrastructuur en Milieu uiterlijk 17 juni 2016 per brief nadere informatie te geven over de stand van zaken van de Regeling Ammoniak en Veehouderij en het op naam stellen van stalconcepten omdat ondernemers hiermee een groot risico lopen dat hun concept wordt gestolen.

Voorstel om ter voorbereiding van de plenaire behandeling van de mijnbouwwet (versterking veiligheidsbelang mijnbouw en regie opsporings-, winnings- en opslagvergunningen) (34348) een technische briefing te organiseren over de uitvoerbaarheid van de voorgestelde wetswijziging en daarvoor het Staatstoezicht op de Mijnen en de Technische Commissie Bodembeweging uit te nodigen.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A.H. (Agnes) Mulder (CDA) - 19 mei 2016. Voorstel om ter voorbereiding van de plenaire behandeling van de mijnbouwwet (versterking veiligheidsbelang mijnbouw en regie opsporings-, winnings- en opslagvergunningen) (34348) een technische briefing te organiseren over de uitvoerbaarheid van de voorgestelde wetswijziging en daarvoor het Staatstoezicht op de Mijnen en de Technische Commissie Bodembeweging uit te nodigen. - 2016Z09761

Besluit: Voorafgaand aan de plenaire behandeling van de Wijziging van de Mijnbouwwet (TK 34 348) zal op korte termijn een technische briefing met de Technische commissie bodembeweging (Tcbb) en het Staatstoezicht op de Mijnen worden ingepland
Noot: Voor deelname van het SodM is toestemming van de minister van EZ vereist. De technische briefing zal in principe openbaar zijn
Noot: Zie ook agendapunt 48Overige rondvraagpunten Energie, Economie en Innovatie

Verzoek om een brief over de uitkomsten van de evaluatie en de toekomst van Actal (te ontvangen vóór het AO Ondernemen, bedrijfsfinanciering en regeldruk op 22 juni 2016)

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A.H. (Agnes) Mulder (CDA) - 19 mei 2016. Verzoek om een brief over de uitkomsten van de evaluatie en de toekomst van Actal (te ontvangen vóór het AO Ondernemen, bedrijfsfinanciering en regeldruk op 22 juni 2016) - 2016Z09721

Besluit: Het verzoek wordt gehonoreerd. De minister zal worden verzocht om de eerder tijdens het AO Ondernemen en bedrijfsfinanciering op 21 januari 2016 toegezegde brief over de uitkomsten van de evaluatie en de toekomst van Actal uiterlijk 17 juni 2016 naar de Kamer te sturen.

Slotwet Ministerie van Economische Zaken 2015

Zaak: Begroting - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 18 mei 2016. Slotwet Ministerie van Economische Zaken 2015 - 34475-XIII

Besluit: Reeds geagendeerd voor inbreng feitelijke vragen op 26 mei 2016 en voor het wetgevingsoverleg verantwoordingsstukken op 7 juni 2016.Rondvraag Energie, Economie en Innovatie

Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2015 bij het Ministerie van Economische Zaken en Diergezondheidsfonds (XIII)

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 18 mei 2016. Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2015 bij het Ministerie van Economische Zaken en Diergezondheidsfonds (XIII) - 34475-XIII-2

Besluit: Reeds geagendeerd voor inbreng feitelijke vragen op 26 mei 2016 en voor het wetgevingsoverleg verantwoordingsstukken op 7 juni 2016.16

Jaarverslag Ministerie van Economische Zaken en Diergezondheidsfonds 2015

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 18 mei 2016. Jaarverslag Ministerie van Economische Zaken en Diergezondheidsfonds 2015 - 34475-XIII-1

Besluit: Reeds geagendeerd voor inbreng feitelijke vragen op 26 mei 2016 en voor het wetgevingsoverleg verantwoordingsstukken op 7 juni 2016.

Ontwikkelingen omtrent snel internet in het buitengebied

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 19 mei 2016. Ontwikkelingen omtrent snel internet in het buitengebied - 26643-410

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Telecommunicatie d.d. 24 mei 201

Uitvoering motie De Liefde c.s. over het wegnemen van overstapdrempels voor zakelijke abonnees van telecommunicatiediensten (Kamerstuk 24095, nr. 363)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 17 mei 2016. Uitvoering motie van het lid De Liefde c.s. over het wegnemen van overstapdrempels voor zakelijke abonnees van telecommunicatiediensten (Kamerstuk 24 095, nr. 363) - 26643-409

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Telecommunicatie d.d. 24 mei 201

Reactie op openbare raadpleging over evaluatie Aanbeveling 2009/396/EU inzake regelgeving voor afgiftetarieven van vaste en mobiele telefonie in de EU

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 13 mei 2016. Reactie op openbare raadpleging over evaluatie Aanbeveling 2009/396/EU inzake regelgeving voor afgiftetarieven van vaste en mobiele telefonie in de EU - 21501-33-595

Besluit: Reeds geagendeerd voor algemeen overleg ter voorbereiding van de Raad voor het Concurrentievermogen en de Telecomraad, gepland op donderdag 19 mei 2016. om te zetten naar een schriftelijk overleg

Aanbieding van de geannoteerde Agenda voor de Raad voor Concurrentievermogen van 26 en 27 mei 2016 te Brussel

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 12 mei 2016. Aanbieding van de geannoteerde Agenda voor de Raad voor Concurrentievermogen van 26 en 27 mei 2016 te Brussel - 21501-30-376

Besluit: Reeds geagendeerd voor algemeen overleg op 19 mei 2016 t.v.v. de Raad voor het Concurrentievermogen (formeel) op 26 en 27 mei 2016 en de Telecomraad (formeel) op 26 mei 2016.

Aanbieding van de geannoteerde agenda van de Telecomraad die op 26 mei a.s. plaatsvindt in Brussel

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 12 mei 2016. Aanbieding van de geannoteerde agenda van de Telecomraad die op 26 mei a.s. plaatsvindt in Brussel - 21501-33-594

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg op 19 mei 2016 t.v.v. de Raad voor het Concurrentievermogen (formeel) op 26 en 27 mei 2016 en de Telecomraad (formeel) op 26 mei 2016.

Fiche: mededeling digitalisering industrie

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 4 mei 2016. Fiche: mededeling digitalisering industrie - 22112-2129

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg op 19 mei 2016 van 14.00 tot 16.00 uur ter voorbereiding van de Raad voor het Concurrentievermogen (formeel) op 26 en 27 mei 2016 en Telecomraad (formeel) op 26 mei 2016.

Fiche: Mededeling Europees Cloudinitiatief

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 4 mei 2016. Fiche: Mededeling Europees Cloudinitiatief - 22112-2130

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg op 19 mei 2016 van 14.00 tot 16.00 uur ter voorbereiding van de Raad voor het Concurrentievermogen (formeel) op 26 en 27 mei 2016 en Telecomraad (formeel) op 26 mei 2016.

Fiche: Mededeling normalisatieprioriteiten op ICT-gebied voor de digitale eengemaakte markt

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 4 mei 2016. Fiche: Mededeling normalisatieprioriteiten op ICT-gebied voor de digitale eengemaakte markt - 22112-2131

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg op 26 mei 2016 van 14.00 tot 16.00 uur ter voorbereiding van de Raad voor het Concurrentievermogen (formeel) op 26 en 27 mei 2016 en Telecomraad (formeel).

Voortgangsrapportage Retailagenda

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 12 mei 2016. Voortgangsrapportage Retailagenda - 27838-14

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Ondernemen, bedrijfsfinanciering en regeldruk op woensdag 22 juni 2016 van 13.30 tot 16.30 uur.14

Aanbieding eindrapport “De Nederlandse Defensie- en Veiligheid gerelateerde industrie 2016”

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 28 april 2016. Aanbieding eindrapport “De Nederlandse Defensie- en Veiligheid gerelateerde industrie 2016” - 31125-66

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te plannen algemeen overleg Bedrijfslevenbeleid en innovatie.

Voortgang van de nader gewijzigd amendement van de leden Mei Li Vos en Verhoeven ter vervanging van nr. 162 over een bedrag van 8 miljoen euro ten behoeve van de ICT-infrastructuur van het wetenschappelijk onderzoek en onderwijs

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 2 mei 2016. Voortgang van de nader gewijzigd amendement van de leden Mei Li Vos en Verhoeven ter vervanging van nr. 162 over een bedrag van 8 miljoen euro ten behoeve van de ICT-infrastructuur van het wetenschappelijk onderzoek en onderwijs - 34300-XIII-172

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te plannen algemeen overleg Bedrijfslevenbeleid en innovatie.

Aanbieding ontwerpbesluit tot wijziging van het Aanbestedingsbesluit in verband met de implementatie van aanbestedingsrichtlijnen 2014/23/EU, 2014/24/EU en 2014/25/EU

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 4 mei 2016. Aanbieding ontwerpbesluit tot wijziging van het Aanbestedingsbesluit in verband met de implementatie van aanbestedingsrichtlijnen 2014/23/EU, 2014/24/EU en 2014/25/EU - 32440-91

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op donderdag 26 mei 2016 om 16.00 uur. Het ministerie wordt verzocht uiterlijk dinsdag 31 mei 2016 om 10:00 uur te antwoorden, zodat er desgewenst vóór afloop van de lichte voorhangprocedure op 5 juni 2016 een VSO inclusief stemmingen gehouden kan worden.
Gerelateerde kamerstukken: 32440-91

Reactie op het verzoek van het lid Verhoeven, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 28 april 2016, over het organiseren van de worldexpo 2025 in Rotterdam

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 7 mei 2016. Reactie op het verzoek van het lid Verhoeven, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 28 april 2016, over het organiseren van de worldexpo 2025 in Rotterdam - 34300-XIII-173

Besluit: Betrekken bij het dertigledendebat over de World Expo 2025 in Rotterdam.

Wijziging van de Telecommunicatiewet, de Boeken 3 en 6 van het Burgerlijk Wetboek, de Algemene wet bestuursrecht alsmede daarmee samenhangende wijzigingen van andere wetten in verband met de uitvoering van EU-verordening elektronische identiteiten en vertrouwensdiensten (uitvoering EU-verordening elektronische identiteiten en vertrouwensdiensten)

Zaak: Nota van wijziging - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 26 april 2016. Nota van wijziging - 34413-7

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 34413-7

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 26 april 2016. Nota naar aanleiding van het verslag - 34413-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.13
Gerelateerde kamerstukken: 34413-6

Zaak: Wetgeving - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 17 februari 2016. Wijziging van de Telecommunicatiewet, de Boeken 3 en 6 van het Burgerlijk Wetboek, de Algemene wet bestuursrecht alsmede daarmee samenhangende wijzigingen van andere wetten in verband met de uitvoering van EU-verordening elektronische identiteiten en vertrouwensdiensten (uitvoering EU-verordening elektronische identiteiten en vertrouwensdiensten) - 34413

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Gesprek over lobby-strategie rond de energietransitie en gaswinning

Zaak: Stafnotitie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 19 mei 2016. Gesprek over lobby-strategie rond de energietransitie en gaswinning - 2016Z09795

Besluit: In het rondetafelgesprek dat in het kader van de voorbereiding van de behandeling van het gaswinningbesluit Groningen zal worden georganiseerd zal een separaat blok worden opgenomen over de lobby-strategie rond gaswinning waarvoor Shell, ExxonMobil en de NAM uitgenodigd zullen worden
Noot: Zie ook agendapunt 46.Economie en Innovatie

Kwartaalrapportage Nationaal Coördinator Groningen (NCG)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 18 mei 2016. Kwartaalrapportage Nationaal Coördinator Groningen (NCG) - 33529-251

Besluit: Betrekken bij het debat over de waardedaling van woningen in Groningen door aardbevingenOverig Energie

Reactie op het verzoek van de commissie over het bericht ‘Groningers willen extra geld uit Den Haag vanwege aardbevingen’

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 12 mei 2016. Reactie op het verzoek van de commissie over het bericht ‘Groningers willen extra geld uit Den Haag vanwege aardbevingen’ - 33529-250

Besluit: Betrekken bij het debat over de waardedaling van woningen in Groningen door aardbevingen

Openstaande moties gaswinning Groningen

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 2 mei 2016. Openstaande moties gaswinning Groningen - 33529-249

Besluit: Betrekken bij het debat over de waardedaling van woningen in Groningen door aardbevingen

Toezending van de samenwerkingsovereenkomst tussen de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) en NAM inzake de schadeafhandeling in Groningen

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 29 april 2016. Toezending van de samenwerkingsovereenkomst tussen de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) en NAM inzake de schadeafhandeling in Groningen - 33529-248

Besluit: Betrekken bij het debat over de waardedaling van woningen in Groningen door aardbevingen12

Reactie op het verzoek van het lid Smaling, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 24 maart 2016, over het bericht dat de klachten over de afwikkeling van de aardbevingsschade in Groningen met de helft zijn toegenomen en de belofte om overal schade op te nemen veelal niet is nagekomen

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 19 april 2016. Reactie op het verzoek van het lid Smaling, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 24 maart 2016, over het bericht dat de klachten over de afwikkeling van de aardbevingsschade in Groningen met de helft zijn toegenomen en de belofte om overal schade op te nemen veelal niet is nagekomen - 33529-247

Besluit: Betrekken bij het debat over de waardedaling van woningen in Groningen door aardbevingen

Wijziging van de wet tot wijziging van de Mijnbouwwet, de Wet milieubeheer en de Wet op de economische delicten in verband met implementatie van richtlijn nr. 2013/30/EU van het Europees parlement en de Raad van 12 juni 2013 betreffende de veiligheid van offshore olie- en gasactiviteiten en tot wijziging van richtlijn 2004/35/EG (PbEU 2013, L 178), en wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de omkering van de bewijslast bij schade binnen het effectgebied van een mijnbouwwerk in verband met aanpassing van de bepaling inzake een wettelijk bewijsvermoeden voor mijnbouwschade in Groningen en enkele andere bepalingen (Wet bewijsvermoeden gaswinning Groningen)

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 28 april 2016. Nota naar aanleiding van het verslag - 34390-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 34390-6

Zaak: Wetgeving - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 22 januari 2016. Wijziging van de wet tot wijziging van de Mijnbouwwet, de Wet milieubeheer en de Wet op de economische delicten in verband met implementatie van richtlijn nr. 2013/30/EU van het Europees parlement en de Raad van 12 juni 2013 betreffende de veiligheid van offshore olie- en gasactiviteiten en tot wijziging van richtlijn 2004/35/EG (PbEU 2013, L 178), en wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de omkering van de bewijslast bij schade binnen het effectgebied van een mijnbouwwerk in verband met aanpassing van de bepaling inzake een wettelijk bewijsvermoeden voor mijnbouwschade in Groningen en enkele andere bepalingen (Wet bewijsvermoeden gaswinning Groningen) - 34390

Besluit:
Noot: Zie ook agendapunt 48

Wijziging van de Mijnbouwwet (versterking veiligheidsbelang mijnbouw en regie opsporings-, winnings- en opslagvergunningen)

Zaak: Nota van wijziging - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 26 april 2016. Nota van wijziging - 34348-7

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.11
Gerelateerde kamerstukken: 34348-7

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 26 april 2016. Nota naar aanleiding van het verslag - 34348-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 34348-6

Zaak: Wetgeving - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 26 november 2015. Wijziging van de Mijnbouwwet (versterking veiligheidsbelang mijnbouw en regie opsporings-, winnings- en opslagvergunningen) - 34348

Besluit: Samen met de Wet bewijsvermoeden gaswinning Groningen (TK 34 390) aanmelden voor gezamenlijke plenaire behandeling.
Besluit: Voorafgaand aan de plenaire behandeling zal op korte termijn een technische briefing met Technische commissie bodembeweging (Tcbb) en het Staatstoezicht op de Mijnen worden ingepland
Noot: Zie ook agendapunt 49
Noot: Voor deelname van het SodM is toestemming van de minister van EZ vereist. De technische briefing zal in principe openbaar zijn.Zie ook agendapunt 74.

Aanbieding ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit omgevingsrecht, het Besluit milieueffectrapportage en het Besluit algemene regels milieu mijnbouw (vergunning aanleg boorgat)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 28 april 2016. Aanbieding ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit omgevingsrecht, het Besluit milieueffectrapportage en het Besluit algemene regels milieu mijnbouw (vergunning aanleg boorgat) - 29383-271

Besluit: Het ontwerpbesluit wordt betrokken bij de verdere behandeling van de Wijziging van de Mijnbouwwet (TK34348)
Besluit: De minister van EZ zal verzocht worden om geen onomkeerbare stappen te zetten totdat de Wijziging van de Mijnbouwwet (TK34348) door de Kamer is aangenomen en het ontwerpbesluit naar voldoening is behandeld

Reactie op verzoek van het lid Van Veldhoven, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 12 april 2016, over de planning van het instemmingsbesluit voor gaswinning uit het Groningenveld

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 19 april 2016. Reactie op verzoek van het lid Van Veldhoven, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 12 april 2016, over de planning van het instemmingsbesluit voor gaswinning uit het Groningenveld - 33529-246

Besluit: Voor de procedurevergadering op 7 juni a.s. zal een planning gemaakt worden van de voorbereidende activiteiten (inbreng feitelijke vragen, werkbezoek, rtg/hoorzitting) t.b.v. de plenaire behandeling van het ontwerpbesluit Gaswinning Groningen
Besluit: Ten behoeve van de invulling van het rondetafelgesprek zal schriftelijk geïnventariseerd worden voor suggesties voor deelnemers; op basis van de aangedragen suggesties zal een programma- en blokindeling gemaakt worden die tijdens een volgende procedurevergadering wordt voorgelegd.
Besluit: Het rondetafelgesprek zal een afzonderlijk blok bevatten over lobby-strategie rond de gaswinning waarvoor Shell, ExxonMobil en de NAM voor zullen worden uitgenodigd (zie ook agendapunt 55)

Fiche: Mededeling Indicatief programma op het gebied van kernenergie

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 13 mei 2016. Fiche: Mededeling Indicatief programma op het gebied van kernenergie - 22112-2135

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Energieraad op woensdag 1 juni 2016 van 11.30 tot 13.00 uur

Verloop eerste openstelling Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+)2016

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 9 mei 2016. Verloop eerste openstelling Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+) 2016 - 31239-214

Besluit: In samenhang met de agenda van het algemeen overleg Energie zal er een voorstel worden opgesteld voor twee separate AO's op het gebied van Energie; het voorstel wordt ter besluitvorming voorgelegd in de procedurevergadering van 7 juni a.s.

Informatie over de (subsidie)kosten van windenergie op de verschillende alternatieve locaties voor de Hollandse Kust

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 12 mei 2016. Informatie over de (subsidie)kosten van windenergie op de verschillende alternatieve locaties voor de Hollandse Kust - 33561-28

Besluit: In samenhang met de agenda van het algemeen overleg Energie zal er een voorstel worden opgesteld voor twee separate AO's op het gebied van Energie; het voorstel wordt ter besluitvorming voorgelegd in de procedurevergadering van 7 juni a.s.

Aanbieding ontwikkelkader windenergie op zee

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 28 april 2016. Aanbieding ontwikkelkader windenergie op zee - 33561-27

Besluit: In samenhang met de agenda van het algemeen overleg Energie zal er een voorstel worden opgesteld voor twee separate AO's op het gebied van Energie; het voorstel wordt ter besluitvorming voorgelegd in de procedurevergadering van 7 juni a.s.

Eerste tender experimenten decentrale duurzame elektriciteits-opwekking

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 12 mei 2016. Eerste tender experimenten decentrale duurzame elektriciteitsopwekking - 31239-215

Besluit: In samenhang met de agenda van het algemeen overleg Energie zal er een voorstel worden opgesteld voor twee separate AO's op het gebied van Energie; het voorstel wordt ter besluitvorming voorgelegd in de procedurevergadering van 7 juni a.s.

Markering en benaming met betrekking tot waterinjectie in Twente

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 29 april 2016. Markering en benaming met betrekking tot waterinjectie in Twente - 32849-72

Besluit: In samenhang met de agenda van het algemeen overleg Energie zal er een voorstel worden opgesteld voor twee separate AO's op het gebied van Energie; het voorstel wordt ter besluitvorming voorgelegd in de procedurevergadering van 7 juni a.s.9

Uitvoering motie van het lid Smaling over aanpassing van het beleid aan de overwegingen van de KNAW (Kamerstuk 30 196, nr. 445) en uitvoering nader gewijzigde motie van het lid Smaling c.s. over een mkba energieopwekking uit zon en wind op land (Kamerstuk 30 196, nr. 452)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 29 april 2016. Uitvoering motie van het lid Smaling over aanpassing van het beleid aan de overwegingen van de KNAW (Kamerstuk 30 196, nr. 445) en uitvoering nader gewijzigde motie van het lid Smaling c.s. over een mkba energieopwekking uit zon en wind op land (Kamerstuk 30 196, nr. 452) - 30196-455

Besluit: In samenhang met de agenda van het algemeen overleg Energie zal er een voorstel worden opgesteld voor twee separate AO's op het gebied van Energie; het voorstel wordt ter besluitvorming voorgelegd in de procedurevergadering van 7 juni a.s.

Intensiveringspakket Energieakkoord

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 17 mei 2016. Intensiveringspakket Energieakkoord - 30196-456

Besluit: In samenhang met de agenda van het algemeen overleg Energie zal er een voorstel worden opgesteld voor twee separate AO's op het gebied van Energie; het voorstel wordt ter besluitvorming voorgelegd in de procedurevergadering van 7 juni a.s.

Voorstel van de Ambassade van de Verenigde Staten voor een gesprek met Tom Plant, duurzame energie expert over het integreren van duurzame energie bronnen en technologie in economisch beleid

Zaak: Brief derden - Ambassade van de Verenigde Staten van Amerika (NL) te Den Haag - 12 mei 2016. Voorstel van de Ambassade van de Verenigde Staten voor een gesprek met Tom Plant, duurzame energie expert over het integreren van duurzame energie bronnen en technologie in economisch beleid - 2016Z09744

Besluit: Middels een inventarisatie zal worden nagegaan of er belangstelling is om het gesprek in te plannenEnergie

Doorgeleide anonieme brief van Commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven

Zaak: Brief derden - Commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven te Den Haag - 31 maart 2016. Doorgeleide anonieme brief van Commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven - 2016Z09706

Besluit: Brief ter afhandeling overdragen aan de algemene commissie voor Rijksdienst en Wonen (betreft implementatie van EU-regelgeving omtrent bouwbesluiten)8

Lijst met EU-voorstellen Economische Zaken

Zaak: Lijst met EU-voorstellen - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 11 mei 2016. Lijst met EU-voorstellen Economische Zaken - 2016Z09218

Besluit: Er wordt besloten conform het voorstel in de lijst.7

Beleidsdoorlichting artikel 11 EZ-begroting

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 28 april 2016. Beleidsdoorlichting artikel 11 EZ-begroting - 30991-31

Besluit: Notitie aan het BOR vragen en na ontvangst van de notitie een inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen

Integratie van de artikelen 12, 13 en 18 (regiodeel) in de EZ-begroting

Zaak: Stafnotitie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 18 mei 2016. BOR-notitie over de integratie van de begrotingsartikelen 12, 13 en 18 (regiodeel) in de EZ begroting. - 2016Z09539

Besluit: Betrekken bij behandeling van bovenstaande brief.

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 22 april 2016. Integratie van de artikelen 12, 13 en 18 (regiodeel) in de EZ-begroting - 34300-XIII-170

Besluit: De brief en bijbehorende BOR-notitie zullen via een emailprocedure ter finale besluitvorming aan de leden worden voorgelegd.

Vaststellen van spreektijden voor het wetgevingsoverleg verantwoordingsstukken 2015 op 7 juni 2016, van 19.00 tot 22.00 uur

Zaak: Stafnotitie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 18 mei 2016. Voorstel spreektijdenverdeling wetgevingsoverleg d.d. 7 juni 2016 over de verantwoordingsstukken 2015 ministerie EZ - 2016Z09624

Besluit: De spreektijden worden conform voorstel vastgesteld en zullen worden toegevoegd aan de convocatie van het wetgevingsoverleg.

Verzoek van het lid Visser (VVD) mede namens het lid Dijkgraaf (SGP) om een reactie op een artikel uit het Visserijnieuws van 20 mei 2016 inzake de wolhandkrab

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, B. Visser (VVD) - 23 mei 2016. Verzoek van het lid Visser (VVD) mede namens het lid Dijkgraaf (SGP) om een reactie op een artikel uit het Visserijnieuws van 20 mei 2016 inzake de wolhandkrab - 2016Z10001

Besluit: Het verzoek wordt gehonoreerd. De staatssecretaris van Economische Zaken wordt verzocht om een reactie op het artikel uit het VisserijNieuws van 20 mei 2016 inzake de wolhandkrab en om daarbij ook in te gaan op de eventuele stappen waarop hij zich beraadt.Gezamenlijke agendapunten Energie, Economie en Innovatie en Landbouw en Natuur

Verzoek van het lid Wassenberg (PvdD) om een gesprek te organiseren op 8 juni van 16.00 tot 17.00 uur met de dierenbeschermer Richard O’Barry

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, F.P. Wassenberg (PvdD) - 19 mei 2016. Verzoek van het lid Wassenberg (PvdD) om een gesprek te organiseren op 8 juni van 16.00 tot 17.00 uur met de dierenbeschermer Richard O’Barry - 2016Z097136

Besluit: Het gesprek met de heer O'Barry zal plaatsvinden in de vorm van een bijzondere procedure op 8 juni 2016 van 16.00 tot 17.00 uur.Overige rondvraagpunten Landbouw en Natuur

Verzoek van het lid Koser Kaya een gesprek te voeren met de heer De Munnik (Neuromarketing strateeg) over de wildgroei aan keurmerken en mogelijke oplossingen daarvoor

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, F. Koser Kaya (D66) - 12 april 2016. Verzoek van het lid Koser Kaya een gesprek te voeren met de heer De Munnik (Neuromarketing strateeg) over de wildgroei aan keurmerken en mogelijke oplossingen daarvoor - 2016Z07424

Besluit: Het gesprek met de heer De Munnik zal plaatsvinden in de vorm van een bijzondere procedure.

Geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad van 17 mei 2016.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 4 mei 2016. Geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad van 17 mei 2016 - 21501-32-916

Besluit: Reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg op 9 mei 2016 ter voorbereiding van de Landbouw- en Visserijraad op 17 mei 2016.

Juridische analyse van het voorstel van de Europese Commissie voor mogelijke nationale beperking of verbod op tot de EU toegelatengg-veevoeders en gg-levensmiddelen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 28 april 2016. Juridische analyse van het voorstel van de Europese Commissie voor mogelijke nationale beperking of verbod op tot de EU toegelaten - 34214-13gg-veevoeders en gg-levensmiddelen

Besluit: Reeds geagendeerd voor de inbreng schriftelijk overleg op 9 mei 2016 t.g.v. de Landbouw- en Visserijraad op 17 mei 2016.

Consultatie Europees Visserijfonds

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 29 april 2016. Consultatie Europees Visserijfonds - 32201-82

Besluit: Reeds geagendeerd voor de inbreng schriftelijk overleg op 9 mei 2016 t.g.v. de Landbouw- en Visserijraad op 17 mei 2016.

EU-voorstel: Meststoffenverordening COM (2016) 157

Zaak: EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 28 april 2016. EU-voorstel: Meststoffenverordening COM (2016) 157 - 2016Z08791

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg behandelvoorbehoud EU-Meststoffenverordening op 25 mei 2016.

Aanbieding rapport "Uitroeiings-, bestrijdings- en bewakingsprogramma’s om dierziekten tegen te gaan" van ERK

Zaak: Brief derden - Europese Rekenkamer (ERK) te Luxembourg - 26 april 2016. Aanbieding rapport "Uitroeiings-, bestrijdings- en bewakingsprogramma’s om dierziekten tegen te gaan" van ERK - 2016Z08648

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Rondetafelgesprek n.a.v. kabinetsreactie op de initiatiefnota van de leden Van Gerven, Grashoff en Koser Kaya over wei voor de koe

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H.P.J. van Gerven (SP) - 28 april 2016. Voorstel voor een rondetafelgesprek Weidegang bij koeien - 2016Z08803

Besluit: De suggesties voor genodigden zullen worden geïnventariseerd.

Integrale benadering windenergie op zee ecologisch programma en resultaten van "Vervolg Uitvoering Masterplan Wind op Zee" (VUM)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 26 april 2016. Integrale benadering windenergie op zee ecologisch programma en resultaten van "Vervolg Uitvoering Masterplan Wind op Zee" (VUM) - 33561-26

Besluit: De vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu wordt verzocht de behandeling over te nemen.Overig Landbouw en Natuur

KRM haaienactieplan

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 13 mei 2016. Kaderrichtlijn Mariene Strategie (KRM) haaienactieplan - 33450-48

Besluit: Agenderen voor het nog te plannen algemeen overleg Visserij.

Voorhang ontwerp uitvoeringsregelgeving Wet natuurbescherming

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 13 mei 2016. Voorhang ontwerp uitvoeringsregelgeving Wet natuurbescherming - 33348-177

Besluit: Er zal een schriftelijk overleg worden gepland, met als inbrengdatum donderdag 2 juni 2016 om 12:00 uur. Het ministerie wordt verzocht uiterlijk dinsdag 7 juni 2016 om 12:00 uur te antwoorden, zodat er desgewenst vóór 10 juni 2016 een VSO inclusief stemmingen gehouden kan worden.4
Gerelateerde kamerstukken: 33348-17

Resultaten internationale conferentie ‘Save Wildlife: Act Now or Game Over’

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 28 april 2016. Resultaten internationale conferentie ‘Save Wildlife: Act Now or Game Over’ - 28286-861

Besluit: Aangehouden tot er een algemeen overleg Natuurbeleid of Dierenwelzijn wordt ingepland.

Mogelijkheid omwisselbesluit inzake Natura 2000-gebied Engbertsdijksvenen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 26 april 2016. Mogelijkheid omwisselbesluit inzake Natura 2000-gebied Engbertsdijksvenen - 32670-109

Besluit: Betrekken bij het debat over Nederlandse natuurregels bovenop Europese regelgeving.

Reactie op verzoek van het lid Thieme, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 12 april 2016, over de resistentie in Nederland voor het antibioticum Colistine

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 3 mei 2016. Reactie op verzoek van het lid Thieme, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 12 april 2016, over de resistentie in Nederland voor het antibioticum Colistine - 32620-169

Besluit: Agenderen voor een nog te plannen algemeen overleg Dierziekten.Natuur

Reactie op diverse verzoeken inzake gewasbescherming

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 13 mei 2016. Reactie op diverse verzoeken inzake gewasbescherming - 27858-365

Besluit: Betrekken bij het debat over de bescherming tegen bestrijdingsmiddelen.

Schriftelijke reactie op de motie van het lid Van Gerven over bestrijden van misbruik van inkoopmacht (Kamerstuk 28973, nr. 174)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 12 mei 2016. Schriftelijke reactie op de motie van het lid Van Gerven over bestrijden van misbruik van inkoopmacht - 28973-178

Besluit: Betrekken bij de stemming over de motie van het lid Van Gerven over bestrijden van misbruik van inkoopmacht (TK 28973, nr. 174).3

Verslag van een schriftelijk overleg over de Landbouw- en Visserijraad op 17 mei 2016 (Kamerstuk 21 501-32, nr. 916)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 13 mei 2016. Antwoorden op vragen van de commissie over de Landbouw- en Visserijraad op 17 mei 2016 - 21501-32-917

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 25 mei 2016 van 12.00 tot 13.30 uur.

Reactie op motie van het lid Geurts inzake uitbetaling van betalingsrechten

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 10 mei 2016. Reactie op motie van het lid Geurts inzake uitbetaling van betalingsrechten - 28625-236

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 25 mei 2016 van 12.00 tot 13.30 uur.

Voortgang van het Programma Aanpak Stikstof (PAS)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 28 april 2016. Voortgang van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) - 32670-108

Besluit: Agenderen voor het nog te plannen algemeen overleg PAS.

Reactie op de moties van het lid Dijkgraaf c.s. over aanpassing van de meststoffenregelgeving en over overtreding van de randvoorwaarden voor inkomenssteun

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 28 april 2016. Reactie op de moties van het lid Dijkgraaf c.s. over aanpassing van de meststoffenregelgeving en over overtreding van de randvoorwaarden voor inkomenssteun - 34300-XIII-171

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Mestbeleid dat zo spoedig mogelijk na het zomerreces opnieuw zal worden ingepland.

Verslag van een schriftelijk overleg over de kabinetsreactie op het WRR-rapport ‘Naar een voedselbeleid’ (Kamerstuk 31532, nr. 156)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 19 mei 2016. Antwoorden op vragen van de commissie over de kabinetsreactie op het WRR-rapport ‘Naar een voedselbeleid’ - 31532-162

Besluit: Betrekken bij het debat over het WRR rapport ‘Naar een voedselbeleid’.

Nieuwe Nationale Strategie GMO groente en fruit

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 1 mei 2016. Nieuwe Nationale Strategie GMO groente en fruit - 31532-161

Besluit: Betrekken bij het debat over het WRR-rapport 'Naar een voedselbeleid'.2

Verslag van een schriftelijk overleg over het Convenant onbedwelmd slachten volgens religieuze riten.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 28 april 2016. Verslag van een schriftelijk overleg over het Convenant onbedwelmd slachten volgens religieuze riten. - 31571-28

Besluit: Aangehouden tot na ontvangst van de uitkomsten van het overleg met de convenantpartners over de technische verfijningen.
Gerelateerde kamerstukken: 31571-28

Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Economische Zaken met betrekking tot de Wet grondgebonden groei melkveehouderij

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 23 mei 2016. Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Economische Zaken met betrekking tot de Wet grondgebonden groei melkveehouderij - 34295-10

Besluit: De staatssecretaris van Economische Zaken zal worden verzocht om aan te geven wat de doorlooptijd zal zijn met betrekking tot het fosfaatrechtenstelsel.
Gerelateerde kamerstukken: 34295-10

Aanbieding afschrift van de brief over knelpunten in de AMvB grondgebonden groei melkveehouderij

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 20 april 2016. Aanbieding afschrift van de brief over knelpunten in de AMvB grondgebonden groei melkveehouderij - 2016Z08232

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van de Wet grondgebonden groei melkveehouderij.

Additionele regels ten behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij (Wet grondgebonden groei melkveehouderij)

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 20 april 2016. Nota naar aanleiding van het verslag - 34295-7

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 34295-7

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 26 september 2015. Additionele regels ten behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij (Wet grondgebonden groei melkveehouderij) - 34295

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.
Besluit: De voorkeur van de commissie gaat, indien mogelijk, uit naar een gezamenlijke behandeling van de Wet grondgebonden groei melkveehouderij en het nog te ontvangen wetsvoorstel over fosfaatrechten.
Noot: Zie agendapunt 5.

Uitstel toezending standvanzakenbrief met betrekking tot de totstandkoming van de Brabantwet, inclusief een tijdsplanning

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 26 april 2016. Uitstel toezending standvanzakenbrief met betrekking tot de totstandkoming van de Brabantwet, inclusief een tijdsplanning - 28973-177

Besluit: Aangekondigde nadere informatie afwachten.