Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 28 april 2016

Gepubliceerd: 29 april 2016
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Economische Zaken
Activiteitnummer: 2016A0026210
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=1293c820-9514-4f4f-9e17-16945b64e5af&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20commissie%20Economische%20Zaken%20d.d.%20donderdag%2028%20april%202016.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 22112, 34298, 33009, 21501, 33529, 33529, 33612, 28286, 29684, 33576, 21501, 22112, 34295, 34295, 34313, 32336, 28286

Inhoud


Verzoek tot het houden van een hoorzitting met Shell over hun lobby-strategie rond de energietransitie en de gaswinning

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, L. van Tongeren (GroenLinks) - 26 april 2016. Verzoek tot het houden van een hoorzitting met Shell over hun lobby-strategie rond de energietransitie en de gaswinning - 2016Z08571

Besluit: Er zal een rondetafelgesprek worden georganiseerd waarvoor ook de NAM en ExxonMobil worden uitgenodigd
Besluit: Er zal schriftelijk geïnventariseerd worden voor suggesties voor mogelijke andere deelnemers9

Verzoek van het lid Jacobi (PvdA) om het op 16 juni van 14.00 tot 16.00 uur geplande algemeen overleg Marktwerking en mededinging te verplaatsen in verband met de samenloop van een activiteit van een andere commissie.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, L. Jacobi (PvdA) - 25 april 2016. Verzoek van het lid Jacobi (PvdA) om het op 16 juni van 14.00 tot 16.00 uur geplande algemeen overleg Marktwerking en mededinging te verplaatsen in verband met de samenloop van een activiteit van een andere commissie. - 2016Z08451

Besluit: Het algemeen overleg Marktwerking en mededinging blijft gehandhaafd op 16 juni 2016 van 14.00 tot 16.00 uur.

Verzoek om uitwerking voorbereidende activiteiten ten behoeve van het Gaswinningsbesluit, de Warmtewet en de Mijnbouwwet

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S. van Veldhoven (D66) - 21 april 2016. Verzoek om uitwerking voorbereidende activiteiten (schriftelijke vragen, technische briefing, hoorzitting) ten behoeve van het Gaswinningsbesluit, de Warmtewet en de Mijnbouwwet - 2016Z08281

Besluit: Het verzoek ten aanzien van de voorbereidende activiteiten ten behoeve van het gaswinningsbesluit en de Mijnbouwwet wordt aangehouden tot de procedurevergadering op dinsdag 24 mei a.s..

Fiche: Mededeling Staal

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 22 april 2016. Fiche: Mededeling Staal - 22112-2122

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg formele Raad voor het Concurrentievermogen en Telecomraad op donderdag 19 mei 2016 van 14.00 tot 16.00 uur.

Parlementair onderzoek Breed welvaartsbegrip

Zaak: Brief derden - Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) te Den Haag - 20 april 2016. Aanbieding verkenning "Het brede-welvaartsbegrip volgens het SCP" van SCP - 2016Z08118

Besluit: Overlaten aan de individuele leden om desgewenst contact op te nemen met het Sociaal en Cultureel Planbureau voor nadere informatie. De openbare notities die de planbureaus en het CBS ten behoeve van het onderzoek van de tijdelijke commissie Breed welvaartsbegrip hebben opgesteld kunnen tevens desgewenst worden betrokken bij de behandeling van het onderzoeksrapport.

Zaak: Parlementair onderzoeksrapport - voorzitter van de tijdelijke commissie Breed welvaartsbegrip, H.J. Grashoff (GroenLinks) - 20 april 2016. Parlementair onderzoek Breed welvaartsbegrip - 34298-2

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen aan de tijdelijke commissie Breed welvaartsbegrip is vastgesteld op donderdag 26 mei 2016 te 14.00 uur.
Besluit: Het rapport inclusief de nog te ontvangen antwoorden op de feitelijke vragen aanmelden voor plenaire behandeling met de tijdelijke commissie Breed welvaartsbegrip (bij voorkeur voor het zomerreces).

Aanbieding 'Nationaal Techniekpact 2020: inzet 2016-2020'

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 18 april 2016. Aanbieding 'Nationaal Techniekpact 2020: inzet 2016-2020' - 2016Z08000

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te plannen algemeen overleg Bedrijfslevenbeleid en innovatie.

Stand van zaken Nationale Iconen

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 15 april 2016. Stand van zaken Nationale Iconen - 33009-15

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te plannen algemeen overleg Bedrijfslevenbeleid en innovatie.

Verslag Informele Energieraad 10-11 april 2016.

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 22 april 2016. Verslag Informele Energieraad 10-11 april 2016, de stand van zaken over de EU-onderhandelingen met betrekking tot de herziening van de aardgasverordening en de herziening van het besluit Intergouvernementele overeenkomsten (IGA’s) en over de Nederlandse en Europese situatie met betrekking tot gasopslagen en reactie op een rapport van het Court of Auditors en het risico van ‘stranded assets’. - 21501-33-591

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Energieraad op woensdag 1 juni 2016 van 11.30 tot 13.00 uur

Reactie op het verzoek van het lid Smaling, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 24 maart 2016, over het bericht dat de klachten over de afwikkeling van de aardbevingsschade in Groningen met de helft zijn toegenomen en de belofte om overal schade op te nemen veelal niet is nagekomen

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 19 april 2016. Reactie op het verzoek van het lid Smaling, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 24 maart 2016, over het bericht dat de klachten over de afwikkeling van de aardbevingsschade in Groningen met de helft zijn toegenomen en de belofte om overal schade op te nemen veelal niet is nagekomen - 33529-247

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering op dinsdag 24 mei a.s..7

Reactie op verzoek van het lid Van Veldhoven, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 12 april 2016 over de planning van het instemmingsbesluit voor gaswinning uit het Groningenveld

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 19 april 2016. Reactie op verzoek van het lid Van Veldhoven, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 12 april 2016, over de planning van het instemmingsbesluit voor gaswinning uit het Groningenveld - 33529-246

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering op dinsdag 24 mei a.s..

Reactie op verzoek commissie inzake het rapport ‘Evaluatie Gedragscode draagvlak en participatie wind op land’ van Nederlandse Wind Energie Associatie (NWEA)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 18 april 2016. Reactie op verzoek commissie inzake het rapport ‘Evaluatie Gedragscode draagvlak en participatie wind op land’ van Nederlandse Wind Energie Associatie (NWEA) - 33612-63

Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg Energie (verzamel AO) op 29 juni 2016 van 13.00 tot 17.00 uur

Reactie op de nader gewijzigde motie van het lid Jan Vos c.s. over de verkoop van emissieloze auto's in 2025 (Kamerstuk 30 196, nr. 449)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 15 april 2016. Reactie op de nader gewijzigde motie van het lid Jan Vos c.s. over de verkoop van emissieloze auto's in 2025 (Kamerstuk 30 196, nr. 449) - 2016Z07841

Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg Energie (verzamel AO) op 29 juni 2016 van 13.00 tot 17.00 uur

Integratie van de artikelen 12, 13 en 18 (regiodeel) in de EZ-begroting

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 22 april 2016. Integratie van de artikelen 12, 13 en 18 (regiodeel) in de EZ-begroting - 34300-XIII-170

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering en het BOR vragen een notitie voor te bereiden.

Lijst met EU-voorstellen EZ

Zaak: Lijst met EU-voorstellen - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 18 april 2016. Lijst met EU-voorstellen EZ - 2016Z07945

Besluit: Er wordt besloten conform de voorstellen in de lijst. Voor wat betreft de Openbare raadpleging over een ruimtevaartstrategie voor Europa, welke loopt tot 12 juli 2016, zal het kabinet worden verzocht om aan te geven of zij een reactie zal insturen en zo ja, of de Kamer hier tijdig een concept van kan ontvangen zodat zij zich hierover nog kan uitspreken voordat de reactie aan de Europese Commissie wordt verzonden.

Verzoek namens het lid Leenders (PvdA) de staatssecretaris van EZ om een schriftelijke reactie op het rapport "De toestand van de Brabantse natuur 2016" te vragen

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H.J.M. Leenders (PvdA) - 26 april 2016. Verzoek namens het lid Leenders (PvdA) de staatssecretaris van EZ om een schriftelijke reactie op het rapport "De toestand van de Brabantse natuur 2016" te vragen - 2016Z08605

Besluit: Het verzoek wordt gehonoreerd. De staatssecretaris van EZ zal worden verzocht om een schriftelijke reactie op het rapport 'De toestand van de Brabantse natuur 2016', te betrekken bij het debat over Nederlandse natuurregels bovenop Europese regelgeving.Overige rondvraagpunten Landbouw en NatuurGeen agendapuntenGezamenlijke agendapunten Energie, Economie en Innovatie en Landbouw en Natuur

Verzoek van het lid Leenders het schriftelijk overleg op 23 mei 2016 ter voorbereiding van de Informele Landbouw- en Visserijraad op 30 en 31 mei 2016 om te zetten in een algemeen overleg op 25 mei 2016 van 11.00 tot 13.30 uur.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H.J.M. Leenders (PvdA) - 21 april 2016. Verzoek van het lid Leenders het schriftelijk overleg op 23 mei 2016 ter voorbereiding van de Informele Landbouw- en Visserijraad op 30 en 31 mei 2016 om te zetten in een algemeen overleg op 25 mei 2016 van 11.00 tot 13.30 uur. - 2016Z08261

Besluit: Het verzoek wordt gehonoreerd. Er zal een algemeen overleg Informele Landbouw- en Visserijraad worden ingepland op 25 mei 2016 van 12.00 tot 13.30 uur. Op 25 mei 2016 van 11.00 tot 12.00 uur zal het algemeen overleg behandelvoorbehoud EU-voorstel: Meststoffenverordening COM (2016) 157 worden gepland.
Noot: Zie agendapunt 7.

Verzoek van het lid Koser Kaya een gesprek te voeren met de heer De Munnik (Neuromarketing strateeg) over de wildgroei aan keurmerken en mogelijke oplossingen daarvoor

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, F. Koser Kaya (D66) - 12 april 2016. Verzoek van het lid Koser Kaya een gesprek te voeren met de heer De Munnik (Neuromarketing strateeg) over de wildgroei aan keurmerken en mogelijke oplossingen daarvoor - 2016Z07424

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Verzoek van het lid Geurts om de staatssecretaris van Economische Zaken een stand van zaken te vragen over de voortgang rond de wijziging van het pachtstelsel in navolging van de evaluatie en het akkoord van Spelderholt.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J.L. Geurts (CDA) - 11 april 2016. Verzoek van het lid Geurts om de staatssecretaris van Economische Zaken een stand van zaken te vragen over de voortgang rond de wijziging van het pachtstelsel in navolging van de evaluatie en het akkoord van Spelderholt. - 2016Z07289

Besluit: Het verzoek wordt gehonoreerd. De staatssecretaris van EZ zal worden verzocht om een stand-van-zakenbrief over de voortgang rond de wijziging van het pachtstelsel in navolging van de evaluatie en het akkoord van Spelderholt.

Afschrift antwoord aan Nederlandse Vereniging van Dierentuinen inzake bezwaar tegen een loterij voor plaatsing van in beslag genomen dieren

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 25 april 2016. Afschrift antwoord aan Nederlandse Vereniging van Dierentuinen inzake bezwaar tegen een loterij voor plaatsing van in beslag genomen dieren - 2016Z08482

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Dierenwelzijn inclusief zeezoogdieren op 28 april 2016, van 10.30 tot 14.30 uurRondvraag Landbouw en Natuur

Tweede stand van zaken brief dierenwelzijn

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 22 april 2016. Tweede stand van zaken brief dierenwelzijn - 28286-859

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Dierenwelzijn inclusief zeezoogdieren op 28 april 2016, van 10.30 tot 14.30 uur

Aanbieding rapport "Is het systeem van de Commissie voor prestatiemeting met betrekking tot de inkomens van landbouwers goed opgezet en gebaseerd op degelijke gegevens?" van ERK

Zaak: Brief derden - Europese Rekenkamer (ERK) te Luxembourg - 18 april 2016. Aanbieding rapport "Is het systeem van de Commissie voor prestatiemeting met betrekking tot de inkomens van landbouwers goed opgezet en gebaseerd op degelijke gegevens?" van ERK - 2016Z08052

Besluit: Er zal om een kabinetsreactie worden verzocht op het ERK-rapport, te ontvangen uiterlijk vrijdag 20 mei 2016 met het oog op agendering voor het algemeen overleg informele Landbouw- en Visserijraad op 25 mei 2016 van 12.00 tot 13.30 uur.3

Reactie op de brief van Stichting DUPAN over de effectiviteit van de aalbeheermaatregelen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 25 april 2016. Reactie op de brief van Stichting DUPAN over de effectiviteit van de aalbeheermaatregelen - 2016Z08472

Besluit: Agenderen voor het nog te plannen algemeen overleg Visserij.Overig Landbouw en Natuur

Aanbieding Beleidsbesluit Additionele Handkokkelvisserij

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 15 april 2016. Aanbieding Beleidsbesluit Additionele Handkokkelvisserij - 29684-137

Besluit: Agenderen voor het nog te plannen algemeen overleg Visserij.

Aanbieding evaluatierapport 'Wie stuurt de herder - Concurrentie of coöperatie? natuur- en cultuurproductie met schaapskuddes'

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 25 april 2016. Aanbieding evaluatierapport 'Wie stuurt de herder - Concurrentie of coöperatie? natuur- en cultuurproductie met schaapskuddes' - 33576-82

Besluit: Nadere informatie afwachten.Visserij

Verslag Landbouw- en Visserijraad 11 april 2016.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 25 april 2016. Verslag Landbouw- en Visserijraad 11 april 2016 - 21501-32-915

Besluit: Agenderen voor het schriftelijk overleg Landbouw- en Visserijraad met inbrengdatum 9 mei 2016 om 12.00 uur.

Fiche: EU-Meststoffenverordening

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 22 april 2016. Fiche: EU-Meststoffenverordening - 22112-2123

Besluit: Er wordt een behandelvoorbehoud geplaatst op de EU-Meststoffenverordening COM (2016) 157. Er zal op 25 mei 2016 van 11.00 tot 12.00 een algemeen overleg behandelvoorbehoud worden ingepland.

Additionele regels ten behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij (Wet grondgebonden groei melkveehouderij)

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 20 april 2016. Nota naar aanleiding van het verslag - 34295-7

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 34295-7

Zaak: Nota van wijziging - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 20 april 2016. Nota van wijziging - 34295-8

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 34295-8

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 26 september 2015. Additionele regels ten behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij (Wet grondgebonden groei melkveehouderij) - 34295

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.
Besluit: De staatssecretaris van Economische Zaken zal worden gevraagd of er bewaren zijn tegen een gezamenlijke behandeling van de Wet grondgebonden groei melkveehouderij en het nog te ontvangen wetsvoorstel over de fosfaatrechten. De reactie zal worden verzocht voor de volgende procedurevergadering op 24 mei 2016.

Aanbieding afschrift van de brief over knelpunten in de AMvB grondgebonden groei melkveehouderij

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 20 april 2016. Aanbieding afschrift van de brief over knelpunten in de AMvB grondgebonden groei melkveehouderij - 2016Z08232

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Antwoorden op vragen van de commissie over het aandeel weidende koeien in Nederland

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 19 april 2016. Antwoorden op vragen van de commissie over het aandeel weidende koeien in Nederland - 34313-5

Besluit: Betrekken bij de behandeling van de Initiatiefnota van de leden Van Gerven, Grashoff en Koser Kaya over wei voor de koe.

Reactie op motie van het lid Wassenberg over het overdragen van vijf java-apen door het BPRC aan Stichting AAP (Kamerstuk 32 336, nr. 51)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 19 april 2016. Reactie op motie van het lid Wassenberg over het overdragen van vijf java-apen door het BPRC aan Stichting AAP - 32336-59

Besluit: Agenderen voor een nog te plannen algemeen overleg Dierproeven.

Reactie op het verzoek van het lid Van Gerven, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 1 maart 2016, over de zwanenjacht in Zuid-Holland

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 12 april 2016. Reactie op het verzoek van het lid Van Gerven, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 1 maart 2016, over de zwanenjacht in Zuid-Holland - 28286-858

Besluit: Agenderen voor een nog te plannen algemeen overleg Dierenwelzijn.