Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 5 april 2016

Gepubliceerd: 7 april 2016
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Economische Zaken
Activiteitnummer: 2016A0026013
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=8c4c753f-ec5d-46ac-ac8e-24d2de75ec67&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20commissie%20Economische%20Zaken%20op%205%20april%202016%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 34329, 34329, 33561, 33612, 31239, 29502, 22112, 22112, 21501, 34379, 34379, 24095, 32637, 34267, 31510, 31865, 28625, 32201, 21501, 33576, 33576, 30991, 33576, 32670, 31532, 29664, 28286, 29683, 30952, 26991, 33979

Inhoud


Verzoek aan minister van EZ om een reactie op en uitwerking van de motie Smaling (TK 30196, nr. 450) en de motie Smaling-Van Veldhoven (TK 30196, nr. 451)

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H.P.J. van Gerven (SP) - 7 april 2016. Verzoek aan minister van EZ om een reactie op en uitwerking van de motie Smaling (TK 30196, nr. 450) en de motie Smaling-Van Veldhoven (TK 30196, nr. 451) - 2016Z07022

Besluit: Bewindspersoon verzoeken om schriftelijk te reageren op de motie Smaling (TK 30196, nr. 450) en de motie Smaling-Van Veldhoven (TK 30196, nr. 451) en daarbij aan te geven hoe deze moties worden uitgewerkt

Verzoek om op korte termijn een kabinetsreactie te ontvangen op de twee aangenomen moties over emissieloze auto’s en duurzame mobiliteit (30196, 441 en 3430. 0 XIII, 36), waarbij wordt ingegaan op de vraag op welke wijze en met welk tijdspad deze moties ten uitvoer worden gebracht.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J.C. (Jan) Vos (PvdA) - 31 maart 2016. Verzoek om op korte termijn een kabinetsreactie te ontvangen op de twee aangenomen moties over emissieloze auto’s en duurzame mobiliteit (30196, 441 en 3430. 0 XIII, 36), waarbij wordt ingegaan op de vraag op welke wijze en met welk tijdspad deze moties ten uitvoer worden gebracht. - 2016Z06592

Besluit: De minister van Economische Zaken zal verzocht worden om binnen een maand schriftelijk aan te geven op welke wijze de motie Jan-Vos c.s. (TK 30 196 nr. 441) en de motie Jan-Vos en Van Tongeren (TK 34300 XIII nr.36) worden uitgevoerd12

Verzoek om toezending samenwerkingsovereenkomst van de Nationaal Coördinator Groningen en NAM.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, L. van Tongeren (GroenLinks) - 30 maart 2016. Verzoek om toezending samenwerkingsovereenkomst van de Nationaal Coördinator Groningen en NAM. - 2016Z06473

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Wetgevingsrapport Wijziging van o.a. de Telecommunicatiewet ter uitvoering van de EU-verordening elektronische identiteiten en vertrouwensdiensten (TK 34 413)

Zaak: Stafnotitie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 22 maart 2016. Wetgevingsrapport Wijziging van o.a. de Telecommunicatiewet ter uitvoering van de EU-verordening elektronische identiteiten en vertrouwensdiensten (TK 34 413) - 2016Z05897

Besluit: Desgewenst betrokken bij de inbreng t.b.v. het verslag over het wetsvoorstel tot Wijziging van de Telecommunicatiewet, de Boeken 3 en 6 van het Burgerlijk Wetboek, de Algemene wet bestuursrecht alsmede daarmee samenhangende wijzigingen van andere wetten in verband met de uitvoering van EU-verordening elektronische identiteiten en vertrouwensdiensten (uitvoering EU-verordening elektronische identiteiten en vertrouwensdiensten), kamerstuk 34 413.Rondvraag Energie, Economie en Innovatie

34329 Vierde nota van wijziging inzake Wijziging van de Aanbestedingswet 2012 in verband met de implementatie van aanbestedingsrichtlijnen 2014/23/EU, 2014/24/EU en 2014/25/EU

Zaak: Nota van wijziging - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 21 maart 2016. Vierde nota van wijziging - 34329-31

Besluit: Betrokken bij de stemmingen op 22 maart 2016 over het wetsvoorstel tot wijziging Aanbestedingswet 2012 (34329)
Gerelateerde kamerstukken: 34329-31

Reactie aanvullende amendementen en vragen wetsvoorstel tot wijziging Aanbestedingswet 2012 (34329)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 21 maart 2016. Reactie op aanvullende amendementen en vragen inzake het wetsvoorstel Wijziging van de Aanbestedingswet 2012 in verband met de implementatie van aanbestedingsrichtlijnen 2014/23/EU, 2014/24/EU en 2014/25/EU - 34329-30

Besluit: Desgewenst betrokken bij de stemmingen op 22 maart over het wetsvoorstel tot wijziging Aanbestedingswet 2012 (34329)11
Gerelateerde kamerstukken: 34329-30

Beantwoording van vragen over de kosten van windenergie op zee

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 22 maart 2016. Beantwoording van vragen over de kosten van windenergie op zee - 33561-25

Besluit: (Desgewenst) betrokken bij plenair debat Energie

Aanbieding Monitor Wind op Land 2015

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 18 maart 2016. Aanbieding Monitor Wind op Land 2015 - 33612-62

Besluit: (Desgewenst) betrokken bij plenair debat Energie overig

Implementatie duurzaamheidscriteria vaste biomassa voor energietoepassingen

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 18 maart 2016. Implementatie duurzaamheidscriteria vaste biomassa voor energietoepassingen - 31239-212

Besluit: (Desgewenst) betrokken bij het plenair debat Energie overig

Juridische belemmeringen verlenging contracten binnenlandse post

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 21 maart 2016. Juridische belemmeringen ten aanzien van verlenging bestaande contracten rijksoverheid voor binnenlandse post - 29502-120

Besluit: Desgewenst betrokken bij het VAO Post op 30 maart 201

Fiche: Mededeling Strategie voor vloeibaar aardgas en gasopslag

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 24 maart 2016. Fiche: Mededeling Strategie voor vloeibaar aardgas en gasopslag - 22112-2102

Besluit: Reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg op 1 april 2016 om 13.00 uur ter voorbereiding van de Energieraad (informeel) op 11 april 2016.

Fiche: Mededeling EU Strategie betreffende verwarming en koeling

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 24 maart 2016. Fiche: Mededeling EU Strategie betreffende verwarming en koeling - 22112-2103

Besluit: Reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg op 1 april 2016 om 13.00 uur ter voorbereiding van de Energieraad (informeel) op 11 april 2016.

Geannoteerde agenda informele Energieraad 10 en 11 april 2016.

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 24 maart 2016. Geannoteerde agenda informele Energieraad 10 en 11 april 2016 - 21501-33-579

Besluit: Reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg op 1 april 2016 om 13.00 uur ter voorbereiding van de Energieraad (informeel) op 11 april 2016.

Reactie op verzoek commissie inzake deelname Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) aan een rondetafelgesprek over de stand van zaken van de Nederlandse topsectoren op 31 maart 2016.

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 18 maart 2016. Reactie op verzoek commissie inzake deelname Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) aan een rondetafelgesprek over de stand van zaken van de Nederlandse topsectoren op 31 maart 2016 - 2016Z05737

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Toestemming deelname Centraal Planbureau aan het rondetafelgesprek over de stand van zaken van de Nederlandse topsectoren op 31 maart 2016.

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 18 maart 2016. Toestemming deelname Centraal Planbureau aan het rondetafelgesprek over de stand van zaken van de Nederlandse topsectoren op 31 maart 2016 - 2016Z05721

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Wijziging van de Telecommunicatiewet ter uitvoering van de netneutraliteitsverordening

Zaak: Nota van wijziging - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 23 maart 2016. Nota van wijziging - 34379-7

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.Overig Economie en InnovatieGeen agendapuntenReeds geagendeerde agendapunten Energie, Economie en Innovatie
Gerelateerde kamerstukken: 34379-7

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 23 maart 2016. Nota naar aanleiding van het verslag - 34379-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 34379-6

Zaak: Wetgeving - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 23 december 2015. Wijziging van de Telecommunicatiewet ter uitvoering van de netneutraliteitsverordening - 34379

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Nadere reactie over het voorziene tijdspad en de laatste stand van zaken ten aanzien van veiling van de vergunningen voor digitale ethertelevisie

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 30 maart 2016. Nadere reactie over het voorziene tijdspad en de laatste stand van zaken ten aanzien van veiling van de vergunningen voor digitale ethertelevisie - 24095-400

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.9

Uitstel toezending reactie op de motie van het lid Van Gerven over het wettelijk vastleggen van de toevoeging van een lobbyparagraaf aan wetsvoorstellen (Kamerstuk 32637, nr. 229)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 25 maart 2016. Uitstel toezending reactie op de gewijzigde motie van het lid Van Gerven over het wettelijk vastleggen van de toevoeging van een lobbyparagraaf aan wetsvoorstellen - 32637-237

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Beschouwingen inzake de motie van het lid Schouten betreffende lange termijn investeringen door het Dutch Venture Initiative (Kamerstuk 34 267, nr. 6)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 25 maart 2016. Beschouwingen inzake de motie van het lid Schouten betreffende lange termijn investeringen door het Dutch Venture Initiative - 34267-7

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te plannen algemeen overleg Bedrijfslevenbeleid en innovatie.

Uitwerking van de energiedialoog

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 31 maart 2016. Uitwerking van de energiedialoog - 31510-52

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Energie op woensdag 20 april a.s. van 14.00 tot 18.00 uurOverig EnergieGeen agendapuntenEconomie en Innovatie

Reactie op verzoek van het lid Van Tongeren, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 24 maart 2016, over het bericht van de Rekenkamer dat er niet-openbare afspraken zijn m.b.t. de begrotingsreserve duurzame energie om deze begrotingsreserve ‘leeg te boeken’ bij het aantreden van een nieuw kabinet

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 25 maart 2016. Reactie op verzoek van het lid Van Tongeren, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 24 maart 2016, over het bericht van de Rekenkamer dat er niet-openbare afspraken zijn m.b.t. de begrotingsreserve duurzame energie om deze begrotingsreserve ‘leeg te boeken’ bij het aantreden van een nieuw kabinet - 31865-79

Besluit: Betrekken bij het dertigledendebat over de begrotingsreserve duurzame energie

Lijst met EU-voorstellen EZ

Zaak: Lijst met EU-voorstellen - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 31 maart 2016. Lijst met EU-voorstellen commissie Economische Zaken - 2016Z06550

Besluit: Er wordt besloten conform de voorstellen in de lijst.
Besluit: Voor wat betreft het Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van voorschriften inzake het op de markt aanbieden van bemestingsproducten met CE-markering en tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 1069/2009 en (EG) nr. 1107/2009 zal middels een e-mailprocedure worden vastgesteld of de commissie een subsidiariteitstoets wenst te voeren. Daarnaast is besloten het BNC-fiche (welke uiterlijk 28 april 2016 naar de Kamer zal worden gestuurd) af te wachten.ENERGIE, ECONOMIE EN INNOVATIE 16.30 - 16.55Geen agendapuntenBrievenlijst deel Energie, Economie en Innovatie nrs 17 t/m 38 (zie de zaken en de voorstellen op de brievenlijst)Uitnodigingen Energie, Economie en InnovatieGeen agendapunten8

Verzoek van het lid Remco Bosma de staatssecretaris van Economische Zaken te verzoeken de voortgangsrapportage NVWA, de toegezegde vergelijking van de keuringstarieven van de NVWA met de door ons omringende landen en de andere toegezegde onderzoeken voorafgaand aan de Voorjaarsnota naar de Kamer te sturen.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, R.P.G. (Remco) Bosma (VVD) - 5 april 2016. Verzoek van het lid Remco Bosma de staatssecretaris van Economische Zaken te verzoeken de voortgangsrapportage NVWA, de toegezegde vergelijking van de keuringstarieven van de NVWA met de door ons omringende landen en de andere toegezegde onderzoeken voorafgaand aan de Voorjaarsnota naar de Kamer te sturen. - 2016Z06931

Besluit: Het verzoek wordt gehonoreerd. De staatssecretaris van Economische Zaken wordt verzocht de voortgangsrapportage NVWA, de toegezegde vergelijking van de keuringstarieven van de NVWA met de door ons omringende landen en de andere toegezegde onderzoeken voorafgaand aan de Voorjaarsnota naar de Kamer te sturen.
Besluit: Na ontvangst van deze onderzoeken zal er worden besloten over de te volgen procedure.Gezamenlijke agendapunten Energie, Economie en Innovatie en Landbouw en Natuur 16.25 - 16.3

Verzoek van het lid Heerema mede namens het lid Leenders om via een emailprocedure het werkbezoek van de rapporteurs Fitness Check Vogel- en Habitatrichtlijn op 3 juni 3016 goed te keuren zodat het verzoek tijdig aan het Presidium kan worden voorgelegd

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, R.J. (Rudmer) Heerema (VVD) - 5 april 2016. Verzoek van het lid Heerema mede namens het lid Leenders om via een emailprocedure het werkbezoek van de rapporteurs Fitness Check Vogel- en Habitatrichtlijn op 3 juni 3016 goed te keuren zodat het verzoek tijdig aan het Presidium kan worden voorgelegd - 2016Z06929

Besluit: Het verzoek wordt gehonoreerd. Het voorstel van de rapporteurs REFIT Vogel- en Habitatrichtlijn voor een werkbezoek zal via een e-mailprocedure aan de vaste commissie voor Economische Zaken worden voorgelegd en vervolgens worden doorgeleid aan het Presidium.6

Verzoek van het lid Van Gerven een reactie op te vragen aan de staatssecretaris van EZ op een brief van Dupan waarbij in elk geval wordt ingegaan op sterfte van paling en andere vissen bij waterkracht centrales en de stand van zaken van het Paling over de Dijk-project.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H.P.J. van Gerven (SP) - 5 april 2016. Verzoek van het lid Van Gerven een reactie op te vragen aan de staatssecretaris van EZ op een brief van Dupan waarbij in elk geval wordt ingegaan op sterfte van paling en andere vissen bij waterkracht centrales en de stand van zaken van het Paling over de Dijk-project. - 2016Z06838

Besluit: Het verzoek wordt gehonoreerd. De staatssecretaris van Economische Zaken wordt verzocht om een reactie op de brief van stichting DUPAN.Overige rondvraagpunten Landbouw en Natuur

Verzoek van het lid Van Gerven (SP) mede namens GroenLinks en D66 de staatssecretaris van Economische een aantal vragen voor te leggen n.a.v. het persbericht dat de ambitie van het kabinet is om het aandeel weidegang van 69% weidende koeien in 2014 (CBS) te verhogen naar 80% in 2020.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H.P.J. van Gerven (SP) - 5 april 2016. Verzoek van het lid Van Gerven (SP) mede namens GroenLinks en D66 de staatssecretaris van Economische een aantal vragen voor te leggen n.a.v. het persbericht dat de ambitie van het kabinet is om het aandeel weidegang van 69% weidende koeien in 2014 (CBS) te verhogen naar 80% in 2020. - 2016Z06847

Besluit: Het verzoek wordt gehonoreerd. De staatssecretaris van EZ zal om een reactie worden verzocht op de bijgevoegde vragen over het aandeel weidende koeien in Nederland.

Verzoek van het lid Van Gerven de staatssecretaris van EZ en de minister van VWS te vragen te reageren op de uitzending van Radio Reporter op 3 april jongstleden over de uitkomsten van het Denamic onderzoek waaruit zou blijken dat bij concentraties pesticiden onder de drempelwaarde effecten op proefdieren worden gevonden die leiden tot permanente gedragsstoornissen.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H.P.J. van Gerven (SP) - 4 april 2016. Verzoek van het lid Van Gerven de staatssecretaris van EZ en de minister van VWS te vragen te reageren op de uitzending van Radio Reporter op 3 april jongstleden over de uitkomsten van het Denamic onderzoek waaruit zou blijken dat bij concentraties pesticiden onder de drempelwaarde effecten op

Besluit: Het verzoek wordt gehonoreerd. De staatssecretaris van Economische Zaken en de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport worden verzocht om een reactie op de uitzending van Radio Reporter op 3 april 2016, te betrekken bij het debat over de bescherming tegen bestrijdingsmiddelen.

Verzoek van het lid Van Gerven de staatssecretaris van Economische Zaken een stand van zaken brief te vragen inclusief tijdsplanning betreffende de totstandkoming van de Brabant Wet.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H.P.J. van Gerven (SP) - 31 maart 2016. Verzoek van het lid Van Gerven de staatssecretaris van Economische Zaken een stand van zaken brief te vragen inclusief tijdsplanning betreffende de totstandkoming van de Brabant Wet. - 2016Z06544

Besluit: Het verzoek wordt gehonoreerd. De staatssecretaris van EZ zal om een stand-van-zakenbrief worden verzocht met betrekking tot de totstandkoming van de Brabant Wet, inclusief een tijdsplanning.

Verzoek van het lid Van Gerven om prof. mr. Pieter van Vollenhoven en de Commissie Van Vollenhoven uit te nodigen voor een toelichting op het rapport ‘Monumenten: inspiratiebron voor natuur!'

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H.P.J. van Gerven (SP) - 30 maart 2016. Verzoek van het lid Van Gerven om prof. mr. Pieter van Vollenhoven en de Commissie Van Vollenhoven uit te nodigen voor een toelichting op het rapport ‘Monumenten: inspiratiebron voor natuur!' - 2016Z06475

Besluit: Het verzoek wordt gehonoreerd. Er wordt schriftelijk geïnventariseerd welke leden wensen deel te nemen aan een gesprek met prof. mr. Pieter van Vollenhoven en de Commissie van Vollenhoven over het rapport 'Monumenten: inspiratiebron voor natuur!' (minimaal vier leden).

Verzoek van het lid Van Gerven de staatssecretaris van EZ een uitvoeringsbrief te vragen over de aangenomen motie 28286 nr 832 van Jasper van Dijk over dierproeven bij apen op het BPRC

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H.P.J. van Gerven (SP) - 30 maart 2016. Verzoek van het lid Van Gerven een uitvoeringsbrief te vragen over de aangenomen moties 28286 nr. 832 van Jasper van Dijk en 32336 nr. 56 Van Dekken/ Heerema over dierproeven bij apen op het BPRC. - 2016Z06459

Besluit: Het verzoek wordt gehonoreerd. De staatssecretaris van EZ zal om een uitvoeringsbrief worden verzocht over de moties TK 28 286, nr. 832 (Motie van het lid Jasper van Dijk over onderzoek naar alternatieven voor dierproeven op apen) en TK 32 336 nr. 56 (Motie van de leden Van Dekken en Rudmer Heerema over onderzoek naar afbouw naar nul van proeven op niet-humane primaten in het BPRC).

Voortgang directe betalingen en de vaststelling betalingsrechten van het GLB

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 31 maart 2016. Voortgang directe betalingen en de vaststelling betalingsrechten van het GLB - 28625-235

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 5 april 2016 van 18.30 tot 21.00 uur.4

Toezegging implementatie aanlandplicht, consultatie Controleverordening Visserij, maatregelen aalbeheerplan

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 21 maart 2016. Toezegging implementatie aanlandplicht, consultatie Controleverordening Visserij, maatregelen aalbeheerplan - 32201-81

Besluit: Reeds betrokken bij het VAO Visserij op 22 maart 2016.

Verslag Landbouw- en Visserijraad 14 maart 2016.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 22 maart 2016. Verslag Landbouw- en Visserijraad 14 maart 2016 - 21501-32-900

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 5 april 2016 van 18.30 tot 21.00 uur.

Voortgang Programma Nationale Parken en Nationale Parken Deal

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 22 maart 2016. Voortgang Programma Nationale Parken en Nationale Parken Deal - 33576-64

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Natuurbeleid/EHS op 23 maart 201

Informatievoorziening natuur

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 22 maart 2016. Informatievoorziening natuur - 33576-63

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Natuurbeleid/EHS op 23 maart 201

Beantwoording vragen commissie over de beleidsdoorlichting van artikel 18 Natuur en Regio (Kamerstuk 30991, nr. 29)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 21 maart 2016. Beantwoording vragen commissie over de beleidsdoorlichting van artikel 18 Natuur en Regio - 30991-30

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Natuurbeleid/EHS op 23 maart 201

Stand van zaken en vervolginzet in de Fitness Check van de Vogel- en Habitatrichtlijn (VHR)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 21 maart 2016. Stand van zaken en vervolginzet in de Fitness Check van de Vogel- en Habitatrichtlijn (VHR) - 33576-62

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Natuurbeleid/EHS op 23 maart 2016.

Toezegging naar aanleiding AO Natuurbeleid van 24 september 2015 inzake de definitie van een nieuw ‘ecologisch feit’ in de context van het aanwijzen van Natura 2000-gebieden en reactie op verzoek commissie inzake Engbertsdijksvenen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 21 maart 2016. Toezegging naar aanleiding AO Natuurbeleid van 24 september 2015 inzake de definitie van een nieuw ‘ecologisch feit’ in de context van het aanwijzen van Natura 2000-gebieden en reactie op verzoek commissie inzake Engbertsdijksvenen - 32670-107

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Natuurbeleid/EHS op 23 maart 201

Brief van de vaste commissie voor Economische Zaken inzake aanbieding antwoorden van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) m.b.t. rapport 'Naar een voedselbeleid'

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken, R.A. Vermeij (PvdA) - 29 maart 2016. Brief van de vaste commissie voor Economische Zaken inzake aanbieding antwoorden van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) m.b.t. rapport 'Naar een voedselbeleid' - 31532-160

Besluit: Betrekken bij het debat over het WRR-rapport 'Naar een voedselbeleid'.

Reactie op de gewijzigde motie van het lid Geurts c.s. (Kamerstuk 29 664, nr. 144) over infasering wijting niet laten gelden voor de gerichte tongvisserij

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 29 maart 2016. Reactie op de gewijzigde motie van het lid Geurts c.s. over infasering wijting niet laten gelden voor de gerichte tongvisserij - 29664-152

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.Overig Landbouw en Natuur

Reactie op het verzoek van het lid Thieme, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden d.d. 3 maart 2016, over vergunningverlening aan het Dolfinarium

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 31 maart 2016. Reactie op het verzoek van het lid Thieme, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden d.d. 3 maart 2016, over vergunningverlening aan het Dolfinarium - 28286-857

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Dierenwelzijn inclusief zeezoogdieren op 28 april 2016 van 10.30 tot 14.30 uur.NatuurGeen agendapunten2

Reactie op vragen van het lid Lodders, gesteld tijdens het algemeen overleg van 10 maart 2016, over Dierziekten en antibioticagebruik

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 22 maart 2016. Reactie op vragen van het lid Lodders, gesteld tijdens het algemeen overleg van 10 maart 2016, over Dierziekten en antibioticagebruik - 29683-207

Besluit: Betrekken bij het VAO Dierziekten en antibioticagebruik.

Briefwisseling tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) houdende een verdrag inzake de 91ste zitting van het Uitvoerend Comité van de Europese Commissie voor de beheersing van mond- en klauwzeer, te 's-Gravenhage, Nederland, op 9 en 10 maart 2016; Rome, 27 januari 2016.

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 29 maart 2016. Briefwisseling tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) houdende een verdrag inzake de 91ste zitting van het Uitvoerend Comité van de Europese Commissie voor de beheersing van mond- en klauwzeer, te 's-Gravenhage, Nederland, op 9 en 10 maart 2016; Rome, 27 januari 2016 - 30952-228

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Beantwoording vragen over het bericht dat de NVWA onvoldoende controleert met betrekking tot de ervaringen met de Listeria-bacterie

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 24 maart 2016. Beantwoording vragen over het bericht dat de NVWA onvoldoende controleert met betrekking tot de ervaringen met de Listeria-bacterie - 26991-478

Besluit: Betrekken bij het debat over het bedrijf Foppen.

Aanbieding afschrift van het antwoord van staatssecretaris Dijksma op het verzoek om voortaan het microbioom bij de risicobeoordeling te betrekken

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 21 maart 2016. Aanbieding afschrift van het antwoord van staatssecretaris Dijksma op het verzoek om voortaan het microbioom bij de risicobeoordeling te betrekken - 2016Z05781

Besluit: Agenderen voor het nog te plannen algemeen overleg Biotechnologie.

Reactie op verzoek van het lid Smaling, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 12 januari 2016, over het bericht dat het fosfaatplafond overschreden is door grote toename van het aantal koeien

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 17 maart 2016. Reactie op verzoek van het lid Smaling, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 12 januari 2016, over het bericht dat het fosfaatplafond overschreden is door grote toename van het aantal koeien - 33979-109

Besluit: Betrekken bij het debat over de situatie in de melkveehouderij.
Gerelateerde kamerstukken: 33979-10