Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 22 maart 2016

Gepubliceerd: 24 maart 2016
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Economische Zaken
Activiteitnummer: 2016A0025911
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=779c12db-9646-4355-9e4c-cc5a0f5f19da&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20commissie%20Economische%20Zaken%20op%2022%20maart%202016%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 33043, 34329, 22112, 22112, 27879, 22112, 21501, 34172, 32637, 32637, 31083, 30196, 29023, 32849, 21501, 28286, 29683, 28286, 33576, 32793, 32793, 28286, 28625, 33043, 33979, 34313

Inhoud


Verzoek van het lid Van Tongeren om een rondetafelgesprek te organiseren over Elektrisch rijden

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, L. van Tongeren (GroenLinks) - 21 maart 2016. Verzoek van het lid Van Tongeren om een rondetafelgesprek te organiseren over Elektrisch rijden - 2016Z05757

Besluit: Er zal een netwerkverkenning worden uitgevoerd waarna geïnventariseerd zal worden voor deelnemers aan het rondetafelgesprek.

Verzoek aan het kabinet om deel te nemen aan de Europese consultatie over de regelgeving voor afgiftetarieven van vaste en mobiele telefonie in de EU en de Kamer hierover te informeren

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, R.P.G. (Remco) Bosma (VVD) - 23 maart 2016. Verzoek aan het kabinet om deel te nemen aan de Europese consultatie over de regelgeving voor afgiftetarieven van vaste en mobiele telefonie in de EU en de Kamer hierover te informeren - 2016Z06023

Besluit: Het kabinet wordt verzocht om deel te nemen aan de openbare raadpleging over de evaluatie van Aanbeveling 2009/396/EU inzake de regelgeving voor afgiftetarieven van vaste en mobiele telefonie in de EU en de conceptreactie uiterlijk maandag 16 mei 2016 naar de Kamer te sturen.

Verzoek om een algemeen overleg over regeldruk na ontvangst van de voorjaarsrapportage regeldruk

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, E. Ziengs (VVD) - 23 maart 2016. Verzoek om een algemeen overleg over regeldruk na ontvangst van de voorjaarsrapportage regeldruk - 2016Z06015

Besluit: Het algemeen overleg Ondernemen, bedrijfsfinanciering en regeldruk zal op woensdag 22 juni 2016 van 13.30 tot 16.30 uur na ontvangst van de voorjaarsrapportage regeldruk worden ingepland.

Verzoek van het lid Oosenbrug (PvdA) om een vervolgbrief op de brief van de minister van 9 februari over de veiling van de vergunningen digitale ethertelevisie

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, R.F.A. Oosenbrug (PvdA) - 17 maart 2016. Verzoek van het lid Oosenbrug (PvdA) om een vervolgbrief op de brief van de minister van 9 februari over de veiling van de vergunningen digitale ethertelevisie - 2016Z05589

Besluit: De minister verzoeken om een nadere reactie over de veiling van de vergunningen voor digitale ethertelevisie, te ontvangen uiterlijk woensdag 30 maart 2016 om 16.00 uur.Overige rondvraagpunten Energie, Economie en Innovatie

Aanbieden voortgangsrapportages Groene Groeibeleid

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 11 maart 2016. Aanbieden voortgangsrapportages Groene Groeibeleid - 33043-65

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Groene Groei op 16 maart 2016, van 14.00 - 16.00 uur

34329 Derde nota van wijziging inzake Wijziging van de Aanbestedingswet 2012 in verband met de implementatie van aanbestedingsrichtlijnen 2014/23/EU, 2014/24/EU en 2014/25/EU

Zaak: Nota van wijziging - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 4 maart 2016. Derde nota van wijziging - 34329-10

Besluit: Betrokken bij de plenaire behandeling van het wetsvoorstel op 9 maart 2016.
Gerelateerde kamerstukken: 34329-10

Fiche: Besluit intergouvernementele overeenkomsten energie

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 4 maart 2016. Fiche: Besluit intergouvernementele overeenkomsten energie - 22112-2070

Besluit: Reeds geagendeerd voor het AO Behandelvoorbehoud voorstellen Energie-unie op 30 maart 2016.

Fiche: Verordening Leveringszekerheid Aardgas

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 4 maart 2016. Fiche: Verordening Leveringszekerheid Aardgas - 22112-2069

Besluit: Reeds geagendeerd voor het AO Behandelvoorbehoud voorstellen Energie-unie op 30 maart 2016.

Aanbieding speciaal verslag "Heeft de Commissie gezorgd voor een doeltreffende tenuitvoerlegging van de dienstenrichtlijn?" van ERK

Zaak: Brief derden - Europese Rekenkamer (ERK) te Luxembourg - 16 maart 2016. Aanbieding speciaal verslag "Heeft de Commissie gezorgd voor een doeltreffende tenuitvoerlegging van de dienstenrichtlijn?" van ERK - 2016Z05606

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.Reeds geagendeerde agendapunten Energie, Economie en Innovatie

Bevindingen op het ACM-jaarverslag 2015 en aanbieding Signaal 2016

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 15 maart 2016. Bevindingen op het ACM-jaarverslag 2015 en aanbieding Signaal 2016 - 27879-54

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Marktwerking en mededinging, te houden na het mogelijke gesprek met de ACM over het jaarverslag.
Noot: Zie agendapunt 229

Fiche: Besluit Gebruik 470 -790 MHz frequentieband in de Unie

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 11 maart 2016. Fiche: Besluit Gebruik 470 -790 MHz frequentieband in de Unie - 22112-2077

Besluit: Agenderen voor het AO Raad voor het Concurrentievermogen (formeel) en Telecomraad (formeel) op 19 mei 2016 van 14.00 tot 16.00 uur.

Verslag van de Raad voor Concurrentievermogen van 29 februari 2016 in Brussel

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 11 maart 2016. Verslag van de Raad voor Concurrentievermogen van 29 februari 2016 in Brussel - 21501-30-375

Besluit: Agenderen voor het AO Raad voor het Concurrentievermogen (formeel) en Telecomraad (formeel) op 19 mei 2016 van 14.00 tot 16.00 uur.

Reactie op de gewijzigde motie van de leden Ronnes en Vermue over een wettelijke rente bij overschrijding van de betalingstermijn

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 19 februari 2016. Reactie op de gewijzigde motie van de leden Ronnes en Vermue over een wettelijke rente bij overschrijding van de betalingstermijn - 34172-9

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Ondernemen, bedrijfsfinanciering en regeldruk op woensdag 22 juni 2016 van 13.30 tot 16.30 uur.

Toezegging, gedaan tijdens het AO Bedrijfslevenbeleid over kader bedrijveninterventies

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 9 maart 2016. Toezegging, gedaan tijdens het Algemeen Overleg Bedrijfslevenbeleid van 11 februari 2016, over kader bedrijveninterventies - 32637-234

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. in te plannen algemeen overleg Bedrijfslevenbeleid en Innovatie.

Aanbieding toespraak Staat van de Economie 2016

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 4 maart 2016. Aanbieding toespraak Staat van de Economie 2016 - 32637-233

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. in te plannen algemeen overleg Bedrijfslevenbeleid en Innovatie

Proces van actualisering van de Nederlandse Corporate Governance Code en aanbieding rapport 'Monitoring Commissie Corporate Governance Code Rapport boekjaar 2014'

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 4 maart 2016. Proces van actualisering van de Nederlandse Corporate Governance Code en aanbieding rapport 'Monitoring Commissie Corporate Governance Code Rapport boekjaar 2014' - 31083-51

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Ondernemen, bedrijfsfinanciering en regeldruk op woensdag 22 juni 2016 van 13.30 tot 16.30 uur.

Deelname interparlementaire conferentie Energie 3 en 4 april 2016.

Zaak: Stafnotitie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 17 maart 2016. Notitie ‘Nederlandse delegatie tijdens energieconferentie’ - 2016Z05562

Besluit: Er zal schriftelijk worden geïnventariseerd welke leden interesse hebben om deel uit te maken van de Nederlandse delegatie tijdens het middagdeel van de themaconferentie Energie op 4 april 2016.

Voortgangsverslag co-rapporteurs Energie-Unie

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, R.J. (Remco) Dijkstra (VVD) - 10 maart 2016. Voortgangsverslag co-rapporteurs Energie-Unie - 2016Z05046

Besluit: De commissie EZ zal voor de drie voorgestelde activiteiten als volgcommissie worden aangemerkt (het voortouw ligt bij de commissie voor IenM)
Noot: Het betreffen de volgende drie activiteiten: 1. gezamenlijk gesprek commissies I&M en EZ met Eurocommissaris Miguel Arias Cañete voor Klimaatactie en Energie over de herziening van het ETS en de recent gepubliceerde voorstellen over gaslevering en intergouvernementele energie-overeenkomsten; 2. technische briefing commissie I&M voorafgaand aan het gesprek met Eurocommissaris Cañete door ambtenaren van de Europese Commissie over de voorstellen voor de versterking van het ETS 3. video-conferentie commissie I&M met de (schaduw)rapporteur(s) uit het Europees Parlement over het EU-voorstel herziening ETS.

Uitvoeringsagenda Energieakkoord 2016

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 4 maart 2016. Uitvoeringsagenda Energieakkoord 2016 - 30196-427

Besluit: Betrekken bij het plenaire debat Energie overig

Aanbieding afschrift reactie op de brief van Vereniging Eigen Huis over de Investerings Subsidie Duurzame Energie (ISDE)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 4 maart 2016. Aanbieding afschrift reactie op de brief van Vereniging Eigen Huis over de Investerings Subsidie Duurzame Energie (ISDE) - 2016Z04639

Besluit: Betrekken bij het plenaire debat Energie overig

Tijdpad uitrol slimme meter en dynamische leveringstarieven

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 4 maart 2016. Tijdpad uitrol slimme meter en dynamische leveringstarieven - 29023-204

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Energie op woensdag 20 april van 14.00 tot 18.00 uur

Reactie op de vraag van het lid Van Tongeren, gedaan tijdens het plenair debat over Mijnbouw van 2 maart 2016, over gebruik van dieselolie bij voorgenomen winning van zout onder de Waddenzee

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 4 maart 2016. Reactie op de vraag van het lid Van Tongeren, gedaan tijdens het plenair debat over Mijnbouw van 2 maart 2016, over gebruik van dieselolie bij voorgenomen winning van zout onder de Waddenzee - 32849-65

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Energie op woensdag 20 april van 14.00 tot 18.00 uur

Verzoek Provincie Fryslân, mede namens Friese gemeenten, tot aanbieding manifest m.b.t. gas- en zoutwinning in Fryslân

Zaak: Brief derden - Provincie Fryslân te Leeuwarden - 16 maart 2016. Verzoek Provincie Fryslân, mede namens Friese gemeenten, tot aanbieding manifest m.b.t. gas- en zoutwinning in Fryslân - 2016Z05572

Besluit: De petitie-aanbieding zal worden ingeplandEnergie

Aanbieding jaarverslag 2015 van ACM

Zaak: Brief derden - Autoriteit Consument en Markt (ACM) te Den Haag - 14 maart 2016. Aanbieding jaarverslag 2015 van ACM - 2016Z05586

Besluit: Schriftelijk inventariseren of er voldoende belangstelling (minimaal vier leden) is voor deelname aan een gesprek met de ACM over het jaarverslag, voorafgaand aan het t.z.t. te houden AO Marktwerking en mededinging.
Noot: Zie ook agendapunt 37.

Uitnodiging Hellenic Parliament (Griekse parlement) voor interparlementaire conferentie over toerisme d.d. 15-17 mei 2016.

Zaak: Brief derden - Hellenic Parliament (Greece) te Athene - 14 januari 2016. Uitnodiging Hellenic Parliament (Griekse parlement) voor interparlementaire conferentie over toerisme d.d. 15-17 mei 2016 - 2016Z05162

Besluit: De commissie maakt geen gebruik van de uitnodiging om deel te nemen aan de interparlementaire conferentie van het Grieks parlement over toerisme.6

Uitnodiging OECD voor 'Global Parliamentary Network Meeting: on the road' d.d. 12 en 13 april 2016.

Zaak: Brief derden - Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) te Paris - 7 maart 2016. Uitnodiging OECD voor 'Global Parliamentary Network Meeting: on the road' d.d. 12 en 13 april 2016 - 2016Z05571

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.

Uitnodiging NBKL voor werkbezoek aan installaties die met behulp van houtchips duurzame energie opwekken d.d. 22 april 2016.

Zaak: Brief derden - Nederlandse vereniging van Biomassa Ketel Leveranciers (NBKL) te Rhenen - 7 maart 2016. Uitnodiging NBKL voor werkbezoek aan installaties die met behulp van houtchips duurzame energie opwekken d.d. 22 april 2016 - 2016Z04781

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.

Lijst met EU-voorstellen EZ

Zaak: Lijst met EU-voorstellen - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 17 maart 2016. Lijst met EU-voorstellen commissie EZ - 2016Z00091

Besluit: Er wordt besloten conform de voorstellen zoals opgenomen in de lijst.
Besluit: Voor wat betreft de 'Publieke consultatie voor de ontwikkeling van een brede, geïntegreerde strategie voor onderzoek, innovatie en concurrentievermogen in de energie-unie' zal het kabinet worden verzocht om aan te geven of zij een reactie zal insturen en zo ja, of de Kamer hier tijdig een concept van kan ontvangen zodat zij zich hierover nog kan uitspreken voordat de reactie aan de Europese Commissie wordt verzonden.ENERGIE, ECONOMIE EN INNOVATIE 16.30 - 16.55Brievenlijst deel Energie, Economie en Innovatie nrs. 21 t/m 40(zie de zaken en de voorstellen op de brievenlijst)Uitnodigingen Energie, Economie en Innovatie

Verzoek van het lid Ziengs een openbare technische briefing te organiseren verzorgd door het RIVM en het ministerie van VWS over Bisfenol A en dit in te plannen voorafgaande aan het “Debat over schadelijke chemische stoffen in voedsel"

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, E. Ziengs (VVD) - 17 maart 2016. Verzoek van het lid Ziengs een openbare technische briefing te organiseren verzorgd door het RIVM en het ministerie van VWS over Bisfenol A en dit in te plannen voorafgaande aan het “Debat over schadelijke chemische stoffen in voedsel" - 2016Z05590

Besluit: Het verzoek wordt gehonoreerd. Er zal een technische briefing worden georganiseerd over het middel Bisfenol A, met als doel meer inzicht te krijgen
Noot: Zie agendapunten 8 en 9.Overige rondvraagpunten Landbouw en NatuurGeen agendapuntenGezamenlijke agendapunten Energie, Economie en Innovatie en Landbouw en Natuur 16.25 - 16.3

Geannoteerde agenda van de Landbouw- en Visserijraad op 14 maart 2016.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 7 maart 2016. Geannoteerde agenda van de Landbouw- en Visserijraad op 14 maart 2016 - 21501-32-899

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg op 9 maart 2016 ter voorbereiding van de Landbouw- en Visserijraad op 14 maart 2016.

Verslag van een schriftelijk overleg over de regeling preventie, bestrijding en monitoring van besmettelijke dierziekten en zoönosen en TSE’s’ (Kamerstuk 28286, nr. 850)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 7 maart 2016. Verslag van een schriftelijk overleg over de regeling preventie, bestrijding en monitoring van besmettelijke dierziekten en zoönosen en TSE’s’ - 28286-854

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Dierziekten en Antibioticagebruik op 10 maart 201

Adviezen RDA, SDa en KPMG inzake antibioticumbeleid veehouderij

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 8 maart 2016. Adviezen RDA, SDa en KPMG inzake antibioticumbeleid veehouderij - 29683-205

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Dierziekten en antibioticagebruik op 10 maart 201

Zienswijze Raad voor Dieraangelegenheden

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 8 maart 2016. Zienswijze Raad voor Dieraangelegenheden (RDA)'One health, een afwegingskader voor beleidsbeslissingen' - 28286-855

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Dierziekten en antibioticagebruik op 10 maart 2016.

Wetenschappelijk factsheet waarin wordt ingegaan op een aantal technische vragen die tijdens de bezoeken van de rapporteurs REFIT Vogel- en Habitatrichtlijn (VHR) aan Brussel aan de orde zijn gekomen

Zaak: Overig - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 16 maart 2016. Wetenschappelijk factsheet waarin wordt ingegaan op een aantal technische vragen die tijdens de bezoeken van de rapporteurs REFIT Vogel- en Habitatrichtlijn (VHR) aan Brussel aan de orde zijn gekomen - 2016Z05399

Besluit: Desgewenst betrekken bij het algemeen overleg Natuurbeleid/EHS op 23 maart 2016 van 10.00 tot 14.00 uur.
Besluit: Namens de vaste commissie voor Economische Zaken zal er een bedankbrief aan de wetenschappers worden gestuurd.3

Voortgang natuur midden in de samenleving

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 8 maart 2016. Voortgang natuur midden in de samenleving - 33576-61

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Natuurbeleid/EHS op 23 maart 2016 van 10.00 tot 14.00 uur.
Besluit: Naar aanleiding van de late ontvangst van meerdere brieven bedoeld voor dit algemeen overleg, zal de voorzitter de bewindspersonen herinneren aan de afspraak dat brieven van het kabinet ten behoeve van overleggen met de Kamer uiterlijk 3 werkdagen daaraan voorafgaand ontvangen dienen te zijn. Indien brieven na deze termijn worden ontvangen, zullen deze niet meer worden toegevoegd aan de agenda van het betreffende overleg (zie ook commissiebrief van 26 juni 2014, kenmerk 2014D23853).VisserijGeen agendapuntenOverig Landbouw en Natuur

Reactie op verzoek van het lid Koser Kaya, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 10 februari 2016, over hormoonverstorende stoffen

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 3 maart 2016. Reactie op verzoek van het lid Koser Kaya, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 10 februari 2016, over hormoonverstorende stoffen - 32793-209

Besluit: Betrekken bij het plenair debat over schadelijke chemische stoffen in voedsel.
Noot: Zie agendapunt 16.

Kabinetsreactie op het RIVM-rapport “BISPHENOL A, Part 2, Recommendations for risk management”, over het verlagen van blootstelling aan bisfenol A (BPA)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 3 maart 2016. Kabinetsreactie op het RIVM-rapport “BISPHENOL A, Part 2, Recommendations for risk management”, over het verlagen van blootstelling aan bisfenol A (BPA) - 32793-208

Besluit: Betrekken bij het plenair debat over schadelijke chemische stoffen in voedsel.
Besluit: De commissiestaf zal ten aanzien van het debat over schadelijke chemische
Noot: Zie agendapunt 16.

Beleid opvang zeehonden

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 8 maart 2016. Beleid opvang zeehonden - 28286-856

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Dierenwelzijn inclusief zeezoogdieren op 28 april 2016 van 10.30 tot 14.30 uur

Afschrift van de Nederlandse inbreng in het kader van de consultatie over de vergroening

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 8 maart 2016. Afschrift van de Nederlandse inbreng in het kader van de consultatie over de vergroening - 28625-234

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 5 april 2016 van 18.30 tot 21.00 uur.

Toezegging inzake de Green Deal 'Insecten voor feed, food en farma'

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 8 maart 2016. Toezegging inzake de Green Deal 'Insecten voor feed, food en farma' - 33043-64

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 5 april 2016 van 18.30 tot 21.00 uur.

Nadere invulling van het stelsel van fosfaat voor melkvee

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 3 maart 2016. Nadere invulling van het stelsel van fosfaat voor melkvee - 33979-108

Besluit: Betrekken bij het plenaire debat over de situatie in de melkveehouderij.
Gerelateerde kamerstukken: 33979-10

Reactie op motie van de leden Grashoff en Leenders over tegen het voorstel van de Commissie voor hernieuwde toelating van glyfosaat stemmen (Kamerstuk 27 858, nr. 352) en motie van de leden Geurts en Dijkgraaf over de naleving en handhaving van de zuiveringsplicht voor de glastuinbouw (Kamerstuk 27 858, nr. 353)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 4 maart 2016. Reactie op motie van de leden Grashoff en Leenders over tegen het voorstel van de Commissie voor hernieuwde toelating van glyfosaat stemmen

Besluit: Betrekken bij het debat over de bescherming tegen bestrijdingsmiddelen.
Besluit: De commissiestaf zal ten aanzien van het debat over de bescherming tegen bestrijdingsmiddelen nagaan wanneer dit is aangevraagd, met welke andere debatten het eventueel in de loop van de tijd is samengevoegd, welke onderwerpen staan geagendeerd, welke bewindspersonen zijn uitgenodigd en welke brieven de Kamer nog zal ontvangen.

Kabinetsreactie op de initiatiefnota van de leden Van Gerven, Grashoff en Koser Kaya over wei voor de koe (Kamerstuk 34 313, nr. 2)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 3 maart 2016. Kabinetsreactie op de initiatiefnota van de leden Van Gerven, Grashoff en Koser Kaya over wei voor de koe - 34313-4

Besluit: Het lid Smaling doet een vooraankondiging voor een rondetafelgesprek en zal een format aanleveren ten behoeve van de volgende procedurevergadering.