Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 8 maart 2016

Gepubliceerd: 10 maart 2016
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Economische Zaken
Activiteitnummer: 2016A0025614
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=289eae35-b031-48c9-8871-f38ddc029b63&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20commissie%20Economische%20Zaken%20op%208%20maart%202016%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 21501, 21501, 21501, 26419, 34172, 24095, 29517, 31311, 34415, 33529, 32849, 30196, 33561, 30635, 21109, 29675, 29675, 27858, 27858, 27858, 29675, 32201, 29675, 33576, 34284, 32670, 32336, 29683, 28973, 28286, 31571, 33643, 34284, 21501, 33979

Inhoud


Verzoek van het lid Agnes Mulder de minister van Economische Zaken te vragen om in de toegezegde uitleg over de kosten en kostenbesparing van Tennet bij de behandeling van de wet tijdig realiseren doelstellingen Energieakkoord (kamerstuk 34401) de verhoogde investeringen in de komende tien jaar van 20 naar 22 miljard, wat blijkt uit de jaarcijfers van Tennet, te betrekken.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A.H. (Agnes) Mulder (CDA) - 8 maart 2016. Verzoek van het lid Agnes Mulder de minister van Economische Zaken te vragen om in de toegezegde uitleg over de kosten en kostenbesparing van Tennet bij de behandeling van de wet tijdig realiseren doelstellingen Energieakkoord (kamerstuk 34401) de verhoogde investeringen in de komende tien jaar van 20 naar 22 miljard, wat blijkt uit de jaarcijfers van Tennet, te betrekken. - 2016Z04758

Besluit: De minister van Economische Zaken zal verzocht om in de toegezegde uitleg over de kosten en kostenbesparing van TenneT ook in te gaan op de verhoogde investeringen in de komende tien jaar van 20 naar 22 miljard euro.Overige rondvraagpunten Energie, Economie en InnovatieGeen agendapunten

Verzoek van het lid Agnes Mulder de minister van Economische Zaken om een reactie te vragen op het artikel ‘Laboratoria komen heel veel geld tekort’ (FD, 7 maart 2016)

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A.H. (Agnes) Mulder (CDA) - 8 maart 2016. Verzoek van het lid Agnes Mulder de minister van Economische Zaken om een reactie te vragen op het artikel ‘Laboratoria komen heel veel geld tekort’ (FD, 7 maart 2016) - 2016Z04755

Besluit: De minister van Economische Zaken zal om een reactie worden verzocht op het artikel ‘Laboratoria komen heel veel geld tekort’ (FD, 7 maart 2016), gelijktijdig te ontvangen met de beantwoording van de op 9 maart 2016 gestelde schriftelijke Kamervragen over het bericht ‘Tekort onderzoeksinstituten loopt op tot 300 miljoen’ (Business News Radio, 7 maart 2016).

Verzoek van de leden Mulder en Smaling om een algemeen overleg Draagvlak windenergie te houden over o.a. de Uitkomsten onderzoek naar regionale effecten windparken en over de brief ‘Samen energieprojecten realiseren: visie op omgevingsmanagement’

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A.H. (Agnes) Mulder (CDA) - 8 maart 2016. Verzoek van de leden Mulder en Smaling om een algemeen overleg Draagvlak windenergie te houden over o.a. de Uitkomsten onderzoek naar regionale effecten windparken en over de brief ‘Samen energieprojecten realiseren: visie op omgevingsmanagement’ - 2016Z04753

Besluit: Beide brieven zullen worden betrokken bij het plenaire debat Energie Overig

Verzoek om een werkbezoek te organiseren naar bierbrouwerij Alfa in Limburg.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, D.J.G. Graus (PVV) - 1 maart 2016. Verzoek om een werkbezoek te organiseren naar bierbrouwerij Alfa in Limburg. - 2016Z04177

Besluit: Schriftelijk inventariseren of er voldoende belangstelling (minimaal vier leden) is voor deelname aan het werkbezoek naar bierbrouwerij Alfa in Limburg, te organiseren na het meireces.13

Verzoek van het lid Vos om een rappel te vragen op de kabinetsreactie op het SER advies sociaal ondernemen.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J.C. (Jan) Vos (PvdA) - 29 februari 2016. Verzoek van het lid Vos om een rappel te vragen op de kabinetsreactie op het SER advies sociaal ondernemen. - 2016Z04086

Besluit: De minister van Economische Zaken wordt verzocht om de eerder voor februari 2016 toegezegde kabinetsreactie op het SER-advies over sociale ondernemingen nog deze maand naar de Kamer te sturen.

Verslag schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda voor de Raad voor Concurrentievermogen van 29 februari 2016 te Brussel

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 18 februari 2016. Verslag schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda voor de Raad voor Concurrentievermogen van 29 februari 2016 te Brussel - 21501-30-371

Besluit: Reeds betrokken bij het VSO op 18 februari 2016 t.v.v. de Raad voor het concurrentievermogen d.d. 29 februari 2016.

Geannoteerde agenda voor de Raad voor Concurrentievermogen van 29 februari 2016 te Brussel

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 12 februari 2016. Geannoteerde agenda voor de Raad voor Concurrentievermogen van 29 februari 2016 te Brussel - 21501-30-369

Besluit: Reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg op 16 februari 2016 t.v.v. de Raad voor het Concurrentievermogen (formeel) op 29 februari 2016.

Verslag van de Informele Bijeenkomst van Ministers verantwoordelijk voor Concurrentievermogen van 27 en 28 januari 2016.

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 12 februari 2016. Verslag van de Informele Bijeenkomst van Ministers verantwoordelijk voor Concurrentievermogen van 27 en 28 januari 2016 - 21501-30-370

Besluit: Reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg op 16 februari 2016 t.v.v. de Raad voor het Concurrentievermogen (formeel) op 29 februari 2016.

Wetgevingsrapport over de wetsvoorstellen Wet bewijsvermoeden gaswinning Groningen (Novelle) (TK 34 390) en Wijziging van de Mijnbouwwet (versterking veiligheidsbelang mijnbouw en regie opsporings-, winnings- en opslagvergunningen) (TK34 348).

Zaak: Stafnotitie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 15 februari 2016. Wetgevingsrapport over de wetsvoorstellen Wet bewijsvermoeden gaswinning Groningen (Novelle) (TK 34 390) en Wijziging van de Mijnbouwwet (versterking veiligheidsbelang mijnbouw en regie opsporings-, winnings- en opslagvergunningen) (TK34 348). - 2016Z03225

Besluit: Desgewenst betrokken bij de inbreng voor het verslag van beide wetsvoorstellen op 18 februari 2016 te 16.00 uur.12

EU-voorstel: Voorstel voor een besluit betreffende het gebruik van de 700 MHz-breedband in de Unie COM (2016) 43

Zaak: EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 11 februari 2016. EU-voorstel: Voorstel voor een besluit betreffende het gebruik van de 700 MHz-breedband in de Unie COM (2016) 43 - 2016Z03100

Besluit: Tijdens de procedurevergadering van woensdag 17 februari 2016 is reeds besloten om het BNC-fiche af te wachten.

Stafnotitie: rondetafelgesprek stand van zaken Nederlandse topsectoren

Zaak: Stafnotitie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 2 maart 2016. Stafnotitie: rondetafelgesprek stand van zaken Nederlandse topsectoren - 2016Z04330

Besluit: De lijst van genodigden wordt aangevuld met de tijdens de procedurevergadering ingebrachte suggesties en is vastgesteld.Reeds geagendeerde agendapunten Energie, Economie en Innovatie

Aanbieding voortgangsrapportage Actieagenda en sleutelprojecten gastvrijheidseconomie

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 1 maart 2016. Aanbieding voortgangsrapportage Actieagenda en sleutelprojecten gastvrijheidseconomie - 26419-62

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Gastvrijheidseconomie op woensdag 13 april 2016 van 14.00 tot 16.00 uur.Overig Economie en Innovatie

Reactie op de gewijzigde motie van de leden Ronnes en Vermue over een wettelijke rente bij overschrijding van de betalingstermijn (Kamerstuk 34 172, nr. 7)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 19 februari 2016. Reactie op de gewijzigde motie van de leden Ronnes en Vermue over een wettelijke rente bij overschrijding van de betalingstermijn - 34172-9

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Reactie op het verzoek betreffende de verlenging van de vergunningen voor de FM-frequenties voor commerciële radio-omroepen

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 1 maart 2016. Reactie op het verzoek betreffende de verlenging van de vergunningen voor de FM-frequenties voor commerciële radio-omroepen - 24095-399

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Telecommunicatie op dinsdag 24 mei 2016 van 17.30 tot 20.30 uur.
Besluit: De in mei 2016 te ontvangen brief over de stand van zaken met betrekking tot de verlenging van de vergunningen voor commerciële radio agenderen voor het algemeen overleg Telecommunicatie op dinsdag 24 mei 2016 van 17.30 tot 20.30 uur.11

Stand van zaken mobiele bereikbaarheid 112

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 18 februari 2016. Stand van zaken mobiele bereikbaarheid 112 - 29517-109

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Telecommunicatie op dinsdag 24 mei 2016 van 17.30 tot 20.30 uur.

Wijziging van de Telecommunicatiewet, de Boeken 3 en 6 van het Burgerlijk Wetboek, de Algemene wet bestuursrecht alsmede daarmee samenhangende wijzigingen van andere wetten in verband met de uitvoering van EU-verordening elektronische identiteiten en vertrouwensdiensten (uitvoering EU-verordening elektronische identiteiten en vertrouwensdiensten)

Zaak: Wetgeving - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 17 februari 2016. Wijziging van de Telecommunicatiewet, de Boeken 3 en 6 van het Burgerlijk Wetboek, de Algemene wet bestuursrecht alsmede daarmee samenhangende wijzigingen van andere wetten in verband met de uitvoering van EU-verordening elektronische identiteiten en vertrouwensdiensten (uitvoering EU-verordening elektronische identiteiten en vertrouwensdiensten) - 34413

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 31 maart te 12.00 uur.

Presentatie Nederlandse Franchise Code

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 17 februari 2016. Presentatie Nederlandse Franchise Code - 31311-165

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. in te plannen algemeen overleg Franchising.

Evaluatie Warmtewet

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 17 februari 2016. Aanbieding evaluatie Warmtewet - 34415-1

Besluit: Agenderen voor het AO Energie op woensdag 20 april a.s. van 14.00 tot 18.00 uur
Besluit: Het BOR zal verzocht worden om een notitie over de evaluatie op te stellen.10

Reactie op de aangenomen moties ingediend bij het debat Gaswinning Groningen van 26 januari 2015.

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 24 februari 2016. Reactie op de aangenomen moties ingediend bij het debat Gaswinning Groningen van 26 januari 2015 - 33529-244

Besluit: Agenderen voor het AO Energie op woensdag 20 april a.s. van 14.00 tot 18.00 uur

Inventarisatie Staatstoezicht op de Mijnen over de toepassing van fracking, de mogelijke consequenties en beoordeling daarvan

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 1 maart 2016. Inventarisatie Staatstoezicht op de Mijnen over de toepassing van fracking, de mogelijke consequenties en beoordeling daarvan - 32849-46

Besluit: Agenderen voor het AO Energie op woensdag 20 april a.s. van 14.00 tot 18.00 uur

EU-voorstel: Besluit betreffende informatie-uitwisseling op energiegebied, COM (2016) 53

Zaak: Stafnotitie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 3 maart 2016. EU-Stafnotitie: Behandelvoorstel EU-prioriteiten intergouvernementele energie-overeenkomsten en gaslevering - 2016Z04459

Besluit: Desgewenst betrekken bij het EU-voorstel COM

EU-voorstel: Verordening betreffende de levering van aardgas, COM (2016) 52 (Engelstalige versie)

Zaak: Stafnotitie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 3 maart 2016. EU-Stafnotitie: Behandelvoorstel EU-prioriteiten intergouvernementele energie-overeenkomsten en gaslevering - 2016Z04459

Besluit: Desgewenst betrekken bij het EU-voorstel COM 529

Vervolgonderzoek Corporate Governance Water- en Energiebedrijf Bonaire N.V. door Landsadvocaat

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 29 februari 2016. Vervolgonderzoek Corporate Governance Water- en Energiebedrijf Bonaire N.V. door Landsadvocaat - 34300-XIII-169

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Reactie op nader gewijzigde motie van de leden Jan Vos en Van Tongeren betreffende uitstel openstelling SDE+ voor bij- en meestook van biomassa in kolencentrales (Kamerstuk 30 196, nr. 388)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 19 februari 2016. Reactie op nader gewijzigde motie van de leden Jan Vos en Van Tongeren betreffende uitstel openstelling SDE+ voor bij- en meestook van biomassa in kolencentrales - 30196-401

Besluit: Betrekken bij het plenaire debat Energie overig
Gerelateerde kamerstukken: 30196-40

Uitkomsten onderzoek naar regionale effecten windparken op zee

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 12 februari 2016. Uitkomsten onderzoek naar regionale effecten windparken op zee - 33561-24

Besluit: Betrekken bij het plenaire debat Energie overig
Noot: Zie ook agendapunt 568

Aanbod Werkgroep Solar Veenkoloniën en TKI Urban Energy voor presentatie over belang en mogelijkheden van zonne-energie

Zaak: Brief derden - Werkgroep Solar Veenkoloniën te Stadskanaal - 23 februari 2016. Aanbod Werkgroep Solar Veenkoloniën en TKI Urban Energy voor presentatie over belang en mogelijkheden van zonne-energie - 2016Z03970

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.Energie

Uitnodiging Ministerie van Economische Zaken voor bijeenkomst "European consumer and competition day" d.d. 18 april 2016.

Zaak: Brief derden - Ministerie van Economische Zaken te Den Haag - 19 februari 2016. Uitnodiging Ministerie van Economische Zaken voor bijeenkomst "European consumer and competition day" d.d. 18 april 2016 - 2016Z03973

Besluit: Aan de individuele leden overlaten om desgewenst op de uitnodiging in te gaan.

Lijst met EU-voorstellen EZ

Zaak: Lijst met EU-voorstellen - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 3 maart 2016. Lijst met EU-voorstellen commissie EZ - 2016Z00091

Besluit: Er wordt besloten conform de in de lijst opgenomen voorstellen. Voor wat betreft de Mededeling Actieplan van de EU tegen de illegale handel in wilde dieren en planten (COM 87) zal het BNC-fiche worden afgewacht.
Besluit: Voor wat betreft de raadplegingen 'Evaluatie van het Europees Visserijfonds (EVF) en het voorgestelde nieuwe Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij (EFMZV) na 2020' en de 'Consultatie over het stroomlijnen van de plannings- en rapportageverplichtingen als onderdeel van de energie-unie governance' zal het kabinet worden verzocht om aan te geven of zij een reactie zal insturen en zo ja, of de Kamer hier tijdig een concept van kan ontvangen zodat zij zich hierover nog kan uitspreken voordat de reactie aan de Europese Commissie wordt verzonden.ENERGIE, ECONOMIE EN INNOVATIE 16.30 - 16.55Brievenlijst deel Energie, Economie en Innovatie nrs. 19 t/m 29(zie de zaken en de voorstellen op de brievenlijst)Uitnodigingen Energie, Economie en Innovatie

Goedkeuring van de op 19 februari 2013 te Brussel tot stand gekomen Overeenkomst betreffende een eengemaakt octrooigerecht (Trb. 2013, 92 en 2016, 1)

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 17 februari 2016. Goedkeuring van de op 19 februari 2013 te Brussel tot stand gekomen Overeenkomst betreffende een eengemaakt octrooigerecht (Trb. 2013, 92 en 2016, 1) - 34411

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 14 april 2016 te 16.00 uur.

Voortgang met betrekking tot de implementatie van het Europees octrooipakket

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 2 maart 2016. Voortgang met betrekking tot de implementatie van het Europees octrooipakket - 30635-4

Besluit: Betrekken bij de behandeling van het wetsvoorstel Goedkeuring van de op 19 februari 2013 te Brussel tot stand gekomen Overeenkomst betreffende een eengemaakt octrooigerecht (Trb. 2013, 92 en 2016, 1).
Noot: Zie ook agendapunt 28.

Stand van zaken bij de implementatie van EU-richtlijnen in de Nederlandse wet- en regelgeving aan het einde van het vierde kwartaal van 2015

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 25 januari 2016. Stand van zaken bij de implementatie van EU-richtlijnen in de Nederlandse wet- en regelgeving aan het einde van het vierde kwartaal van 2015 - 21109-222

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 5 april 2016 van 18.30 tot 21.00 uur.
Besluit: Agenderen voor het schriftelijk overleg Energieraad (informeel) waarvan de inbrengdatum is vastgesteld op 4 april 2016 15.00 uur.

Reactie op het onderzoek 'Vormgeving van beleid in een Multi-Governance setting' van IMARES

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 1 maart 2016. Reactie op het onderzoek 'Vormgeving van beleid in een Multi-Governance setting' van IMARES - 29675-184

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Visserij op 2 maart 2016.Rondvraag Landbouw en NatuurGeen agendapuntenOverige rondvraagpunten Landbouw en NatuurGeen agendapuntenGezamenlijke agendapunten Energie, Economie en Innovatie en Landbouw en Natuur 16.25 - 16.3

Aanbieding van de evaluatie van de pilot wolhandkrab en de reactie van het kabinet

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 1 maart 2016. Aanbieding van de evaluatie van de pilot wolhandkrab en de reactie van het kabinet - 29675-183

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Visserij op 2 maart 2016.5

Informatie over de vraag of de vertrouwelijke informatie van Nefyto over gewasbeschermingsmiddelen die Greenpeace heeft gepubliceerd afkomstig is van de overheid

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 23 februari 2016. Informatie over de vraag of de vertrouwelijke informatie van Nefyto over gewasbeschermingsmiddelen die Greenpeace heeft gepubliceerd afkomstig is van de overheid - 27858-349

Besluit: Reeds geagendeerd voor het VAO Gewasbeschermingsmiddelen op 2 maart 2016.

Verslag van een schriftelijk overleg over gewasbeschermingsmiddelen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 15 februari 2016. Verslag van een schriftelijk overleg over gewasbeschermingsmiddelen - 2016Z03307

Besluit: Reeds geagendeerd voor de voortzetting van het algemeen overleg Gewasbeschermingsmiddelen op 18 februari 2016.

Reactie op verzoek van het lid Koser Kaya, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 16 februari 2016 over het bericht ‘Verkoop schadelijke pesticiden in Nederland veel hoger dan aangenomen’

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 18 februari 2016. Reactie op verzoek van het lid Koser Kaya, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 16 februari 2016 over het bericht ‘Verkoop schadelijke pesticiden in Nederland veel hoger dan aangenomen’ - 27858-348

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Gewasbeschermingsmiddelen op 18 februari 2016.

Terugdringen gebruik bestrijdingsmiddelen door particulieren en uitvoering van de motie van de leden Leenders en Koser Kaya over de beschikbaarheid van alternatieve onkruidbestrijdingsmiddelen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma - 16 februari 2016. Terugdringen gebruik bestrijdingsmiddelen door particulieren en uitvoering van de motie van de leden Leenders en Koser Kaya over de beschikbaarheid van alternatieve onkruidbestrijdingsmiddelen - 27858-347

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Gewasbeschermingsmiddelen op 18 februari 2016.

Stand van zaken betreffende de recreatieve staand wantvisserij en de mosselvisserij

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 22 februari 2016. Stand van zaken betreffende de recreatieve staand wantvisserij en de mosselvisserij - 29675-182

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Visserij op 2 maart 2016.4

Rapportage voor de Europese Commissie over de implementatie van de aanlandplicht in Nederland in 2015

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 18 februari 2016. Aanbieding rapportage voor de Europese Commissie over de implementatie van de aanlandplicht in Nederland in 2015 - 32201-80

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Visserij op 2 maart 2016.

Reactie verzoek commissie over het artikel betreffende de onderrapportage van de mondiale visvangsten

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 18 februari 2016. Reactie op verzoek commissie over het artikel betreffende de onderrapportage van de mondiale visvangsten - 29675-181

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Visserij op 2 maart 2016.

Notitie van de rapporteurs Ziengs en Van Veldhoven over het Natuurnetwerk Nederland (NNN), de opvolger van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS).

Zaak: Stafnotitie - Tweede Kamerlid, E. Ziengs (VVD) - 2 maart 2016. Notitie van de rapporteurs Ziengs en Van Veldhoven over het Natuurnetwerk Nederland (NNN), de opvolger van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). - 2016Z04367

Besluit: De commissie heeft ingestemd met de notitie.Reeds geagendeerde agendapunten Landbouw en Natuur

Publicatie goedkeuring PNB-regeling Europese Commissie

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 18 februari 2016. Publicatie goedkeuring PNB-regeling Europese Commissie - 33576-60

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg EHS/Natuurnetwerk Nederland op 23 maart van 10.00 tot 12.30 uur.VisserijGeen agendapuntenOverig Landbouw en Natuur

Verslag van een schriftelijk overleg inzake aanbieding besluit tot wijziging van de berekening van de rijksbijdrage voorbereidend beroepsonderwijs aan een agrarisch opleidingscentrum (Kamerstuk 34 284, nr. 5)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 2 maart 2016. Antwoorden op vragen van de commissie over het besluit tot wijziging van de berekening van de rijksbijdrage voorbereidend beroepsonderwijs aan een agrarisch opleidingscentrum - 34284-8

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Vrijstelling vergunningplicht Natuurbeschermingswet 1998 voor weiden en gebruiken meststoffen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 2 maart 2016. Vrijstelling vergunningplicht Natuurbeschermingswet 1998 voor weiden en gebruiken meststoffen - 32670-106

Besluit: Er wordt ingestemd met de inwerkingtreding van dit Besluit op 13 april a.s. en het zal worden geagendeerd voor het algemeen overleg Mestbeleid (welke opnieuw ingepland zal worden na het Debat over de situatie in de melkveehouderij).

Jaarverslag “Zo doende 2014” van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) over de in Nederland verrichte dierproeven en het toezicht op de Wet op de dierproeven (Wod)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 1 maart 2016. Jaarverslag “Zo doende 2014” van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) over de in Nederland verrichte dierproeven en het toezicht op de Wet op de dierproeven (Wod) - 32336-46

Besluit: Betrekken bij het VAO Dierproeven.

Aanpak tweedekeusmiddelen in de UDD-regeling

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 19 februari 2016. Aanpak tweedekeusmiddelen in de UDD-regeling - 29683-204

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Dierziekten en antibioticagebruik op 10 maart 2016 van 10.00 tot 13.00 uur.

Commissie toekomst veehouderij

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 18 februari 2016. Commissie toekomst veehouderij - 28973-170

Besluit: Betrekken bij het plenaire debat over de Commissie toekomst veehouderij.

Aanbieding afschrift van de brief aan het International Fund for Animal Welfare (IFAW) als reactie op vragen over de handhaving van het importverbod voor wildgevangen vogels

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 17 februari 2016. Aanbieding afschrift van de brief aan het International Fund for Animal Welfare (IFAW) als reactie op vragen over de handhaving van het importverbod voor wildgevangen vogels - 2016Z03485

Besluit: Betrekken bij het dertigledendebat over illegale dierenhandel in Nederland.2

Reactie op het bericht ‘Platform Hele Snavels Ontbonden’

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 17 februari 2016. Reactie op het bericht ‘Platform Hele Snavels Ontbonden’ - 28286-852

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Dierenwelzijn inclusief zeezoogdieren op 28 april 2016 van 10.30 tot 14.30 uur.

Convenant onbedwelmd slachten volgens religieuze riten

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 17 februari 2016. Convenant onbedwelmd slachten volgens religieuze riten - 31571-27

Besluit: Er zal een schriftelijk overleg over het Convenant onbedwelmd slachten volgens religieuze riten worden ingepland met als inbrengdatum 30 maart 2016 om 12.00 uur.
Gerelateerde kamerstukken: 31571-27

Voortgangsrapportage Plant- en Diergezondheidspakket

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 17 februari 2016. Voortgangsrapportage Plant- en Diergezondheidspakket - 33643-18

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 9 maart 2016 van 11.00 tot 13.30 uur.

Review van het Nederlandse agrarische kennis- en innovatiesysteem

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 17 februari 2016. Review van het Nederlandse agrarische kennis- en innovatiesysteem - 34284-7

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 9 maart 2016 van 11.00 tot 13.30 uur.

Aanbieding verslag Landbouw- en Visserijraad 15 februari 2016.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 1 maart 2016. Verslag Landbouw- en Visserijraad 15 februari 2016 - 21501-32-898

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 9 maart 2016 van 11.00 tot 13.30 uur.

Afschrift van twee brieven over de uitbetaling van de betalingsrechten

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 11 februari 2016. Afschrift van twee brieven over de uitbetaling van de betalingsrechten - 2016Z03096

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 9 maart 2016 van 11.00 tot 13.30 uur.

Verzoek, namens 230 melkveehoudsters, tot aanbieding (petitie)brief m.b.t. motie Thieme over kalveren voor onbepaalde tijd bij hun moeder laten (33979-104) d.d. 15 maart 2016.

Zaak: Brief derden - K. van der Toorn te Olst - 23 februari 2016. Verzoek, namens 230 melkveehoudsters, tot aanbieding (petitie) brief m.b.t. motie Thieme over kalveren voor onbepaalde tijd bij hun moeder laten (33979-104) d.d. 15 maart 2016 - 2016Z03919

Besluit: Er zal een petitieaanbieding worden georganiseerd op dinsdag 15 maart 2016 van 13.45 tot 14.00 uur.Landbouw/Dierhouderij
Gerelateerde kamerstukken: 33979-10