Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 9 februari 2016

Gepubliceerd: 11 februari 2016
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Economische Zaken
Activiteitnummer: 2016A0022714
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=fc4d3d04-ba93-4873-b1c4-2a0dc7ad2558&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20commissie%20Economische%20Zaken%20op%209%20februari%202016%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 34248, 33529, 33529, 33529, 33009, 29826, 32637, 32637, 22112, 22112, 32761, 26643, 25883, 30196, 34401, 30196, 31239, 33043, 31239, 32357, 29023, 31510, 21501, 26991, 30196, 33979, 22112, 33348, 26407, 21501, 22112, 33037, 28973, 27428, 29446, 28286, 29683, 26485, 30196, 31532

Inhoud


Verzoek van het lid Van Veen (VVD), mede namens het lid Monasch (PvdA), om een rondetafelgesprek te houden met de Topsector Chemie naar aanleiding van de evaluaties van deze sector

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M.S. van Veen (VVD) - 11 februari 2016. Verzoek om rondetafelgesprek met Topsector Chemie naar aanleiding van de evaluaties van deze sector - 2016Z03023

Besluit: De leden Van Veen en Monasch zullen ter bespreking in een volgende procedurevergadering een voorstel doen voor de opzet van het rondetafelgesprek.Overige rondvraagpunten Energie, Economie en InnovatieGeen agendapunten

Verzoek van het lid Van Tongeren om een reactie op het bericht ‘windmolens bij de Nederlandse kust hebben amper effect op toerisme’ en de reactie te betrekken bij de behandeling van de novelle wind op zee

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, L. van Tongeren (GroenLinks) - 8 februari 2016. Verzoek van het lid Van Tongeren om een reactie op het bericht ‘windmolens bij de Nederlandse kust hebben amper effect op toerisme’ en de reactie te betrekken bij de behandeling van de novelle wind op zee - 2016Z02555

Besluit: De minister van Economische Zaken wordt verzocht het rapport naar regionale effecten van windparken met een kabinetsreactie uiterlijk vrijdag 12 februari 2016 naar de Kamer te sturen zodat het betrokken kan worden bij het wetsvoorstel Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 (TK 34 401)
Besluit: De behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 (TK 34 401) zal in afwachting van het rapport met kabinetsreactie niet worden opgeschort

BOR-notitie Voortgangsinformatie implementatie windenergie op zee en op land

Zaak: Stafnotitie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 1 februari 2016. BOR-notitie Voortgangsinformatie implementatie windenergie op zee en op land - 2016Z01996

Besluit: Desgewenst betrekken bij het algemeen overleg Energie (Verzamel algemeen overleg) op 10 februari 2016, van 13.00 tot 18.00 uurRondvraag Energie, Economie en Innovatie

Wetgevingsrapport Wijziging van de Telecommunicatiewet ter uitvoering van de netneutraliteitsverordening (Kamerstuk 34379)13

Zaak: Stafnotitie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 25 januari 2016. Wetgevingsrapport Wijziging van de Telecommunicatiewet ter uitvoering van de netneutraliteitsverordening (Kamerstuk 34379) - 2016Z01383

Besluit: Desgewenst betrokken bij de inbreng voor het verslag op 4 februari 201

Reactie op het gewijzigd amendement van de leden Gesthuizen en Agnes Mulder dat regelt dat de CCS wordt omgevormd tot een raad van advies en het amendement van lid Mei Li Vos c.s. waarmee een raad van advies wordt ingesteld

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 26 januari 2016. Reactie op het gewijzigd amendement van de leden Gesthuizen en Agnes Mulder dat regelt dat de CCS wordt omgevormd tot een raad van advies en het amendement van lid Mei Li Vos c.s. waarmee een raad van advies wordt ingesteld - 34248-9

Besluit: Desgewenst betrokken bij de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op het Centraal bureau voor de statistiek in verband met de herpositionering van zelfstandige bestuursorganen (34 248).
Gerelateerde kamerstukken: 34248-9

Woningmarkt- en leefbaarheidsonderzoek aardbevingsgebied Groningen (TU Delft)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 25 januari 2016. Woningmarkt- en leefbaarheidsonderzoek aardbevingsgebied Groningen (TU Delft) - 33529-216

Besluit: Reeds betrokken bij het plenaire debat Gaswinning Groningen op 26 januari jl.

Verslag van een schriftelijk overleg over Gaswinning Groningen en meerjarenprogramma NCG (Kamerstuk 33529, nr. 212)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 25 januari 2016. Antwoorden op vragen van de commissie over Gaswinning Groningen en meerjarenprogramma NCG - 33529-217

Besluit: Reeds betrokken bij het plenaire debat Gaswinning Groningen op 26 januari jl.

Overzicht meetprogramma en -instrumenten inzake de gaswinning in Groningen

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 22 januari 2016. Overzicht meetprogramma en -instrumenten inzake de gaswinning in Groningen - 33529-215

Besluit: Reeds betrokken bij het plenaire debat Gaswinning Groningen op 26 januari jl.

Beleidsreactie op AWTI-advies over Regionale hotspots12

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 5 februari 2016. Beleidsreactie op AWTI-advies over Regionale hotspots - 33009-14

Besluit: Agenderen voor het AO Bedrijfslevenbeleid en Innovatie op donderdag 11 februari 2016 van 13.00 tot 16.00 uur.

Stand van zaken Smart Industry

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 5 februari 2016. Stand van zaken Smart Industry - 29826-66

Besluit: Agenderen voor het AO Bedrijfslevenbeleid en Innovatie op donderdag 11 februari 2016 van 13.00 tot 16.00 uur.

Gebruik van intermediairs bij de MIT-regeling en de WBSO / Verkorting afhandelingstermijn WBSO voor nieuwe starters

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 29 januari 2016. Gebruik van intermediairs bij de MIT-regeling en de WBSO / Verkorting afhandelingstermijn WBSO voor nieuwe starters - 32637-226

Besluit: Agenderen voor het AO Bedrijfslevenbeleid en Innovatie op donderdag 11 februari 2016 van 13.00 tot 16.00 uur

Kennisoverdracht, -benutting en -bescherming bij TO2-instellingen

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 29 januari 2016. Kennisoverdracht, -benutting en -bescherming bij TO2-instellingen - 32637-225

Besluit: Agenderen voor het AO Bedrijfslevenbeleid en Innovatie op donderdag 11 februari 2016 van 13.00 tot 16.00 uur.

Fiche: Mededeling en richtlijnen contracten voor de levering van digitale inhoud en voor online verkoop van goederen

Zaak: Stafnotitie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 3 februari 2016. EU-Stafnotitie overzicht voorstellen Digitale Interne Markt - 2016Z02295

Besluit: Ter informatie.

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 29 januari 2016. Fiche: Mededeling en richtlijnen contracten voor de levering van digitale inhoud en voor online verkoop van goederen - 22112-2058

Besluit: Agenderen voor het AO Raad voor het Concurrentievermogen (formeel, 29 februari 2015) op woensdag 17 februari 2016 van 14.00 tot 15.30 uur. De minister verzoeken om de input van de leden van de vaste commissie Economische Zaken mee te nemen in de voorbereiding van het dossier door de minister van VenJ, die het Nederlandse standpunt zal vertegenwoordigen tijdens de behandeling ervan op de JBZ-Raad d.d. 10-11 maart.
Besluit: Betrekken bij de gezamenlijke technische briefing met de Commissies V&J en EU-zaken over de digitale interne markt op donderdag 21 april 2016 van 14.00 tot 15.00 uur.

Fiche: Verordening steunprogramma voor structurele hervormingen

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 29 januari 2016. Fiche: Verordening steunprogramma voor structurele hervormingen (SRSP) - 22112-2059

Besluit: De commissie Financiën verzoeken de behandeling over te nemen.

Privacyvoorwaarden applicatie

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 1 februari 2016. Privacyvoorwaarden applicatie - 32761-93

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. in te plannen algemeen overleg Telecommunicatie.

Snel internet in het buitengebied

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 22 januari 2016. Snel internet in het buitengebied - 26643-384

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. in te plannen algemeen overleg Telecommunicatie.

Uitvoering van de motie van de leden Gesthuizen en Kerstens over de Europese Octrooi Organisatie houden aan internationale wet- en regelgeving

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 28 januari 2016. Uitvoering van de motie van de leden Gesthuizen en Kerstens over de Europese Octrooi Organisatie houden aan internationale wet- en regelgeving - 25883-268

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Antwoorden op de resterende vragen gesteld tijdens het Algemeen Overleg energie van 16 december 2015.

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 5 februari 2016. Antwoorden op de resterende vragen gesteld tijdens het Algemeen Overleg energie van 16 december 2015 - 30196-390

Besluit: Over de beantwoording zal een vso worden aangevraagdOverig EnergieGeen agendapuntenEconomie en Innovatie

Ontwerpbesluit schadevergoeding net op zee10

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 4 februari 2016. Ontwerpbesluit schadevergoeding net op zee - 34401-5

Besluit: Het ontwerpbesluit zal worden betrokken bij de behandeling van het wetsvoorstel TK 34 401 waarbij de minister verzocht wordt geen onomkeerbare stappen te zetten totdat het wetsvoorstel TK 34 401 door uw Kamer is aangenomen.
Gerelateerde kamerstukken: 34401-5

Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 (tijdig realiseren doelstellingen Energieakkoord)

Zaak: Wetgeving - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 5 februari 2016. Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 (tijdig realiseren doelstellingen Energieakkoord) - 34401

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op maandag 15 februari 2016 te 10.00 uur.
Besluit: De regering zal worden verzocht om de Nota naar aanleiding van het Verslag zo spoedig mogelijk naar de Kamer te sturen ivm spoedige voortgang van de behandeling van het wetsvoorstel

Budget energie-innovatie

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 2 februari 2016. Budget energie-innovatie - 30196-387

Besluit: Agenderen voor het verzamel algemeen overleg Energie op woensdag 10 februari 2016 van 13.00 tot 18.00 uur
Besluit: Agenderen voor het AO Bedrijfslevenbeleid en Innovatie op donderdag 11 februari 2016 van 13.00 tot 16.00 uur.

Financieringsproblematiek geothermieprojecten

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 27 januari 2016. Financieringsproblematiek geothermie projecten - 31239-210

Besluit: Betrekken bij het plenaire debat Mijnbouw

Strategische visie voor de inzet van biomassa op weg naar 2030

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 27 januari 2016. Strategische visie voor de inzet van biomassa op weg naar 2030 - 33043-63

Besluit: Betrekken bij het plenaire debat Energie overig

Samen energieprojecten realiseren: visie op omgevingsmanagement9

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 1 februari 2016. Samen energieprojecten realiseren: visie op omgevingsmanagement - 31239-211

Besluit: Betrekken bij het plenaire debat Energie overig

Voortgangsrapportage energie uit hernieuwbare bronnen in Nederland 2013-2014 (Richtlijn 2009/28/EG)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 22 januari 2016. Voortgangsrapportage energie uit hernieuwbare bronnen in Nederland 2013-2014 (Richtlijn 2009/28/EG) - 32357-39

Besluit: Agenderen voor het verzamel algemeen overleg Energie op woensdag 10 februari 2016 van 13.00 tot 18.00 uur
Gerelateerde kamerstukken: 32357-39

Bescherming persoonsgegevens bij slimme meters

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 22 januari 2016. Bescherming persoonsgegevens bij slimme meters - 29023-202

Besluit: Betrekken bij het plenaire debat Energie overig

Vervolg wetgevingsagenda STROOM

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 22 januari 2016. Vervolg wetgevingsagenda STROOM - 31510-51

Besluit: Betrekken bij de behandeling van het nieuwe wetsvoorstel omtrent het netbeheer van het net op zee, namelijk 'Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 (tijdig realiseren doelstellingen Energieakkoord)' dat onder agendapunt 42 is geagendeerd.
Gerelateerde kamerstukken: 31510-51

Uitnodiging voor bezoek aan schrijnende gevallen die buiten de zgn. contourlijn vallen en niet in behandeling worden genomen

Zaak: Brief derden - T. Elsing te Kloosterburen - 4 februari 2016. Uitnodiging voor bezoek aan schrijnende gevallen die buiten de zgn. contourlijn vallen en niet in behandeling worden genomen - 2016Z02395

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.
Besluit: De minister van Economische Zaken zal worden verzocht om op alle openstaande moties die tijdens de afgelopen debatten over Gaswinning Groningen zijn ingediend, een reactie, te ontvangen voor de behandeling van de Wijziging van de Mijnbouwwet (TK 34 348)Energie

Kennisgeving EU Interparlementaire bijeenkomsten voor de eerste helft van 2016

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken, M. Azmani (VVD) - 11 januari 2016. Kennisgeving EU Interparlementaire bijeenkomsten voor de eerste helft van 2016 - 2016Z00296

Besluit: Ter informatie
Noot: Dit overzicht wordt u doorgezonden door de commissie Europese Zaken ten behoeve van een actieve delegatie inbreng vanuit de Kamer. Leden kunnen onder het Nederlands Voorzitterschap tijdens de sessies op de (publieke) tribune plaatsnemen. Besproken zal worden wie aan de themabijeenkomst Energie deel zal nemen.

Lijst met EU-voorstellen commissie EZ

Zaak: Lijst met EU-voorstellen - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 3 februari 2016. Lijst met EU-voorstellen commissie EZ - 2016Z00091

Besluit: Ter informatie.
Besluit: Voor wat betreft de Openbare raadpleging over het "Voorstel tot hervorming van de procedure waarbij lidstaten nieuwe regelgevingsvereisten voor aanbieders van diensten bekendmaken" zal het kabinet worden verzocht om aan te geven of zij een reactie gaat insturen en zo ja, of de Kamer hier tijdig een concept van kan ontvangen zodat zij zich hierover nog kan uitspreken voordat de reactie aan de Europese Commissie wordt verzonden.

Verzoek van het lid Wassenberg om een reactie te vragen op de brief van IFAW m.b.t. zorgen en vragen over handhaving op het importverbod wild gevangen vogels

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, F.P. Wassenberg (PvdD) - 8 februari 2016. Verzoek van het lid Wassenberg om een reactie te vragen op de brief van IFAW m.b.t. zorgen en vragen over handhaving op het importverbod wild gevangen vogels - 2016Z02578

Besluit: Het verzoek wordt gehonoreerd. De staatssecretaris zal om een afschrift worden gevraagd op de brief van IFAW m.b.t. de zorgen en vragen op het importverbod wild gevangen vogels.Overige rondvraagpunten Landbouw en NatuurGeen agendapuntenGezamenlijke agendapunten Energie, Economie en Innovatie en Landbouw en Natuur 16.25 - 16.3

Verzoek van het lid Wassenberg om een reactie te vragen op het wetenschappelijk onderzoek van het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW), waarin blijkt dat medicijnresten het waterleven steeds meer verstoren. Tevens het verzoek in te gaan op de rol van de veehouderij hierin

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, F.P. Wassenberg (PvdD) - 8 februari 2016. Verzoek van het lid Wassenberg om een reactie te vragen op het wetenschappelijk onderzoek van het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW), waarin blijkt dat medicijnresten het waterleven steeds meer verstoren. Tevens het verzoek in te gaan op de rol van de veehouderij hierin - 2016Z02580

Besluit: Het verzoek wordt gehonoreerd. Het kabinet zal om een reactie worden gevraagd op het wetenschappelijk onderzoek van het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW), waaruit blijkt dat medicijnresten het waterleven steeds meer verstoren, en om daarbij ook in te gaan op de rol van de veehouderij.

Verzoek van het lid Lodders om een schriftelijk overleg te houden over

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, W.J.H. Lodders (VVD) - 4 februari 2016. Verzoek van het lid lodders om een schriftelijk overleg te houden over de ‘Regeling preventie, bestrijding en monitoring van besmettelijke dierziekten en zoönosen en TSE’s’ met een inbrengdatum voor het krokusreces en beantwoording voor het algemeen overleg Dierziekten en Antibioticagebruik op 10 maart 2016. - 2016Z02344

Besluit: Het verzoek wordt gehonoreerd. Er zal een schriftelijk overleg over de Regeling preventie, bestrijding en monitoring van besmettelijke dierziekten en zoönosen en TSE’s worden gehouden met als inbrengdatum donderdag 18 februari 2016 om 16.00 uur.

Verzoek van het lid Graus tot het houden van een Algemeen Overleg ter evaluatie van het strandingsprotocol.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, D.J.G. Graus (PVV) - 21 januari 2016. Verzoek van het lid Graus tot het houden van een Algemeen Overleg ter evaluatie van het strandingsprotocol. - 2016Z01099

Besluit: Het onderwerp 'evaluatie van het strandingsprotocol voor zeezoogdieren' zal worden betrokken bij het algemeen overleg Dierenwelzijn inclusief zeezoogdieren op 28 april 2016, van 10.30 tot 14.30 uur.

Geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad 15 februari 2016.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 5 februari 2016. Geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad 15 februari 2016 - 21501-32-893

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg op 11 februari 2016 ter voorbereiding van de landbouw- en visserijraad op 15 februari 2016.

BOR notitie over de Beleidsdoorlichting artikel 18 Regio en Natuur (30 991 nr. 29)

Zaak: Stafnotitie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 28 januari 2016. BOR notitie over de Beleidsdoorlichting artikel 18 Regio en Natuur (30 991 nr. 29) - 2016Z01815

Besluit: Desgewenst betrokken bij de inbreng feitelijke vragen op donderdag 4 februari 2016 om 12.00 uur.

Reactie op een brief van Bestuurlijk Platform Visserij m.b.t. multiresistente bacteriën kweekvis

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 27 januari 2016. Reactie op een brief van Bestuurlijk Platform Visserij m.b.t. multiresistente bacteriën kweekvis - 26991-477

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Dierziekten en antibioticagebruik op 10 maart 2016 van 10.00 tot 13.00 uur.

Actieplan mondiaal duurzaam bosbeheer

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 26 januari 2016. Actieplan mondiaal duurzaam bosbeheer - 30196-386

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Duurzaamheid en milieu van 28 januari 2016.
Noot: Op verzoek van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu is de brief overgedragen en geagendeerd voor het algemeen overleg Duurzaamheid en milieu van 28 januari 2016.

Toezegging, gedaan tijdens het 30-leden debat inzake melkveehouderij over dat melkveebedrijven de kalveren langere tijd bij de koe laten

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 2 februari 2016. Reactie op motie van het lid Thieme over kalveren voor onbepaalde tijd bij hun moeder laten (Kamerstuk 33 979, nr. 104) - 33979-107

Besluit: Reeds betrokken bij de stemming over de aangehouden motie (TK 33 979, nr. 104) ingediend tijdens het dertigledendebat over de gevolgen van de stijging van de Nederlandse melkproductie.5
Gerelateerde kamerstukken: 33979-10

Indeling van de agenda van het algemeen overleg over Natuurbeleid en EHS/Natuurnetwerk Nederland op 23 maart van 10.00 tot 15.00 uur

Zaak: Stafnotitie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 4 februari 2016. Notitie staf commissie over de indeling van het algemeen overleg Natuurbeleid en EHS/Natuurnetwerk Nederland op 23 maart 2016. - 2016Z02372

Besluit: Het algemeen overleg Natuurbeleid en EHS/Natuurnetwerk Nederland op 23 maart wordt als volgt opgedeeld: 10:00 tot 12.30 uur: algemeen overleg EHS/Natuurnetwerk Nederland en van 12.30 tot 15:00 uur: algemeen overleg Natuurbeleid.
Besluit: Conform het voorstel in de stafnotitie worden de spreektijden en de verdeling van de brieven over de algemeen overleggen vastgesteld.Reeds geagendeerde agendapunten Landbouw en Natuur

Fiche: Verordening voor het duurzaam beheer van externe vissersvloten

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 5 februari 2016. Fiche: Verordening voor het duurzaam beheer van externe vissersvloten - 22112-2061

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 11 februari 2016 van 10.00 tot 12.30 uur.

Voortgang uitvoeringsregelgeving Wet natuurbescherming (33348)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 3 februari 2016. Voortgang uitvoeringsregelgeving Wet natuurbescherming - 33348-176

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Natuurbeleid op 23 maart 2016 van 12.30 tot 15.00 uur.
Noot: Zie agendapunt 21.Visserij
Gerelateerde kamerstukken: 33348-17

Evaluatie subsidieregeling zeldzame huisdierrassen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 4 februari 2016. Evaluatie subsidieregeling zeldzame huisdierrassen - 26407-110

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 11 februari 2016 van 10.00 tot 12.30 uur.Natuur

Reactie op het onderzoek van de Europese Ombudsman betreffende de samenstelling van groepen voor de dialoog met het maatschappelijk middenveld

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 25 januari 2016. Reactie op het onderzoek van de Europese Ombudsman betreffende de samenstelling van groepen voor de dialoog met het maatschappelijk middenveld - 21501-32-892

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 11 februari 2016 van 10.00 tot 12.30 uur.

Antwoord van het kabinet op de consultatie van de Europese Commissie inzake het internationaal beheer van de oceanen

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 12 januari 2016. Antwoord van het kabinet op de consultatie van de Europese Commissie inzake het internationaal beheer van de oceanen - 22112-2049

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 11 februari 2016 van 10.00 tot 12.30 uur.

Invulling van de ex ante evaluatie van de Meststoffenwet 2016

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 3 februari 2016. Invulling van de ex ante evaluatie van de Meststoffenwet 2016 - 33037-176

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Mestbeleid op 16 februari 2016 van 16.00 tot 19.00 uur.

Verdeling nationale envelop Europese middelen melkvee- en varkenshouderij

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 2 februari 2016. Verdeling nationale envelop Europese middelen melkvee- en varkenshouderij - 28973-169

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 11 februari 2016 van 10.00 tot 12.30 uur.

Toezegging over leden van de European Food Safety Authority

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 1 februari 2016. Toezegging over leden van de European Food Safety Authority - 27428-325

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 11 februari 2016 van 10.00 tot 12.30 uur.

Afschrift van het antwoord op de brief van Stichting Vissenbescherming met betrekking tot het levend koken van kreeften en krabben en het onderzoek naar de elektrische bedwelming van deze dieren

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 28 januari 2016. Afschrift van het antwoord op de brief van Stichting Vissenbescherming met betrekking tot het levend koken van kreeften en krabben en het onderzoek naar de elektrische bedwelming van deze dieren - 2016Z01778

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Dierenwelzijn inclusief zeezoogdieren op 28 april 2016, van 10.30 tot 14.30 uur.

Reactie op een motie van de leden Thieme en Koser Kaya (Kamerstuk 34 300 XIII, nr. 152) over een proef met de Agrilaser

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 1 februari 2016. Reactie op de motie van de leden Thieme en Koser Kaya over een proef met de Agrilaser - 29446-932

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Natuurbeleid op 23 maart 2016 van 12.30 tot 15.00 uur.
Noot: Zie agendapunt 21.

Stranding potvissen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 13 januari 2016. Stranding potvissen - 28286-851

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Dierenwelzijn inclusief zeezoogdieren op 28 april 2016, van 10.30 tot 14.30 uur.
Noot: Zie ook agendapunt 27.

Stand van zaken ontwikkelingen antibiotica in de dierhouderij

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 26 januari 2016. Stand van zaken ontwikkelingen antibiotica in de dierhouderij - 29683-203

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Dierziekten en antibioticagebruik op 10 maart 2016 van 10.00 tot 13.00 uur.

Reactie op het artikel van Bont voor Dieren over het (niet) nakomen van de voorschriften van de EU-Textielverordening 1007/2011

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 1 februari 2016. Reactie op het artikel van Bont voor Dieren over het (niet) nakomen van de voorschriften van de EU-Textielverordening 1007/2011 - 26485-216

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 11 februari 2016 van 10.00 tot 12.30 uur.

Aanbieding rapport "Bevorderen effectiviteit duurzaamheidskeurmerken"

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 26 januari 2016. Aanbieding rapport "Bevorderen effectiviteit duurzaamheidskeurmerken" - 30196-389

Besluit: Agenderen voor het schriftelijk overleg over de kabinetsreactie op het WRR-rapport 'Naar een voedselbeleid', waarvan de inbrengdatum is vastgesteld op 1 maart 2016 om 14:00 uur.

Kabinetsreactie op de Franse wet tegen voedselverspilling

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 22 januari 2016. Kabinetsreactie op de Franse wet tegen voedselverspilling - 31532-157

Besluit: Agenderen voor het schriftelijk overleg over de kabinetsreactie op het WRR-rapport 'Naar een voedselbeleid', waarvan de inbrengdatum is vastgesteld op 1 maart 2016 om 14:00 uur.

Uitnodiging UU - Faculteit Diergeneeskunde voor werkbezoek aan faculteit Diergeneeskunde

Zaak: Brief derden - Universiteit Utrecht (UU) - Faculteit Diergeneeskunde te Utrecht - 2 februari 2016. Uitnodiging UU - Faculteit Diergeneeskunde voor werkbezoek aan faculteit Diergeneeskunde - 2016Z02202

Besluit: Er zal schriftelijk worden geïnventariseerd voor deelname aan het werkbezoek en de onderwerpen die tijdens het werkbezoek aan de orde kunnen komen.
Besluit: Het werkbezoek zal niet in het meireces worden gepland, er zal in overleg met de Universiteit Utrecht een datum worden gezocht na het meireces.

Verzoek Natuur en Milieu tot aanbieding petitie en rapport "De mestmarathon" d.d. 16 februari 2016.

Zaak: Brief derden - Natuur en Milieu te Utrecht - 28 januari 2016. Verzoek Natuur en Milieu tot aanbieding petitie en rapport "De mestmarathon" d.d. 16 februari 2016 - 2016Z01968

Besluit: Het verzoek wordt gehonoreerd. De petitieaanbieding zal plaatsvinden op 16 februari 2016 van 13.45 tot 14.00 uur.