Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 14 januari 2016

Gepubliceerd: 18 januari 2016
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Financiën
Activiteitnummer: 2016A0008215
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=c120b5aa-2b20-46a6-8410-8f73056f200b&title=Besluitenlijst%20Financi%C3%ABn%20-%2014%20januari%202016%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 21501, 22112, 21501, 31516, 30991, 30982, 30991, 31511, 31271, 30982, 31516, 30985, 30196, 34302, 31066, 34196, 34196, 34302, 24557, 34315, 34315, 31935, 32013, 22112, 32545, 34267, 31789, 31789, 33532, 32013, 29507, 32545, 21501, 33462, 34322, 31311, 34360, 32627

Inhoud


Verzoek Claim Participants tot aanbieding zwartboek over renteswapleningen

Zaak: Brief derden - Claim Participants te Arkel - 11 januari 2016. Verzoek Claim Participants tot aanbieding zwartboek over renteswapleningen - 2016Z00272

Besluit: Petitieaanbieding organiseren; bij voorkeur op dezelfde dag als de petitie aanbieding van de Vooruitgangspartij.

Verzoek tot aanbieding petitie door de Vooruitgangspartij m.b.t. afkeuring door Tweede Kamer van de beursgang van ABN AMRO met gelijktijdige kwijtschelding van +/- 17 miljard euro aan eerder verleende staatssteun

Zaak: Brief derden - Vooruitgangspartij (VP) te Eindhoven - 25 november 2015. Aanbieding petitie VP m.b.t. afkeuring door Tweede Kamer van de beursgang van ABN AMRO met gelijktijdige kwijtschelding van +/- 17 miljard euro aan eerder verleende staatssteun - 2015Z23837

Besluit: Petitieaanbieding organiseren; bij voorkeur op dezelfde dag als de petitie aanbieding van Claim Participants.14

Zaak: Brief derden - Vooruitgangspartij (VP) te Eindhoven - 1 december 2015. Reactie VP n.a.v. petitie m.b.t. afkeuring door de Tweede Kamer van de beursgang van ABN AMRO met gelijktijdige kwijtschelding van +/- 17 miljard euro aan eerder verleende staatssteun - 2015Z23840

Besluit: Petitieaanbieding organiseren; bij voorkeur op dezelfde dag als de petitie aanbieding van Claim Participants.

Geannoteerde agenda voor de Eurogroep en Ecofinraad van 14 en 15 januari 2016 te Brussel

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 11 januari 2016. Geannoteerde agenda voor de Eurogroep en Ecofinraad van 14 en 15 januari 2016 te Brussel - 21501-07-1338

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Eurogroep/Ecofin Raad dat is gepland op woensdag 10 februari 2016.

Aanbod van het lid Azmani om de commissie te informeren over een aantal bijzondere activiteiten in de planning van de parlementaire dimensie Nederlands EU-Voorzitterschap.

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken, M. Azmani (VVD) - 21 december 2015. Aanbod van het lid Azmani om de commissies te informeren over een aantal bijzondere activiteiten in de planning van de parlementaire dimensie Nederlands EU-Voorzitterschap - 2015Z25134

Besluit: De commissie besluit in te gaan op het aanbod van de heer Azmani voor een gesprek voorafgaand aan de procedurevergadering van 27 januari 2016.

Uitnodiging Artikel 13 conferentie op 16 en 17 februari 2016 in Brussel

Zaak: Brief Kamer - Voorzitter van de Tweede Kamer, K. Arib (PvdA) - 22 december 2015. Invitation: European Parliamentary Week 2016 - Interparliamentary meeting on the European Semester & Interparliamentary Conference on Stability, Economic Coordination and Governance in the European Union - 16-17/02/2016 - European Parliament, Brussels - 2015Z25219

Besluit: Tijdens de procedurevergadering van 16 december 2015 is reeds besloten om met een delegatie van de commissie Financiën deel te nemen aan de interparlementaire conferentie op woensdag 17 februari 2016.

Lijst met nieuwe EU-voorstellen (Financiën), week 50 en 51, 2015

Zaak: Lijst met EU-voorstellen - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 7 januari 2016. Lijst met nieuwe EU-voorstellen (Financiën), week 50 en 51, 2015 - 2016Z00136

Besluit: Ter informatie.13

Behandelvoorbehoud Europees depositoverzekeringsstelsel

Zaak: Stafnotitie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 7 januari 2016. Behandelvoorbehoud Europees depositoverzekeringsstelsel - 2016Z00137

Besluit: De commissie stemt in met de voorgestelde planning voor het plaatsen van het behandelvoorbehoud en de informatie afspraken met de minister overeen te komen tijdens het AO Eurogroep / Ecofin Raad van 10 februari 2016.
Besluit: De brieven aan de Kamervoorzitter en de minister van Financiën zijn vastgesteld.
Noot: Planning:•19 januari 2016 Plenaire stemming over plaatsing behandelvoorbehoud•19 januari 2016 Verzending brief naar minister van Financiën•10 februari 2016 Overeenkomst over informatieafspraken tijdens AO Eurogroep en Ecofinraad. Opheffen behandelvoorbehoud.

EU-voorstel: Groenboek over financiële retaildiensten COM (2015) 630

Zaak: EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 17 december 2015. EU-voorstel: Groenboek over financiële retaildiensten COM (2015) 630 - 2015Z24867

Besluit: Het groenboek desgewenst betrekken bij de verdere behandeling van de (nog te ontvangen) kabinetsreactie op het groenboek.
Noot: Naar verwachting wordt de kabinetsreactie nog deze maand aan de Kamer toegestuurd.

EU-voorstel: Verordening betreffende het prospectus dat moet worden gepubliceerd wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel wordt toegelaten COM (2015) 583

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 11 januari 2016. Fiche: Voorstel voor een verordening betreffende het prospectus - 22112-2051

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Kapitaalmarktunie dat is gepland op donderdag 4 februari 2016.

Zaak: EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 22 december 2015. EU-voorstel: Verordening betreffende het prospectus dat moet worden gepubliceerd wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel wordt toegelaten COM (2015) 583 - 2015Z25193

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Kapitaalmarktunie dat is gepland op donderdag 4 februari 2016.

Aanbieding verslag van de Eurogroep en Ecofinraad van 7 en 8 december te Brussel12

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 18 december 2015. Aanbieding verslag van de Eurogroep en Ecofinraad van 7 en 8 december te Brussel - 21501-07-1335

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Eurogroep/Ecofin Raad dat is gepland op woensdag 10 februari 2016.

Recent van de Europese Rekenkamer ontvangen brieven/verslagen/rapporten en reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën

Zaak: Brief derden - Europese Rekenkamer te Luxembourg - 16 december 2015. Aanbieding speciaal verslag "Improving the security of energy supply by developing the internal energy market: more efforts needed" van Europese Rekenkamer - 2015Z25035

Besluit: Ter informatie.
Noot:

Recent ontvangen (plannen van aanpak van) beleidsdoorlichtingen en interdepartementale beleidsonderzoeken (IBO's) met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën10

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 12 januari 2016. Beantwoording vragen commissie over de beleidsdoorlichting BIV - 31516-15

Besluit: Ter informatie.
Noot:

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 24 december 2015. Beleidsdoorlichting artikel 18 Natuur en Regio - 30991-29

Besluit: Ter informatie.
Noot:

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 23 december 2015. Beleidsdoorlichting kinderopvang - 30982-2711

Besluit: Ter informatie.
Noot:

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 18 december 2015. Beleidsdoorlichting artikel 11 EZ-begroting - 30991-28

Besluit: Ter informatie.
Noot:

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 17 december 2015. Beleidsdoorlichting ‘Prestaties van leerlingen en studenten omhoog’ 2010-2014 - 31511-20

Besluit: Ter informatie.
Noot:

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 17 december 2015. Aanpassing planning beleidsdoorlichtingen ministerie van Buitenlandse Zaken - 31271-20

Besluit: Ter informatie.
Noot:

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 16 december 2015. Kabinetsreactie op de Evaluatie van de Wet SUWI en de Beleidsdoorlichting van artikel 11 van de begroting van SZW - 30982-26

Besluit: Ter informatie.
Noot:

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 16 december 2015. Uitstel beantwoording vragen vaste commissie voor Defensie over de beleidsdoorlichting BIV - 31516-14

Besluit: Ter informatie.
Noot:

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 15 december 2015. Beleidsdoorlichting de dienstverlenende en innovatieve overheid over de periode 2011-2014 - 30985-19

Besluit: Ter informatie.
Noot:

Recent van de Algemene Rekenkamer ontvangen brieven/rapporten en reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 10 december 2015. Aanbieding van het rapport "Energiebeleid: op weg naar samenhang. Terugblik op tien jaar rekenkameronderzoek naar energiebeleid (2006-2015)" - 30196-370

Besluit: Ter informatie.
Noot:

Afvalstoffenbelasting; vrijstelling zuiveringsslib9

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 11 januari 2016. Afvalstoffenbelasting; vrijstelling zuiveringsslib - 34302-109

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: •Tijdens de procedurevergadering van 16 december 2015 heeft de commissie de staatssecretaris van Financiën verzocht de Kamer middels een brief te informeren over onder meer de stand van zaken inzake de afvalstoffenbelasting en de uitzonderde afvalbrandstoffen bij export.•Recent is duidelijkheid verkregen over de Europese houdbaarheid van de bij amendement in het Belastingplan 2015 opgenomen vrijstelling van afvalstoffenbelasting voor zuiveringsslib. De betrokken dienst van de Europese Commissie heeft op basis van de verstrekte informatie in een voorlopig standpunt geconcludeerd dat deze maatregel geen staatssteun lijkt te zijn. Gezien deze uitkomst zal het onderdeel van het Belastingplan 2015 waarmee de vrijstelling wordt opgenomen in de Wet belastingen op milieugrondslag op korte termijn bij koninklijk besluit met terugwerkende kracht tot 1 januari 2015 in werking treden.•Ten aanzien van de onduidelijkheid over uitgezonderde afvalbrandstoffen bij export merkt de staatssecretaris het hiernavolgende op. Ook voor andere afvalstromen dan zuiveringsslib geldt het Europeesrechtelijke uitgangspunt dat niet meer belasting mag worden geheven voor afvalstoffen die buiten Nederland worden verwerkt dan voor afvalstoffen die op vergelijkbare wijze in Nederland worden verwerkt. De staatssecretaris verwacht de Kamer op korte termijn nader te kunnen informeren over de consequenties die dit uitgangspunt heeft voor de heffing van afvalstoffenbelasting bij export.
Gerelateerde kamerstukken: 34302-10

Duiding van de cijfers in het proefschrift offshore vennootschappen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 17 december 2015. Duiding van de cijfers in het proefschrift offshore vennootschappen - 31066-255

Besluit: Op voorstel van het lid Neppérus wordt besloten een algemeen overleg te organiseren over de komende voorstellen van de Europese Unie ter uitvoering van de BEPS-afspraken; deze brief zal voor dit algemeen overleg worden geagendeerd.

Antwoorden op vragen van de commissie het bericht dat de Nationale Ombudsman onderzoek doet naar het verdwijnen van de 'blauwe envelop'

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 16 december 2015. Reactie op wijze van invoering Wet Elektronisch berichtenverkeer (verdwijnen van de blauwe envelop) - 34196-20

Besluit: De commissie ziet af van het aanbod van de staatssecretaris van Financiën om een technische briefing over de wijze waarop de Belastingdienst de Wet EBV uitvoert te organiseren.
Besluit: De staatssecretaris van Financiën wordt verzocht om de Kamer, nog voor de procedurevergadering van 27 januari 2016, middels een brief te informeren over het tijdpad en de gedurende dit tijdpad te nemen stappen waarin uitvoering wordt gegeven aan de invoering van de Wet Elektronisch berichtenverkeer.
Besluit: De commissie besluit tot het organiseren van een algemeen overleg Belastingdienst in maart 2016.
Noot: In de brief biedt de staatssecretaris van Financiën aan om een technische briefing te organiseren om meer inzicht te geven in de wijze waarop de Belastingdienst de Wet EBV uitvoert en meer in bijzonder over het functioneren van het gezamenlijke hulpnetwerk van de Belastingdienst en maatschappelijk dienstverleners.
Gerelateerde kamerstukken: 34196-20

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 17 december 2015. Antwoorden op vragen van de commissie het bericht dat de Nationale Ombudsman onderzoek doet naar het verdwijnen van de 'blauwe envelop' - 34196-21

Besluit: Desgewenst betrokken bij het VSO Reactie op het bericht dat de Nationale ombudsman een onderzoek doet naar het verdwijnen van de blauwe envelop d.d. 17 december 2015.
Besluit: Desgewenst betrekken bij het - nog te plannen - algemeen overleg Belastingdienst in maart 2016.
Gerelateerde kamerstukken: 34196-21

Oplossingsrichtingen pensioen in eigen beheer; oudedagssparen in eigen beheer of uitfaseren van PEB?

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 17 december 2015. Oplossingsrichtingen pensioen in eigen beheer; oudedagssparen in eigen beheer of uitfaseren van PEB? - 34302-108

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vastgesteld op donderdag 21 januari 2016 te 14.00 uur.8
Besluit: Agenderen voor het - nog voor het Krokusreces te voeren - algemeen overleg Oplossingsrichtingen pensioen in eigen beheer; voor dit algemeen overleg zal drie uur worden ingepland.
Noot: •In deze brief gaat de staatssecretaris nader in op de oplossingsrichtingen op het gebied van het pensioen in eigen beheer.•Mits de uiteindelijke keuze vóór aanvang van het krokusreces 2016 is gemaakt, zegt de staatssecretaris de Kamer toe dat een conceptvoorstel wordt opgesteld dat in de eerste helft van 2016 voor internetconsultatie kan worden voorgelegd. Aleen aan de hand van dit tijdpad kan het conceptvoorstel worden geconsulteerd zonder inwerkingtreding per 1 januari 2017 nu al uit beeld te verliezen.
Gerelateerde kamerstukken: 34302-10

De fusie van de Nederlandse Staatsloterij en De Lotto

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 17 december 2015. Mededeling inzake een vertrouwelijke brief over de Staatsloterij - 24557-138

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Deze vertrouwelijke brief is ter vertrouwelijke inzage gelegd, alléén voor de leden, bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 9 oktober 2015. Voornemen tot oprichting van een holding naar aanleiding van fusie Nederlandse Staatsloterij en De Lotto - 34315-1

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Staatsdeelnemingen dat is gepland op woensdag 3 februari 2016.
Besluit: De commissie heeft besloten dat de oprichting van een holding ten behoeve van de fusie van de Nederlandse Staatsloterij en De Lotto doorgang kan vinden.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 17 december 2015. Verslag schriftelijk overleg over het voornemen tot oprichting van een holding naar aanleiding van fusie Nederlandse Staatsloterij en De Lotto - 34315-3

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Staatsdeelnemingen dat is gepland op woensdag 3 februari 2016.

Aanbieding rapport beleidsdoorlichting dienstverlening Belastingdienst

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 18 december 2015. Aanbieding rapport beleidsdoorlichting dienstverlening Belastingdienst - 31935-26

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vastgesteld op woensdag 27 januari 2016 te 14.00 uur.
Noot: Het Bureau Onderzoek en Rijksuitgaven draagt zorg voor een notitie over de beleidsdoorlichting. Deze notitie wordt op vrijdag 21 januari 2016 aan u toegezonden.

Afschrift van de reactie op de brief van N.G. te R. over het artikel "fiscus verstuurt berekening toeslagen alleen digitaal"

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 22 december 2015. Aanbieding afschrift van de reactie op de brief van N.G. te R. over het artikel "fiscus verstuurt berekening toeslagen alleen digitaal" - 2015Z25300

Besluit: Agenderen voor het - nog te plannen - algemeen overleg Belastingdienst.

Onderzoeksopzet standaardproducten

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 15 december 2015. Onderzoeksopzet standaardproducten - 32013-114

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Besluit: De minister van Financiën wordt verzocht in het onderzoek naar standaardproducten ook aandacht te besteden aan de keuzevrijheid van consumenten en ondernemingen, zodat in deze ook maatwerk mogelijk blijft.7
Noot: •In deze brief schets de minister van Financiën het plan van aanpak voor het onderzoek naar standaardproducten zoals aangekondigd in de brief van 13 maart 2015. De uitwerking van de onderzoeksvragen en -fasen heeft in nauw overleg met experts plaatsgevonden. Het onderzoek zal worden uitgevoerd door een deskundige externe partij. De precieze uitwerking van het onderzoek zal verder door wetenschappelijk onderzoekers worden gedaan.•De resultaten van het experimentele onderzoek naar het effect van standaard-producten op consumentengedrag worden verwacht na de zomer van 2016. De Kamer zal over de resultaten worden geïnformeerd.

Reactie Nederland op de consultatie over de cumulatieve impact van wet- en regelgeving voor de financiële sector, de consultatie inzake gedekte obligaties in de Europese Unie en de consultatie Europese durfkapitaalfondsen en socialeondernemingsfondsen

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 6 januari 2016. Reactie Nederland op de consultatie over de cumulatieve impact van wet- en regelgeving voor de financiële sector, de consultatie inzake gedekte obligaties in de Europese Unie en de consultatie Europese durfkapitaalfondsen en socialeondernemingsfondsen - 22112-2045

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Kapitaalmarktunie dat is gepland op donderdag 4 februari 2016.

Ontheffingsbeleid diplomaplicht Wft

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 17 december 2015. Ontheffingsbeleid diplomaplicht Wft - 32545-42

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Nadere informatie over het ontheffingsbeleid is te raadplegen op de website van de AFM: link naar de desbetreffende pagina.

De initiatiefnota van de leden Nijboer en Groot over private equity: einde aan de excessen

Zaak: Initiatiefnota - Tweede Kamerlid, H. Nijboer (PvdA) - 26 augustus 2015. Initiatiefnota van de leden Nijboer en Groot over private equity: einde aan de excessen - 34267

Besluit: Besloten wordt tot het voeren van een notaoverleg. Voor het overleg worden de minister van Financiën en de staatssecretaris van Financiën, in de rol van adviseurs van de Kamer, uitgenodigd.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 21 december 2015. Kabinetsreactie op de initiatiefnota van de leden Nijboer en Groot over private equity: einde aan de excessen - 34267-3

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van de initiatiefnota.6
Besluit: De staatssecretaris van Financiën verzoeken om de evaluatie van de Wet belastingheffing excessieve beloningsbestanddelen tijdig voorafgaand aan het notaoverleg aan de Kamer te doen toekomen.
Noot: In de kabinetsreactie op de initiatiefnota is opgenomen dat de evaluatie spoedig aan de Kamer wordt toegestuurd. Oorspronkelijk zou deze evaluatie voor het einde van kalenderjaar 2014 aan de Kamer worden toegestuurd, in de toezeggingenbrief van Prinsjesdag 2015 heeft de staatssecretaris van Financiën toegezegd de evaluatie nog voor het einde van 2015 aan de Kamer te doen toekomen.

Aankondiging Intention to float ABN AMRO

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 27 oktober 2015. Aankondiging Intention to float ABN AMRO - 31789-77

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Verkoopplannen ASR Nederland N.V. en ABN AMRO dat is gepland op 28 januari 2016.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 17 december 2015. Verslag van een schriftelijk overleg over de aankondiging Intention to float ABN AMRO - 31789-83

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Verkoopplannen ASR Nederland N.V. dat is gepland op 28 januari 2016; het onderwerp van dit algemeen overleg zal worden gewijzigd naar Verkoopplannen ASR Nederland N.V. en ABN AMRO.

Beantwoording vragen commissie over de verkoopplannen ASR Nederland N.V.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 18 december 2015. Beantwoording vragen commissie over de verkoopplannen ASR Nederland N.V. - 33532-52

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Verkoopplannen ASR Nederland N.V. dat is gepland op 28 januari 2016.

Overeenstemming met Cuba over schulden

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 18 december 2015. Overeenstemming met Cuba over schulden - 34300-IX-13

Besluit: De algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking verzoeken de behandeling over te nemen.

Aanbieding Outlook 2016

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 18 december 2015. Aanbieding Outlook 2016 - 34300-IX-12

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Aanbieding afschrift brief van de Europese Commissie over fiscale behandeling AT1-instrumenten (contingent convertibles)

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 18 december 2015. Aanbieding afschrift brief van de Europese Commissie over fiscale behandeling AT1-instrumenten (contingent convertibles) - 32013-1165

Besluit: Desgewenst betrekken bij het plenaire debat over het bericht dat ING en ABN Amro hebben meegeschreven aan de Wet fiscale aftrek coco’s
Besluit: De commissie spreekt de wens uit het plenaire debat over het bericht dat ING en ABN Amro hebben meegeschreven aan de Wet fiscale aftrek coco’s op korte termijn te voeren; door de griffie zal worden nagegaan op welke termijn het debat ingepland kan worden.

Kabinetsreactie AFM onderzoek - Meer aandacht nodig voor betalingsproblemen van hypotheekklanten

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 21 december 2015. Kabinetsreactie AFM onderzoek - Meer aandacht nodig voor betalingsproblemen van hypotheekklanten - 29507-139

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Link naar rapport op website AFM: http://www.afm.nl/nl-nl/professionals/nieuws/2015/sep/betalingsachterstand-hypotheekklant.

Evaluatie toezicht biedplicht

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 21 december 2015. Evaluatie toezicht biedplicht - 32545-43

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: •De minister concludeert dat de evaluatie geen aanleiding geeft tot het treffen van maatregelen. De regeling van het verplicht openbaar bod is er op gericht minderheidsaandeelhouders te beschermen en de regeling functioneert in dat opzicht goed.•Aan door geraadpleegde partijen gesuggereerde aanpassingen van de wetsystematiek c.q. het stelsel van het toezicht op de biedplicht zijn nadelen verbonden terwijl onvoldoende naar voren is gekomen dat deze aanpassingen gerechtvaardigd c.q. noodzakelijk zijn ter borging van het publiek belang.

Stand van zaken over het behalen van de doelstellingen die als voorwaarden waren gesteld voor uitkering van de laatste subtranche van één miljard euro behorende tot de eerste tranche van het Griekse leningenprogramma van het ESM

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 22 december 2015. Stand van zaken over het behalen van de doelstellingen die als voorwaarden waren gesteld voor uitkering van de laatste subtranche van één miljard euro behorende tot de eerste tranche van het Griekse leningenprogramma van het ESM - 21501-07-1336

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: De rapportage van de Europese Commissie is ter vertrouwelijke inzage gezegd voor leden. Zodra het document openbaar wordt, zal de vertrouwelijkheid worden opgeheven.

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet handhaving consumentenbescherming en de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek ter implementatie van richtlijn nr. 2014/17/EU van het Europees Parlement en de Raad van 4 februari 2014 inzake kredietovereenkomsten voor consumenten met betrekking tot voor bewoning bestemde onroerende goederen en tot wijziging van de Richtlijnen 2008/48/EG en 2013/36/EU en Verordening (EU) nr. 1093/2010 (PbEU 2014, L 60/34)

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 12 januari 2016.

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Wetgeving - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 24 september 2015. Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet handhaving consumentenbescherming en de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek ter implementatie van richtlijn nr. 2014/17/EU van het Europees Parlement en de Raad van 4 februari 2014 inzake kredietovereenkomsten voor consumenten met betrekking tot voor bewoning bestemde onroerende goederen en tot wijziging van de Richtlijnen 2008/48/EG en 2013/36/EU en Verordening (EU) nr. 1093/2010 (PbEU 2014, L 60/34) - 34292

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.
Noot: De richtlijn moet op grond van artikel 42 van de richtlijn uiterlijk op 21 maart 2016 zijn geïmplementeerd.

Aziatische Infrastructuurinvesteringsbank (AIIB)

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 11 januari 2016. Aziatische Infrastructuurinvesteringsbank (AIIB) - 34332-(R2062)-8

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Initiatiefwetsvoorstel van het lid Van Vliet: Wet verbod toeslag gebruik betaalmiddelen bij consumenten

Zaak: Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, R.A. van Vliet (Van Vliet) - 24 september 2015. Voorstel van wet van het lid Van Vliet tot wijziging van Boek 6 en Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en van de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek in verband met het invoeren van een verbod op het vragen van een toeslag voor het gebruik van betaalmiddelen bij consumenten (Wet verbod toeslag gebruik betaalmiddelen bij consumenten) - 34291

Besluit: De inbrengdatum voor het verslag wordt vastgesteld op donderdag 28 januari 2016 te 14.00 uur.

Besluit tot inwerkingtreding van artikel 37aa van de Wet waardering onroerende zaken in verband met een verruiming van de openbaarheid van de WOZ-waarde en enkele technische aanpassingen (Stb. 2013, 129)3

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 16 december 2015. Besluit tot inwerkingtreding van artikel 37aa van de Wet waardering onroerende zaken in verband met een verruiming van de openbaarheid van de WOZ-waarde en enkele technische aanpassingen (Stb. 2013, 129) - 33462-13

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Deze landelijke voorziening WOZ is bedoeld voor de beoogde verruiming van de openbaarheid van de WOZ-waarde. Per 1 oktober 2016 is naar verwachting de landelijke voorziening WOZ voldoende substantieel gevuld en is de voorwaarde voor openstelling van de landelijke voorziening vervuld. Daarom treden enkele onderdelen van de wet van 28 maart 2013 tot wijziging van de Wet waardering onroerende zaken in verband met een verruiming van de openbaarheid van de WOZ-waarde en enkele technische aanpassingen per die datum in werking.
Gerelateerde kamerstukken: 33462-13

Implementatiewet wijziging richtlijn icbe’s

Zaak: Wetgeving - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 15 oktober 2015. Wijziging van de Wet op het financieel toezicht ter implementatie van richtlijn nr. 2014/91/EU van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 tot wijziging van de richtlijn 2009/65/EG tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende bepaalde instellingen voor collectieve belegging in effecten (icbe’s) wat bewaartaken, beloningsbeleid en sancties betreft (PbEU 2014, L 257) (Implementatiewet wijziging richtlijn icbe’s) - 34322

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 7 januari 2016. Nota naar aanleiding van het verslag - 34322-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel Implementatiewet wijziging richtlijn icbe’s.
Gerelateerde kamerstukken: 34322-6

Reactie op het verslag van de Staten van Sint Maarten inzake Belastingregeling Nederland Sint Maarten

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 8 januari 2016. Reactie op het verslag van de Staten van Sint Maarten inzake Belastingregeling Nederland Sint Maarten - 34263-(R2055)-8

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Stand van zaken aanpassing regelgeving crowdfunding

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 14 december 2015. Stand van zaken aanpassing regelgeving crowdfunding - 31311-162

Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg Regeldruk bij nieuwe toetreders d.d. 16 december 2015.
Noot: •In de brief schets de minister van Financiën een aantal maatregelen die worden genomen. •Een aantal van de beschreven maatregelen is opgenomen in het Wijzigingsbesluit Financiële Markten 2016. Met het oog op een zorgvuldige behandeling van het advies van de Raad was het helaas niet mogelijk om het Wijzigingsbesluit tijdig in het Staatsblad te publiceren, waardoor inwerkingtreding per 1 januari 2016 niet meer mogelijk was.•In verband met het doorvoeren van een eenduidig pakket maatregelen ten behoeve van crowdfunding wordt de inwerkingtreding van het gehele pakket voorzien per uiterlijk 1 april 2016.

Nadere informatie over twee onderwerpen van de novelle Belastingplan

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 17 december 2015. Nadere informatie over twee onderwerpen van de novelle Belastingplan - 34360-7

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Gerelateerde kamerstukken: 34360-7

Lagere energiebelastingtarief tuinbouwbedrijven; invulling voorwaarde geen onderneming in moeilijkheden

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 17 december 2015. Lagere energiebelastingtarief tuinbouwbedrijven; invulling voorwaarde geen onderneming in moeilijkheden - 32627-22

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vastgesteld op woensdag 27 januari 2016 te 14.00 uur.
Noot: •Vanaf 1 januari 2016 wordt aan het verlaagde energiebelastingtarief op aardgas voor tuiniersbedrijven de voorwaarde verbonden dat het bedrijf geen onderneming in moeilijkheden is. Dit is geregeld in de Fiscale verzamelwet 2015 (Kamerstuk 34 220). Bij de behandeling van de Fiscale verzamelwet 2015 is toegezegd de Kamer te zullen informeren hoe deze voorwaarde in de lagere regelgeving verder is ingevuld.•Over de wijzigingen heeft overleg plaatsgevonden met LTO Glaskracht. Inmiddels is zowel het Uitvoeringsbesluit belastingen op milieugrondslag als de Uitvoeringsregeling belastingen op milieugrondslag aangepast.•De teksten van deze wijzigingen, die zijn meegenomen in het fiscale eindejaarsbesluit en de fiscale eindejaarsregeling, zijn opgenomen als bijlage bij de brief.

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Curaçao, en de Verenigde Staten van Amerika tot verbetering van de internationale belastingplicht en de tenuitvoerlegging van de FATCA

Zaak: Wetgeving - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 18 december 2015. Goedkeuring van het op 29 september 2015 te ‘s-Gravenhage tot stand gekomen Aanvullend Verdrag bij het op 16 december 2014 te Willemstad tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Curaçao, en de Verenigde Staten van Amerika tot verbetering van de internationale naleving van de belastingplicht en de tenuitvoerlegging van de FATCA (Trb. 2015, 171 en 182) - 34371-(R2066)

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op donderdag 28 januari 2016 te 14.00 uur.
Noot: •Het betreft een aanvulling op het op 16 december 2014 tot stand gekomen verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Curaçao, en de Verenigde Staten van Amerika tot verbetering van de internationale belastingplicht en de tenuitvoerlegging van de FATCA. Dat verdrag is gepubliceerd in Trb. 2015, 11 en bevat een bepaling dat het verdrag vervalt op 30 september 2015. Deze datum is niet gehaald. Het aanvullend verdrag ziet op het aanpassen van de termijn.•Het aanvullend verdrag is gepubliceerd in Trb. 2015, 171 en Trb. 2015, 182.•De goedkeuring wordt voor Curaçao gevraagd.

Zaak: Wetgeving - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 18 december 2015. Goedkeuring van het op 16 december 2014 te Willemstad tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Curaçao, en de Verenigde Staten van Amerika tot verbetering van de internationale naleving

Besluit: De inbrengdatum voor het verslag wordt vastgesteld op donderdag 28 januari 2016 te 14.00 uur.
Noot: Op 29 september 2015 gaf de volledige Tweede Kamer der Staten-Generaal, overeenkomstig artikel 5, eerste lid, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen, de wens te kennen dat de goedkeuring van het op 16 december 2014 te Willemstad tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Curaçao, en de Verenigde Staten van Amerika tot verbetering van de internationale naleving van de belastingplicht en de tenuitvoerlegging van de FATCA, overgelegd aan de beide Kamers der Staten-Generaal en aan de Staten van Curaçao bij brieven van 9 september 2015, Kamerstukken II, 2015–2016, 34 280 (R2058), A/Nr.1, aan de uitdrukkelijke goedkeuring van de Staten-Generaal zal worden onderworpen. Het onderhavige voorstel van rijkswet strekt daartoe.