Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 12 januari 2016

Gepubliceerd: 14 januari 2016
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Economische Zaken
Activiteitnummer: 2016A0001315
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=c47843ef-b295-4531-b81a-82667582adf1&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20commissie%20Economische%20Zaken%20op%2012%20januari%202016%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 34024, 26419, 29515, 32637, 21501, 21501, 25268, 30991, 34024, 32637, 33009, 32637, 32800, 32849, 33529, 21501, 22112, 33529, 30196, 29023, 34199, 30196, 31239, 33529, 34183, 33037, 34284, 30991, 33576, 32670, 33576, 26485, 29683, 33037, 33037, 27858, 32603, 28286, 21501, 34214, 28807, 28807

Inhoud


Verzoek van het lid Mulder de Minister van EZ te verzoeken om zo spoedig mogelijk de novelle bij het wetsvoorstel 34 041 ten aanzien van omgekeerde bewijslast de Kamer te doen toekomen zodat dit zoals eerder bepleit door de Minister in samenhang met de wijzigingen van de mijnbouwwet in het kader van het OVV-rapport, wetsvoorstel 34348, kan worden behandeld.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A.H. (Agnes) Mulder (CDA) - 11 januari 2016. Verzoek van het lid Mulder de Minister van EZ te verzoeken om zo spoedig mogelijk de novelle bij het wetsvoorstel 34 041 ten aanzien van omgekeerde bewijslast de Kamer te doen toekomen zodat dit zoals eerder bepleit door de Minister in samenhang met de wijzigingen van de mijnbouwwet in het kader van het OVV-rapport, wetsvoorstel 34348, kan worden behandeld. - 2016Z00238

Besluit: De Mijnbouwwet (TK 34 348) zal in samenhang met de nog te ontvangen novelle van de mijnbouwwet die momenteel aanhangig is in de Eerste Kamer l voor de eerstvolgende procedurevergadering opnieuw geagendeerd worden om de behandeling vast te stellenOverige rondvraagpunten Energie, Economie en InnovatieGeen agendapunten

Verzoek van het lid Graus om algemeen overleg te voeren met de minister van Economische Zaken over Post n.a.v. berichtgeving dat de Nationale Postcode Loterij, goed voor 10% van het pakketvolume van Sandd, voortaan haar bezorging door PostNL laat uitvoeren.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, D.J.G. Graus (PVV) - 11 januari 2016. Verzoek van het lid Graus om algemeen overleg te voeren met de minister van Economische Zaken over Post n.a.v. berichtgeving dat de Nationale Postcode Loterij, goed voor 10% van het pakketvolume van Sandd, voortaan haar bezorging door PostNL laat uitvoeren. - 2016Z00262

Besluit: Het onderwerp desgewenst betrekken bij het algemeen overleg Post op 9 maart 2016, van 14.00 tot 16.00 uur

Verzoek van het lid Jan Vos om tijdens het rondetafelgesprek Gaswinningsbesluit op 18 januari 2016 de heer Jan de Jong (oud IG van SODM) van blok 2 'relevante instanties voor gaswinning' naar blok 1 'wetenschap' te verplaatsen en het Staatstoezicht op de Mijnen te verplaatsen van blok 1 'wetenschap' naar blok 2 'relevante instanties voor gaswinning'

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J.C. (Jan) Vos (PvdA) - 11 januari 2016. Verzoek van het lid Jan Vos om tijdens het rondetafelgesprek Gaswinningsbesluit op 18 januari 2016 de heer Jan de Jong (oud IG van SODM) van blok 2 'relevante instanties voor gaswinning' naar blok 1 'wetenschap' te verplaatsen en het Staatstoezicht op de Mijnen te verplaatsen van blok 1 'wetenschap' naar blok 2 'relevante instanties voor gaswinning' - 2016Z00286

Besluit: Voorstel wordt gehonoreerd, het programma van het rondetafelgesprek wordt conform voorstel aangepast

Notitie staf commissie met voorstel voor spreektijdenverdeling Notaoverleg op 1 februari 2016 over de initiatiefnota ‘Leverancierskrediet na 2 maanden niet langer gratis’

Zaak: Stafnotitie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 6 januari 2016. Notitie staf commissie met voorstel voor spreektijdenverdeling Notaoverleg op 1 februari 2016 over de initiatiefnota ‘Leverancierskrediet na 2 maanden niet langer gratis’ - 2016Z00090

Besluit: Ingestemd met de voorgestelde spreektijdenverdeling.Reeds geagendeerde agendapunten Energie, Economie en InnovatieGeen agendapunten14

Wijziging van de Telecommunicatiewet ter uitvoering van de netneutraliteitsverordening

Zaak: Wetgeving - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 23 december 2015. Wijziging van de Telecommunicatiewet ter uitvoering van de netneutraliteitsverordening - 34379

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 4 februari 2016 te 12.00 uur.Overig Economie en Innovatie

Toezeggingen 2015 in dossier Nederlandse postmarkt

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 17 december 2015. Toezeggingen 2015 in dossier Nederlandse postmarkt - 34024-34

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Post op 9 maart 2016 van 14.00 tot 16.00 uur
Gerelateerde kamerstukken: 34024-34

EU-voorstel: Richtlijn over bepaalde aspecten betreffende contracten voor de levering van digitale content COM (2015) 634 (Engelstalige versie)

Zaak: EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 17 december 2015. EU-voorstel: Richtlijn over bepaalde aspecten betreffende contracten voor de levering van digitale content COM (2015) 634 (Engelstalige versie) - 2015Z24872

Besluit: Conform agendapunt 54.

EU-voorstel: Richtlijn over bepaalde aspecten betreffende contracten voor de online- en andere afstandsverkoop van goederen COM (2015) 635 (Engelstalige versie)

Zaak: EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 17 december 2015. EU-voorstel: Richtlijn over bepaalde aspecten betreffende contracten voor de online- en andere afstandsverkoop van goederen COM (2015) 635 (Engelstalige versie) - 2015Z24873

Besluit: Conform agendapunt 54.

EU-voorstel: Mededeling Digitale overeenkomsten voor Europa COM (2015) 633

Zaak: Stafnotitie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 7 januari 2016. EU-Stafnotitie: Behandelvoorstel Digitale overeenkomsten voor Europa - 2016Z00141

Besluit: Ter informatie.

Zaak: EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 17 december 2015. EU-voorstel: Mededeling Digitale overeenkomsten voor Europa COM (2015) 633 - 2015Z24868

Besluit: 1). De minister verzoeken om een brief te sturen aan de Kamer met hierin de kern van het (vertraagde) BNC-fiche, zodat de inhoud daarvan kan worden meegenomen in het schriftelijk overleg op 20 januari 2016 voor de informele Raad voor Concurrentievermogen op 28 januari 2016.2). Schriftelijk inventariseren of er voldoende belangstelling is om voorafgaand aan het algemeen overleg op 19 mei 2016 voor de formele Telecom-en Concurrentieraad van 26/27 mei 2016 een technische briefing met medewerkers van de Europese Commissie te organiseren over het onderwerp ‘Digitale Interne Markt’. Tijdens de Raad in mei staan de verschillende DIM-voorstellen centraal, waaronder ook de wetgevingsinitiatieven waarbij VenJ het voortouw heeft. De vaste Kamercommissie VenJ wordt hierbij als volgcommissie uitgenodigd.3). Conform het rapport Voorop in Europa voor de eigen informatievoorziening op een gelegen moment in de behandelfase de EP-rapporteur uitnodigen voor een gesprek. Zodra de EP-rapporteur benoemd en meer bekend is, zal hier op worden teruggekomen.

Voortgangsrapportage Gastvrijheidseconomie

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 22 december 2015. Voortgangsrapportage Gastvrijheidseconomie - 26419-61

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Gastvrijheidseconomie op 13 april 2016, van 14.00 tot 16.00 uur

Najaarsrapportage regeldruk

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 18 december 2015. Najaarsrapportage regeldruk - 29515-372

Besluit: Agenderen voor het AO Ondernemen en Bedrijfsfinanciering op donderdag 21 januari 2016 van 13.00 tot 16.00 uur.

Aanbieding Actieprogramma regeldruk winkelambacht

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 18 december 2015. Aanbieding Actieprogramma regeldruk winkelambacht - 32637-221

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Gastvrijheidseconomie op 13 april 2016, van 14.00 tot 16.00 uur

Verslag van de Telecomraad van 11 december 2015.

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 18 december 2015. Verslag van de Telecomraad van 11 december 2015 - 21501-33-573

Besluit: Agenderen voor het AO Raad voor het Concurrentievermogen (formeel) en Telecomraad (formeel) op 19 mei 2016 van 14.00 tot 16.00 uur.

Verslag van de Raad voor Concurrentievermogen van 30 november en 1 december 2015 in Brussel

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 18 december 2015. Verslag van de Raad voor Concurrentievermogen van 30 november en 1 december 2015 in Brussel - 21501-30-363

Besluit: Agenderen voor het schriftelijk overleg Raad voor het Concurrentievermogen (informeel) op woensdag 20 januari 2016 te 12.00 uur.

Uitkomsten van de evaluatie Autoriteit Consument en Markt (ACM)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 18 december 2015. Uitkomsten van de evaluatie Autoriteit Consument en Markt (ACM) - 25268-132

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Marktwerking en mededinging.

Beleidsdoorlichting artikel 11 EZ-begroting

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 18 december 2015. Beleidsdoorlichting artikel 11 EZ-begroting - 30991-28

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Toezegging (vertrouwelijk) tijdens technische briefing over kostentoerekeningssystematiek UPD

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 17 december 2015. Toezegging tijdens technische briefing over kostentoerekeningssystematiek UPD - 34024-33

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen, het onderwerp kan desgewenst betrokken worden bij het algemeen overleg Post op 9 maart 2016, van 14.00 - 16.00 uur11
Gerelateerde kamerstukken: 34024-33

Uitstel toezending informatie over het gebruik van intermediairs bij de MIT-regeling en WBSO

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 18 december 2015. Uitstel toezending informatie over het gebruik van intermediairs bij de MIT-regeling en WBSO - 32637-220

Besluit: Agenderen voor het AO Bedrijfslevenbeleid en Innovatie op donderdag 11 februari 2016 van 13.00 tot 16.00 uur.

Werken aan toekomstbestendige wetgeving: digitale platforms en de deeleconomie, waaronder particuliere verhuur aan toeristen (Airbnb)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 18 december 2015. Werken aan toekomstbestendige wetgeving: digitale platforms en de deeleconomie, waaronder particuliere verhuur aan toeristen (Airbnb) - 33009-12

Besluit: Agenderen voor het AO Bedrijfslevenbeleid en Innovatie op donderdag 11 februari 2016 van 13.00 tot 16.00 uur.

Uitvoering moties over het Dutch Venture Initiative (DVI)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 16 december 2015. Uitvoering moties over het Dutch Venture Initiative (DVI) - 32637-219

Besluit: Agenderen voor het AO Bedrijfslevenbeleid en Innovatie op donderdag 11 februari 2016 van 13.00 tot 16.00 uur.

Uitvoering van de motie van het lid Groot over een plan voor elektrisch rijden voor particulieren

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 22 december 2015. Uitvoering van de motie van het lid Groot over een plan voor elektrisch rijden voor particulieren - 32800-41

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Groene Groei op woensdag 16 maart 2016 van 14.00-16.00 uur

Relevantie voor Nederland van het artikel van Weingarten et al. (Science vol 348 issue 6241) over waterinjectie en seismiciteit in de Verenigde Staten

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 15 december 2015. Relevantie voor Nederland van het artikel van Weingarten et al. (Science vol 348 issue 6241) over waterinjectie en seismiciteit in de Verenigde Staten - 32849-44

Besluit: Betrekken bij de behandeling van de Mijnbouwwet10

Gaswinning Groningen en meerjarenprogramma NCG

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 18 december 2015. Gaswinning Groningen en meerjarenprogramma NCG - 33529-212

Besluit: Betrekken bij het plenaire debat gaswinning Groningen dat gepland staat voor de week van dinsdag 26 januari 2016.
Besluit: Betrekken bij de reeds geplande activiteiten die ter voorbereiding op het plenaire debat worden georganiseerd:- Inbreng feitelijke vragen op woensdag 6 januari 2016- Technische briefing (besloten) op woensdag 13 januari van 10.00 - 14.00 uur- Werkbezoek aan Groningen (besloten, bij terugkomst provinciehuis afsluitende borrel met pers) op vrijdag 15 januari 2016 (gehele dag)- Inbreng schriftelijk overleg op dinsdag 19 januari 2016 te 17.30 uur- Rondetafelgesprek (openbaar) op maandag 18 januari 2016 van 10.00 tot 14.30 uur
Besluit: De Dienst Verslag en Redactie zal een verslag maken van het rondetafelgesprek Gaswinning Groningen op maandag 18 januari 2016, het verslag zal uiterlijk dinsdag 19 januari 2016 gereed zijn
Besluit: Ten behoeve van transparantie van het parlementaire proces zullen in de toekomst technische briefings zo veel als mogelijk openbaar zijn

Verslag van de Energieraad op 26 november 2015.

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 17 december 2015. Verslag van de Energieraad op 26 november 2015 - 21501-33-572

Besluit: Agenderen voor het schriftelijk overleg over de informele Energieraad waarvan de inbrengdatum is vastgesteld op maandag 4 april 2016 te 15.00 uur.

Fiche inzake Verordening betreffende Europese statistieken over de prijzen van aardgas en elektriciteit

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 18 december 2015. Fiche: Verordening betreffende Europese statistieken over de prijzen van aardgas en elektriciteit - 22112-2042

Besluit: Agenderen voor het schriftelijk overleg over de informele Energieraad waarvan de inbrengdatum is vastgesteld op maandag 4 april 2016 te 15.00 uur.

Uitstel toezending Energierapport

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 18 december 2015. Uitstel toezending Energierapport - 33529-213

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.9

Uitvoering motie van de leden Van Weyenberg en Van Veldhoven over uitfaseren van kolencentrales (Kamerstuk 34 302, nr. 99)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 18 december 2015. Uitvoering motie van de leden Van Weyenberg en Van Veldhoven over uitfaseren van kolencentrales (Kamerstuk 34 302, nr. 99) - 30196-380

Besluit: Betrekken bij het plenaire debat Energie overig

Mogelijkheden van ondergrondse aanleg bij de nieuwe hoogspanningsverbindingen

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 2 december 2015. Mogelijkheden van ondergrondse aanleg bij de nieuwe hoogspanningsverbindingen - 29023-201

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Hoogspanning/380 kv op 17 maart 2016 van 14.00 tot 17.00 uur

Uitvoering diverse aangenomen moties in het kader van het wetsvoorstel STROOM

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 15 december 2015. Uitvoering diverse aangenomen moties in het kader van het wetsvoorstel STROOM - 34199-77

Besluit: Betrekken bij nadere informatie over de verdere voortgang omtrent STROOM
Gerelateerde kamerstukken: 34199-77

Voortgangsrapportage Borgingscommissie Energieakkoord

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 22 december 2015. Voortgangsrapportage Borgingscommissie Energieakkoord - 30196-381

Besluit: Agenderen voor het verzamel algemeen overleg Energie op woensdag 10 februari van 13.00 tot 17.00 uur

Reactie op het verzoek van het lid Jan Vos, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 1 december 2015, over ‘the Breakthrough Energy Coalition’ en het ‘Mission Innovation’-initiatief tijdens klimaatconferentie in Parijs

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 15 december 2015. Reactie op het verzoek van het lid Jan Vos, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 1 december 2015, over ‘the Breakthrough Energy Coalition’ en het ‘Mission Innovation’-initiatief tijdens klimaatconferentie in Parijs - 31239-209

Besluit: Agenderen voor het verzamel algemeen overleg Energie op woensdag 10 februari van 13.00 tot 17.00 uur

Reactie op het verzoek van de commissie over het artikel “Beter gas winnen dankzij CO2-opslag”

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 15 december 2015. Reactie op het verzoek van de commissie over het artikel “Beter gas winnen dankzij CO2-opslag” - 33529-211

Besluit: Agenderen voor het verzamel algemeen overleg Energie op woensdag 10 februari van 13.00 tot 17.00 uur8

Verzoek, namens Groninger Gasberaad, tot aanbieding petitie voor een eerlijke definitieve waardevermeerderingsregeling d.d. 15 januari 2016.

Zaak: Brief derden - S. Top te Groningen - 11 januari 2016. Verzoek, namens Groninger Gasberaad, tot aanbieding petitie voor een eerlijke definitieve waardevermeerderingsregeling d.d. 15 januari 2016 - 2016Z00303

Besluit: Het verzoek wordt gehonoreerd; de petitie zal tijdens het werkbezoek gaswinning Groningen op vrijdag 15 januari 2016 bij terugkomst op het provinciehuis in Groningen worden in ontvangst worden genomen.Energie

Uitnodiging Artikel 13 conferentie op 16 en 17 februari 2016 in Brussel

Zaak: Brief Kamer - Voorzitter van de Tweede Kamer, K. Arib (PvdA) - 22 december 2015. Invitation: European Parliamentary Week 2016 - Interparliamentary meeting on the European Semester & Interparliamentary Conference on Stability, Economic Coordination and Governance in the European Union - 16-17/02/2016 - European Parliament, Brussels - 2015Z25219

Besluit: Belangstelling voor de deelname aan de conferentie inventariseren.

Lijst met EU-voorstellen commissie EZ

Zaak: Lijst met EU-voorstellen - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 6 januari 2016. Lijst met EU-voorstellen commissie EZ - 2016Z00091

Besluit: Ter informatie.
Besluit: Voor wat betreft de raadplegingen 'Ervaringen in het eerste jaar van vergroeningsverplichtingen van de regeling voor rechtstreekse betalingen (GLB)' en 'Raadpleging over de controleverordening voor de visserij' zal de staatssecretaris van Economische Zaken worden verzocht om aan te geven of hij een reactie zal insturen en zo ja, of de Kamer hier tijdig een concept van kan ontvangen zodat zij zich hierover nog kan uitspreken voordat de reactie aan de Europese Commissie wordt verzonden.ENERGIE, ECONOMIE EN INNOVATIE 16.30 - 16.55Brievenlijst deel Energie, Economie en Innovatie nrs 14 t/m 33 (zie de zaken en de voorstellen op de brievenlijst)Uitnodigingen Energie, Economie en Innovatie

Aanbod van de voorzitter van de commissie voor Europese Zaken, dhr. Azmani om de commissie te informeren over een aantal bijzondere activiteiten in de planning van de parlementaire dimensie Nederlands EU-Voorzitterschap.

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken, M. Azmani (VVD) - 21 december 2015. Aanbod van het lid Azmani om de commissies te informeren over een aantal bijzondere activiteiten in de planning van de parlementaire dimensie Nederlands EU-Voorzitterschap - 2015Z25134

Besluit: De heer Azmani uitnodigen voor de volgende procedurevergadering

Begrotingsmutaties ten opzichte van de 2e suppletoire begroting 2015 van het Ministerie van Economische Zaken

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 17 december 2015. Begrotingsmutaties ten opzichte van de 2e suppletoire begroting 2015 van het Ministerie van Economische Zaken - 34300-XIII-166

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Besluit: De minister zal worden verzocht om in de toekomst de wijzigingen ten opzichte van de tweede suppletoire begroting voorafgaand aan het debat over de Najaarsnota en de suppletoire begrotingen aan de Kamer aan te bieden.

Vergoeding van reis- en verblijfkosten voor leden van de Kamer die naar het buitenland reizen (Kamerstuk 34 183, nr. 36).

Zaak: Brief Kamer - Tweede Kamerlid, A. van Miltenburg (VVD) - 10 december 2015. Brief van het Presidium over het voorstel tot vervanging van het reisreglement Griffie IB door reisregeling buitenland - 34183-36

Besluit: Ter informatie. Leden die namens de commissie een werkbezoek aan Brussel wensen af te leggen en daarmee de kosten van dit werkbezoek ten laste wensen te brengen van het commissiebudget dienen daartoe tijdig, conform de regulier geldende procedure voor het afleggen van buitenlandse werkbezoeken, een verzoek, inclusief een kostenraming, via een procedurevergadering aan de commissie voor te leggen. Voor uitnodigingen gericht aan de (gehele) commissie voor activiteiten in Brussel, blijft gelden dat deze (rubriek Uitnodigingen) op de agenda van de procedurevergaderingen worden geplaatst en aldus ter beoordeling worden voorgelegd.6

Verzoek van het lid Lodders om de schriftelijke inventarisatie van vragen n.a.v. de Regeling van Werkzaamheden van 12 januari jl. over de situatie in de melkveehouderij naar aanleiding van de recente berichtgeving over de overschrijding van het fosfaatplafond niet op 13 januari 2016 te stellen maar op 20 januari 2016.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, W.J.H. Lodders (VVD) - 13 januari 2016. Verzoek van het lid Lodders de schriftelijke inventarisatie n.a.v. Regeling van Werkzaamheden over de situatie in de melkveehouderij naar aanleiding van de recente berichtgeving over de overschrijding van het fosfaatplafond niet op 13 januari 2016 te stellen maar op 20 januari 2016. - 2016Z00397

Besluit: Het verzoek wordt gehonoreerd. De deadline voor het aanleveren van aanvullende vragen over de situatie in de melkveehouderij wordt gesteld op woensdag 20 januari 2016 om 12.00 uur.Overige rondvraagpunten Landbouw en NatuurGeen agendapuntenGezamenlijke agendapunten Energie, Economie en Innovatie en Landbouw en Natuur 16.25 - 16.3

Verzoek van het lid Leenders om een reactie te vragen aan de staatssecretaris van Economische Zaken op het artikel uit Reformatorisch Dagblad „Gifmix op gensoja gevaar voor gezondheid”

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H.J.M. Leenders (PvdA) - 12 januari 2016. Verzoek van het lid Leenders om een reactie te vragen aan de staatssecretaris van Economische Zaken op het artikel uit Reformatorisch Dagblad „Gifmix op gensoja gevaar voor gezondheid” - 2016Z00341

Besluit: Het verzoek is gehonoreerd. De staatssecretaris zal om een reactie worden verzocht op het artikel 'Gifmix op gensoja gevaar voor gezondheid', te ontvangen voorafgaand aan het algemeen overleg Gewasbeschermingsmiddelen op 20 januari 2016 van 10:00 tot 13:00 uur.

Nadere informatie over Besluit tot wijziging van Bgm en Ubm

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 16 december 2015. Nadere informatie over het Besluit tot wijziging van het Besluit gebruik meststoffen (Bgm) en het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet (Ubm) - 33037-173

Besluit: Reeds betrokken bij de e-mailprocedure over de Behandelmogelijkheden n.a.v ontvangst Nadere informatie over het Besluit gebruik meststoffen en het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet op 16 december 2015.5

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)(Kamerstuk 34 350-XIII)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 15 december 2015. Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden - 34350-XIII-3

Besluit: Desgewenst betrokken bij het plenair debat Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)(Kamerstuk 34 350-XIII) op 16 december 201

Reactie op motie van het lid Van Meenen c.s. over groen onderwijs onderbrengen bij OCW (Kamerstuk 34 300-VIII, nr. 52)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 18 december 2015. Reactie op motie van het lid Van Meenen c.s. over groen onderwijs onderbrengen bij OCW (Kamerstuk 34 300-VIII, nr. 52) - 34284-6

Besluit: Agenderen voor het schriftelijk overleg over de Aanbieding besluit tot wijziging van de berekening van de rijksbijdrage voorbereidend beroepsonderwijs aan een agrarisch opleidingscentrum op 19 januari 2016 om 12:00 uur.

Beleidsdoorlichting artikel 18 Natuur en Regio

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 24 december 2015. Beleidsdoorlichting artikel 18 Natuur en Regio - 30991-29

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op donderdag 4 februari 2016 om 12:00 uur.4

Opheffing Dienst Landelijk Gebied, agentschap van het Ministerie van Economische Zaken

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 21 december 2015. Opheffing Dienst Landelijk Gebied, agentschap van het Ministerie van Economische Zaken - 33576-59

Besluit: Agenderen voor het te plannen algemeen overleg Natuurbeleid en EHS/Natuurnetwerk Nederland van vier uur.

Reactie Europese Commissie op vraag van het lid Dijkgraaf over natuurlijke kenmerken van een Natura 2000-gebied

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 18 december 2015. Reactie Europese Commissie op vraag van het lid Dijkgraaf over natuurlijke kenmerken van een Natura 2000-gebied - 32670-105

Besluit: Agenderen voor het te plannen algemeen overleg Natuurbeleid en EHS/Natuurnetwerk Nederland van vier uur.

Voortgangsrapportage Natuurpact

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 18 december 2015. Voortgangsrapportage Natuurpact - 33576-58

Besluit: Agenderen voor het te plannen algemeen overleg Natuurbeleid en EHS/Natuurnetwerk Nederland van vier uur.
Besluit: Het te plannen algemeen overleg Natuurbeleid wordt samengevoegd met het te plannen algemeen overleg EHS tot het algemeen overleg Natuurbeleid en EHS/Natuurnetwerk Nederland van in totaal vier uur.

Exportkredietverzekeringen op megastallen in Oekraïne (MHP)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 17 december 2015. Exportkredietverzekeringen op megastallen in Oekraïne (MHP) - 26485-215

Besluit: Betrekken bij het plenaire debat over de groei van het aantal megastallen in Nederland.

Aanbieding gezondheidsraad briefadvies antibioticagebruik bij dieren

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 18 december 2015. Aanbieding gezondheidsraad briefadvies antibioticagebruik bij dieren - 29683-202

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Dierziekten en antibioticagebruik op 28 januari 2016 van 14.00 tot 17.00 uur.3

Inwerkingtreding van het Besluit tot wijziging van het Besluit gebruik meststoffen (Bgm) en het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet (Ubm)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 17 december 2015. Inwerkingtreding van het Besluit tot wijziging van het Besluit gebruik meststoffen (Bgm) en het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet (Ubm) - 33037-171

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Effecten buitenland op de PAS, opzet evaluatie na 1 jaar en stand van zaken toezeggingen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 18 december 2015. Effecten buitenland op de PAS, opzet evaluatie na 1 jaar en stand van zaken toezeggingen - 33037-174

Besluit: Agenderen voor het nog te plannen algemeen overleg PAS.

Reactie op het bericht “Monsanto vervalst studies Roundup” en op bericht EFSA over glyfosaat

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 18 december 2015. Reactie op het bericht “Monsanto vervalst studies Roundup” en op bericht EFSA over glyfosaat - 27858-343

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Gewasbeschermingsmiddelen op 20 januari 2016 van 10:00 tot 13:00 uur.

Ontwerpbesluit houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wijziging van de Landbouwwet en de Meststoffenwet (elektronisch verstrekken van gegevens) (STB. 2011, 626)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 18 december 2015. Ontwerpbesluit houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wijziging van de Landbouwwet en de Meststoffenwet (elektronisch verstrekken van gegevens) (STB. 2011, 626) - 32603-12

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Verzamelbrief inzake dierenwelzijn

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 18 december 2015. Verzamelbrief inzake dierenwelzijn - 28286-850

Besluit: Agenderen voor het nog te plannen algemeen overleg Dierenwelzijn.2

Verslag Landbouw- en Visserijraad van 14 en 15 december 2015 in Brussel

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 16 december 2015. Verslag Landbouw- en Visserijraad van 14 en 15 december 2015 in Brussel - 21501-32-891

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 11 februari 2016 van 10.00 tot 12.30 uur.

Impact assessment in verband met mogelijke beperking import van genetisch gemodificeerde veevoeders en levensmiddelen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 16 december 2015. Impact assessment in verband met mogelijke beperking import van genetisch gemodificeerde veevoeders en levensmiddelen - 34214-12

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 11 februari 2016 van 10.00 tot 12.30 uur.

Vogelgriepuitbraken in Frankrijk en de gevolgen hiervan voor Nederland

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 18 december 2015. Vogelgriepuitbraken in Frankrijk en de gevolgen hiervan voor Nederland - 28807-196

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Dierziekten en antibioticagebruik op 28 januari 2016 van 14.00 tot 17.00 uur.

Verslag van een schriftelijk overleg over Evaluatie vogelgriep (Kamerstuk 28 807, nr. 193) en over een Advies Deskundigengroep pluimveeziekten over vogelgriep (Kamerstuk 28 807, nr. 194)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 16 december 2015. Antwoorden op vragen van de commissie over Evaluatie vogelgriep (Kamerstuk 28 807, nr. 193) en over een Advies Deskundigengroep pluimveeziekten over vogelgriep (Kamerstuk 28 807, nr. 194) - 28807-195

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Dierziekten en antibioticagebruik op 28 januari 2016 van 14.00 tot 17.00 uur.

Reactie op het verzoek commissie over brieven over zienswijze herziening PAS en tussenrapportage Verkenning Engbertsdijksvenen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 15 december 2015. Reactie op het verzoek van de vaste commissie voor Economische Zaken m.b.t. brieven over zienswijze herziening PAS en tussenrapportage Verkenning Engbertsdijksvenen - 2015Z24593

Besluit: Agenderen voor het te plannen algemeen overleg Natuurbeleid en EHS/Natuurnetwerk Nederland van vier uur.
Noot: Zie agendapunt 14.