Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 17 december 2015

Gepubliceerd: 18 december 2015
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Activiteitnummer: 2015A056369
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=0b9fae2b-0113-446b-b46b-580cf48552a2&title=Besluitenlijst%20OCW-procedurevergadering%2C%2017-12-2015.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 21501, 33495, 31288, 31288, 31288, 31288, 31568, 31289, 31289, 31524, 28760, 33495, 31288, 31288, 31497, 31289, 30420, 34334, 34184, 31289, 31289, 31289, 31289, 31289, 31289, 34242, 29338, 26643, 33846, 32820

Inhoud


Passend onderwijs

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, L. Ypma (PvdA) - 17 december 2015. Passend onderwijs - 2015Z24882

Besluit: Staatssecretaris verzoeken om de Kamer ruimschoots voor het AO van 20 januari a.s. te informeren over de stand van zaken aangaande het instemmingsrecht van ouders op het handelingsdeel van het ontwikkelingsperspectief.

Initiatiefnota tussenschoolse opvang

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M.R.J. Rog (CDA) - 17 december 2015. Initiatiefnota tussenschoolse opvang - 2015Z24883

Besluit: Staatssecretaris opnieuw rappeleren om op korte termijn een kabinetsreactie te ontvangen op de initiatiefnota van het lid Rog over tussenschoolse opvang (Kamerstuk 34 312, nrs. 1-2).

ROC Leiden

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A.W. Lucas (VVD) - 17 december 2015. ROC Leiden - 2015Z24878

Besluit: Bewindspersoon verzoeken om te reageren welke vervolgstappen in 2016 genomen gaan worden en wanneer de Kamer daarover wordt geinformeerd.

Lijst met nieuw gepubliceerde EU-voorstellen op het terrein van OCW (week 47 en 48; 21 november - 4 december 2015)

Zaak: Lijst met EU-voorstellen - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 10 december 2015. Lijst met nieuw gepubliceerde EU-voorstellen op het terrein van OCW (week 47 en 48; 21 november - 4 december 2015) - 2015Z24242

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.8
Besluit: Met betrekking tot de openbare raadpleging inzake 'Een vernieuwde moderniseringsagenda voor het hoger onderwijs in de EU' wordt voorgesteld de minister te vragen of zij voornemens is op deze raadpleging te reageren en zo ja, om de concept-reactie uiterlijk 30 dagen voor de sluitingstermijn aan de Kamer te zenden.
Noot: EmancipatieGeen agendapuntenRondvraag Overig

Groene kaart Audiovisuele Media Diensten Richtlijn

Zaak: Brief derden - Saeima of the Republic of Latvia te Riga - 23 november 2015. Voorstel Saeima of the Republic of Latvia voor "Green card" over herziening van de audiovisuele mediadiensten-richtlijn 2010/13 (AVMSD) - 2015Z23102

Besluit: De commissie OCW besluit het Letse initiatief om een 'groene' kaart in te dienen op het dossier Audiovisuele Media Diensten Richtlijn (AVMD) niet mede te ondertekenen.
Noot: Het Letse parlement heeft het initiatief genomen voor een zogenaamde ‘groene kaart’ op het dossier Audiovisuele Media Diensten Richtlijn (AVMD). Dit houdt in dat meerdere Europese parlementen aangeven het van belang te vinden dat de Europese Commissie het initiatief neemt tot nieuwe (onderdelen van) wetgeving. Middels een brief, ondertekend door de parlementen die dit initiatief steunen, wordt de Europese Commissie verzocht actie te ondernemen. Met dit initiatief doet het Letse parlement voorstellen om ‘hate speech’, met name van landen buiten de EU gericht op EU-publiek, tegen te gaan en procedures hiertoe te vereenvoudigen. De richtlijn AVMD wordt momenteel door de Europese Commissie herzien, de verwachting is dat hiertoe in de loop van 2016 een voorstel voor herziening van de richtlijn gepubliceerd wordt. De vraag ligt voor of u bereid bent dit Letse initiatief mede te ondertekenen.

Verslag van de Onderwijs, Jeugd, Cultuur en Sport Raad (OJCS-Raad) van 23 november en 24 november 2015.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 4 december 2015. Verslag van de Onderwijs, Jeugd, Cultuur en Sport Raad (OJCS-Raad) van 23 november en 24 november 2015 - 21501-34-258

Besluit: Betrekken bij het algemeen overleg van 17 februari a.s. over de OJCS-Raad van 24 februari a.s.

Accreditatie op maat II

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 16 december 2015. Accreditatie op maat II - 2015Z24629

Besluit: Betrekken bij het vervolg AO accreditatie (AO in twee termijnen).Europa

Integrale oordeel van de Inspectie van het Onderwijs over het herstelprogramma 2015-2018 van ROC Leiden

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 14 december 2015. Integrale oordeel van de Inspectie van het Onderwijs over het herstelprogramma 2015-2018 van ROC Leiden - 33495-85

Besluit: Betrokken bij het AO van 16 december jl. inzake ROC Leiden.

Uitvoering van de motie van de leden Rog en Siderius over SLO behouden voor Enschede

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 14 december 2015. Uitvoering van de motie van de leden Rog en Siderius over SLO behouden voor Enschede - 34300-VIII-119

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Reactie op commissiebrief met kenmerk 2015D446647

Positionpaper Associate degree

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 14 december 2015. Positionpaper Associate degree - 31288-497

Besluit: Betrokken bij het notaoverleg van 14 december jl. inzake de Strategische agenda hoger onderwijs en onderzoek 2015-2025.

Stand van zaken uitwerking commissie Bruijn

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 14 december 2015. Stand van zaken uitwerking commissie Bruijn - 31288-498

Besluit: Betrokken bij het notaoverleg van 14 december jl. inzake de Strategische agenda hoger onderwijs en onderzoek 2015-2025.

Aanbieding Inspectieonderzoek naar selectie en toegankelijkheid van het hoger onderwijs

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 11 december 2015. Aanbieding Inspectieonderzoek naar selectie en toegankelijkheid van het hoger onderwijs - 31288-499

Besluit: Betrokken bij het notaoverleg van 14 december jl. inzake de Strategische agenda hoger onderwijs en onderzoek 2015-2025.

Voorinvesteringen hoger onderwijs in het kader van het akkoord Studievoorschot

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 11 december 2015. Voorinvesteringen hoger onderwijs in het kader van het akkoord Studievoorschot - 31288-516

Besluit: Betrokken bij het notaoverleg van 14 december jl. inzake de Strategische agenda hoger onderwijs en onderzoek 2015-2025.

Aanbieding verslag “Bevindingen quick scan expertgroepen Papiaments en Nederlands” met bijbehorende rapporten

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 11 december 2015. Aanbieding verslag “Bevindingen quick scan expertgroepen Papiaments en Nederlands” met bijbehorende rapporten - 31568-169

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.
Gerelateerde kamerstukken: 31568-16

Examenmonitor voortgezet onderwijs 2015

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 10 december 2015. Examenmonitor voortgezet onderwijs 2015 - 31289-273

Besluit: Betrekken bij het dossier examens in het voortgezet onderwijs.6

Verklaring uitvoering correctie centrale examens voortgezet onderwijs

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 1 december 2015. Verklaring uitvoering correctie centrale examens voortgezet onderwijs - 31289-271

Besluit: Toevoegen aan het dossier examens in het voortgezet onderwijs.

34350 VIII Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Zaak: Begroting - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 30 november 2015. Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) - 34350-VIII

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 10 december 2015. Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden - 34350-VIII-3

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Accreditatie

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, P.J. Duisenberg (VVD) - 10 december 2015. Accreditatie - 2015Z24183

Besluit: Betrekken bij het vervolg AO Accreditatie.

Invoeringsdatum reisrecht voor minderjarige MBO-ers

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 9 december 2015. Invoeringsdatum reisrecht voor minderjarige MBO-ers - 31524-266

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Rol van het onderwijs in actieprogramma Tel mee met Taal

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 8 december 2015. Rol van het onderwijs in actieprogramma Tel mee met Taal - 28760-52

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vastgesteld op 27 januari 2016 te 10.00 uur.

ROC Leiden

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 7 december 2015. ROC Leiden - 33495-84

Besluit: Betrokken bij het AO ROC Leiden van 16 december jl.5

Verslag van een schriftelijk overleg inzake de tussenrapportage CE en MEM-opleidingen van Hogeschool Inholland

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 24 augustus 2015. Tussenrapportage CE en MEM-opleidingen van Hogeschool Inholland - 31288-484

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 7 december 2015. Antwoorden op vragen van de commissie over de tussenrapportage CE en MEM-opleidingen van Hogeschool Inholland - 31288-496

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Achtste voortgangsrapportage passend onderwijs

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 7 december 2015. Aanbieding van de achtste voortgangsrapportage passend onderwijs - 31497-183

Besluit: Betrekken bij het AO Passend onderwijs op 20 januari a.s.

Eerste inzichten Wet Eindtoetsing PO

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 4 december 2015. Eerste inzichten Wet Eindtoetsing PO - 31289-272

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vastgesteld op 26 januari 2016 te 10.00 uur.

Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met een verbeterde regeling voor het gezamenlijk verzorgen van hoger onderwijs door Nederlandse en buitenlandse instellingen voor hoger onderwijs alsmede vanwege enkele andere wijzigingen ter bevordering van de internationalisering van het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (bevordering internationalisering hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek)

Zaak: Wetgeving - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 3 december 2015. Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met een verbeterde regeling voor het gezamenlijk verzorgen van hoger onderwijs door Nederlandse en buitenlandse instellingen voor hoger onderwijs alsmede vanwege enkele andere wijzigingen ter bevordering van de internationalisering van het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (bevordering internationalisering hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek) - 34355

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op woensdag 20 januari 2016 te 10.00 uur.

Reactie op verzoek van de commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap inzake Vrouwen naar de top

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 2 december 2015. Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap inzake Vrouwen naar de top - 30420-228

Besluit: Betrekken bij het algemeen overleg vrouwen naar de top.
Noot: Reactie op commissiebrief met kenmerk 2015D44698.4

Beantwoording vragen commissie over het Volkskrantartikel over vluchtelingenonderwijs

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 1 december 2015. Beantwoording vragen commissie over het Volkskrantartikel over vluchtelingenonderwijs - 34334-3

Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg van 2 december jl. over bekostiging van het onderwijs aan vluchtelingenkinderen en asielzoekers.

Reactie op de aangenomen moties, ingediend tijdens debat over wetsvoorstel invoering profielen vmbo

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 1 december 2015. Reactie op de aangenomen moties, ingediend tijdens debat over wetsvoorstel invoering profielen vmbo - 34184-17

Besluit: Betrekken bij het dossier effectieve leerroutes.
Besluit: Betrekken bij dossier VO.
Gerelateerde kamerstukken: 34184-17

Reactie op vragen van de leden Duisenberg en Mohandis over de reiskosten van de DaMu-scholieren

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 30 november 2015. Reactie op het verzoek van het lid Jasper van Dijk over de vragen van de leden Duisenberg en Mohandis over de reiskosten van de DaMu-scholieren - 31289-270

Besluit: Voor kennisgeving aannemen (procedurele uitstelbrief).
Noot: Voor het einde van het jaar informeert de staatssecretaris de Kamer hierover.

Verslag van een schriftelijk overleg over een nieuw model leerresultaten voortgezet onderwijs, de lijst van vragen en antwoorden hierover en het ontwerpbesluit tot wijziging van het Inrichtingsbesluit WVO en de conceptwijziging van de Regeling leerresultaten vo in verband met aanpassing van de indicatoren voor de beoordeling van leerresultaten (Kamerstuk 31 289, nrs. 246, 261 en 263)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 27 oktober 2015. Uitkomsten onderzoek sturen op cijfers - 31289-266

Besluit: Betrekken bij dossier VO.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 12 oktober 2015. Aanbieding van het ontwerpbesluit tot wijziging van het Inrichtingsbesluit WVO in verband met aanpassing van de indicatoren voor de beoordeling van leerresultaten - 31289-263

Besluit: Betrekken bij dossier VO.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 12 oktober 2015. Beantwoording vragen commissie over het nieuw model leerresultaten voortgezet onderwijs - 31289-261

Besluit: Betrekken bij dossier VO.3

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 25 juni 2015. Nieuw model leerresultaten voortgezet onderwijs - 31289-246

Besluit: Betrekken bij dossier VO.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 30 november 2015. Verslag van een schriftelijk overleg over een nieuw model leerresultaten voortgezet onderwijs, de lijst van vragen en antwoorden hierover en het ontwerpbesluit tot wijziging van het Inrichtingsbesluit WVO en de conceptwijziging van de Regeling leerresultaten vo in verband met aanpassing van de indicatoren voor de beoordeling van leerresultaten - 31289-269

Besluit: Betrekken bij dossier VO.

Reactie op verzoek van het lid Siderius, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 4 november 2015 over de effectiviteit van de inzet van voorschoolse educatie

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 30 november 2015. Reactie op verzoek van het lid Siderius, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 4 november 2015 over de effectiviteit van de inzet van voorschoolse educatie - 34242-9

Besluit: Toevoegen aan dossier VVE en aangekondigde informatie afwachten.
Noot: Voor het zomerreces 2016 zal de staatssecretaris de Kamer informeren over de ontwikkeling van kinderen die vve hebben gevolgd.

Kabinetsreactie Nationale Wetenschapsagenda

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 27 november 2015. Kabinetsreactie Nationale Wetenschapsagenda - 29338-149

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg (vier uur).

Knelpunten als gevolg van veranderend mediagebruik

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 15 december 2015. Knelpunten als gevolg van veranderend mediagebruik - 26643-380

Besluit: Toevoegen aan dossier Media en aangekondigde informatie afwachten.
Noot: In 2016 ontvangt de Kamer informatie over de nadere inzet op het nog te ontvangen voorstel van de Europese Commissie tot herziening van de Richtlijn Audiovisuele Mediadiensten. Tevens ontvangt de Kamer, zoals reeds toegezegd, voor het zomerreces van 2016 informatie over de resultaten van de onderzoeken naar een vorm van het à la carte menu.

Reactie op de open brief inzake Media Valley

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 15 december 2015. Reactie op de open brief inzake Media Valley - 34300-VIII-120

Besluit: Betrekken bij dossier Media.

Stand van zaken moties en toezeggingen Bibliotheekwet

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 3 december 2015. Stand van zaken moties en toezeggingen Bibliotheekwet - 33846-49

Besluit: Toevoegen aan het dossier cultuur.
Gerelateerde kamerstukken: 33846-49

Aanpassingen indemniteitsregeling

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 27 november 2015. Aanpassingen indemniteitsregeling - 32820-179

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Reactie op amendementen de leden Monasch en Van Veen over decentralisatieuitkering Beeldende Kunst en Vormgeving (Kamerstuk 34 300 VIII, nrs. 95 tot en met 103)

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 1 december 2015. Reactie op amendementen de leden Monasch en Van Veen over decentralisatieuitkering Beeldende Kunst en Vormgeving - 34300-VIII-116

Besluit: Betrokken bij de heropening van de begrotingsbehandeling OCW, onderdeel cultuur van 3 december jl.

Reactie op verzoek van het lid Bosma, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 29 oktober 2015, over de stand van zaken in de discussie rond Zwarte Piet

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 27 november 2015

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.