Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 16 december 2015

Gepubliceerd: 18 december 2015
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Financiën
Activiteitnummer: 2015A0562711
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=dc2e182b-b880-4cc3-9766-5d2eaf0e9d49&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20Financi%C3%ABn%20-%2016%20december%202015.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 22112, 22112, 21501, 21501, 21501, 21501, 21501, 31865, 34300, 33199, 21501, 34196, 27565, 31935, 33977, 21501, 21501, 21501, 21501, 34350, 31789, 33957, 33949, 31311, 34003, 34360, 34302

Inhoud


De staatssecretaris van Financiën verzoeken om een brief aan de Kamer te sturen over de stand van zaken betreffende de afvalstoffenbelasting en de uitgezonderde afvalbrandstoffen bij export

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, W. Koolmees (D66) - 18 december 2015. De staatssecretaris van Financiën verzoeken om een brief aan de Kamer te sturen over de stand van zaken betreffende de afvalstoffenbelasting en de uitgezonderde afvalbrandstoffen bij export - 2015Z25019

Besluit: De staatssecretaris van Financiën te verzoeken om de Kamer middels een brief te informeren over de stand van zaken inzake de afvalstoffenbelasting en de uitzonderde afvalbrandstoffen bij export.
Noot: Vanuit de sector worden signalen ontvangen dat er onduidelijkheid bestaat in de uitvoering over de huidige regeling. Deze signalen zullen met de staatssecretaris worden gedeeld.

Verdere wijze van behandeling burgerinitiatief “Peuro”

Zaak: Stafnotitie - griffier, V. van den Eeden - 14 december 2015. Stafnotitie verdere wijze van behandeling burgerinitiatief “Peuro” - 2015Z24494

Besluit: Besloten wordt over het burgerinitiatief aan de Kamer verslag uit te brengen en het burgerinitiatief aan te melden voor plenaire behandeling.
Besluit: De minister van Financiën wordt verzocht om tijdig voorafgaand aan de plenaire behandeling een kabinetsreactie op het burgerinitiatief en de door de initiatiefnemers toegezonden vraagpunten aan de Tweede Kamer toe te sturen.Rondvraag
Noot: De leden van de commissie Financiën worden schriftelijk geïnformeerd over het procedurele verloop van een plenair debat over een burgerinitiatief. De initiatiefnemers van de Peuro worden geïnformeerd over haar bijdrage aan het plenaire debat.

Voorstel mevrouw De Vries (VVD) om de minister te verzoeken om een reactie op de berichten in de media over het verhogen van de kapitaalbuffers en -vloeren

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, A. (Aukje) de Vries (VVD) - 14 december 2015. Voorstel mevrouw De Vries (VVD) om de minister te verzoeken om een reactie op de berichten in de media over het verhogen van de kapitaalbuffers en -vloeren - 2015Z24369

Besluit: De minister van Financiën te verzoeken om een reactie op berichten in de media over het verhogen van de kapitaalbuffers en -vloeren en in deze reactie in te gaan op onder andere de stand van zaken, het proces, vervolg en gevolgen voor de markt voor hypotheken en voor mkb-kredietverlening.

Voorstel mevrouw De Vries (VVD) om de minister te verzoeken om een reactie op de uitspraak van de Ondernemingskamer over de garanties

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, A. (Aukje) de Vries (VVD) - 14 december 2015. Voorstel mevrouw De Vries (VVD) om de minister te verzoeken om een reactie op de uitspraak van de Ondernemingskamer over de garanties SNS Propertize - 2015Z24367

Besluit: De minister van Financiën te verzoeken om een reactie op de uitspraak van de Ondernemingskamer dat SNS Bank de garanties voor Propertize niet mag intrekken, waarbij tevens wordt verzocht om in de gevraagde reactie in te gegaan op de gevolgen van deze uitspraak.

Fiche: Verordeningen tot invoering van een Europees kader voor eenvoudige, transparante en gestandaardiseerde securitisaties

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 1 december 2015. Verslag van een schriftelijk overleg over een fiche over de Verordeningen tot invoering van een Europees kader voor eenvoudige, transparante en gestandaardiseerde securitisaties - 22112-2030

Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg Eurogroep / Ecofin Raad d.d. 2 december 2015.Overig

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 6 november 2015. Fiche: Verordeningen tot invoering van een Europees kader voor eenvoudige, transparante en gestandaardiseerde securitisaties - 22112-2017

Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg Eurogroep / Ecofin Raad d.d. 2 december 2015.

Opheffen vertrouwelijkheid rapportage van de instituties inzake het behalen van de doelstellingen door Griekenland voor het uitkeren van twee miljard euro uit de eerste tranche van het Griekse ESM-programma

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 2 december 2015. Opheffen vertrouwelijkheid rapportage van de instituties inzake het behalen van de doelstellingen door Griekenland voor het uitkeren van twee miljard euro uit de eerste tranche van het Griekse ESM-programma - 21501-07-1329

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Pakket Commissie Europees Semester 2016

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 11 december 2015. Pakket Commissie Europees Semester 2016 - 21501-20-1064

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg op 13 januari 2016 over de Eurogroep / Ecofin Raad bijeenkomst d.d. 14 en 15 januari 2016.

Zaak: EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 14 december 2015. EU-voorstel: Jaarlijkse groeianalyse 2016 COM (2015) 690 - 2015Z24406

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg op 13 januari 2016 over de Eurogroep / Ecofin Raad bijeenkomst d.d. 14 en 15 januari 2016.

Europees depositoverzekeringsstelsel

Zaak: Stafnotitie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 10 december 2015. Behandelvoorstel Europees depositoverzekeringsstelsel - 2015Z24250

Besluit: Ter informatie.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 14 december 2015. Kabinetsreactie op voorstel van de Europese Commissie voor een Europees depositoverzekeringsstelsel en de mededeling "naar de voltooiing van de bankenunie" - 21501-07-1334

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Eurogroep/Ecofin Raad van woensdag 13 januari 2015.

Zaak: EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 10 december 2015. EU-voorstel: Mededeling van de Commissie, Naar de voltooiing van de banken unie COM (2015) 587 (Engelstalige versie) - 2015Z24132

Besluit: De commissie besluit een behandelvoorbehoud te plaatsen bij het voorstel van de Europese Commissie; specifieke informatieafspraken voor de duur van het behandelproces worden besproken na het plaatsen van het behandelvoorbehoud.
Noot: •De Nederlandse vertaling van het voorstel wordt aan het begin van het kerstreces verwacht.

Lijst met nieuwe EU-voorstellen (Financiën), week 48 en 49, 2015

Zaak: Lijst met EU-voorstellen - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 10 december 2015. Lijst met nieuwe EU-voorstellen (Financiën), week 48 en 49, 2015 - 2015Z24200

Besluit: Ter informatie.

Geannoteerde agenda voor de Eurogroep en Ecofinraad van 7 en 8 december te Brussel

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 30 november 2015. Geannoteerde agenda voor de Eurogroep en Ecofinraad van 7 en 8 december te Brussel - 21501-07-1324

Besluit: Reeds betrokken bij het algemeen overleg Eurogroep/Ecofin Raad d.d. 2 december 2015.

Verslag van de Eurogroep van 23 november 2015 te Brussel

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 1 december 2015. Verslag van de Eurogroep van 23 november 2015 te Brussel - 21501-07-1325

Besluit: Reeds betrokken bij het algemeen overleg Eurogroep/Ecofin Raad d.d. 2

Focusonderwerp in de jaarverantwoording van het Rijk over 2015

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 30 november 2015. Focusonderwerp in de jaarverantwoording van het Rijk over 2015 - 31865-74

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Het kabinet neemt het voorstel van de Kamer over om het onderwerp "Tijd voor uitvoering van de hervormingstrajecten die in het jaar 2015 van start zijn gegaan" voor de verantwoording over het jaar 2015 (in mei 2016) als focusonderwerp aan te merken. Dit betekent dat in de Verantwoordingsbrief van de Minister-President de uitvoering van de hervormingen, die in 2015 van start zijn gegaan, centraal zullen staan. Ook in de departementale jaarverslagen over 2015 zal dit focusonderwerp extra aandacht krijgen.Europa

Beantwoording vragen commissie over het rapport van de Algemene Rekenkamer "Raming van belastingontvangsten; Aandachtspunten bij de interpretatie van de ramingscijfers in budgettaire nota’s" (Kamerstuk 34 300, nr. 44)

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 10 december 2015. Beantwoording vragen commissie over het rapport van de Algemene Rekenkamer "Raming van belastingontvangsten; Aandachtspunten bij de interpretatie van de ramingscijfers in budgettaire nota’s" - 34300-66

Besluit: Aanhouden tot de beantwoording van de minister van Financiën is ontvangen.

Evaluatie Regeling Grote Projecten

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Griffier van de Tweede Kamer, R.G.K. Voss - 10 december 2015. Brief Presidium aan de voorzitter van de commissie Financiën inzake Evaluatie Regeling Grote Projecten - 2015Z24142

Besluit: De evaluatie uitvoeren conform eerder voorstel van de commissie en conform door het Presidium gestelde randvoorwaarde over het budget hiervoor.
Besluit: Aan de begeleidingsgroep evaluatie Regeling Grote Projecten nemen de leden De Vries (VVD) en Ronnes (CDA) deel; leden van de commissie Financiën inventariseren binnen de eigen fractie of er nog belangstelling bestaat bij leden van een andere commissie met ervaring op het gebied van grote projecten.
Noot: Aan de in te stellen begeleidingscommissie wordt verzocht de commissie te informeren over een aangepaste doorlooptijd van het evaluatieonderzoek.

Gesprek met een delegatie Afdeling Advisering Raad van State inzake de taak van Onafhankelijk Begrotingstoezicht van de afdeling Advisering6

Zaak: Stafnotitie - griffier, V. van den Eeden - 14 december 2015. Gesprek met delegatie Raad van State, inzake Onafhankelijke Begrotingsautoriteit (OBA) - 2015Z24470

Besluit: In te gaan op de uitnodiging van de Afdeling Advisering Raad van State voor een gesprek op dinsdag 2 februari 2016 van 17:00 - 18:00 uur over de taak van Onafhankelijk Begrotingstoezicht van de afdeling Advisering.

Recent van de Europese Rekenkamer ontvangen brieven/verslagen/rapporten en reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën

Zaak: Brief derden - Europese Rekenkamer te Luxembourg - 2 december 2015. Aanbieding presentatie speciaal verslag "Pretoetredingssteun van de EU aan Servië" van Europese Rekenkamer - 2015Z23328

Besluit: Ter informatie.
Noot:

Recent ontvangen (plannen van aanpak van) beleidsdoorlichtingen en interdepartementale beleidsonderzoeken (IBO's) met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 7 december 2015. Toezending van de beleidsdoorlichting Rechtspraak in 2016 - 33199-13

Besluit: Ter informatie.
Noot:

Aanbieding van een vertrouwelijke brief over het wijzigingsprotocol met Indonesië

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 8 december 2015. Aanbieding van een vertrouwelijke brief over het wijzigingsprotocol met Indonesië - 2015Z23893

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.Stukken/brieven (als eerste) ondertekend door een andere bewindspersoonGeen agendapuntenRijksuitgaven

Exportkredieten kolencentrales

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 1 december 2015. Exportkredieten kolencentrales - 21501-08-596

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: •De staatssecretaris van Financiën stuurt deze brief naar aanleiding van het algemeen overleg Milieuraad op 10 september 2015 met de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu en de aldaar gedane

Reactie op het bericht dat de Nationale ombudsman een onderzoek doet naar het verdwijnen van de blauwe envelop

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 3 december 2015. Reactie op het bericht dat de Nationale ombudsman een onderzoek doet naar het verdwijnen van de blauwe envelop - 34196-19

Besluit: Betrekken bij de plenaire behandeling van het schriftelijk overleg (VSO) Reactie van de staatssecretaris op het bericht dat de Nationale ombudsman een onderzoek doet naar het verdwijnen van de blauwe envelop; het lid Omtzigt (CDA) heeft tijdens de procedurevergadering om dit VSO verzocht.

Afschrift brief aan B.S. over klacht definitieve aanslag

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 11 december 2015. Afschrift brief aan B.S. over klacht definitieve aanslag - 2015Z24293

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen; adressant informeren.

De Nederlandse reactie op de consultatie van de Europese Commissie in verband met de evaluatie van de Richtlijn alcoholaccijns

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 7 december 2015. De Nederlandse reactie op de consultatie van de Europese Commissie in verband met de evaluatie van de Richtlijn alcoholaccijns - 27565-139

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Nadere invulling risicokader staatsschuld 2016-2019

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 11 december 2015. Nadere invulling risicokader staatsschuld 2016-2019 en beantwoording openstaande vragen over de beleidsdoorlichting Risicomanagement van de staatsschuld - 31935-25

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg wordt vastgesteld op donderdag 21 januari 2016 te 14.00 uur.Stukken/brieven (als eerste) ondertekend door de staatssecretaris van Financiën

Schriftelijke appreciatie moties ingediend tijden het VSO over uitbreiding aantal organisaties van openbaar belang in de zin van de

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 14 december 2015. Reactie op de moties ingediend bij het verslag schriftelijk overleg over uitbreiding aantal organisaties van openbaar belang in de zin van de Wta - 33977-11

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Jaarverslag van het ESM over het jaar 2014, het jaarverslag van het auditcomité van het ESM en de reactie van het ESM management op de aanbevelingen van het auditcomité van het ESM

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 3 december 2015. Aanbieding van de beantwoording van vragen van de commissie over het jaarverslag van het ESM over het jaar 2014 (Kamerstuk 21 501-07, nr. 1279) - 21501-07-1330

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Eurogroep/Ecofin Raad dat is gepland op woensdag 13 januari 2016.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 3 december 2015. Antwoorden op vragen van de commissie over de eerder vertrouwelijke bijlagen bij het Jaarverslag van het ESM over het jaar 2014, het jaarverslag van het auditcomité van het ESM en de reactie van het ESM management op de aanbevelingen van het auditcomité van het ESM - 21501-07-1332

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Eurogroep/Ecofin Raad dat is gepland op woensdag 13 januari 2016.
Noot: Het ESM heeft, op aandringen van Nederland, de vertrouwelijkheid opgeheven van het jaarverslag van de Board of Auditors van het ESM en de reactie van het ESM management op de aanbevelingen van de Board of Auditors van het ESM. Door het opheffen van de vertrouwelijkheid van beide documenten, is eveneens de vertrouwelijkheid van de antwoorden op de vragen die vertrouwelijk aan de minster zijn toegezonden opgeheven.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 3 december 2015. Antwoorden op vragen van de commissie over het Jaarverslag van het ESM over het jaar 2014, het jaarverslag van het auditcomité van het ESM en de reactie van het ESM management op de aanbevelingen van het auditcomité van het ESM - 21501-07-1331

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Eurogroep/Ecofin Raad dat is gepland op woensdag 13 januari 2016.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 7 juli 2015. Aanbieding Jaarverslag van het ESM over het jaar 2014, het jaarverslag van het auditcomité van het ESM en de reactie van het ESM management op de aanbevelingen van het auditcomité van het ESM - 21501-07-1279

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Eurogroep/Ecofin Raad dat is gepland op woensdag 13 januari 2016.

BOR-notitie Najaarsnota 2015 en suppletoire begrotingswetten

Zaak: Stafnotitie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 2 december 2015. BOR-notitie Najaarsnota 2015 en suppletoire begrotingswetten, te betrekken bij Inbreng feitelijke vragen Najaarsnota - 2015Z23290

Besluit: Desgewenst betrokken bij de verdere behandeling van de Najaarsnota 2015.

Najaarsnota 2015 c.a.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 14 december 2015. Reactie op verzoek van het lid van Tongeren, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 3 december 2015 om verduidelijking rondom de dekking

Besluit: Desgewenst betrokken bij de behandeling van de Najaarsnota 2015.

Zaak: Begroting - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 30 november 2015. Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) - 34350-IX

Besluit: Desgewenst betrokken bij de behandeling van de Najaarsnota 2015.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 10 december 2015. Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden - 34350-IX-3

Besluit: Desgewenst betrokken bij de behandeling van de Najaarsnota 2015.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 10 december 2015. Beantwoording vragen commissie over de Najaarsnota 2015 - 34350-2

Besluit: Desgewenst betrokken bij de behandeling van de Najaarsnota 2015.

Nadere informatie over eventuele uitoefening van de greenshoe optie ABN AMRO

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 3 december 2015. Nadere informatie over eventuele uitoefening van de greenshoe optie ABN AMRO - 31789-82

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Staatsdeelnemingen dat is gepland op woensdag 3 februari 2016.
Noot: Mede gelet op het positieve koersverloop van de certificaten ABN AMRO sinds de beursgang, hebben de banken besloten om de greenshoe optie uit te oefenen. Dit betekent dat zij de geleende certificaten kopen van NLFI, wat een extra opbrengst van 500 miljoen euro oplevert. De totale omvang van de eerste plaatsing komt daarmee definitief uit op 23%.

Herbeoordeling rentederivaten MKB

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 4 december 2015. Herbeoordeling rentederivaten MKB - 2015Z23600

Besluit: Betrekken bij het - nog in te plannen - plenaire debat over fouten bij de herbeoordeling van derivaten door banken.
Noot: •De AFM heeft in een nadere analyse van haar steekproeven geconstateerd dat de herbeoordelingen van rentederivaten door banken uiteenlopen en dat deze onjuistheden en onvolledigheden bevatten. In de herbeoordelingen, alsmede in de controle daarop door de AFM, is het wettelijk kader onvoldoende toegepast.•Op dit moment kan het proces niet per 31 december 2015 worden afgesloten, omdat een substantieel deel van de herbeoordelingen van de rentederivatendossiers opnieuw dient plaats te vinden.•De AFM heeft de minister op hoofdlijnen haar beoogde aanpak en maatregelen geschetst. De komende periode zal een nadere uitwerking van de aanpak plaatsvinden. Hierover wordt de Kamer op korte termijn geïnformeerd.

Kostenkaders van DNB en de AFM voor 2016

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 7 december 2015. Kostenkaders DNB en AFM 2016 - 33957-212

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg wordt vastgesteld op donderdag 14 januari 2016 te 14.00 uur.

Inwerkingtreding wettelijk kader kredietunies

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 14 december 2015. Inwerkingtreding wettelijk kader kredietunies - 33949-21

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: •De Europese Commissie heeft laten weten dat om juridische redenen een snelle realisatie van een uitzondering voor Nederlandse kredietunies in de richtlijn kapitaalvereisten (CRDIV) niet mogelijk blijkt.•De Commissie ondersteunt het Nederlandse initiatief en heeft geen bezwaar tegen het van start gaan van het wettelijk kader voor kredietunies, vooruitlopend op een aanpassing van de richtlijn kapitaalvereisten.•Alles afwegende, biedt het standpunt van de Europese Commissie naar het oordeel van de minister voldoende ruimte om het wettelijk kader voor kredietunies in werking te laten treden met ingang van 1 januari 2016.

Stand van zaken aanpassing regelgeving crowdfunding

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 14 december 2015. Stand van zaken aanpassing regelgeving crowdfunding - 31311-162

Besluit: Aanhouden totdat de aangekondigde nadere informatie, welke is toegezegd tijdens het algemeen overleg Regeldruk bij nieuwe toetreders d.d. 16 december 2015, is ontvangen.

Tijdelijke vrijstelling zeehavenbeheerders

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 9 december 2015. Tijdelijke vrijstelling zeehavenbeheerders - 34003-15

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg wordt vastgesteld op donderdag 14 januari 2016 te 14.00 uur.
Noot: •Naar aanleiding van de gesprekken met de Europese Commissie ziet de staatssecretaris aanleiding de zeehavens, gelijktijdig met uw Kamer, te laten weten dat zij rekening moeten houden met aanvang van de vennootschapsbelastingplicht voor boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2017, ondanks dat van een gelijk Europees speelveld naar alle waarschijnlijkheid nog geen sprake zal zijn. Dit zou betekenen dat de zeehavens na 1 januari 2016 een termijn van een jaar hebben om zich voor te bereiden. Een formeel besluit van de Europese Commissie wordt in het eerste kwartaal van 2016 verwacht.

Novelle Belastingplan 2016

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 3 december 2015

Besluit: Desgewenst betrokken bij plenair debat Wetsvoorstel tot wijziging van het Belastingplan 2016 (34 360) d.d. 15 december 2015.

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 14 december 2015. Nota naar aanleiding van het verslag - 34360-5

Besluit: Reeds betrokken bij plenair debat Wetsvoorstel tot wijziging van het Belastingplan 2016 (34 360) d.d. 15 december 2015.

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 9 december 2015. Wijziging van het Belastingplan 2016 - 34360

Besluit: Reeds betrokken bij plenair debat Wetsvoorstel tot wijziging van het Belastingplan 2016 (34 360) d.d. 15 december 2015.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 8 december 2015. Novelle Belastingplan 2016 - 34302-106

Besluit: Reeds betrokken bij plenair debat Wetsvoorstel tot wijziging van het Belastingplan 2016 (34 360) d.d. 15 december 2015.