Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 3 december 2015

Gepubliceerd: 3 december 2015
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Activiteitnummer: 2015A053639
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=0a85dd5a-bdf9-4397-8c91-516263152439&title=Besluitenlijst%20OCW-procedurevergadering%2C%203-12-2015.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 30420, 21501, 21501, 33495, 32040, 31524, 31288, 31288, 31288, 34284, 34284, 34284, 31524, 34326, 33495, 32637, 30079, 31289, 34226, 34331, 31135, 32820, 32820, 32156, 32820, 25434, 31482, 32637, 29362, 32820

Inhoud


Brief landelijke netwerk van VAVO-scholen inzake positie VAVO ihkv pilot regelluwe scholen

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, T.E. Siderius (SP) - 3 december 2015. Brief landelijke netwerk van VAVO-scholen inzake positie VAVO ihkv pilot regelluwe scholen - 2015Z23417

Besluit: Minister en staatssecretaris verzoeken om reactie.

AO Vrouwen naar de top

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, T. van Ark (VVD) - 2 december 2015. AO Vrouwen naar de top - 2015Z23306

Besluit: Algemeen overleg Vrouwen naar de top wordt uitgesteld. De nog te ontvangen (in januari) voortgangsrapportage emancipatie wordt geagendeerd voor het algemeen overleg 'Vrouwen naar de top en voortgangsrapportage emancipatiebeleid'.8

Vrouwen naar de top

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 16 november 2015. Vrouwen naar de top - 30420-227

Besluit: Agenderen voor het nog te plannen algemeen overleg Vrouwen naar de top en voortgangsrapportage emancipatiebeleid.Rondvraag Overig

Verslag schriftelijk overleg over o.a. de geannoteerde agenda op het terrein van onderwijs en cultuur voor de OJCS-Raad van 23 en 24 november 2015.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 6 oktober 2015. Geannoteerde agenda op het terrein van onderwijs en cultuur voor de OJCS-Raad van 23 en 24 november 2015 - 21501-34-253

Besluit: Betrekken bij het algemeen overleg over de OJCS Raad van 24 februari a.s.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 19 november 2015. Verslag schriftelijk overleg over o.a. de geannoteerde agenda op het terrein van onderwijs en cultuur voor de OJCS-Raad van 23 en 24 november 2015 - 21501-34-257

Besluit: Betrekken bij het algemeen overleg over de OJCS Raad van 24 februari a.s.

Beleidsreactie commissie onderzoek huisvesting ROC Leiden

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 1 december 2015. Beleidsreactie commissie onderzoek huisvesting ROC Leiden - 33495-83

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Governance in het mbo op 3 februari 2015.
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg ROC Leiden van 16 december a.s.Europa7

Reactie op de brief van de vaste commissie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over aanbieding van het eindrapport inzake de evaluatie van de Wet fusietoets in het onderwijs

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 2 december 2015. Reactie op de brief van de vaste commissie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over aanbieding van het eindrapport inzake de evaluatie van de Wet fusietoets in het onderwijs - 32040-24

Besluit: Agenderen voor notaoverleg Initiatiefnota van het lid Straus: Krimp in het voortgezet onderwijs – van kramp naar kans.
Noot: Reactie op commissiebrief met kenmerk 2015D44663
Gerelateerde kamerstukken: 32040-24

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Zaak: Begroting - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 30 november 2015. Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) - 34350-VIII

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vastgesteld op 3 december om 14.00 uur.
Noot: Via het Presidium is reeds centraal besloten: de inbrengdatum is vastgesteld op 3 december 2015 om 14.00 uur.De ministers worden verzocht de nota’s naar aanleiding van het verslag uiterlijk donderdag 10 december a.s. voor 14.00 uur bij de Kamer te bezorgen.De stukken zullen vervolgens plenair behandeld worden in de daarop volgende week (week 51: dinsdag 15 december – donderdag 17 december 2015).

Aanbieding examenagenda mbo 2015-2020 en startrapportage kwaliteit in het mbo

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 26 november 2015. Aanbieding examenagenda mbo 2015-2020 en startrapportage kwaliteit in het mbo - 31524-255

Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg examinering, inspectie en accreditatie in het mbo.

Verslag van een schriftelijk overleg over het Ontwerpbesluit experimenten flexibel hoger onderwijs (Kamerstuk 31 288, nr. 490) en het Ontwerpbesluit experiment vraagfinanciering hoger onderwijs (Kamerstuk 31 288, nr. 491)

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 12 oktober 2015. Ontwerpbesluit experiment vraagfinanciering hoger onderwijs - 31288-491

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 12 oktober 2015. Ontwerpbesluit experimenten flexibel hoger onderwijs - 31288-490

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 26 november 2015. Verslag van een schriftelijk overleg over het Ontwerpbesluit experimenten flexibel hoger onderwijs en het Ontwerpbesluit experiment vraagfinanciering hoger onderwijs - 31288-495

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs BES met betrekking tot enkele kwaliteitsaspecten in het beroepsonderwijs

Zaak: Wetgeving - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 25 november 2015. Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs BES met betrekking tot enkele kwaliteitsaspecten in het beroepsonderwijs - 34347

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 19 januari 2016 om 14.00 uur.

Beantwoording vragen commissie over aanbieding twee onderzoeksrapporten over groen onderwijs

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 15 september 2015. Aanbieding twee onderzoeksrapporten over groen onderwijs - 34284-1

Besluit: De commissie EZ verzoeken de behandeling over te nemen.
Noot: De commissie OCW heeft eerder de brieven over groen onderwijs overgedragen aan de commissie EZ. De commissie EZ heeft de commissie OCW vervolgens verzocht de behandeling weer over te nemen. De aanleiding voor dit verzoek is de aangenomen motie van het lid Van Meenen c.s. (34300-VIII, nr. 91 ) over de overheveling van groen onderwijs van de EZ- naar de OCW-begroting. Deze motie betreft echter een verzoek aan de regering om voorbereidingen te treffen voor een dergelijke overheveling. Momenteel ligt de begrotingsverantwoordelijkheid bij EZ.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 13 oktober 2015. Beantwoording vragen commissie over aanbieding twee onderzoeksrapporten over groen onderwijs - 34284-3

Besluit: De commissie EZ verzoeken de behandeling over te nemen.
Noot: De commissie OCW heeft eerder de brieven over groen onderwijs overgedragen aan de commissie EZ. De commissie EZ heeft de commissie OCW vervolgens verzocht de behandeling weer over te nemen. De aanleiding voor dit verzoek is de aangenomen motie van het lid Van Meenen c.s. (34300-VIII, nr. 91 ) over de overheveling van groen onderwijs van de EZ- naar de OCW-begroting. Deze motie betreft echter een verzoek aan de regering om voorbereidingen te treffen voor een dergelijke overheveling. Momenteel ligt de begrotingsverantwoordelijkheid bij EZ.

Reactie van het kabinet op het rapport van Berenschot “Scenario’s bekostiging AOC’s”

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 26 oktober 2015. Reactie van het kabinet op het rapport van Berenschot “Scenario’s bekostiging AOC’s” - 34284-4

Besluit: De commissie EZ verzoeken de behandeling over te nemen.
Noot: De commissie OCW heeft eerder de brieven over groen onderwijs overgedragen aan de commissie EZ. De commissie EZ heeft de commissie OCW vervolgens verzocht de behandeling weer over te nemen. De aanleiding voor dit verzoek is de aangenomen motie van het lid Van Meenen c.s. (34300-VIII, nr. 91 ) over de overheveling van groen onderwijs van de EZ- naar de OCW-begroting. Deze motie betreft echter een verzoek aan de regering om voorbereidingen te treffen voor een dergelijke overheveling. Momenteel ligt de begrotingsverantwoordelijkheid bij EZ.

De menselijke maat in het mbo

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 26 november 2015. De menselijke maat in het mbo - 31524-256

Besluit: Betrekken bij het algemeen overleg over governance in het mbo.

Kabinetsreactie op de initiatiefnota van het lid Jasper van Dijk: Op naar de nieuwe universiteit: voorstellen voor hoogwaardig en democratisch onderwijs en onderzoek (Kamerstuk 34326, nr. 2)

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 25 november 2015. Kabinetsreactie op de initiatiefnota van het lid Jasper van Dijk: Op naar de nieuwe universiteit: voorstellen voor hoogwaardig en democratisch onderwijs en onderzoek - 34326-3

Besluit: Betrokken bij het notaoverleg van 2 december jl. inzake de initiatiefnota Op naar de nieuwe universiteit.

ROC Leiden

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 25 november 2015. ROC Leiden - 33495-82

Besluit: Betrekken bij het algemeen overleg ROC Leiden.

Focusonderwerpen op commissieniveau bij de rijksbrede verantwoording

Zaak: Brief commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Financiën, P.J. Duisenberg (VVD) - 13 november 2015. Focusonderwerpen op commissieniveau bij de rijksbrede verantwoording - 2015Z21517

Besluit: Als onderwerp wordt de Wet modernisering bekostiging mbo aangedragen.

Onderzoek naar belemmeringen voor doorgroei van academische start-ups

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 24 november 2015. Onderzoek naar belemmeringen voor doorgroei van academische start-ups - 32637-215

Besluit: Betrekken bij het algemeen overleg over Wetenschapsbeleid.

Aanbieding OESO-rapport Education at a Glance 2015

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 24 november 2015. Aanbieding OESO-rapport Education at a Glance 2015 - 34300-VIII-93

Besluit: Agenderen voor videoconferencing met OECD.

Leerlingendaling in het vmbo

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 20 november 2015. Leerlingendaling in het vmbo - 30079-64

Besluit: Betrekken bij notaoverleg over Initiatiefnota van het lid Straus: Krimp in het voortgezet onderwijs – van kramp naar kans op 7 december 2015.

Aanwijzing onderzoek Inspectie van het Onderwijs naar de Stichting Islamitisch Onderwijs in Amsterdam en omstreken (SIO)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 20 november 2015. Aanwijzing onderzoek Inspectie van het Onderwijs naar de Stichting Islamitisch Onderwijs in Amsterdam en omstreken (SIO) - 31289-267

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Beleidsreactie op de initiatiefnota van het lid Straus ‘Krimp in het voortgezet onderwijs: van kramp naar kans’ (Kamerstuk 34 226, nr. 2)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 20 november 2015. Beleidsreactie op de initiatiefnota van het lid Straus ‘Krimp in het voortgezet onderwijs: van kramp naar kans’ - 34226-3

Besluit: Betrekken bij notaoverleg over Initiatiefnota van het lid Straus: Krimp in het voortgezet onderwijs – van kramp naar kans op 7 december 2015.
Noot: Het notaoverleg wordt verlengd.

34331 Nota van wijziging inzake Aanpassing van onder meer de Wet studiefinanciering BES met het oog op codificatie van de ontstane uitvoeringspraktijk van de studiefinanciering BES, verruiming van het toepassingsbereik van de studiefinanciering BES naar Canada en doorvoering van diverse technische verbeteringen en kleine beleidsmatige wijzigingen (Aanpassingswet studiefinanciering BES)

Zaak: Nota van wijziging - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 20 november 2015. Nota van wijziging - 34331-5

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 34331-5

Aanbieding onderzoeksrapportage verschillen in studiesucces tussen jongens en meisjes in het MBO, HBO en WO

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 18 november 2015. Aanbieding onderzoeksrapportage verschillen in studiesucces tussen jongens en meisjes in het MBO, HBO en WO - 34300-VIII-92

Besluit: Betrekken bij het algemeen overleg emancipatie.
Noot: De Voortgangsrapportage Emancipatie ontvangt de Kamer in januar 2016.3

Onderwijs op een andere locatie dan school

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 18 november 2015. Onderwijs op een andere locatie dan school - 31135-58

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Passend onderwijs.
Noot: Algemeen overleg wordt met een week uitgesteld.

Aanpassingen indemniteitsregeling

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 27 november 2015. Aanpassingen indemniteitsregeling - 32820-179

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.Rondvraag Cultuur en MediaGeen agendapuntenOnderwijs en Wetenschap

Uitstel toezending brief over popmuziek

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 26 november 2015. Uitstel toezending brief over popmuziek - 32820-177

Besluit: Voor kennisgeving aannemen (procedurele uitstelbrief).
Noot: De Kamer ontvangt de brief over popmuziek in februari 2016.

Verlengen Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 24 november 2015. Verlengen Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten - 32156-68

Besluit: Betrokken bij het wetgevingsoverleg OCW-begroting 2015 van 30 november jl., onderdeel cultuur.

Reactie op advies van de Raad voor Cultuur over de voordracht van immaterieel erfgoed kandidaturen bij het UNESCO-Verdrag ter bescherming van het immaterieel cultureel erfgoed

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 25 november 2015. Reactie op advies van de Raad voor Cultuur over de voordracht van immaterieel erfgoed kandidaturen bij het UNESCO-Verdrag ter bescherming van het immaterieel cultureel erfgoed - 32820-178

Besluit: Betrokken bij het wetgevingsoverleg OCW-begroting 2015 van 30 november jl., onderdeel cultuur.2

Aanbieden eindrapportage van het project Beelden voor de Toekomst

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 25 november 2015. Aanbieden eindrapportage van het project Beelden voor de Toekomst - 25434-47

Besluit: Betrokken bij het wetgevingsoverleg OCW-begroting 2015 van 30 november jl., onderdeel cultuur.

Bescherming van erfgoed bij gewapend conflict: terugkoppeling Algemene Conferentie UNESCO

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 24 november 2015. Bescherming van erfgoed bij gewapend conflict: terugkoppeling Algemene Conferentie UNESCO - 31482-96

Besluit: Betrokken bij het wetgevingsoverleg OCW-begroting 2015 van 30 november jl, onderdeel cultuur.

Kabinetsreactie op het briefadvies 'De waarde van creativiteit'

Zaak: Brief derden - Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (Awti) te Den Haag - 15 april 2015. Aanbieding briefadvies "De waarde van creativiteit" van Awti en Raad voor Cultuur - 2015Z06860

Besluit: Betrekken bij dossier Cultuur.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 23 november 2015. Kabinetsreactie op het briefadvies 'De waarde van creativiteit' - 32637-214

Besluit: Betrekken bij dossier Cultuur.

Aanbieding rapport 'Onvoltooid Digitaal' van de Erfgoedinspectie

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 18 november 2015. Aanbieding rapport 'Onvoltooid Digitaal' van de Erfgoedinspectie - 29362-249

Besluit: Betrokken bij het wetgevingsoverleg van 30 november jl. inzake de OCW-begroting, onderdeel cultuur.

Bestendige toekomst festivals en afwegingskader Fonds Podiumkunsten

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 13 november 2015. Bestendige toekomst festivals en afwegingskader Fonds Podiumkunsten - 32820-176

Besluit: Betrokken bij het wetgevingsoverleg van 30 november jl. inzake de OCW-begroting, onderdeel cultuur.