Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 6 juli 2016

Gepubliceerd: 6 juli 2016
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Activiteitnummer: 2015A053609
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=7203672f-e781-4cb0-907a-006e917e6de5&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20VWS%20van%206%20juli%202016.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 25657, 32761, 31765, 29689, 33845, 31765, 29477, 32793, 31765, 29689, 31765, 34203, 24170, 33578, 32793, 25424, 30371, 29689, 32805, 33897, 32279, 29963, 32793, 29282, 33578, 32793, 29447, 29689, 33149, 29282, 33990, 25424, 32793, 26991, 34477, 29689, 29323, 30371, 31839, 29689

Inhoud


Verzoek van de leden De Lange, Agema en Volp om het wetsvoorstel Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van toezicht, opsporing, naleving en handhaving (33980) aan te melden voor plenaire behandeling

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, L.A. de Lange (VVD) - 5 juli 2016. Verzoek van de leden De Lange, Agema en Volp om het wetsvoorstel Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van toezicht, opsporing, naleving en handhaving (33980) aan te melden voor plenaire behandeling - 2016Z13989

Besluit: Het verzoek is gehonoreerd.

Verzoek van het lid Van der Staaij om een reactie op een bericht van CBS.nl d.d. 30 juni 2016 inzake Meer Zelfdodingen en vervolgvragen

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, C.G. van der Staaij (SGP) - 1 juli 2016. Verzoek van het lid Van der Staaij om een reactie op een bericht van CBS.nl d.d. 30 juni 2016 inzake Meer Zelfdodingen en vervolgvragen - 2016Z13644

Besluit: Het verzoek is gehonoreerd.

Reactie op verzoek commissie om een reactie op het voorstel van Per Saldo inzake een Budgethoudersvariant Trekkingsrechten 2016

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 28 juni 2016. Beantwoording vragen commissie over het voorstel van Per Saldo inzake een Budgethoudersvariant Trekkingsrechten 2016 - 25657-250

Besluit: Reeds behandeld in het algemeen overleg Voortgang trekkingsrechten PGB d.d. 29 juni 2016. OverigGeen agendapuntenRondvraag

Het landelijk Diagnose Informatiesysteem (DIS) en het Memorandum van overeenstemming zorgdata-informatiemakelaar

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 23 juni 2016. Antwoorden op vragen van de commissie over het landelijk Diagnose Informatiesysteem (DIS) en het Memorandum van overeenstemming zorgdata-informatiemakelaar - 32761-103

Besluit: Reeds behandeld in het algemeen overleg Gegevensuitwisseling in de zorg/gegevensbescherming op 29 juni 2016.

Reactie op verzoek commissie over het bericht op Avrotros.nl van 23 juni 2016 inzake "Ziekenhuizen volgen patiënten met cookies"

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 28 juni 2016. Reactie op verzoek commissie over het bericht op Avrotros.nl van 23 juni 2016 inzake "Ziekenhuizen volgen patiënten met cookies" - 31765-212

Besluit: Reeds behandeld in algemeen overleg Gegevensuitwisseling in de zorg/gegevensbescherming op 29 juni 2016.

Terugkoppeling van de bijeenkomst over casemanagement bij dementie

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 28 juni 2016. Terugkoppeling van de bijeenkomst over casemanagement bij dementie - 29689-728

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Dementiezorg op 6 juli 2016.

Aflopen van de voorhangtermijn van het ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit zorgverzekering in verband met het Zvw-pgb

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 5 juli 2016. Aflopen van de voorhangtermijn van het ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit zorgverzekering in verband met het Zvw-pgb - 2016Z13990

Besluit: Akkoord wordt gegaan met de adviesaanvraag aan de Raad van State, en dat na het reces naar bevind van zaken zal worden gehandeld als beantwoording van het schriftelijk overleg na ommekomst van het reces heeft plaatsgevondenReeds geagendeerde/behandelde stukken/brieven van de minister en de staatssecretaris van VWS

Reactie op verzoek commissie over de ondertekening van de overeenkomst die gaat over samenwerking in de zorg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 1 juli 2016. Reactie op verzoek commissie over de ondertekening van de overeenkomst die gaat over samenwerking in de zorg n.a.v. de Health Care Conference Aruba - 33845-18

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Waardigheid en trots: aanpak vernieuwing verpleeghuiszorg

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, L.G.J. Voortman (GroenLinks) - 5 juli 2016. Verzoek van het lid Voortman om debat Volp inzake Verpleeghuiszorg om te zetten in een algemeen overleg - 2016Z13970

Besluit: Het verzoek is niet gehonoreerd.7

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 4 juli 2016. Waardigheid en trots: aanpak vernieuwing verpleeghuiszorg - 31765-215

Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg Verpleeghuiszorg (plannen: 3 uur, na de zomer).

Informatie over het verblijf in het buitenland van de Staatssecretaris en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in de tweede helft van 2016

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 30 juni 2016. Reisagenda verblijf in het buitenland van de Staatssecretaris en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in de tweede helft van 2016 - 34300-XVI-163

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Kiwi-model inkoop en vergoeding geneesmiddelen

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 30 juni 2016. Kiwi-model inkoop en vergoeding geneesmiddelen - 29477-390

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Geneesmiddelenbeleid

Beleidsreactie rapport Gezondheidsraad over maternale kinkhoestvaccinatie

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 30 juni 2016. Beleidsreactie op rapport van de Gezondheidsraad over maternale kinkhoestvaccinatie - 32793-232

Besluit: Nadere informatie afwachten

Subsidieregeling Nader Onderzoek naar de DoodsOorzaak van Kinderen (NODOK)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 30 juni 2016. Subsidieregeling Nader Onderzoek naar de DoodsOorzaak van Kinderen (NODOK) - 34300-XVI-164

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Jeugdhulp.

Meerjarige contracten (Zorgverzekeringswet)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 30 juni 2016. Meerjarige contracten (Zorgverzekeringswet) - 31765-213

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Zorgverzekeringswet (plannen, 3 uur, na het zomerreces)6

Inkoopbeleid ambulante zorg zorgverzekeraars

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 30 juni 2016. Inkoopbeleid ambulante zorg zorgverzekeraars - 29689-731

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg GGZ

Adviezen naar aanleiding van de gewijzigde motie van de leden Bouwmeester en Dik Faber over het vergroten van de zeggenschap van verzekerden, patiënten en cliënten (Kamerstuk 34 300 XVI, nr. 94)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 30 juni 2016. Adviezen naar aanleiding van de gewijzigde motie van de leden Bouwmeester en Dik Faber over het vergroten van de zeggenschap van verzekerden, patiënten en cliënten (Kamerstuk 34 300 XVI, nr. 94) - 31765-214

Besluit: Bewindspersoon meedelen dat akkoord wordt gegaan met de start van de internetconsultatie, ervan uitgaande dat deze openbaar is, met het verzoek te bevorderen dat deze breed onder de aandacht zal worden gebracht van cliënten en patiënten

Stand van zaken overheveling burgerregelingen van Zorginstituut Nederland naar het CAK

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 30 juni 2016. Stand van zaken overheveling burgerregelingen van Zorginstituut Nederland naar het CAK - 34203-21

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Samen werken aan een betere gehandicaptenzorg

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 1 juli 2016. Samen werken aan een betere gehandicaptenzorg - 24170-152

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Gehandicaptenbeleid

Plan van aanpak mondzorg kwetsbare ouderen

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 30 juni 2016. Plan van aanpak mondzorg kwetsbare ouderen - 33578-30

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Ouderenzorg.

Stimuleringsprogramma Betrouwbare Publieke Gezondheid

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 30 juni 2016. Stimuleringsprogramma Betrouwbare Publieke Gezondheid - 32793-231

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Preventiebeleid

Monitor generalistische Basis GGZ versie juni 2016

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 29 juni 2016. Monitor generalistische Basis GGZ versie juni 2016 - 25424-320

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg GGZ5

Antwoorden op vragen commissie over de beantwoording vragen dragerschapstests AMC/VUmc (Kamerstuk 30371, nr. 32)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 29 juni 2016. Antwoorden op vragen commissie over de beantwoording vragen dragerschapstests AMC/VUmc - 30371-35

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Medische ethiek.

Uitvoering van de motie van het lid Wolbert over aansluiting van de tarievenopbouw logopedie

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 29 juni 2016. Uitvoering van de motie van het lid Wolbert over aansluiting van de tarievenopbouw logopedie - 29689-730

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Beantwoording van de motie van het lid Kuzu over een internationaal vergelijkend onderzoek naar de totstandkoming en samenstelling van prijzen van dure medische hulpmiddelen

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 29 juni 2016. Reactie op de motie van het lid Kuzu over een internationaal vergelijkend onderzoek naar de totstandkoming en samenstelling van prijzen van dure medische hulpmiddelen - 32805-48

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Hulpmiddelenbeleid

Stand van zakenbrief ten aanzien van Lyme en het expertisecentrum

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 29 juni 2016. Stand van zakenbrief ten aanzien van Lyme en het expertisecentrum - 33897-7

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Infectiepreventie

Visitatierapport Sociaal en Cultureel Planbureau en ABDTOPConsult rapport

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 29 juni 2016. Visitatierapport Sociaal en Cultureel Planbureau en ABDTOPConsult rapport - 34300-XVI-162

Besluit: Bewindspersoon verzoeken de Kamer informatie te verschaffen over de bestaande constructie

Preventie van roken vóór, tijdens en na de zwangerschap

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 29 juni 2016. Preventie van roken vóór, tijdens en na de zwangerschap - 32279-89

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Preventiebeleid.
Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Zwangerschap en geboorte4

Reactie op de brief van Defence for children en Stichting donorkind

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 29 juni 2016. Reactie op de brief van Defence for children en Stichting donorkind - 29963-16

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Medische ethiek

Positie van de directeur publieke gezondheid (DPG)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 29 juni 2016. Positie van de directeur publieke gezondheid (DPG) - 32793-230

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Ambulancezorg.
Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Preventiebeleid.

Rapport 'Inspelen op veranderingen in de zorg'

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 29 juni 2016. Rapport 'Inspelen op veranderingen in de zorg' - 29282-254

Besluit: Bewindspersoon verzoeken om standpunt vóór de begrotingsbehandeling aan de Kamer te doen toekomen.

Rapport NIVEL ‘Samenwerking tussen huisarts en openbaar apotheker’

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 29 juni 2016. Rapport NIVEL ‘Samenwerking tussen huisarts en openbaar apotheker’ - 33578-29

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Eerstelijnszorg.

Advies van de Gezondheidsraad (GR) over gordelroosvaccinatie bij ouderen

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 29 juni 2016. Advies van de Gezondheidsraad (GR) over gordelroosvaccinatie bij ouderen - 32793-229

Besluit: Standpunt afwachten (na zomerreces).

Afschrift van het antwoord m.b.t. reactie op samenvatting van gesprek van Geneesmiddelenbulletin

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 29 juni 2016. Afschrift van het antwoord m.b.t. reactie op samenvatting van gesprek van Geneesmiddelenbulletin - 2016Z13363

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vastgesteld op 13 juli 2016 te 14.00 uur

Bloeddonatie en hemochromatose

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 28 juni 2016. Bloeddonatie en hemochromatose - 29447-36

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Bloedvoorziening.3

Onderzoek naar collectiviteiten

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 28 juni 2016. Onderzoek naar collectiviteiten - 29689-729

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Zorgverzekeringswet (plannen, 3 uur, na het zomerreces).

Tussenrapportage over vaststellingsovereenkomsten in de zorg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 29 juni 2016. Tussenrapportage over vaststellingsovereenkomsten in de zorg - 33149-46

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg IGZ.

Verslag van een schriftelijk overleg over beschikbaarheidbijdrage medische vervolgopleidingen (Kamerstuk 29 282, nr. 250)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 28 juni 2016. Antwoorden op vragen van de commissie over beschikbaarheidbijdrage medische vervolgopleidingen - 29282-253

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Arbeidsmarktbeleid in de zorg

Stand van zaken uitvoering moties m.b.t wetsvoorstellen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Kamerstukken 33 990 en 33 992)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 28 juni 2016. Stand van zaken uitvoering moties m.b.t wetsvoorstellen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap - 33990-59

Besluit: Bewindspersoon verzoeken om toezending voortgangsrapportage (is reeds toegezegd bij brief van 13 juni 2016)
Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Gehandicaptenbeleid.

Wachttijden in de geestelijke gezondheidszorg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 28 juni 2016. Wachttijden in de geestelijke gezondheidszorg - 25424-319

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen vastgesteld op 13 juli 2016 te 14.00 uur

Nader standpunt health checks

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 27 juni 2016. Nader standpunt health checks - 32793-228

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Preventiebeleid
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen vastgesteld op 8 september 2016 te 14.00 uur
Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Innovatie in de zorg.2

Vondst tetrodotoxine bij monstername NVWA in tweekleppige weekdieren

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 27 juni 2016. Vondst tetrodotoxine bij monstername NVWA in tweekleppige weekdieren - 26991-479

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Reactie op verzoek van het lid Keijzer, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 18 mei 2016 over het bericht ‘Kwetsbare zorgvrager kan het echt niet zomaar zelf’

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 27 juni 2016. Reactie op verzoek van het lid Keijzer, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 18 mei 2016 over het bericht ‘Kwetsbare zorgvrager kan het echt niet zomaar zelf’ - 34477-3

Besluit: Betrekken bij plenair debat over maatwerk in de zorg

VSO Regeling ter vaststelling van de voorwaarden voor uitstroom bijstandsgerechtigden uit het bestuursrechtelijke regime (Kamerstuk 29 689, nr. 716)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 24 juni 2016. VSO Regeling tot wijziging van de regeling zorgverzekering ter vaststelling van de voorwaarden voor uitstroom bijstandsgerechtigden uit het bestuursrechtelijk premieregime (Kamerstuk 29 689, nr. 716) - 29689-727

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Uitstel uitvraag in concurrentie hielpriklaboratoria

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 24 juni 2016. Uitstel uitvraag in concurrentie hielpriklaboratoria - 29323-102

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Medicamenteuze abortus in de vroege fase van de zwangerschap door de huisarts

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 27 juni 2016. Medicamenteuze abortus in de vroege fase van de zwangerschap door de huisarts - 30371-34

Besluit: Aangekondigd wetsvoorstel afwachten

Zorg voor kinderen van ouders met psychische problemen en kinderen van verslaafde ouders

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 23 juni 2016. Zorg voor kinderen van ouders met psychische problemen en kinderen van verslaafde ouders - 31839-525

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Kindermishandeling/GIA op 15 september 2016.
Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg GGZ.

Rectificatie monitor overstapseizoen 2016 - 2017

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 23 juni 2016. Rectificatie monitor overstapseizoen 2016 - 2017 - 29689-726

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Zorgverzekeringswet (plannen, 3 uur, na het zomerreces)