Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 29 juni 2016

Gepubliceerd: 29 juni 2016
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Activiteitnummer: 2015A0535910
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=5163b77c-2a0e-474a-b985-7050a69bf5b2&title=Besluitenlijst%20VWS%2029%20juni%202016.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 31865, 30234, 32279, 32279, 29689, 29477, 25657, 25657, 25657, 32279, 31839, 25657, 29515, 32620, 31765, 29477, 34192, 33980, 27529, 34504, 32620, 30371, 34477, 32279, 31765, 34104, 31765, 29477, 28828, 29689, 34104, 29689, 27565, 29477, 34104, 21501, 29689, 33980, 34333, 21501

Inhoud


Brief van lid/fractie/commissie d.d. 06-04-2016voorzitter van de vaste commissie voor Financiën, P.J. Duisenberg (VVD) - Brief van de vaste commissie voor Financiën over focusonderwerp verantwoording 2016

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Financiën, P.J. Duisenberg (VVD) - 6 april 2016. Brief van de vaste commissie voor Financiën over focusonderwerp verantwoording 2016 - 31865-80

Besluit: Bij meerderheid van stemmen stelt de commissie de volgende focusonderwerpen voor:Trekkingrecht PGB en Acute overgang van 0/1 lijn in de ouderenzorg naar de tweede lijn als gevolg van een calamiteit en Substitutie van tweede naar eerstelijnszorg
Noot: Middels een ad-hocprocedure waren de volgende focusonderwerpen aangedragen:•Integrale bekostiging (in het algemeen) - Dijkstra (D66)•Trekkingsrecht PGB - Bergkamp (D66)•Substitutie van tweede- naar eerstelijnszorg - Wolbert (PvdA)•Acute overgang van 0/1 lijn in de ouderenzorg naar de 2 lijn als gevolg van een calamiteit - Potters (VVD)•Wijkverpleging - Leijten (SP)•GGZ - Bruins Slot (CDA)•Administratieve lasten - Agema (PVV)RondvraagGeen agendapunten

Voortgangsbrief Sport juni 2016

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 23 juni 2016. Voortgangsbrief Sport juni 2016 - 30234-145

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Sportbeleid op 30 juni 2016.

Lijst van vragen en antwoorden over de voorhang integrale bekostiging geboortezorg (Kamerstuk 32279, nr. 84)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 21 juni 2016. Beantwoording vragen commissie over de voorhang integrale bekostiging geboortezorg - 32279-87

Besluit: Reeds behandeld bij het algemeen overleg Zwangerschap en geboorte d.d. 23 juni 201

RIVM monitor Integrale Bekostiging van de geboortezorg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 21 juni 2016. RIVM monitor Integrale Bekostiging van de geboortezorg - 32279-86

Besluit: Reeds behandeld bij het algemeen overleg Zwangerschap en geboorte d.d. 23 juni 201

Risicoverevening 2017: nieuwe stappen in verbetering compensatie voor chronisch zieken

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 17 juni 2016. Risicoverevening 2017: nieuwe stappen in verbetering compensatie voor chronisch zieken - 29689-725

Besluit: Reeds behandeld bij het algemeen overleg Risicoverevening/risicoselectie d.d. 22 juni 201

Informatie over de reactie van IGZ over het doorleveren van dexamfetamine en de stand van zaken doorgeleverde bereidingen

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 16 juni 2016. Informatie over de reactie van IGZ over het doorleveren van dexamfetamine en de stand van zaken doorgeleverde bereidingen - 29477-388

Besluit: Reeds behandeld bij het algemeen overleg Motie over toestaan doorgeleverde bereidingen op 22 juni 201

Lijst van vragen en antwoorden aan de regering over de Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2015 bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) (Kamerstuk 34 475-XVI, nr. 2)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 16 juni 2016. Beantwoording vragen commissie over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2015 bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) - 34475-XVI-8

Besluit: Reeds behandeld in het wetgevingsoverleg inzake Jaarverslag VWS 2015 op 23 juni 2016.

Lijst van vragen en antwoorden over het Jaarverslag van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2015 (Jaarverslag Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2015 (Kamerstuk 34 475-XVI, nr. 1)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 16 juni 2016. Beantwoording vragen commissie over het Jaarverslag van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2015 - 34475-XVI-7

Besluit: Reeds behandeld in het wetgevingsoverleg inzake Jaarverslag VWS 2015 op 23 juni 201

Lijst van vragen en antwoorden aan de Algemene Rekenkamer inzake het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2015 bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Kamerstuk 34 475 XVI, nr. 2)

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 15 juni 2016. Beantwoording vragen commissie over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2015 bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) - 34475-XVI-6

Besluit: Reeds behandeld in het wetgevingsoverleg inzake Jaarverslag VWS 2015 op 23 juni 201

Trekkingsrecht pgb: voortgang en toezeggingen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 10 juni 2016. Trekkingsrecht pgb: voortgang en toezeggingen - 25657-247

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Voortgang trekkingsrechten PGB op 29 juni 201

Aanbieding van het ontwerpbesluit, houdende tijdelijke regels voor een experiment in het kader van een integraal budget op grond van de Wet langdurige zorg (Besluit experiment integraal pgb 2016)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 10 juni 2016. Ontwerpbesluit, houdende tijdelijke regels voor een experiment in het kader van een integraal budget op grond van de Wet langdurige zorg (Besluit experiment integraal pgb 2016) - 25657-246

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Voortgang trekkingsrechten PGB op 29 juni 201

Monitor over het persoonsgebonden budget in de Zorgverzekeringswet (Zvw-pgb) 2015

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 21 juni 2016. Monitor over het persoonsgebonden budget in de Zorgverzekeringswet (Zvw-pgb) 2015 - 25657-248

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Voortgang trekkingsrechten PGB d.d. 29 juni 2016.
Besluit: Agenderen voor de inbreng schriftelijk overleg inzake het Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit zorgverzekering in verband met het Zvw-pgb - 34233-68 op 30 juni 2016.

Beantwoording vragen n.a.v. van de brief van Zorgverzekeraars Nederland (ZN) inzake het ZN-model integrale geboortezorg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 21 juni 2016 - Beantwoording op vragen commissie n.a.v. van de brief van Zorgverzekeraars Nederland (ZN) inzake het ZN-model integrale geboortezorg - 32279-88

Besluit: Reeds behandeld bij het algemeen overleg Zwangerschap en geboorte d.d. 23 juni 201

Voortgang nieuw jeugdstelsel

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 22 juni 2016 - Voortgang nieuw jeugdstelsel - 31839-524

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Jeugdhulp d.d. 30 juni 2016.

Toekomst van de uitvoering van het pgb

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 21 juni 2016. Toekomst van de uitvoering van het pgb - 25657-249

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Voortgang trekkingsrechten PGB d.d. 29 juni 201

Meer tijd voor zorg: merkbaar minder regeldruk

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 15 juni 2016. Meer tijd voor zorg: merkbaar minder regeldruk - 29515-388

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Regeldruk care op 6 juli 201

Antwoorden op vragen commissie inzake Resultaten van het Jaar van de transparantie (Kamerstuk 32 620, nr. 168)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 22 juni 2016. Antwoorden op vragen commissie inzake Resultaten van het Jaar van de transparantie - 32620-174

Besluit: Desgewenst betrekken bij Begrotingsbehandeling VWS 2017 (het Jaar van de transparantie betreft een integraal thema gerelateerd aan diverse VWS-dossiers)
Besluit: Reeds geagendeerd voor algemeen overleg Gegevensuitwisseling in de zorg/gegevensbescherming op 29 juni 201

Reactie op artikel NPO.nl d.d. 17 mei 2016 Privacywaakhond tikt ziekenhuizen op de vingers

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 21 juni 2016. Reactie op een artikel op NPO.nl d.d. 17 mei 2016 "Privacywaakhond tikt ziekenhuizen op de vingers" - 31765-211

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Gegevensuitwisseling in de zorg/gegevensbescherming op 29 juni 2016.

Stand van zaken werkgroep geneesmiddelentekorten

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 23 juni 2016. Stand van zaken werkgroep geneesmiddelentekorten - 29477-389

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg GeneesmiddelenbeleidReeds geagendeerde/behandelde stukken/brieven van de minister en de staatssecretaris van VWS

Heffingskortingen en Wlz-premies

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 22 juni 2016. Heffingskortingen en Wlz-premies - 34192-9

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Wlz

Antwoorden op vragen van de commissie over de suppletoire begroting van VWS (34485-XVI)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 21 juni 2016. Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden - 34485-XVI-3

Besluit: Desgewenst betrekken bij plenair debat over de Voorjaarsnota

Reactie op verzoek commissie inzake Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van toezicht, opsporing, naleving en handhaving (Kamerstuk 33 980)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 21 juni 2016. Reactie op verzoek commissie inzake Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van toezicht, opsporing, naleving en handhaving (Kamerstuk 33 980) - 33980-15

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Gerelateerde kamerstukken: 33980-15

Verslag van de eHealth week van 6 tot en met 10 juni 2016.

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 21 juni 2016. Verslag van de eHealth week van 6 tot en met 10 juni 2016 - 27529-139

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Innovatiebeleid in de zorg5

Ontwerpbesluit ter waarborging van een goede verhouding tussen de prijs voor de levering van een voorziening en de eisen die worden gesteld aan de kwaliteit van de voorziening en de continuïteit in de hulpverlening tussen de cliënt en de hulpverlener

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 21 juni 2016. Ontwerpbesluit ter waarborging van een goede verhouding tussen de prijs voor de levering van een voorziening en de eisen die worden gesteld aan de kwaliteit van de voorziening en de continuïteit in de hulpverlening tussen de cliënt en de hulpverlener - 34504-1

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vastgesteld op 8 september 2016.
Noot: betreft een voorhang

Conceptregeling, houdende de wijziging van de Subsidieregeling publieke gezondheid (Spg) in verband met verlenging van de werkingsduur

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 21 juni 2016. Conceptregeling houdende de wijziging van de Subsidieregeling publieke gezondheid (Spg) in verband met verlenging van de werkingsduur - 32620-175

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: betreft een voorhang

Uitstel Verslag van een schriftelijk overleg over dragerschapstests AMC/VUmc (Kamerstuk 30 371, nr. 32)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 21 juni 2016. Uitstel Verslag van een schriftelijk overleg over dragerschapstests AMC/VUmc - 30371-33

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Reactie op het verzoek van het lid Keijzer, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden d.d. 17 mei 2016, over het bericht ‘Het recht van tafel geveegd’

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 16 juni 2016. Reactie op het verzoek van het lid Keijzer, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden d.d. 17 mei 2016, over het bericht ‘Het recht van tafel geveegd’ - 34477-2

Besluit: Betrekken bij plenair Dertigledendebat (Keijzer) over de rechtspositie van burgers na de overgang van de zorg naar gemeenten

Uitstel beantwoording vragen over de voorhang integrale bekostiging geboortezorg (Kamerstuk 32279, nr. 84)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 16 juni 2016. Uitstel beantwoording vragen over de voorhang integrale bekostiging geboortezorg - 32279-85

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.4

Adviezen naar aanleiding van de gewijzigde motie van de leden Bouwmeester en Dik-Faber over het vergroten van de zeggenschap van verzekerden, patiënten en cliënten

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 15 juni 2016. Adviezen naar aanleiding van de gewijzigde motie van de leden Bouwmeester en Dik-Faber over het vergroten van de zeggenschap van verzekerden, patiënten en cliënten - 31765-209

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Patiënten- en cliëntenrechten
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Zorgverzekeringswet (3 uur, voor Herfstreces)
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vastgesteld op 14 juli 201

Voorhangbrief experimenten persoonsvolgende bekostiging

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 10 juni 2016. Voorhangbrief experimenten persoonsvolgende bekostiging (Herdruk) - 34104-129

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vastgesteld op 14 juli 2016.
Noot: betreft een voorhang

Beleidsreactie op IGZ rapport "Het operatieve proces in de cardiothoracale chirurgie”

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 15 juni 2016. Beleidsreactie op IGZ rapport "Het operatieve proces in de cardiothoracale chirurgie” - 31765-210

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Ziekenhuiszorg

Medisch beroepsgeheim

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 15 juni 2016. Medisch beroepsgeheim - 34300-XVI-161

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Medisch beroepsgeheim

Ontwerpregeling tot wijziging van de bijlage bij de Regeling maximumprijzen geneesmiddelen

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 14 juni 2016. Ontwerpregeling tot wijziging van de bijlage bij de Regeling maximumprijzen geneesmiddelen - 29477-387

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: betreft een voorhang3

Reactie op het verzoek van het lid Leijten, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 1 juni 2016, over de miljoenenfraude met pillen bij apotheken

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 14 juni 2016. Reactie op het verzoek van het lid Leijten, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 1 juni 2016, over de miljoenenfraude met pillen bij apotheken - 28828-95

Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg Zorgfraude (3 uur, voor Herfstreces)

Onderzoek kennis en informatiebehoefte verzekerden

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 14 juni 2016. Onderzoek kennis en informatiebehoefte verzekerden - 29689-724

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Zorgverzekeringswet (3 uur, voor Herfstreces)

Verslag van een schriftelijk overleg over waardig leven met zorg (Kamerstuk 34 104, nr. 105)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 14 juni 2016. Antwoorden op vragen van de commissie over waardig leven met zorg - 34104-131

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te plannen algemeen overleg Wlz

Resultaten vervolgonderzoek zorgpolissen met beperkende kenmerken

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 14 juni 2016. Resultaten vervolgonderzoek zorgpolissen met beperkende kenmerken - 29689-723

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Zorgverzekeringswet (3 uur, voor Herfstreces)

Reactie op verzoek van het lid Volp, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 26 april 2016 over het bericht ‘Artsen: zet alcohol op een lijn met sigaretten’

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 13 juni 2016. Reactie op verzoek van het lid Volp, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 26 april 2016 over het bericht ‘Artsen: zet alcohol op een lijn met sigaretten’ - 27565-144

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Alcoholbeleid

Voortgangsbrief financiële arrangementen geneesmiddelen 2016

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 14 juni 2016. Voortgangsbrief financiële arrangementen geneesmiddelen 2016 - 29477-386

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Geneesmiddelenbeleid2

Afschrift van de brief aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) inzake het voorlopige budgettaire kader Wlz 2017

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 13 juni 2016. Afschrift van de brief aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) inzake het voorlopige budgettaire kader Wlz 2017 en reactie op verzoek van het lid Agema, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 28 april 2016, over het bericht ‘CODE ORANJE: door bezuiniging kabinet staan 10.000 banen in verpleeghuizen op de tocht’ - 34104-130

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vastgesteld op 8 september

Voortgang rapportage inzake de Europese toegankelijkheidsakte

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 13 juni 2016. Voortgang rapportage inzake de Europese toegankelijkheidsakte - 21501-31-408

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: zie Kamerstuk 21501-31, nr. 405 (brief van de minister van SZW d.d. 2 juni 2016)

Aanbieding onderzoek en stand van zaken casemanagement bij dementie

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 9 juni 2016. Onderzoek en stand van zaken casemanagement bij dementie - 29689-722

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Dementiezorg op 6 juli

Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van toezicht, opsporing, naleving en handhaving

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 21 juni 2016. Nota naar aanleiding van het nader verslag - 33980-14

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.Stukken/brieven van de minister en de staatssecretaris van VWS
Gerelateerde kamerstukken: 33980-14

Zaak: Wetgeving - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 1 juli 2014. Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van toezicht, opsporing, naleving en handhaving - 33980

Besluit: Aangekondigde nadere informatie afwachten (zie agendapunt 15)

34333 Tweede nota van wijziging inzake Wijziging van de Zorgverzekeringswet, de Wet marktordening gezondheidszorg en de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met grensoverschrijdende zorg

Zaak: Nota van wijziging - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 9 juni 2016. Tweede nota van wijziging - 34333-10

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 34333-10

Antwoorden op vragen van de commissie over de geannoteerde agenda van de Informele EU-Gezondheidsraad op 17 juni (Kamerstuk 21501-31, nr. 406)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 21 juni 2016. Antwoorden op vragen van de commissie over de geannoteerde agenda van de Informele EU-Gezondheidsraad op 17 juni 2016 - 21501-31-409

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Informele EU-Gezondheidsraad op 29 september 2016. Wetgeving