Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 13 april 2016

Gepubliceerd: 14 april 2016
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Activiteitnummer: 2015A0535311
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=e773ceab-12fa-4007-a455-87364fd55eb4&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20VWS%20van%2013%20april%202016.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 29477, 21501, 21501, 31839, 25657, 34279, 29515, 29477, 29477, 29477, 32793, 32793, 32793, 32793, 32620, 32793, 29477, 34279, 34104, 32642, 31765, 30371, 33578, 25883, 29689, 23235, 32011, 29509, 32011, 25424, 29689, 33578, 32793, 25424, 29689, 32772, 28345, 25424, 34330, 34330, 34333, 34333

Inhoud


Verzoek om reactie staatssecretaris n.a.v. uitspraak Rechtbank Zwolle inzake Blurring

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, R.M. Leijten (SP) - 13 april 2016. Verzoek om reactie staatssecretaris n.a.v. uitspraak Rechtbank Zwolle inzake Blurring - 2016Z07519

Besluit: Verzoek is gehonoreerd.10

Verzoek om reactie van de minister op het bericht dat verloskundigen massaal tegen de zorgstandaard stemmen.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, R.M. Leijten (SP) - 11 april 2016. Verzoek om reactie van de minister op het bericht dat verloskundigen massaal tegen de zorgstandaard stemmen. - 2016Z07245

Besluit: Bewindspersoon verzoeken om toezending reactie op genoemd bericht, hoe de zorgstandaard tot stand is gekomen, wat de gevolgen zijn van het al dan niet doorgang vinden van de standaard gelet op de bezwaren van verloskundigen (het zich niet daarin herkennen), en wat de rol is van het College Perinatale Zorg.

Reactie berichtgeving minimumtarief voor de thuiszorg

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, R.M. Leijten (SP) - 7 april 2016. Reactie berichtgeving minimumtarief voor de thuiszorg - 2016Z07043

Besluit: Bewindspersoon verzoeken om toezending reactie op genoemd bericht voor het meireces, daarbij de stand van zaken te schetsen en mee te delen wanneer de AMvB de Kamer zal bereiken.

Verzoek aan de staatssecretaris van VWS om de verklaring te ontvangen die hij namens Nederland gaat afleggen tijdens UNGASS in New York in (19-21) April

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, V.A. Bergkamp (D66) - 31 maart 2016. Verzoek aan de staatssecretaris van VWS om de verklaring te ontvangen die hij namens Nederland gaat afleggen tijdens UNGASS in New York in (19-21) April - 2016Z06511

Besluit: Verzoek is gehonoreerd.

De behandeling van de jaarverantwoording over 2015 in de commissies

Zaak: Brief commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Financiën, P.J. Duisenberg (VVD) - 31 maart 2016. De behandeling van de jaarverantwoording over 2015 in de commissies - 2016Z06745

Besluit: De commissie stemt in met onderstaande voorstellen. De leden De Lange en Bruins Slot hebben zich aangemeld als rapporteur.
Noot: •Technische briefing door de Algemene Rekenkamer•Wetgevingsoverleg (WGO): bespreken van een jaarverslag en het bijbehorende rekenkamerrapport in een wetgevingsoverleg. Een WGO biedt gelegenheid om moties in te dienen.•Rapporteur: commissies worden geadviseerd een rapporteur aan te wijzen die de kwaliteit van het jaarverslag van de desbetreffende minister voor de commissie onderzoekt, daarbij geholpen door de commissiestaf en het BOR.9

Vergoeding intramurale geneesmiddelen en voornemen tot pakketsluis

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 7 april 2016. Vergoeding intramurale geneesmiddelen en voornemen tot pakketsluis - 29477-371

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Geneesmiddelenbeleid op 13 april 2016. Overig

Verslag van de formele Gezondheidsraad van 7 december 2015 te Brussel

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 1 april 2016. Verslag van de formele Gezondheidsraad van 7 december 2015 te Brussel - 21501-31-398

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Informele EU-Gezondheidsraad op 14 april 2016.

Geannoteerde agenda informele Gezondheidsraad van 18 april 2016 in Amsterdam

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 1 april 2016. Geannoteerde agenda informele Gezondheidsraad van 18 april 2016 in Amsterdam - 21501-31-397

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Informele EU-Gezondheidsraad op 14 april 2016.

Reactie op de berichtgeving BN/deStem over Monitor Transitie Jeugd en 3e voortgangsrapportage Kinderombudsman

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 29 maart 2016. Reactie op de berichtgeving BN/deStem over Monitor Transitie Jeugd en 3e voortgangsrapportage Kinderombudsman - 31839-508

Besluit: Reeds behandeld bij het Verzamel-overleg Jeugdhulp op 31 maart 2016.

Stand van zaken aanlevering toekenningsbeschikkingen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 5 april 2016. Reactie op verzoek van het lid Potters, gedaan tijdens het algemeen overleg Voortgang trekkingsrechten PGB op 23 maart 2016, over stand van zaken aanlevering toekenningsbeschikkingen - 25657-238

Besluit: Desgewenst betrokken bij plenair VAO Voortgang trekkingsrechten pgb op 5 april 2016.

Beantwoording aanvullende vragen voorafgaand aan de stemmingen inzake wetsvoorstel Wijziging van de Wet langdurige zorg, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de Jeugdwet en de Zorgverzekeringswet (Kamerstuk 34 279)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 4 april 2016. Beantwoording aanvullende vragen voorafgaand aan de stemmingen inzake het wetsvoorstel Wijziging van de Wet langdurige zorg, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de Jeugdwet en de Zorgverzekeringswet - 34279-23

Besluit: Desgewenst betrokken bij stemmingen

Reactie op drie adviezen van Actal, over de regeldruk in de genees- en hulpmiddelensector

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 5 april 2016. Reactie op drie adviezen van Actal, over de regeldruk in de genees- en hulpmiddelensector - 29515-386

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Geneesmiddelenbeleid op 13 april 201

Stand van zaken brief vervalste geneesmiddelen

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 5 april 2016. Stand van zaken brief vervalste geneesmiddelen - 29477-369

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Geneesmiddelenbeleid op 13 april 201

Reactie op het evaluatierapport ‘overheveling geneesmiddelen’

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 5 april 2016. Reactie op het evaluatierapport ‘overheveling geneesmiddelen’ - 29477-370

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Geneesmiddelenbeleid op 13 april 201

Afschrift van de adviesaanvraag aan de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving over de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 24 maart 2016. Afschrift van de adviesaanvraag aan de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving over de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen - 29477-367

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Geneesmiddelenbeleid op 13 april 2016.

Aanbieding rapport ‘Voedingsreclame gericht op kinderen’

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 30 maart 2016. Aanbieding rapport ‘Voedingsreclame gericht op kinderen’ - 32793-217

Besluit: Desgewenst betrokken bij het algemeen overleg Preventiebeleid op 31 maart 201

Resultaten van de monitoring van keukenzout in levensmiddelen die de NVWA in 2015

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 29 maart 2016. Resultaten van de monitoring van keukenzout in levensmiddelen die de NVWA in 2015 - 32793-216

Besluit: Reeds behandeld in het algemeen overleg Preventiebeleid op 31 maart 201

Preventie in het zorgstelsel: van goede bedoelingen naar het in de praktijk ontwikkelen van resultaten

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 25 maart 2016. Preventie in het zorgstelsel: van goede bedoelingen naar het in de praktijk ontwikkelen van resultaten - 32793-213

Besluit: Reeds behandeld in het algemeen overleg Preventiebeleid op 31 maart 201

Ouderen en Preventie

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 25 maart 2016. Ouderen en Preventie - 32793-214

Besluit: Reeds behandeld in het algemeen overleg Preventiebeleid op 31 maart 201

Voortgang van het stimuleringsprogramma betrouwbare publieke gezondheid

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 24 maart 2016. Voortgang van het stimuleringsprogramma betrouwbare publieke gezondheid - 32620-167

Besluit: Reeds behandeld in het algemeen overleg Preventiebeleid op 31 maart 201

Stand van zaken beoordelingskamer vaccins

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 24 maart 2016. Stand van zaken Beoordelingskamer Vaccins - 32793-212

Besluit: Reeds behandeld in het algemeen overleg Preventiebeleid op 31 maart 201

Terugdringen oneigenlijk psychofarmacagebruik:op weg naar nul

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 29 maart 2016. Terugdringen oneigenlijk psychofarmacagebruik:op weg naar nul - 29477-368

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Ouderenzorg op 14 april 2016.
Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Geneesmiddelenbeleid op 13 april 2016.

Reactie op het nader gewijzigd amendement van de leden Bergkamp en Van Weyenberg 34 279 nr. 21 t.v.v. nr. 14 dat regelt dat de termijn van 13 weken kan worden verlengd indien het zorgkantoor en de verzekerde dit overeenkomen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 29 maart 2016. Reactie op het nader gewijzigd amendement van de leden Bergkamp en Van Weyenberg Kamerstuk 34 279, nr. 21 t.v.v. Kamerstuk 34 279, nr. 14 dat regelt dat de termijn van 13 weken kan worden verlengd indien het zorgkantoor en de verzekerde dit overeenkomen - 34279-22

Besluit: Desgewenst betrokken bij stemmingen

Reactie op rapport ‘Societal Impact of Wireless Revolution in the Netherlands and Possible Measures’ van de Rijksuniversiteit Groningen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 7 april 2016. Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport inzake het rapport ‘Societal Impact of Wireless Revolution in the Netherlands and Possible Measures’ van de Rijksuniversiteit Groningen - 34104-122

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Patiëntveiligheid.Reeds geagendeerde/behandelde stukken/brieven van de minister en de staatssecretaris van VWS

Modelovereenkomsten voor zzp'ers in de zorg

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 7 april 2016. Modelovereenkomsten voor zzp'ers in de zorg - 32642-11

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Arbeidsmarktbeleid in de zorg

Aanbieding IGZ-rapport Concentratie kinderoncologie op koers

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 7 april 2016. Aanbieding IGZ-rapport 'Concentratie kinderoncologie op koers' - 31765-199

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Ziekenhuiszorg

Beantwoording vragen m.b.t. dragerschapstests AMC/VUmc

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 7 april 2016. Beantwoording vragen m.b.t. dragerschapstests AMC/VUmc - 30371-32

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vastgesteld op 28 april 2016 om 14.00 uur5

Voortgang 'Het Roer Gaat Om'

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 6 april 2016. Voortgang 'Het Roer Gaat Om' - 33578-22

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Zorgverzekeringswet d.d. 20 april 2016.

Uitnodiging voor een werkbezoek aan het CBG en een bijeenkomst in het kader van de Antimicrobial Resistance (AMR)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 7 april 2016. Uitnodiging voor een werkbezoek aan het CBG en een bijeenkomst in het kader van de Antimicrobial Resistance (AMR) - 2016Z07015

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.

Eindevaluatie van het Programma Participatie en Gezondheid

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 6 april 2016. Eindevaluatie van het Programma Participatie en Gezondheid - 25883-271

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Arbeidsmarktbeleid in de zorg

Acties Nederlandse Zorgautoriteit overstapseizoen

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 5 april 2016. Acties Nederlandse Zorgautoriteit overstapseizoen - 29689-696

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Zorgverzekeringswet op 20 april 201

Stand van zaken na faillissement TSN Thuiszorg

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 5 april 2016. Stand van zaken na faillissement TSN Thuiszorg - 23235-143

Besluit: Betrekken bij plenair debat (Leijten) inzake het faillissement van TSN

Tabak en elektronische sigaret

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 4 april 2016. Tabak en elektronische sigaret - 32011-50

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Tabaksbeleid

Lijst van vragen en antwoorden over de Managementrapportage 2015 van ZonMw over de uitkomsten van het eerste volle jaar van het programma “Palliantie Meer dan zorg” (Kamerstuk 29 509, nr. 52)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 4 april 2016. Beantwoording vragen commissie over de aanbieding van de Managementrapportage 2015 van ZonMw over de uitkomsten van het eerste volle jaar van het programma “Palliantie Meer dan zorg” - 29509-60

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Palliatieve zorg4

Nalevings- en handhavingscijfers rookverbod en leeftijdsgrens 2015

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 1 april 2016. Nalevings- en handhavingscijfers rookverbod en leeftijdsgrens 2015 - 32011-49

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Tabaksbeleid

Toepassing DSM-5 voor het pakket en de bekostiging ggz

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 31 maart 2016. Toepassing DSM-5 voor het pakket en de bekostiging ggz - 25424-309

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg GGZ op 26 mei 2016.
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Pakketbeheer.

Gezamenlijke afspraken verbetering contractering medisch specialistische zorg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 31 maart 2016. Gezamenlijke afspraken verbetering contractering medisch specialistische zorg - 29689-695

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Zorgverzekeringswet op 20 april 201

Impactanalyse positie Apotheekhoudend huisarts

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 31 maart 2016. Impactanalyse positie Apotheekhoudend huisarts - 33578-21

Besluit: Desgewenst betrekken bij plenair VAO Eerstelijnszorg

Landelijke suïcidecijfers 2014 en voortgang van de Landelijke agenda suïcidepreventie

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 30 maart 2016. Landelijke suïcidecijfers 2014 en voortgang van de Landelijke agenda suïcidepreventie - 32793-218

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Suïcidepreventie (plannen, 2 uur, na de zomer)

Verslag van een schriftelijk overleg inzake de voorhangbrief herziene opbrengstverrekening 2012 voor de curatieve geestelijke gezondheidszorg (ggz) (Kamerstuk 25 424, nr. 302)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 30 maart 2016. Antwoorden op vragen van de commissie over de voorhangbrief herziene opbrengstverrekening 2012 voor de curatieve geestelijke gezondheidszorg (ggz) - 25424-308

Besluit: Aanmelden voor plenair VSO, met als eerste spreker het lid Leijten.3

Inventarisatie van de in de verschillende zorgsectoren opererende praktijk- en aanjaagteams, ambassadeurs e.d.

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 30 maart 2016. Inventarisatie van de in de verschillende zorgsectoren opererende praktijk- en aanjaagteams, ambassadeurs e.d. - 34300-XVI-159

Besluit: Bewindspersoon verzoeken om beantwoording aanvullende vragen die via een emailprocedure zullen worden geïnventariseerd

Verzamelbrief maart

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 29 maart 2016. Verzamelbrief maart - 34300-XVI-158

Besluit: Brief agenderen voor (t.z.t.) te houden algemeen overleg, te weten: GGZ (26/05), Zorgfraude, Geneesmiddelen (13/04), Ziekenhuiszorg, Preventie (31/03), Medische ethiek, Zwangerschap en geboorte (plannen AO voor het zomerreces, 3 uur), Afbreking zwangerschap, Decentralisatie jeugdhulp, Patiëntveiligheid en Verslavingszorg
Noot: Nagegaan zal worden of Parlistechnisch een oplossing mogelijk is om optimale traceerbaarheid te borgen

Jaarcijfers Wijkverpleegkundige zorg 2015

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 29 maart 2016. Jaarcijfers Wijkverpleegkundige zorg 2015 - 34300-XVI-157

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Wijkverpleging (plannen, 3 uur, voor de zomer)

Reactie op artikel NRC inzake wachtlijsten casemanagers dementie en over voortgang van de uitvoering van motie Bruins Slot c.s. over het opnemen van de casemanager dementie als aparte aanspraak in de Zorgverzekeringswet

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 29 maart 2016. Reactie op artikel NRC inzake wachtlijsten casemanagers dementie en over voortgang van de uitvoering van motie Bruins Slot c.s. over het opnemen van de casemanager dementie als aparte aanspraak in de Zorgverzekeringswet - 29689-694

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Wijkverpleging (plannen, 3 uur, voor de zomer)
Besluit: Bewindspersoon verzoeken om toezending standvanzakenbrief Casemanagement dementie en de eerder gevraagde brief over bekostiging wijkverpleging

Beantwoording vragen commissie over de Beleidsdoorlichting artikel 4.1 Positie van de cliënt (Kamerstuk 32772 nr. 10)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 29 maart 2016. Antwoorden op vragen van de commissie over de Beleidsdoorlichting artikel 4.1 Positie van de cliënt - 32772-11

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Beleidsdoorlichting artikel 4.1 Positie van de cliënt (plannen, 3 uur)2

Aanscherping werkwijze meldcode en Veilig Thuis

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 29 maart 2016. Aanscherping werkwijze meldcode en Veilig Thuis - 28345-165

Besluit: Agenderen voor een voor het zomerreces te houden algemeen overleg Kindermishandeling/Gia (plannen, 3 uur) met de staatssecretaris VWS en de minister van V&J
Besluit: Bewindspersonen verzoeken om tijdige toezending van de voortgangsrapportage van de nationaal rapporteur Mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen

Interimregeling Wet verplichte ggz

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 24 maart 2016. Interimregeling Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) - 25424-307

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vastgesteld op 28 april 2016 om 14.00 uur

Wijziging van wetgeving op het terrein van de zorg in verband met het invoeren van een wettelijke regeling voor gunstbetoon bij medische hulpmiddelen en enkele bepalingen over transparantie tussen beroepsbeoefenaren en bedrijven op het terrein van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen

Zaak: Nota van wijziging - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 5 april 2016. Nota van wijziging - 34330-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.Stukken/brieven van de minister en de staatssecretaris van VWS

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 5 april 2016. Nota naar aanleiding van het verslag - 34330-5

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Wetgeving - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 29 oktober 2015. Wijziging van wetgeving op het terrein van de zorg in verband met het invoeren van een wettelijke regeling voor gunstbetoon bij medische hulpmiddelen en enkele bepalingen over transparantie tussen beroepsbeoefenaren en bedrijven op het terrein van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen - 34330

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Wijziging van de Zorgverzekeringswet, de Wet marktordening gezondheidszorg en de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met grensoverschrijdende zorg

Zaak: Nota van wijziging - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 29 maart 2016. Nota van wijziging - 34333-8

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 29 maart 2016. Nota naar aanleiding van het verslag - 34333-7

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Wetgeving - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 30 oktober 2015. Wijziging van de Zorgverzekeringswet, de Wet marktordening gezondheidszorg en de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met grensoverschrijdende zorg - 34333

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.