Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 16 maart 2016

Gepubliceerd: 16 maart 2016
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Activiteitnummer: 2015A0535110
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=b18a3382-f390-47b6-8269-dc108bee764a&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20VWS%20van%2016%20maart%202016.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 34104, 34203, 29538, 32793, 31765, 33898, 33980, 29683, 33168, 31016, 29689, 24077, 34191, 34191, 33693, 29509, 32279, 31016, 29689, 29538, 32279, 29362, 31532, 32793, 32793, 25424, 31839, 26150, 31839, 34104, 23235, 34191, 34191, 34399, 34238, 34238

Inhoud


Verzoek commissie voor Juridische en Sociale Zaken van Parliament of Victoria om gesprek met vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over levensbeëindiging d.d. 30 of 31 maart 2016.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, W.J.H. Lodders (VVD) - 16 maart 2016. Verzoek commissie voor Juridische en Sociale Zaken van Parliament of Victoria om gesprek met vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over levensbeëindiging d.d. 30 of 31 maart 2016 - 2016Z05485

Besluit: Verzoek is gehonoreerd. Het gesprek zal plaatsvinden op woensdag 30 maart a.s. van 16.00 - 17.00 uur. Middels een adhoc-procedure zal de deelname worden geïnventariseerd. De leden Wolbert en A. Rutte hebben zich reeds aangemeld

Gesprek internist, hoogleraar en onderzoeker, om gesprek met vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over geneesmiddelensector

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - griffier, Drs. A.J.M. Teunissen - 16 maart 2016. Gesprek met expert de heer P.C. Gøtzsche inzake visie Geneesmiddelenbeleid - 2016Z05484

Besluit: Verzoek is gehonoreerd, zie brievenlijst

Voorstel om het algemeen overleg Voortgang trekkingsrechten PGB op 23 maart a.s. geen doorgang te doen vinden

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, V.A. Bergkamp (D66) - 16 maart 2016. Voorstel om het algemeen overleg Voortgang trekkingsrechten PGB op 23 maart a.s. geen doorgang te doen vinden - 2016Z05420

Besluit: Voorstel is niet gehonoreerd. Na ommekomst van de voortgangsrapportage (wellicht nog deze week) dient een verzoek om uitstel wederom te worden ingediend.9

Verzoek om reactie op brief van Zorgbelang Nederland (2016Z05245) inzake Kamerbrief beleidsdoorlichting positie cliënt (PG beleid) en tevens het verzoek wanneer de antwoorden op feitelijke vragen inzake de Beleidsdoorlichting artikel 4.1: Positie van de cliënt (32772, nr. 10) aan de Kamer worden gezonden.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M.C.G. Keijzer (CDA) - 16 maart 2016. Verzoek om reactie op brief van Zorgbelang Nederland (2016Z05245) inzake Kamerbrief beleidsdoorlichting positie cliënt (PG beleid) en tevens het verzoek wanneer de antwoorden op feitelijke vragen inzake de Beleidsdoorlichting artikel 4.1: Positie van de cliënt (32772, nr. 10) aan de kamer worden gezonden. - 2016Z05417

Besluit: Verzoek is gehonoreerd

Planning adviesaanvraag Zorginstituut over ADL-clusterwonen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 9 maart 2016. Planning adviesaanvraag Zorginstituut over ADL-clusterwonen - 34104-111

Besluit: Desgewenst betrokken bij plenair VAO Fokuswonen op 10 maart jl.OverigGeen agendapuntenRondvraag

Reactie op het verzoek van het lid Leijten, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 9 maart 2016, over het rapport van de Commissaris ICT Overheid (CIO) inzake de overheveling van burgerregelingen van het Zorginstituut naar het CAK

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 9 maart 2016. Reactie op het verzoek van het lid Leijten, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 9 maart 2016, over het rapport van de Commissaris ICT Overheid (CIO) inzake de overheveling van burgerregelingen van het Zorginstituut naar het CAK - 34203-15

Besluit: Betrokken bij plenaire wetsbehandeling van wetsvoorstel Wijziging van de Zorgverzekeringswet en andere wetten in verband met de overgang van een aantal taken van het Zorginstituut Nederland naar het CAK (34203) op 10 maart jl.
Gerelateerde kamerstukken: 34203-15

Reactie op het verzoek van het lid Agema, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 8 maart 2016, over een nadere actualisering van de 7000 mensen die volgens het CAK nog een rekening voor de eigen bijdrage over heel 2015 krijgen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 8 maart 2016. Reactie op het verzoek van het lid Agema, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 8 maart 2016, over een nadere actualisering van de 7000 mensen die volgens het CAK nog een rekening voor de eigen bijdrage over heel 2015 krijgen - 29538-205

Besluit: Betrokken bij plenair debat (Agema) over de problemen bij het CAK inzake de eigen bijdrage Wmo op 10 maart jl.8

Voortgang Nationaal Programma Preventie 2015

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 9 maart 2016. Voortgang Nationaal Programma Preventie 2015 - 32793-210

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Preventiebeleid op 31 maart 2016. Reeds geagendeerde/behandelde stukken/brieven van de minister en de staatssecretaris van VWS

Aanbieding rapport over zorgboerderij De Hoge Aard

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 9 maart 2016. Aanbieding rapport over zorgboerderij De Hoge Aard - 31765-195

Besluit: Agenderen voor Verzamel-algemeen overleg Jeugdhulp op 31 maart 201

Juridische status geluidsopname gesprek met arts

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 10 maart 2016. Juridische status geluidsopname gesprek met arts - 33898-3

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Patiënten- en cliëntenrechten

Privacywaarborgen materiële controle

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 9 maart 2016. Privacywaarborgen materiële controle - 33980-10

Besluit: Betrekken bij aanhangig wetsvoorstel Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van toezicht, opsporing, naleving en handhaving (33980).
Noot: Het wetsvoorstel is op 30 september 2015 aangemeld voor plenaire behandeling
Gerelateerde kamerstukken: 33980-10

Reactie op verzoek van het lid Thieme, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 4 februari 2016 over het bericht dat de MRSA-bacterie bij 63% van de varkensboeren voorkomt

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 9 maart 2016. Reactie op verzoek van het lid Thieme, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 4 februari 2016, over het bericht dat de MRSA-bacterie bij 63% van de varkensboeren voorkomt - 29683-206

Besluit: Betrekken bij plenair dertigledendebat (Thieme) over de MRSA-bacterie

Voorlichting Raad van State inzake wetsvoorstel Vergroten Investeringsmogelijkheden medisch-specialistische zorg (Kamerstuk 33 168)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 9 maart 2016. Aanbieding van de voorlichting van de Raad van State over een novelle om het wetsvoorstel Vergroten Investeringsmogelijkheden medisch-specialistische zorg te wijzigen - 33168-29

Besluit: Aangekondigde nadere informatie afwachten.
Gerelateerde kamerstukken: 33168-29

Verzamelbrief VWS-onderwerpen

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 8 maart 2016. Verzamelbrief VWS-onderwerpen - 34300-XVI-155

Besluit: De brief agenderen voor (t.z.t.) te houden algemeen overleggen, te weten: Zorgverzekeringswet (20/04), Hulpmiddelenbeleid, Ambulancezorg, Governance in de zorg (17/03), Zorgfraude, Eerstelijnszorg (17/03), GGZ, Preventiebeleid (31/03), Ziekenhuiszorg, Risicoverevening/risicoselectie (22/06), Verspilling in de zorg, Patiënten- en cliëntenrechten, Patiëntveiligheid.

Evaluatie faillissementen Ruwaard van Putten en De Sionsberg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 8 maart 2016. Evaluatie faillissementen Ruwaard van Putten en De Sionsberg - 31016-92

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Governance in de zorg op 17 maart 2016.
Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Ziekenhuiszorg

Aanbieding ontwerpregeling tot wijziging van de Regeling zorgverzekering ter vaststelling van de voorwaarden voor uitstroom uit het bestuursrechtelijk premieregime

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 8 maart 2016. Aanbieding ontwerpregeling tot wijziging van de Regeling zorgverzekering ter vaststelling van de voorwaarden voor uitstroom uit het bestuursrechtelijk premieregime - 29689-688

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 30 maart 2016.
Noot: Betreft een voorhang

Lijst van vragen en antwoorden inzake Reactie op bericht ‘Slotervaart verdiende miljoenen met het maken van heroïne’ (Kamerstuk 24 077, nr. 359)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 8 maart 2016. Beantwoording vragen commissie over de reactie op verzoek van het lid Bruins Slot, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 11 november 2015, over het bericht ‘Slotervaart verdiende miljoenen met het maken van heroïne’ - 24077-363

Besluit: Betrekken bij plenair debat (Bruins Slot) inzake bericht dat het Slotervaartziekenhuis verdiende op de productie van heroïne6

Aanbieding ontwerpbesluit houdende wijziging van een aantal algemene maatregelen van bestuur op het terrein van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport teneinde misslagen en omissies te herstellen

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 28 januari 2016. Aanbieding ontwerpbesluit houdende wijziging van een aantal algemene maatregelen van bestuur op het terrein van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport teneinde misslagen en omissies te herstellen - 34191-12

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Gerelateerde kamerstukken: 34191-12

Reactie op verzoek van de vaste commissie voor VWS om aan te geven hoe Ontwerpbesluit (34191-12) zich in juridisch-technische zin verhoudt tot het wetsvoorstel voor een Veegwet VWS 2015

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 8 maart 2016. Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport om aan te geven hoe Ontwerpbesluit (zich in juridisch-technische zin verhoudt tot het wetsvoorstel voor een Veegwet VWS 2015 - 34191-16

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Gerelateerde kamerstukken: 34191-16

Reactie op het rapport van de Gezondheidsraad ‘Hemofilie, hiv en de Wbmv’

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 8 maart 2016. Reactie op het rapport van de Gezondheidsraad ‘Hemofilie, hiv en de Wbmv’ - 33693-7

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Bloedvoorziening.

Praktijkteam palliatieve zorg

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 8 maart 2016. Praktijkteam palliatieve zorg - 29509-58

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Palliatieve zorg
Besluit: Bewindspersoon rappelleren inzake toezending van een op 5 februari 2016 gevraagde brief over praktijk- en aanjaagteams c.a.

Zwangerschap en Geboorte

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 7 maart 2016. Zwangerschap en Geboorte - 32279-82

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Zwangerschap en geboorte
Besluit: Bewindspersoon verzoeken wanneer de brief inzake Integrale bekostiging geboortezorg aan de Kamer wordt gezonden. Na ontvangst daarvan zal een SO worden gehouden.5

Reactie op verzoek commissie inzake berichtgeving misstanden op afdeling KNO in het UMC Utrecht alsmede helderheid over de wijze waarop en binnen welke reikwijdte de IGZ de misstanden in het UMC Utrecht onderzoekt

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 7 maart 2016. Reactie op verzoek commissie inzake berichtgeving misstanden op afdeling KNO in het UMC Utrecht alsmede helderheid over de wijze waarop en binnen welke reikwijdte de IGZ de misstanden in het UMC Utrecht onderzoekt - 31016-91

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg IGZ op 7 april 201

Samenvattend rapport Rechtmatige uitvoering Zorgverzekeringswet 2014, deel 2

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 7 maart 2016. Samenvattend rapport Rechtmatige uitvoering Zorgverzekeringswet 2014, deel 2 - 29689-687

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Zorgverzekeringswet op 20 april 2016.

Reactie op het verzoek van het lid Agema, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 12 januari 2016, over de rechterlijke uitspraak over de nieuwe Wmo die verbiedt dat gemeenten de huishoudelijke hulp vervangen voor een algemene voorziening (Zorgvisie, 30 december 2015)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 7 maart 2016. Reactie op het verzoek van het lid Agema, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 12 januari 2016, over de rechterlijke uitspraak over de nieuwe Wmo die verbiedt dat gemeenten de huishoudelijke hulp vervangen voor een algemene voorziening - 29538-204(Zorgvisie, 30 december 2015)

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Decentralisatie Wmo (plannen, 4 uur, eind april)
Noot: Mevrouw Keijzer zal bezien welke van de aan haar toegewezen (dertigleden)debatten van de lijst kunnen worden verwijderd en bij het algemeen overleg aan de orde kunnen worden gesteld. Bij mevrouw Agema zal worden gesondeerd of zij hiertoe eveneens bereid is.

Reactie op verzoek van het lid Agema, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 28 januari 2016 over het bericht dat asielzoekers ouderen gaan verzorgen terwijl er net 75.000 mensen ontslagen zijn omdat er zogenaamd bezuinigd moest worden

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 7 maart 2016. Reactie op verzoek van het lid Agema, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 28 januari 2016 over het bericht dat asielzoekers ouderen

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Arbeidsmarktbeleid in de zorg

Aanbieding rapport “In een klap volwassen; Kwalitatief onderzoek tienerzwangerschap”

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 7 maart 2016. Aanbieding rapport “In een klap volwassen; Kwalitatief onderzoek tienerzwangerschap” - 32279-81

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Zwangerschap en geboorte.

Reactie op verzoek van het lid Bergkamp om een stand-van-zakenbrief met het oog op het nog in te plannen debat burgerparticipatie

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 4 maart 2016. Reactie op verzoek van het lid Bergkamp om een stand-van-zakenbrief met het oog op het nog in te plannen debat burgerparticipatie - 29362-251

Besluit: Betrekken bij plenair debat (Bergkamp) inzake Burgerparticipatie (minister BZK, staatssecretarissen van VWS en van SZW).
Noot: Voortouwcommissie BZK

Reactie op het advies ‘Richtlijnen goede voeding 2015’

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 3 maart 2016. Reactie op het advies ‘Richtlijnen goede voeding 2015’ - 31532-159

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Preventiebeleid op 31 maart 2016.

Reactie op verzoek van het lid Koser Kaya, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 10 februari 2016 over hormoonverstorende stoffen

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 3 maart 2016. Reactie op verzoek van het lid Koser Kaya, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 10 februari 2016, over hormoonverstorende stoffen - 32793-209

Besluit: Betrekken bij plenair debat (Ouwehand) over schadelijke stoffen in voedsel (staatssecretaris EZ en minister VWS)
Noot: Voortouwcommissie EZ

Kabinetsreactie op het RIVM-rapport “BISPHENOL A, Part 2, Recommendations for risk management”

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 3 maart 2016. Kabinetsreactie op het RIVM-rapport “BISPHENOL A, Part 2, Recommendations for risk management”, over het verlagen van blootstelling aan bisfenol A (BPA) - 32793-2083

Besluit: Betrekken bij plenair debat (Ouwehand) over schadelijke stoffen in voedsel (staatssecretaris EZ en minister VWS)
Noot: Voortouwcommissie EZ

Aanbieding van de wetenschapsagenda voor de geestelijke gezondheidszorg (ggz)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 2 maart 2016. Aanbieding van de wetenschapsagenda voor de geestelijke gezondheidszorg (ggz) - 25424-306

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg GGZ (plannen 3 uur)

Diverse rapporten over jeugd van de gezamenlijke inspecties

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 2 maart 2016. Diverse rapporten over jeugd van de gezamenlijke inspecties - 31839-505

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Meldcode kindermishandeling (plannen)
Besluit: Agenderen voor Verzamel-algemeen overleg Jeugdhulp op 31 maart 2016 (uitbreiding spreektijd 5 i.p.v. 4 minuten)
Noot: Tijdens de procedurevergadering d.d. 2 maart jl. is reeds besloten tot het houden van een algemeen overleg Meldcode kindermishandeling na ommekomst van aangekondigde brief ter zake.

Stand van zaken van de voorbereidingen op de United Nations General Assembly Special Session (UNGASS) over het werelddrugsprobleem

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 29 februari 2016. Stand van zaken van de voorbereidingen op de United Nations General Assembly Special Session (UNGASS) over het werelddrugsprobleem - 26150-149

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Verslavingszorg

Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport inzake alle inspectierapporten rondom zaak Sharleyne

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 29 februari 2016. Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport inzake alle inspectierapporten rondom zaak Sharleyne - 31839-504

Besluit: Voor kennisgeving aannemen (procedurele brief).

Reactie op verzoek van het lid Bergkamp om uiterlijk 26 februari 2016 de Vernieuwingsagenda aan de Kamer te sturen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 25 februari 2016. Reactie op verzoek van het lid Bergkamp om uiterlijk 26 februari 2016 de Vernieuwingsagenda Wlz aan de Kamer te sturen - 34104-104

Besluit: Voor kennisgeving aannemen (procedurele brief).

Stand van zaken TSN Thuiszorg

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 26 februari 2016. Stand van zaken over de situatie rondom TSN Thuiszorg - 23235-141

Besluit: Betrekken bij plenair TSN-debat2

Wijziging van wetten teneinde misslagen en omissies in wetten op het terrein van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport te herstellen, de broninhouding van eigen bijdragen voor beschermd wonen te kunnen voortzetten en het College bouw zorginstellingen op te heffen (Veegwet VWS 2015)

Zaak: Nota van wijziging - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 8 maart 2016. Vierde nota van wijziging - 34191-15

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.Stukken/brieven van de minister en de staatssecretaris van VWS
Gerelateerde kamerstukken: 34191-15

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 8 maart 2016. Nota naar aanleiding van het tweede nader verslag - 34191-14

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 34191-14

Zaak: Wetgeving - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 14 april 2015. Wijziging van wetten teneinde misslagen en omissies in wetten op het terrein van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport te herstellen, de broninhouding van eigen bijdragen voor beschermd wonen te kunnen voortzetten en het College bouw zorginstellingen op te heffen (Verzamelwet VWS 2016) - 34191

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

34399 Nota van wijziging inzake Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met de elektronische zorgpolis

Zaak: Nota van wijziging - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 7 maart 2016. Nota van wijziging - 34399-4

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 34399-4

Wijziging van de Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba in verband met het wettelijk regelen van kwaliteitseisen voor de jeugdzorg op Bonaire, Sint Eustatius en Saba en het toezicht en de handhaving hiervan door de inspectie jeugdzorg

Zaak: Nota van wijziging - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 3 maart 2016. Nota van wijziging - 34238-7

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 34238-7

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 3 maart 2016. Nota naar aanleiding van het verslag - 34238-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 34238-6

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 25 juni 2015. Wijziging van de Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba in verband met het wettelijk regelen van kwaliteitseisen voor de jeugdzorg op Bonaire, Sint Eustatius en Saba en het toezicht en de handhaving hiervan door de inspectie jeugdzorg - 34238

Besluit: Aanmelden als hamerstuk

Lijst met EU-voorstellen VWS - maart 2016

Zaak: Stafnotitie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 1 maart 2016. Lijst met EU-voorstellen VWS - maart 2016 - 2016Z04122

Besluit: Ter informatie.Wetgeving