Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 17 februari 2016

Gepubliceerd: 17 februari 2016
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Activiteitnummer: 2015A053498
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=3acfff63-1109-4059-b58f-32c11455d8ad&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20VWS%20van%2017%20februari%202016%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 29282, 31839, 28345, 34104, 23235, 34233, 23235, 29282, 29689, 34203, 25424, 31765, 32647, 31839, 34191, 34233, 34104, 34203, 27565, 29689, 29477, 32279, 33506

Inhoud


Verzoek om naar aanleiding van de berichtgeving rondom de zaak Sharleyne alle inspectierapporten aan de Kamer te sturen.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, C.J.E. Kooiman (SP) - 17 februari 2016. Verzoek om naar aanleiding van de berichtgeving rondom de zaak Sharleyne alle inspectierapporten aan de Kamer te sturen. - 2016Z03412

Besluit: Het verzoek is gehonoreerd.

Verzoek van het lid Kooiman op artikel BN De Stem d.d. 15 februari 2016 Jeugdzorg in Nederland nog altijd beneden peil

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, C.J.E. Kooiman (SP) - 16 februari 2016. Verzoek van het lid Kooiman om een reactie op artikel BN De Stem d.d. 15 februari 2016 Jeugdzorg in Nederland nog altijd beneden peil - 2016Z03368

Besluit: Het verzoek is gehonoreerd.

Verzoek van het lid Bergkamp om toezending van het BIT-advies over het ICT-plan voorzien van een kabinetsreactie

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, R.M. Leijten (SP) - 16 februari 2016. Aanvullend verzoek van het lid Leijten op het verzoek van het lid Bergkamp om toezending van het BIT-advies over het ICT-plan voorzien van een kabinetsreactie - 2016Z03332

Besluit: Het verzoek is gehonoreerd.
Noot: Deze informatie zal de Kamer tijdig voor het algemeen overleg van 23 maart 2016 bereiken.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, V.A. Bergkamp (D66) - 12 februari 2016. Verzoek van het lid Bergkamp om toezending van het BIT-advies over het ICT-plan voorzien van een kabinetsreactie - 2016Z03139

Besluit: Het agendapunt is ingetrokken.

Verzoek van het lid Dik-Faber om reactie artikel NRC.nl d.d. 11 februari 2016 inzake Wachtlijst honderden mensen met dementie

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, R.K. Dik-Faber (ChristenUnie) - 11 februari 2016. Verzoek Dik-Faber om reactie artikel NRC.nl d.d. 11 februari 2016 inzake Wachtlijst honderden mensen met dementie - 2016Z03005

Besluit: Het verzoek is gehonoreerd

Verzoek om na ontvangst van de toegezegde brief van de staatssecretaris over het al dan niet invoeren van een meldplicht bij vermoedens kindermishandeling z.s.m. een AO te plannen

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M.C.G. Keijzer (CDA) - 10 februari 2016. Verzoek om na ontvangst van de toegezegde brief van de staatssecretaris over het al dan niet invoeren van een meldplicht bij vermoedens kindermishandeling z.s.m. een AO te plannen - 2016Z02846

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.7

Verzoek op het rapport van de Rapporteur Mensenhandel “Ontucht voor de rechter. Deel 1: De zaken”.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, B.I. van der Burg (VVD) - 3 februari 2016. Verzoek om reactie op het rapport van de Rapporteur Mensenhandel “Ontucht voor de rechter. Deel 1: De zaken”. - 2016Z02234

Besluit: Zie besluit agendapunt 14.
Noot: Betreft een aangehouden punt tijdens vorige procedurevergadering.Het ministerie van V&J wijst erop dat de Nationaal Rapporteur Mensenhandel heeft aangekondigd dat haar rapport "Dé ontuchtpleger bestaat niet" het eerste deel is van haar totaalrapportage, en dat er nog een rapportage volgt waarin aanbevelingen zullen worden opgenomen. Het ministerie van V&J wacht dit af, en zal na ontvangst een kabinetsreactie naar de Kamer sturen.

Rapport ‘Arbeid in Zorg en Welzijn 2015’

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 9 februari 2016. Rapport ‘Arbeid in Zorg en Welzijn 2015’ - 29282-244

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Arbeidsmarktbeleid zorgsector/TSN op 18 februari 2016. OverigGeen agendapuntenRondvraag

Afschrift van de reactie op brief van FIER inzake reactie op rapportage van de Commissie Azough

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 8 februari 2016. Afschrift van de reactie op brief van FIER inzake reactie op rapportage van de Commissie Azough - 31839-503

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Kindermishandeling/GIA d.d. 9 februari 2016.
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Slachtoffers loverboys

Aanbieding afschrift van de brief aan de VNG over extra middelen Centra voor Seksueel Geweld (CSG’s)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 8 februari 2016. Aanbieding afschrift van de brief aan de VNG over extra middelen Centra voor Seksueel Geweld (CSG’s) - 2016Z02666

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg kindermishandeling/GIA d.d. 9 februari 2016.

Verzoek commissie voor een reactie op het advies van Augeo naar aanleiding van de voortgangsrapportage Geweld in afhankelijkheidsrelaties (GIA)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 8 februari 2016. Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport inzake het advies van Augeo naar aanleiding van de zevende voortgangsrapportage geweld in afhankelijkheidsrelaties (GIA) (Kamerstuk 28 345, nr. 153) - 28345-157

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Kindermishandeling/Gia d.d. 9 februari 201

Antwoorden op vragen inzake vragen over het onderzoek dat de wachtlijsten voor verpleeghuizen een verkeerd beeld geven (Ftm.nl, 7 december 2015)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 1 februari 2016. Antwoorden op vragen over het onderzoek dat de wachtlijsten voor verpleeghuizen een verkeerd beeld geven (Ftm.nl, 7 december 2015) - 34104-102

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Wet langdurige zorg (Wlz) op 3 maart 201

Stand van zaken over de situatie rondom TSN Thuiszorg

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 9 februari 2016. Stand van zaken over de situatie rondom TSN Thuiszorg - 23235-133

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Arbeidsmarktbeleid zorgsector/TSN op 18 februari 201

Behandeling voorstel van wet tot Wijziging van de Zorgverzekeringswet met het oog op het opnemen van regels betreffende een Zvw-pgb

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 8 februari 2016. Informatie over de klachten- en geschillenprocedure in Zvw-zaken en de mogelijkheden om deze te versnellen - 34233-38

Besluit: Desgewenst betrokken bij voortzetting plenaire wetsbehandeling (34233)
Gerelateerde kamerstukken: 34233-38

Stand van zaken over de situatie rondom TSN Thuiszorg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 3 februari 2016. Stand van zaken over de situatie rondom TSN Thuiszorg - 23235-132

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Arbeidsmarktbeleid zorgsector/TSN op 18 februari 2016.

Uitstelbrief reactie op verzoek van het lid Agema, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 28 januari 2016, over het bericht dat asielzoekers ouderen gaan verzorgen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 10 februari 2016. Uitstelbrief reactie op verzoek van het lid Agema, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 28 januari 2016, over het bericht dat asielzoekers ouderen gaan verzorgen - 29282-245

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.Reeds geagendeerde/behandelde stukken/brieven van de minister en de staatssecretaris van VWS

Aanbieding advies “Bekostiging wijkverpleging”

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 10 februari 2016. Aanbieding advies “Bekostiging wijkverpleging” - 29689-684

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Wijkverpleging
Noot: De Kamer ontvangt voor 1 april 2016 een inhoudelijke kabinetsreactie op het advies met daarin het beleidsvoornemen voor de bekostiging wijkverpleging 2017

Stand van zaken overheveling burgerregelingen van Zorginstituut naar CAK op het gebied van ICT

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 9 februari 2016. Stand van zaken overheveling burgerregelingen van Zorginstituut naar CAK op het gebied van ICT - 34203-14

Besluit: Desgewenst betrekken bij plenaire behandeling wetsvoorstel Wijziging van de Zorgverzekeringswet en andere wetten i.v.m. de overgang van een aantal taken van het Zorginstituut Nederland naar het CAK (34203)
Gerelateerde kamerstukken: 34203-14

Onderzoek 'time-out procedure'

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 9 februari 2016. Onderzoek 'time-out procedure' voor verwarde personen - 25424-303

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg GGZ.
Besluit: Desgewenst betrekken bij plenair debat (Dik-Faber) over een toename van het aantal verwarde personen

Afschrift van de brief aan het bestuur van de betrokken partijen inzake praktijkteam 'Zorg op de juiste plek'

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 9 februari 2016. Afschrift van de brief aan het bestuur van de betrokken partijen inzake praktijkteam 'Zorg op de juiste plek' - 31765-193

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.4

Aanbieding rapport van de Commissie van Wijzen 'Voltooid leven over de juridische mogelijkheden en de maatschappelijke dilemma’s rond hulp bij zelfdoding aan mensen die hun leven voltooid achten'

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 4 februari 2016. Aanbieding rapport van de Commissie van Wijzen 'Voltooid leven over de juridische mogelijkheden en de maatschappelijke dilemma’s rond hulp bij zelfdoding aan mensen die hun leven voltooid achten' - 32647-51

Besluit: Aangekondigde kabinetsreactie afwachten (voor de zomer)
Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Euthanasie

Aanpak problematiek loverboys

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 7 januari 2016. Aanpak problematiek loverboys - 31839-500

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Slachtoffers loverboys (plannen: 3 uur, stss. VWS en min. VenJ)
Noot: Aangehouden tijdens de procedurevergadering van 3 februari 2016.Het ministerie van V&J wijst erop dat de Nationaal Rapporteur Mensenhandel heeft aangekondigd dat haar rapport "Dé ontuchtpleger bestaat niet" het eerste deel is van haar totaalrapportage, en dat er nog een rapportage volgt waarin aanbevelingen zullen worden opgenomen. Het ministerie van V&J wacht dit af, en zal na ontvangst een kabinetsreactie naar de Kamer sturen.

Verzamelbrief VWS januari 2016

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 28 januari 2016. Verzamelbrief VWS januari 2016 - 34300-XVI-153

Besluit: De brief zal worden geagendeerd voor (t.z.t. te houden)
Noot: Betreft een aangehouden punt tijdens vorige procedurevergadering.De veegbrief van november 2015 (29515, nr. 371) is separaat geagendeerd bij de desbetreffende aanhangige dossiers/algemeen overleggen, te weten de algemeen overleggen GGZ (3-12-2015), Regeldruk/Administratieve lasten (13-01-2016), Ziekenhuiszorg (27-01-2016) en Arbeidsmarktbeleid zorgsector (11-02-2016).De minister is kenbaar gemaakt dat de commissie hecht aan separate toezending van majeure rapporten.

Aanbieding ontwerpbesluit houdende wijziging van een aantal algemene maatregelen van bestuur op het terrein van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport teneinde misslagen en omissies te herstellen

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 28 januari 2016. Aanbieding ontwerpbesluit houdende wijziging van een aantal algemene maatregelen van bestuur op het terrein van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport teneinde misslagen en omissies te herstellen - 34191-12

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.
Noot: Betreft een aangehouden punt tijdens vorige procedurevergadering.De minister is verzocht de relatie te duiden tussen de voorhang en het nog door de Kamer te behandelen wetsvoorstel Veegwet (34191). De brief zal de commissie tijdig voor de PV bereiken.3
Gerelateerde kamerstukken: 34191-12

Reactie op amendementen inzake wijziging van de Zorgverzekeringswet met het oog op het opnemen van regels betreffende een Zvw-pgb (34233)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 1 februari 2016. Reactie op amendementen inzake wijziging van de Zorgverzekeringswet met het oog op het opnemen van regels betreffende een Zvw-pgb (34233) - 34233-33

Besluit: Desgewenst betrokken bij voortzetting plenaire wetsbehandeling (34233)
Gerelateerde kamerstukken: 34233-33

Aanbieding advies Zorginstituut Nederland (ZINL) over toegang tot de Wlz voor mensen met een psychische stoornis

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 1 februari 2016. Aanbieding advies Zorginstituut Nederland (ZINL) over toegang tot de Wlz voor mensen met een psychische stoornis - 34104-101

Besluit: Aangekondigde kabinetsreactie afwachten (voorjaar 2016)

Problematiek bij het CAK inzake de verwerking van de eigen bijdrage Wmo in licht van komende behandeling wetsvoorstel Wijziging van de Zorgverzekeringswet en andere wetten i.v.m. de overgang van een aantal taken van het Zorginstituut Nederland naar het CAK (34203)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 1 februari 2016. Problematiek bij het CAK inzake de verwerking van de eigen bijdrage Wmo in licht van komende behandeling wetsvoorstel Wijziging van de Zorgverzekeringswet en andere wetten i.v.m. de overgang van een aantal taken van het Zorginstituut Nederland naar het CAK - 34203-13

Besluit: Desgewenst betrekken bij wetsvoorstel Wijziging van de Zorgverzekeringswet en andere wetten i.v.m. de overgang van een aantal taken van het Zorginstituut Nederland naar het CAK (34203)
Besluit: Desgewenst betrekken bij plenair debat (Agema) over de problemen bij het CAK inzake de eigen bijdrage Wmo.
Gerelateerde kamerstukken: 34203-13

Voortgangsbrief alcohol januari 2016

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 1 februari 2016. Voortgangsbrief alcohol januari 2016 - 27565-141

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering i.v.m. inventarisatie aantal agendapunten.
Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Alcoholbeleid2

Verslag van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van het werkbezoek aan Japan en China van 22 tot met 28 oktober 2015.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 1 februari 2016. Verslag van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van het werkbezoek aan Japan en China van 22 tot met 28 oktober 2015 - 34300-XVI-154

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Dementiezorg

Kwantitatief onderzoek naar risicoselectie en risicosolidariteit op de zorgverzekeringsmarkt

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 29 januari 2016. Kwantitatief onderzoek naar risicoselectie en risicosolidariteit op de zorgverzekeringsmarkt - 29689-683

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Zorgverzekeringswet/Risicoverevening op 20 april 2016.
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 9 maart 2016 om 14.00 uur
Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering i.v.m. inventarisatie agendapunten op basis waarvan zal worden besloten of de agendering van het algemeen overleg ontkoppeld moet worden.

Visie op geneesmiddelen: Nieuwe geneesmiddelen snel bij de patiënt tegen aanvaardbare kosten

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 29 januari 2016. Visie op geneesmiddelen: Nieuwe geneesmiddelen snel bij de patiënt tegen aanvaardbare kosten - 29477-358

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Geneesmiddelenbeleid op 13 april 2016.
Besluit: Technische briefing organiseren door het ministerie van VWS.
Besluit: Bewindspersoon verzoeken te duiden op welke wijze de motie-Voortman/Bouwmeester (31765, nr. 188) is uitgevoerd

Reactie op verzoek commissie op het AD-artikel ‘Puber moet leren gezond zwanger te worden’

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 28 januari 2016. Reactie op verzoek commissie op het AD-artikel ‘Puber moet leren gezond zwanger te worden’ - 32279-78

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Zwangerschap en geboorte

Nota van wijziging

Zaak: Nota van wijziging - Tweede Kamerlid, P.A. (Pia) Dijkstra (D66) - 10 februari 2016. Nota van wijziging - 33506-9

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 33506-9

Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met de elektronische zorgpolis

Zaak: Wetgeving - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 1 februari 2016. Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met de elektronische zorgpolis - 34399

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 9 maart 2016 om 14.00 uur